Udział w konferencjach

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa „Цифровая экономика: проблемы правового регулирования” (Gospodarka cyfrowa – Problemy prawnej regulacji), Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta, 18.10.2018 r., Kaliningrad (Rosja), referat: Contemporary dilemmas of penal sciences vs. new digital technologies (współautor Joanna Narodowska).
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa „Цифровая экономика: проблемы правового регулирования” (Gospodarka cyfrowa – Problemy prawnej regulacji), Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta, 18.10.2018 r., Kaliningrad (Rosja), referat: Ecocriminology towards illegal trade in CITES species on the Internet (współautor Maciej Duda).
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa „Contemporary Challenges in Environmental Protection” (Współczesne wyzwania ochrony środowiska), UWM & UwB & WSPol, 21-22.09.2018 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Klimatologia kryminalna – nowe narzędzie identyfikowania zagrożeń cywilizacyjnych w obszarze ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego (perspektywa krajowa, regionalna i globalna) (współautor Maciej Duda).
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa „Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity” (Przestępstwa przeciwko ludziom i przestępstwa przeciwko ludzkości), European Society of Criminology, 29.8-1.09.2018 r., Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), referaty: 1. Criminal climatology – beginnings, achievements, perspectives, 2. CITES Crimes in Poland – Causes, Phenomenon, Counteracting, 3. Correlation between aggression towards animals and aggression towards people in the light of records research, 4. Decade of cooperation between criminologists from Olsztyn and the Bialystok School of Criminology (współautorzy: Maciej Duda, Joanna Narodowska).
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Prawnokarna ochrona środowiska – wyzwania dla teorii i praktyki”, UWM, 22.10.2017 r., Olsztyn, referat: „Dlaczego zginęła Dian Fossey? Prawne i wiktymologiczne aspekty zwalczania przestępczości wymierzonej w obrońców przyrody”.
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa „Darf die Kunst alles? Aktuelle Rechtsentwicklungen aus deutscher und polnischer Perspektive“ (Czy sztuce wolno wszystko? Aktualne kierunki rozwoju prawa z perspektywy polskiej i niemieckiej), Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 19-20.10.2017 r., Frankfurt nad Odrą, referat: „Raub und Vernichtung des Weltkulturerbes aus der Perspektive des sog. Islamischen Staates (Grabież i niszczenie światowego dziedzictwa kultury z perspektywy tzw. Państwa Islamskiego)”.
 7. Międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez współdziałanie służb, zdobycie i wymianę praktycznych umiejętności w zwalczaniu przestępczości tytoniowej oraz na szkodę Unii Europejskiej”, OLAF, 17-19.05.2017 r., Mrągowo, referat: „Kryminologiczne aspekty przestępczości przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej”.
 8. Ogólnopolska konferencja naukowa „Odpowiedzialność za środowisko”, UWM, 20.04.2017 r., Olsztyn, referat: „Współczesne wyzwania wobec ekokryminologii – przykład Republiki Nauru”.
 9. Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Katedr Kryminalistyki. Seminarium Santander Art and Culture Law Review. „Prawo – Dziedzictwo – Sztuka”, UJK, 30 listopada-2 grudnia 2016 r., Bydgoszcz, referat: „Dzieło sztuki  jako przedmiot nielegalnych transakcji finansowych”.
 10. Ogólnopolska konferencja naukowa „Sztuka – sprawcy i ofiary czynów zabronionych”, Białystok, 20 października 2015 r., referat: „Zjawisko  niszczenia  i  grabieży  podwodnego  dziedzictwa kultury ”.
 11. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej”, Olsztyn, 19 listopada 2015 r., referat „Uchodźstwo klimatyczne na tle współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych”.
 12. Ogólnopolska konferencja naukowa „Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości”, Olsztyn, 16 października 2015 r., referat „Patologie na rynku nieruchomości na przykładzie sektora energii wiatrowej”.
 13. Ogólnopolska konferencja naukowa „Międzynarodowa przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu współczesnym wyzwaniem dla organów ścigania. 25 lat CITES w Polsce”, Szczytno, 15-16 czerwca 2015 r., referat „Współpraca policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości przeciwko faunie i florze – bilans dokonań z perspektywy Konwencji Waszyngtońskiej”.
 14. V Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury” międzynarodowa konferencja naukowa „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, Supraśl, 11-14 maja 2015 r., referat „Nieuczciwe praktyki na rynku żywności – kryminologiczna analiza zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem wiktymizacji osób starszych”.
 15. Ogólnopolska konferencja naukowa „Zwalczanie przemytu – różne perspektywy, wspólny cel”, Białystok 27-28.11.2014 r., referat „Rynek papierosów elektronicznych – nowe wyzwania dla europejskiego porządku prawnego w świetle Dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r.”.
 16. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy”, Olsztyn 27.11.2014 r., referat „Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego na tle współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych”.
 17. Konferencja naukowa „Razem przeciwko korupcji”, Łańsk 18-19.11.2014 r.
 18. Ogólnopolska konferencja naukowa „Perspektywy sektora organizacji pozarządowych”, Olsztyn 23-24.10.2014 r., referat: „Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu zjawisku niekontrolowanego zawłaszczania przestrzeni krajobrazowej – kryminologiczne studium przypadków dotyczące sektora energii wiatrowej”.
 19. Międzynarodowa konferencja naukowa IV Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury”  „Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie patologiom”, WPiA UWM, Pacółtowo 6-8.05.2014 r., referat „Zmowy przetargowe jako zagrożenie dla interesów finansowych Unii Europejskiej”.
 20. Ogólnopolska konferencja naukowa „Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka”, Olsztyn 24.04.2014 r., referat „Uchodźca jako ofiara międzynarodowych gangów przemytniczych”.
 21. Ogólnopolska konferencja naukowa „Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności”, Olsztyn 10.04.2014 r., referat „Zorganizowane formy przestępczości w sektorze żywności – ocena zjawiska z perspektywy międzynarodowej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”.
 22. Konferencja naukowa „Wandalizm dzieł sztuki”, Olsztyn 27.03.2014 r., referat „Wprowadzenie do problematyki wandalizmu dzieł sztuki”.
 23. Sympozjum „Współpraca sektorów biznesu, administracji i nauki sposobem na efektywną realizację nie tylko ekoinwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”, Białystok, 7.04.2014 r., referat „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej z perspektywy Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)”.
 24. Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne ekstremizmy – geneza, przejawy, przeciwdziałanie”, Olsztyn 5.12.2013 r. – referat „Gangi motocyklowe – melanż skrajnej ideologii i przestępczości”.
 25. Ogólnopolska konferencja naukowa „Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”, Olsztyn, 21.11.2013 r. – referat „Kryminologiczne aspekty nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi”.
 26. Ogólnopolska konferencja naukowa „Status prawny cudzoziemca w prawie międzynarodowym”, Olsztyn 20-21.06.2013 r., Organizator: WPiA Katedra Prawa Międzynarodowego, referat: „Przestępczość cudzoziemców w Polsce – nowe wyzwania dla teorii i praktyki”.
 27. Ogólnopolska konferencja naukowa „Zagrożenia w sektorze bankowym – analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania”,  Olsztyn, 13.6.2013 r., – wprowadzenie do dyskusji.
 28. Międzynarodowa konferencja naukowa „Ekokryminologiczne aspekty nielegalnej eksploatacji obszarów leśnych”, Olsztyn, 25.4.2013 r. – referat „Zielona kryminologia wobec zjawiska nielegalnej eksploatacji światowych zasobów leśnych”.
 29. Konferencja naukowa „Przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej w aspekcie prawnym i praktycznym – konsekwencje ekonomiczne, podłoże społeczne, taktyka, zwalczanie”. Pisz 2-5.06.2013 r. Organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, OLAF – referat: „Podłoże społeczne nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi”.
 30. Konferencja naukowa „Przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej w aspekcie prawnym i praktycznym – konsekwencje ekonomiczne, podłoże społeczne, taktyka, zwalczanie”. Augustów 21-25.04.2013 r., Organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, OLAF – referat: „Podłoże społeczne nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi.
 31. Ogólnopolska konferencja naukowa „10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda”, Gdańsk-Gdynia, 22-23.04.2013 r. – referat „Wandalizm z perspektywy ochrony dziedzictwa kultury – diagnoza zjawiska i przeciwdziałanie”.
 32. Konferencja naukowa „Zwalczanie przemytu – różne perspektywy, wspólny cel”, Białystok 22-23.11.2012 r. – referat „Zjawisko przemytu na tle nielegalnych rynków – perspektywa lokalna, regionalna oraz międzynarodowa”.
 33. Międzynarodowa konferencja naukowa „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości”, Kętrzyn 24-25.10.2012 r.
 34. Międzynarodowa konferencja naukowa „Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, Olsztyn 31.05.2012 r. – referaty: „Wprowadzenie do problematyki nielegalnych rynków – perspektywa kryminologiczna” oraz „Sektor turystyki jako obszar zainteresowania zorganizowanych struktur przestępczych”.
 35. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Nauk Penalnych „(Bez)celowość współczesnych kar i środków karnych”, Olsztyn, 10-11.05.2012 r.
 36. Międzynarodowa konferencja naukowa „Kryminologiczne i prawnokarne aspekty ochrony środowiska”, Olsztyn 26.04.2012 r. – referat „Zorganizowany rynek handlu chronionymi gatunkami fauny i flory – perspektywa ekokryminologiczna”.
 37. Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne”, Kraków 20-22.04.2012 r.
 38. Seminarium naukowe „Przestępczość nieletnich w Szwecji”, Olsztyn, 17.4.2012 r. – wprowadzenie do dyskusji, głos w dyskusji.
 39. Seminarium wydziałowe „Podmiotowość w prawie”, Olsztyn, 3.2.2012 r. – referat „Biokryminologia – od antropologii kryminalnej do współczesnych teorii genetycznych”.
 40. Ogólnopolska konferencja „Współczesne problemy ochrony prawnej dziedzictwa kultury”, Wrocław 28.11.2011 r.
 41. I Warmińska Konferencja Nauk Penalnych „Tożsamość polskiego prawa karnego”, Ramsowo k. Olsztyna 17-19.10.2011 r.
 42. I Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Nauki o Bezpieczeństwie, Szczytno 15-16.06.2011 r.
 43. Międzynarodowa konferencja „Odnowa dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza”, Lublin 6-8.09.2010 r. – referat
 44. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ile warte jest twoje życie”, Olsztyn 25-26.02.2010 r. – referat
 45. Konferencja naukowa „Przestępczość stadionowa-zapobieganie, zwalczanie i współpraca właściwych organów”, Szczytno 23-24.11.2009 r. – referat
 46. II ogólnopolska konferencja karnistyczna „Europejskie prawo karne”, Olsztyn 19-20.11.2009 r. – udział
 47. Konferencja „Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym”, Olsztyn 21-22.09.2009 r. – referat
 48. V sympozjum kryminalistyczne PTK, Ciechocinek 28-30.05.2009 r. – referat
 49. 16 th Annual International Police Executive Symposium, Ochryda, Macedonia 9-14.06 2009 r. – referat
 50. I Forum naukowe „Podlasie-Warmia i Mazury” pt. „Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii”, Ryn 20-22.05.2009 r. – referat
 51. Konferencja „Ochrona interesów finansowych WE a przemiany instytucjonalne UE”, Warszawa 7-9.05.2009 r. – referat
 52. X doroczna konferencja SEAP „Patologie w administracji publicznej”, Białowieża 26-28.04.2009 r. – referat
 53. Międzynarodowa konferencja naukowa „Polska w Schengen”, Kętrzyn 28-29.10.2008 r. – referat
 54. VIII Annual Meeting IPES, Szczytno 26-31.05.2001 r. – wystąpienie okolicznościowe
 55. Konferencja naukowa „X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego” Białowieża 13-15.10.2008 r. – referat
 56. International Police Executive Symposium, Cincinnati USA 12-14.05.2008 r. – referat
 57. Conference „Law enforcement authorities and the protection of the financial interests of the EC ”, Warszawa 15-17.11.2007 r. – referat
 58. Konferencja „Praca dochodzeniowo-śledcza Policji w kontekście ustawowych uprawnień sądu do ingerencji w postępowaniu przygotowawczym”, Szczytno 8-9.11.2007 r. – udział
 59. VII Conferenza Internationale dei diritti uomini, Olsztyn 1-2.06.2007 r. – referat
 60. International Police Executive Symposium “Urbanization and Security”, Dubai 8-12.04.2007 r. – referat
 61. VI Convegno Internazionale siu diritti domini „Deboli e indifesi nella societa multiculturale europea”, Lecce 29-30.05.2006 r. – referat
 62. Conference “Protection of the financial interests of the EU of 25: new challenges, old obstacles”, Sopot 16-19.03.2006 r. – referat
 63. Międzynarodowa konferencja „Prawnokarna ochrona dziedzictwa kulturalnego”, Gdańsk 30.05-1.06.2005 r. – referat
 64. Międzynarodowa konferencja „Wschodnia granica UE – transgraniczna przestępczość zorganizowana. Rozpoznaj zagrożenia, skutecznie zwalczaj”, Warszawa 27-29.04. 2005 r. – udział
 65. Konferencja „Międzynarodowa współpraca służb policyjnych, granicznych i celnych w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom”, Szczytno 3-5.11.2004 r. – głos w dyskusji
 66. XXXIII międzynarodowe seminarium kół naukowych, Olsztyn 7-8.05.2004 r. – udział w jury
 67. IV Conferenze Internazionale sui diritti dell`uomo “La libera cicrolazione delle persone nella prospettiva del processo europeo di integrazione”, Bari 17-18.03.2004 r. – referat
 68. II Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka „Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy”, Olsztyn 29-30.05.2003 r. – referat
 69. Konferencja „Turystyka w Unii Europejskiej-szanse i zagrożenia“, Olsztyn 12.05.2003 r. – głos w dyskusji
 70. Konferencja „Policja Europy XXI wieku w kierunku jakości”, Warszawa 1-3.04.2003 r. – wystąpienie okolicznościowe
 71. Konferencja „Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego”, Olsztyn 17.10.2002 r. – referat
 72. X krajowy zjazd policyjnych ekspertów badań dokumentów, Szczytno 1-4.10.2002 r. – udział
 73. MEPA-Kuratorium, Niemcy 8-9.10.2002 r. – wystąpienie
 74. Konferencja międzynarodowa „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz międzynarodowa współpraca policjantów w ramach International Police Association”, Szczytno 21-25.07.2002 r. – udział
 75. Konferencja „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej”, Szczytno 6-7.06.2002 r. – udział
 76. IX Rektorenkonferenz der Polizeiakademien Mitel und Osteuropas, Mińsk 31.05-2.06.2002 r. – wystąpienie
 77. Polizei-Fuhrungsakademie/Polizeitechnisches Instytut, GPEC, Munster Niemcy 4-6.06.2002 r. – wystąpienie
 78. Międzynarodowa konferencja naukowa „Unia Europejska-wyzwanie dla polskiej Policji”, Szczytno 27-29.05.2002 r. – referat
 79. Police training and education: Comparative global perspective, Antalya Turcja 21-24.05.2002 r. – referat
 80. European heads of training conference, Traiskirchen Austria 2002 r. – wystąpienie
 81. International Symposium on Community Policing ISCP, Nankin Chiny 2002 r. – referat
 82. Seminarium naukowe „Rola i zadania Policji w znowelizowanym prawie karnym i prawie wykroczeń”, Szczytno 26-28.11.2001 r. – udział
 83. Konferencja „Zarządzanie jakością w Policji. Doświadczenia i perspektywy”, Elbląg 22.11.2001 r. – głos w dyskusji
 84. Konferencja naukowa „Policja a przemoc. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”, Szczytno 23-24.10.2001 r. – udział
 85. II międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona człowieka w świetle prawa RP”, 18-19.10.2001 r. – udział
 86. Konferencja „Systemy łączności i informatyki”, Szczytno 9-10.10.2001 r. – udział
 87. Konferencja „Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe”, Szczytno 20-21.09.2001 r. – głos w dyskusji
 88. Seminarium naukowe nt. „Współpraca organów ścigania a efektywność procesu wykrywania”, Szczytno 11-12.06.2001 r. – głos w dyskusji
 89. Konferencja naukowa „Problem skargowości w Polsce”, Szczytno 2-3.01.2001 r. – udział
 90. Międzynarodowe seminarium naukowe „Piractwo fonograficzne. Dostosowanie procedur karnych do standardów unijnych w ramach procesu integracji z UE”, Szczytno 4-5.12.2000 r. – głos w dyskusji
 91. Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie transformacji gospodarczej”, Olsztyn 26-27.10.2000 r. – głos w dyskusji
 92. IV Europaeum Symposium „Ecclesiae-Pubblicae Securitatis Curae-Nationes”, Rzym 1-5.10.2000 r. – referat

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie