Udział w konferencjach

1. Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Kryminalistyczne: Badania wariograficzne na użytek prawa, Toruń 28-29 maja 1977.

2. I Sympozjum Nauk Sądowych „Ślady kryminalistyczne”, Popowo 16-20 maja 1988.

3. II Sympozjum Nauk Sądowych „Ślady kryminalistyczne, Kraków 20-23 września 1994.

Referat: Katalog wyrobów włókienniczych.

4. I Konferencja Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Legionowie 25.10.1997.

Referat: Ekspertyza daktyloskopijna w statystyce.

5. I Konferencja „Techniczno-kryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych” w Kiekrzu k/Poznania w dniach 27-28.11.1997.

Referat: Prawny aspekt materiału wzorcowego.

6. Seminarium „Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych”, Szczytno 21-22 maja 1998.

Referat: Zasada tajności wyników oględzin

7. Konferencja Naukowa „Wiadomości specjalne”, Wilno 17-18 czerwca 1999.

Referat: Szkolenie ekspertów kryminalistyki polskiej Policji.

8. II Sympozjum Kryminalistyczne Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Kryminalistyka na przełomie wieków”, Bystra Śląska, 6-8 października 1999.

Referat: Współczesna daktyloskopia.

9. Konferencja Naukowa „Przestępczość porachunkowa jako przejaw przestępczości zorganizowanej”, Wyższa Szkoła Policji Szczytno, 6-7 kwietnia 2000.

Referat: Wykorzystanie śladów kryminalistycznych w sprawach o przestępstwa porachunkowe.

10. Sympozjum Naukowe „Kierunki kształcenia oficerów służby prewencji”, Wyższa Szkoła Policji Szczytno, 29-30 sierpnia 2000.

Referat: Cechy i umiejętności podwładnych w oczekiwaniach przełożonych.

11. Druga Europejska Konferencja Nauk Sądowych „W Nowe Millenium”, Instytut Ekspertyz Sądowych Kraków, 12-16 września 2000.

Referat: Zasada szybkości w kryminalistyce.

12. Konferencja Naukowa „Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, 26-27 października 2000.

Referat: Prawne aspekty zapobiegania przestępczości.

13. Konferencja Naukowa „Wdrażanie kompleksowych programów profilaktycznych”, Wyższa Szkoła Policji, 28-30 marca 2001.

14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Policja – Etyka – Kościół”, Wyższa Szkoła Policji, 17-19 czerwca 2001.

Referat: Aspekt etyczny działań kryminalistycznych.

15. Warsztaty szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Perspektywy rozwoju kryminalistyki”, Polańczyk 7-13 lipca 2001.

Referat: Znaczenie zasad procesowych w osiąganiu dowodu.

16. Konferencja Naukowa „Problem skargowości w Policji”, Wyższa Szkoła Policji, 2-3 października 2001.

17. Konferencja Naukowa „Ochrona praw człowieka w świetle prawa RP”,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn + Wyższa Szkoła Policji, 26-27 października 2001.

Referat: Realizacja zasad procesowych w działaniach kryminalistycznych.

18. Konferencja „Jakość kształcenia w szkole wyższej”, Wszechnica Mazurska w Olecku + Wyższa Szkoła Policji, 2002.

Referat: Zawodowe szkolenie policyjne a prognoza zagrożeń przestępczych w regionie paneuropejskim.

19. III Sympozjum Kryminalistyczne „Kryminalistyka XXI wieku”, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, 16-19 października 2002.

Referat: Kryminalistyka a nauczanie umiejętnościowe.

20. Seminarium „Przymusowa prostytucja i handel kobietami: współpraca z publicznymi służbami porządkowymi”, Caritas Polska + Wyższa Szkoła Policji, Popowo 28-29 października 2002.

Referat: Handel żywym towarem a zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt.

21. Warsztaty szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Druskienniki-Litwa,15-20 sierpnia 2003.

22. Międzynarodowa Konferencja „Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy organów ścigania”, Akademia Policji Łotwy, Ryga – 22 sierpnia 2003.

23. IX Europejska Konferencja „Problem krzywdzenia dzieci”, Fundacja Dzieci Niczyje + Organizacja ISPCAN, Warszawa 29-31 sierpnia 2003.

24. II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Badania wariograficzne w postępowaniu karnym”, Szczytno, 22-24 września 2004.

Referat: Wiedza policjantów o badaniu reakcji emocjonalnych osoby.

25. Konferencja „50 lat oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie”, Szczytno, października 2004.

26. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dobro dziecka w rodzinie”, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 10 maja 2005.

Referat: współautor Milena Orłowska, Przestępstwo znęcania się w opinii społecznej.

27. IV Międzynarodowa Konferencja: Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka, Uniwersytet im. Mykolasa Romerisa, Wilno 16-17 czerwca 2005.

Referat: Tendencje terminologiczne w technice kryminalistycznej.

28. Międzynarodowa Konferencja „Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie”, Wyższa Szkoła Policji Szczytno, 29-31 maja 2006.

29. Konferencja Naukowa ”Edukacja obronna społeczeństwa”, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna Białystok 11 października 2006.

Referat: Zagrożenie przestępczością w Polsce a edukacja obronna społeczeństwa.

30. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne kierunki pedagogiczne a postęp w edukacji”, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna Białystok 25-26 października 2006.

Referat: Nauczanie kryminalistyki w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznejw Białymstoku.

31. Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo osobiste obywatela w RP”, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa, 9 stycznia 2007 r.

32. I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Reagowanie na klęski żywiołowe – Aspekty teoretyczne i praktyczne”, Ustka 7-8 luty 2007.

Referat: Zagrożenia wiktymologiczne w opinii społeczności lokalnej

33. V Międzynarodowa Konferencja: Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka, Uniwersytet im. Mykolasa Romerisa, Wilno 14-15 czerwca 2007.

34. III Warsztaty szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Biegły i jego opinia w polskim systemie sprawiedliwości”, Ciechocinek 23-29 sierpnia 2008.

Referat: Znaczenie opinii biegłego w głośnych procesach kobiet.

35. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska w Schengen”, Kętrzyn 28-29 października 2008.

Referat: współautor R. Łachacz, Przestępczość na granicy polsko-rosyjskiej przed i po wejściu Polski do strefy Schengen.

36. Sesja Naukowa „20 Rocznica wdrożenia badań DNA do kryminalistyki polskiej”, Warszawa 12 maja 2009.

37. V Ogólnopolskie Dni Policji, Białystok 13-15 maja 2009.

Referat: Środki techniki w zapobieganiu przestępczości. Policyjne pojazdy służbowe.

38. I Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury „Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii”, Ryn 20-22 maja 2009.

Referat: Zagrożenie przestępczością kobiet w województwie warmińsko-mazurskimw opinii społeczności lokalnej

39. V Sympozjum Kryminalistyczne „Kryminalistyka. Mity a rzeczywistość”, Ciechocinek 28 – 30 maja 2009.

Referat: Definicja kryminalistyki w dobie społeczeństwa informacyjnego.

40. Zjazd Katedr Kryminalistyki i Postępowania Karnego, Olsztyn 21 – 22 września 2009.

Referat: Problematyka badawcza w nauce kryminalistyki.

41. Sesja naukowa” Kryminalistyka dla prawa – prawo dla kryminalistyki”, Toruń 1 grudnia 2009r.

Referat: Prawne i kryminalistyczne elementy protokołu oględzin.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie