Udział w konferencjach

 1. III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów „Badania kryminologiczne a praktyka – perspektywa krajowa i międzynarodowa”, UwB, 23-25.09.2020 r., Białystok, referat: Medycyna ludowa – aspekty kryminologiczne i wiktymologiczne.
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa 20th Annual Conference of the European Society of Criminology EUROCRIM 2020, ESC, 10-11.09.2020 r., Bukareszt (Rumunia), referat: lllicit market of puppies in Poland – organised crime or just illegal business?
 3. Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza”, UWM, 11-12.12.2019 r., Olsztyn, referat: Ochrona zabytków architektury rezydencjonalnej na Warmii i Mazurach.
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa „Metody badań i nauczanie kryminologii w XXI wieku – wyzwania i perspektwy”, UwB, 9-10.12. 2019 r., Białystok, referat: Działalność Olsztyńskiej Szkoły Ekokryminologii (OSE) jako forma realizacji inicjatywy „Education for Justice” (E4J) (współautor Maciej Duda).
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa „Environmental influences on human life and health”, UWM, 10-11.10.2019 r., Olsztyn, referat: Ornitologia kryminalna wobec zjawiska masowego zabijania i chwytania ptaków (współautor Wiesław Pływaczewski).
 6. Ogólnopolska konferencja naukowa „Kongres kryminologiczny”, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii, 25-26.09. 2019 r., Warszawa, referat: Korelacja pomiędzy agresją wobec zwierząt a agresją wobec ludzi w świetle badań aktowych.
 7. Międzynarodowa konferencja naukowa „Convergent roads, bridges and new pathways in criminology”, European Society of Criminology, 18-21.09.2019 r., Gandawa (Belgia), referaty: 1. Environmentalists as victims of acts of criminal terror, 2. Illegal market of amber in Central and Eastern Europe, 3. Illegal fishing in inland waters – conclusions from the research records (współautorzy: Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda).
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa „Environmental Crime and Power”, Green Criminology Working Group, 17.09.2019 r.,  Gandawa (Belgia).
 9. Ogólnopolska konferencji naukowa „Kultura a medycyna ludowa – społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania medycyny alternatywnej”, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze, 19.07.2019 r., Czeremcha, referat: Znachorstwo – aspekty prawne i kryminologiczne.
 10. Międzynarodowa konferencja naukowa „Security, human rights and sustainable development”, Uniwersytet w Białystoku, 9-10.05.2019 r., Białystok, referat: Initiatives of the Department of Criminology and Criminal Policy for reducing social exclusion of children from rural areas in Warmia and Mazury district (współautorzy: Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda).
 11. Międzynarodowa konferencja naukowa „EnviCrime: Current and future efforts against wildlife crime”, European Crime Prevention Network, 25.04.2019 r., Bruksela (Belgia), referat: CITES crime – Polish perspective of the phenomenon (współautor Maciej Duda).
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa „The first Polish-Dutch Conference on Current Criminological Research”, Uniwersytet w Białymstoku, 21.02.2019 r., Białystok, referat: Olsztyn School of Ecocriminology towards contemporary problems of environmental crime in Poland – selected issues (współautorzy: Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda).
 13. Międzynarodowa konferencja naukowa „Цифровая экономика: проблемы правового регулирования” (Gospodarka cyfrowa – Problemy prawnej regulacji), Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta, 18.10.2018 r., Kaliningrad (Rosja), referat: Contemporary dilemmas of penal science vs.  new digital technologies (współautor Wiesław Pływaczewski).
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa „Public law and the challenges of new technologies and digital markets”, University of Bergamo, 26.09.2018 r., Bergamo (Włochy), referat: Polish criminal law and criminology vs. threats of new technologies (współautor Maciej Duda).
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa „Contemporary Challenges in Environmental Protection”, UWM & UwB & WSPol, 21-22.09.2018 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Bezpieczna i przyjazna przestrzeń przyrodniczo-społeczna w świetle badań Olsztyńskiej Szkoły Ekokryminologii (współautor Elżbieta Zębek).
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa „Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity”, European Society of Criminology, 29-8-1.09.2018 r., Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), referaty: 1. Criminal climatology – beginnings, achievements, perspectives, 2. CITES Crimes in Poland – Causes, Phenomenon, Counteracting, 3. Correlation between aggression towards animals and aggression towards people in the light of records research, 4. Decade of cooperation between criminologists from Olsztyn and the Bialystok School of Criminology (wspołautorzy: Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda).
 17. Międzynarodowa konferencja naukowa „Environmental Crime and Security”, University of South Wales, 28.08.2018 r., Sarajewo (Bośnia i Hercegowina).
 18. Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce i na Słowacji”, UWM & Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, 8-9.06.2018 r., Ełk, referat: Wpływ polityki prorodzinnej państwa na poziom przestępczości i zachowań patologicznych w Polsce (współautor Maciej Duda).
 19. Międzynarodowa konferencja  naukowa „Olomoucké právnické dny”, Univerzita Palackého v Olomouci, 24-25.05.2018 r., Ołomuniec (Czechy), referat: The issue of legal qualification of cybercrimes. Perspective of Polish criminal law (współautor Maciej Duda).
 20. I Kongres Naukowy Niepublicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku „Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń”, NWSP, 10-11.05.2018 r., Białystok, referat: Współczesne zagrożenia terroryzmem islamskim – zjawisko foreign terrorist fighters i lone wolf terrorism (współautor Maciej Duda).
 21. II Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, „Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii”, UwB, 10-11.05.2018 r., Białystok, referat: Przemoc wobec zwierząt jako czynnik predykcyjny przemocy wobec ludzi – porównanie amerykańskich i polskich badań ekokryminologicznych.
 22. 6th International Conference of PhD Students and Young Researchers „Digitalization in Law”, Vilnius University, 3-4.05.2018 r., Wilno (Litwa), referat: Criminological aspects of cybercrimes in Poland – selected issues (współautor Maciej Duda).
 23. V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury „Bezpieczeństwo dóbr kultury”, UWM, 25.04.2018 r., Olsztyn, referat: Ochrona zabytkowych pruskich siedzib szlacheckich oraz zamków krzyżackich w Polsce północno-wschodniej (współautor Natalia Dąbkowska).
 24. Ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo i jakość żywności”, UWM, WNoŻ, PAN, 27.03.2018 r., Olsztyn, referat: Fałszerstwa na rynku żywności. Perspektywa kryminologiczna (współautor Maciej Duda).
 25. Międzynarodowa konferencja naukowa „Darf die Kunst alles? Aktuelle Rechtsentwicklungen aus deutscher und polnischer Perspektive“ (Czy sztuce wolno wszystko? Aktualne kierunki rozwoju prawa z perspektywy polskiej i niemieckiej), Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 19-20.10.2017 r., Frankfurt nad Odrą, referat: Hasssprache in der Kunst. Wo liegen die Grenzen der künstlerischen Expression? – Mowa nienawiści w sztuce. Jakie są granice ekspresji artystycznej? (współautor Maciej Duda).
 26. Międzynarodowa konferencja naukowa „Olomoucké právnické dny”, Univerzita Palackého v Olomouci (Republika Czeska), 18-19.05.2017 r., Olomouc, referat: Influence of hate speech online on creating radical social attitudes (współautor Maciej Duda).
 27. Międzynarodowa konferencja naukowa „Contemporary issues of criminology”, WSPol, 9.05.2017 r., Szczytno, referat: Contemporary threats of extremism in Poland (współautor Maciej Duda).
 28. IV Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury „Historia ochrony”, UWM, 27.04.2017 r., Olsztyn, referat: Klasyfikacje zabytków w polskim prawie ochrony dziedzictwa kultury. Od dekretu Rady Regencyjnej do współczesnej ustawy (współautor Maciej Duda).
 29. Ogólnopolska konferencja naukowa „Odpowiedzialność za środowisko”, UWM, 20.04.2017 r., Olsztyn, referat: Turystyka jako potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego – perspektywa kryminologiczna (współautor Maciej Duda).
 30. Ogólnopolska konferencja naukowa „Internet jako miejsce popełniania przestępstw”, UwB, 16.03.2017 r., Białystok, referat: Seks pokazy online. Potencjalne zagrożenia kryminalne.
 31. Ogólnopolska konferencja naukowa „Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych”, UWM, 8.12.2016 r., Olsztyn, referat: Propaganda Państwa Islamskiego jako przejaw mowy nienawiści (współautor Maciej Duda).
 32. Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Katedr Kryminalistyki. Seminarium Santander Art and Culture Law Review. „Prawo – Dziedzictwo – Sztuka”, UJK, 30.11-2.12.2016 r., Bydgoszcz, referat: Wandalizm dziedzictwa kulturowego z perspektywy kryminologicznej (współautor Maciej Duda).
 33. Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo rynku finansowego jako odrębna gałąź prawa”, UWM, 24.10.2016 r., Olsztyn, referat: Przestępczość na rynku finansowym z perspektywy kryminologicznej (współautor Maciej Duda).
 34. Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów „Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych”, WPiA, 19-20.05.2016 r., Białystok, referat: Kryminogeneza przestępstw kłusownictwa rybackiego w świetle badań.
 35. Ogólnopolska konferencja naukowa „Nauki penalne wobec zjawiska destrukcji w sztuce”, WPiA, 18.03.2016 r., Olsztyn, referat: Propagowanie ideologii ekstremistycznych w sztuce (współautor Maciej Duda).
 36. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona dóbr kultury. Zabytki sakralne”, WPiA, 10.03.2016 r., Olsztyn, referat: Wandalizm zabytków sakralnych motywowany ideologicznie (współautor Maciej Duda).
 37. Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawa człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej”, WPiA & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, 19.11.2015 r., Olsztyn, referat: Uliczna mowa nienawiści jako przejaw wandalizmu o ideologicznego o charakterze ekstremistycznym (współautor Maciej Duda).
 38. Ogólnopolska konferencja naukowa „Międzynarodowa przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu współczesnym wyzwaniem dla organów ścigania. 25 lat CITES w Polsce”, WSPol & UWM, 15-16.06.2015 r., Szczytno, referat: Współpraca służb w zakresie zwalczania kłusownictwa rybackiego w świetle badań.
 39. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy”, WPiA UWM, 27.11.2014 r., Olsztyn, referat: Fałszerstwa dóbr kultury. Perspektywa prawna i kryminologiczna (współautor Maciej Duda).
 40. Ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo obrotu finansowego” WPiA UWM, 7.05.2014 r., Olsztyn, referat: Przestępstwo fałszowania pieniędzy. Perspektywa kryminologiczna.
 41. Ogólnopolska konferencja naukowa „Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka”, WPiA UWM, 24.04.2014 r. Olsztyn, referat: Legalizacja pobytu cudzoziemców poprzez zawarcie fikcyjnego małżeństwa.
 42. Ogólnopolska konferencja naukowa „Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”, WPiA UWM, 21.11.2013 r., Olsztyn, referat: Odpowiedzialność karna za nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi (współautor Maciej Duda).
 43. Konferencja Naukowa „Ekokryminologiczne aspekty nielegalnej eksploatacji obszarów leśnych”, WPiA UWM, 25.04.2013 r., Olsztyn, referat: Etiologia przestępstw przeciwko lasom w świetle teorii kryminologicznych.
 44. Konferencja „Sprawne wykrywanie i sankcjonowanie przestępstw przeciwko środowisku – cykl szkoleń dla Straży Leśnej”, OWRLP, 8-9.10.2012 r., Dobieszków, referat: Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska (współautor Maciej Duda).
 45. Wykład otwarty „Prawa autorskie w kontekście fotografii i rozpowszechniania wizerunku”, Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 15.06.2012 r., na zlecenie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie.
 46. Międzynarodowa konferencja naukowa „Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, WPiA UWM, 31.05.2012 r., Olsztyn referat: Przestępczość fonograficzna. Analiza kryminologiczna zjawiska (współautor Maciej Duda).
 47. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Nauk Penalnych „(Bez)celowość współczesnych kar i środków karnych”, WPiA UWM, 10-11.05.2012 r., Olsztyn, referat: Bezcelowość kar i środków karnych w ustawie o rybactwie śródlądowym (współautor Maciej Duda).
 48. Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska”, WPiA UWM, 26.04.2012 r., Olsztyn, referat: Instytucjonalne formy zwalczania kłusownictwa na wodach śródlądowych.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie