Uchwała uczestników międzynarodowej konferencji „Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, Olsztyn 31.05.2012 r.

Olsztyn, 31 maja 2012 r.

Minister Skarbu Państwa
Minister Finansów
Minister Sprawiedliwości

UCHWAŁA
Uczestników międzynarodowej konferencji naukowej
„Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”
Olsztyn, 31 maja 2012 r.

Uczestnicy odbywającej się w dniu 31 maja 2012 r. w Olsztynie międzynarodowej konferencji naukowej „Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania” reprezentujący środowiska naukowe oraz praktykę przeciwdziałania przestępczości, nawiązując do propozycji zgłoszonych w wystąpieniach konferencyjnych pragną wskazać, iż istnieje pilna potrzeba powołania jednostki analitycznej zajmującej się problematyką nielegalnych rynków. Postulat ten wynika z dotychczasowego braku tego typu wyodrębnionej struktury, a tym samym deficytu spójnej współpracy między poszczególnymi resortami w przedmiotowym zakresie. Uczestnicy konferencji wskazują zatem na potrzebę zintensyfikowania działań służących przeciwdziałaniu przestępczości oraz innych zjawisk patologicznych pojawiających się w obszarze nielegalnej gospodarki. Skoordynowane monitorowanie poszczególnych obszarów nielegalnych rynków oraz wynikających z nich zagrożeń powinno przede wszystkim zaktywizować odpowiednie instytucje państwowe i samorządowe do podejmowania efektywnych działań zmierzających do ograniczenia i eliminowania czarnorynkowych patologii. W tym kontekście zauważalny jest brak właściwej struktury zajmującej się w sposób kompleksowy definiowaniem zagrożeń oraz konstruowaniem strategii zapobiegawczych. Kierując się zatem potrzebą ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, a zwłaszcza poszczególnych sektorów gospodarki narodowej, uczestnicy konferencji zwracają się do kompetentnych władz z apelem o rozważenie możliwości powołania wyżej wymienionej jednostki.

Uczestnicy
Międzynarodowej konferencji naukowej
„Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”
Olsztyn, 31 maja 2012 r.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie