Publikacje

Publikacje naukowe przed uzyskaniem stopnia doktora:

 1. Gadecki B., Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.), ,,Prokuratura i Prawo” 2008, nr 3.
 2. Gadecki B., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 2007 r., II AKa 103/07, ,,Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2009, nr 1.
 3. Gadecki B., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2007 r., WA 15/07, ,,Prokuratura i Prawo” 2008, nr 12.
 4. Gadecki B., Komentarz do art. 109a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (przestępstwo fałszerstwa zabytku), ,,Prokurator” 2009, nr 2.
 5. Gadecki B., Przestępstwo fałszerstwa zabytku, ,,Ochrona Zabytków” 2008, nr 1.
 6. Gadecki B., Badania architektoniczne, badania konserwatorskie, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku, (w:) K. Zeidler (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków, Warszawa 2010.
 7. Gadecki B., Przestępstwo zbycia falsyfikatu. Komentarz do art. 109b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ,,Ochrona Zabytków” 2008, nr 2.
 8. Gadecki B., Odpowiedzialność karna za podrabianie i przerabianie zabytków oraz obrót podrobionymi i przerobionymi zabytkami (w:) W. Szafrański, K. Zalasińska (red.), Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, tom III, Poznań 2009.
 9. Gadecki B., Glosa do postanowienia s.apel. z dnia 20 stycznia 2011 r., II AKz 13/11, ,,Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 3.
 10. Gadecki B., Karnoprawna ochrona zabytków. Propozycje de lege ferenda, ,,Ochrona Zabytków” 2009, nr 4.
 11. Gadecki B., Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej członka zarządu spółki z o.o. w związku z upadłością spółki, ,,Przegląd Policyjny” 2009, nr 4.
 12. Gadecki B., Nielegalny rynek dzieł sztuki (w:) W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2012.

Publikacje naukowe po uzyskaniu stopnia doktora:

Autorstwo monografii i komentarzy oraz redakcja książek

 1. Gadecki B., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 108-120. Przepisy karne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 2. Gadecki B., Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury – aspekty prawnokarne i kryminologiczne, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 3. Pływaczewski W., Gadecki B. (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i  kryminologiczna, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Inne publikacje

 1. Gadecki B., Parabanki – aspekty prawnokarne i kryminologiczne (w:) P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2013.
 2. Gadecki B., Kontrowersje wokół odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, ,,Ius Novum” 2013, nr 4.
 3. Gadecki B., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2009 r., V KK 313/09, ,,Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2013, nr 3.
 4. Gadecki B., Karnoprawna ochrona autentyczności zabytków – aktualny stan prawny i propozycje de lege ferenda, (w:) K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Warszawa-Gdańsk 2014.
 5. Chorbot P., Gadecki B., Prawnokarne aspekty funkcjonowania szarej strefy bankowości, tzw. parabanków, ,,Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10.
 6. Gadecki B., Postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia i umorzeniu dochodzenia – wybrane aspekty, ,,Policja” 2013, nr 3.
 7. Gadecki B., Odpowiedzialność karna za zbywanie podrobionych lub przerobionych dzieł sztuki będących jednocześnie zabytkami i współczesnych dzieł sztuki, ,,Przegląd Policyjny 2014, nr 1.
 8. Gadecki B., Kopia a falsyfikat w ujęciu prawnym, (w:) A. Jagielska-Burduk, Szafrański (red.), Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Tom 3. Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne, Poznań 2014.
 9. Gadecki B., Wraki statków-mogił wojennych jako zabytki podlegające szczególnej ochronie, ,,Ochrona Zabytków” 2014, nr 2.
 10. Gadecki B., Karnoprawna ochrona zabytków architektury, (w:) W. Pływaczewski, S. Buczyński (red.), Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Olsztyn 2015.
 11. Gadecki B., Recenzja książki Tamar Frankel, „The Ponzi Scheme Puzzle. A History and Analysis of Con Artists and Victims” („Zagadka schematu Ponziego. Historia i analiza oszustów i ofiar”), Nowy Jork 2012, ,,Prokuratura i Prawo” 2015, nr 3.
 12. Gadecki B., Chorbot P., Parabanki. Charakterystyka zjawiska z perspektywy kryminologii, (w:) W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Warszawa 2015.
 13. Gadecki B., Ochrona zabytków: wartości vs. koszt, (w:) J. Zimny (red.), Autorytet: mieć czy być?, Stalowa Wola 2015.
 14. Gadecki B., Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 2010 r., sygn. II AKz 829/10 (dot. zwolnienia z tajemnicy bankowej), ,,Prokuratura i Prawo 2015, nr 6.
 15. Gadecki B., Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2011 r., V Ka 611/11 (Przywłaszczenie rzeczy powierzonej umową komisu), ,,Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2015, nr 1.
 16. Gadecki B., Dziedzictwo kulturalne i naturalne jako dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury w rozumieniu art. 294 § 2 KK, (w:) W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, Warszawa 2015.
 17. Gadecki B., Zespół stresu pourazowego w dziedzinie wypadków komunikacyjnych. Zarys problematyki, ,,Paragraf na drodze” 2015, nr 10.
 18. Chorbot P., Gadecki B., Prawne aspekty znalezienia zabytku. Kilka uwag na marginesie domniemanych odkryć pod Wałbrzychem i sprawy tzw. Złotego pociągu, ,,Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13.

Publikacje popularnonaukowe i publicystyczne:

 1. Gadecki B., Nurek – wandal, złodziej, przestępca?, ,,Wielki Błękit” 2008, nr 6.
 2. Gadecki B., Wypadki nurkowe pod lupą organów ścigania, ,,Wielki Błękit” 2008, nr 7.
 3. Gadecki B., Czy biorący łapówki poczują się bezpiecznie, ,,Rzeczpospolita” z dnia 14 maja 2012.
 4. Gadecki B., Komputery i wyrok łączny, ,,Rzeczpospolita” z dnia 5 kwietnia 2013.
 5. Gadecki B., Nawet kara śmierci nie wystraszyła przestępców, ,,Rzeczpospolita” z dnia 24 czerwca 2015.
 6. Gadecki B., Nowy k.p.k. – pierwszy problem, ,,Rzeczpospolita” z dnia 8 lipca 2015.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie