Publikacje

1. Kędzierska G., Pacyniak M., Wpływ podłoża, warunków atmosferycznych i czasu na trwałość śladów obuwia [w:] Zeszyty Naukowe WSO nr 1(24), 1979, s.75.

2. Kędzierska G., Niektóre zagadnienia dotyczące ekspertyzy fizykochemicznej, [w:] Zeszyty Naukowe WSO nr 3(30), 1980, s.577.

3. Kędzierska G., Napieralska-Ozga E., Możliwości nauczania problemowego i pracy grupowej w technice kryminalistycznej [w:] Zeszyty Naukowe WSO nr 4(39), 1982, s.586.

4. Kędzierska G. i inni, Wpływ wybranych czynników na możliwość ujawnienia śladów w postaci włókien [w:] Zeszyty Naukowe WSO nr 1(56), 1987, s.177.

5. Kędzierska G., Wybrane zagadnienia dydaktyki techniki kryminalistycznej [w:] Problemy Kryminalistyki nr 181, 1988, s. 347.

6. Kędzierska G., Ogólna charakterystyka śladów kryminalistycznych [w:] Technika kryminalistyczna (red. W.Kędzierski), Szczytno 1993, s. 15-22.

7. Kędzierska G., Identyfikacja kryminalistyczna [w:] Technika kryminalistyczna (red. W.Kędzierski), Szczytno 1993, s.23-29.

8. Kędzierska G., Kierunki rozwoju współczesnej kryminalistyki [w:] Technika kryminalistyczna (red. W.Kędzierski), Szczytno 1993, s.127-131.

9. Kędzierska G., Ślady biologiczne [w:] Technika kryminalistyczna (red. W.Kędzierski), Szczytno 1995, 219-234.

10. Kędzierska G., Kędzierski W., Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych [w:] Technika kryminalistyczna (red. W.Kędzierski), Szczytno 1995.

11. Kędzierska G., Katalog wyrobów włókienniczych [w:] Przegląd Policyjny nr 1(37)-2(38), 1995, s. 82-85.

12. Kędzierska G., Przeorski P., Pobranie materiału porównawczego w postaci odbitek czerwieni wargowej ze zwłok [w:] Przegląd Policyjny nr 4(44), 1996, s. 54-65 .

13. Kędzierska G., Walczak T., Ujawnianie śladów dermatoskopijnych złotym proszkiem daktyloskopijnym na różnych podłożach [w:] Policyjny Biuletyn Szkoleniowy nr 3-4/96, s.2.

14. Kędzierska G., Kieliszczyk J., Skuteczność działania preparatu AQUATEST podczas ujawniania śladów linii papilarnych na różnych mokrych podłożach [w:] Policyjny Biuletyn Szkoleniowy nr 3-4/96, s.15.

15. Kędzierska G., Zapobieganie transmisji wirusów HBV i HIV w pracy służb publicznych [w:] Policyjny Biuletyn Szkoleniowy nr 3-4/96, s.70.

16. Kędzierska G., Nauczanie techniki kryminalistycznej w Wyższej Szkole Policji [w:] Policyjny Biuletyn Szkoleniowy nr 3-4/96, s.91.

17. Kędzierska G., Kaczmarek K., Ujawnianie śladów linii papilarnych na styropianie [w:] Przegląd Po-licyjny nr 1/45, 1997, s.83-90.

18. Kędzierska G., Zasada pisemności oględzin [w:] Policyjny Biuletyn Szkoleniowy nr 1-2/98.

19. Kędzierska G., Marcinowski M., Statystyczne ujęcie ekspertyzy daktyloskopijnej [w:] Postępy kry-minalistyki, z. 2, 1998, s. 90-102.

20. Kędzierska G., Technika kryminalistyczna. Zarys wykładu dla słuchaczy specjalizacji LOGIST-KA, Szczytno wyd. I – 1996 s. 86, wyd. II – 1997 s. 96, wyd. III – 1997 s. 96.

21. Kędzierska G., Technika kryminalistyczna w pytaniach i odpowiedziach, Szczytno wyd. I – 1997, wyd. II – 1998, wyd. III – 1999.

22. Kędzierska G., Ślad kryminalistyczny [w:] Wariografia kryminalistyczna (red. M.Kulicki), wyd. Szczytno 1998.

23. Kędzierska G., Czynności śledcze warunkujące efektywność ekspertyzy wariograficznej [w:] Wariografia kryminalistyczna (red. M.Kulicki), wyd. Szczytno 1998.

24. Kędzierska G., Zasada tajności wyników oględzin [w:] Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych (red. M. Zajder, M. Goc), Szczytno 1999, s. 67-74.

25. Kędzierska G., Kryminalistyczne badania informatyczne. Wybrane elementy wykładu [w:]Policyjny Biuletyn Szkoleniowy, WSPol., nr 1-2/99.

26. Kędzierska G., Polskie prawo i kryminalistyka o oględzinach [w:] Jurisprudencija, wyd. Akademii Prawa Litwy, t.18 (10) 2000, s.86-92.

27. Kędzierska G., Szkolenie ekspertów kryminalistyki polskiej Policji [w:] Jurisprudencija, wyd. Akademii Prawa Litwy, t.18 (10) 2000, s. 56-65.

28. Kędzierska G., Oględziny w kodyfikacji z 1969r. i 1997r. [w:] Policja, nr 3/2000, s. 44-47.

29. Kędzierska G., Współczesna daktyloskopia [w:] Problemy współczesnej kryminalistyki (red. E.Gruza, T.Tomaszewski), Wyd. UW, t. III, 2000, s. 157-171.

30. Kędzierska G., Szajowska-Zgoła A., Poziom wykonawstwa czynności techniczno-kryminalistycznych [w:] Przestępczość porachunkowa jako przejaw przestępczości zorganizowanej (red. M.Kulicki, M.Zajder, W.Pływaczewski), Materiały z badań KBN, Wyd. WSPol. 2000, s. 104-154.

31. Kędzierska G., Szajowska-Zgoła A., Wykorzystanie śladów kryminalistycznych w sprawach o przestępstwa porachunkowe [w:] Przestępczość porachunkowa jako przejaw przestępczości zorganizowanej (red. M.Kulicki, M.Zajder, W.Pływaczewski), Materiały z badań KBN, Wyd. WSPol. 2000, s. 210-226.

32. Kędzierska G., Piotrowska K., Cechy i umiejętności podwładnych w oczekiwaniach przełożonych, Wstępne opracowanie wyników badań [w:] Kierunki kształcenia oficerów prewencji (red. A.Tyburska, J.Fiebig, D.Ignaczak), Wyd. WSPol. 2000, s.143-152.

33. Kędzierska G., Prawne aspekty zapobiegania przestępczości [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2000, s.160-164.

34. Kędzierska G., 27 haseł tematycznych [w:] Leksykon policyjny, (red. W.Pływaczewski, G.Kędzierska), Wyd. WSPol., Szczytno 2001.

35. Kędzierska G., Procesowa zasada obiektywizmu a bezstronność w czynnościach kryminalistycz-nych, [w:] Jurisprudencija, wyd. Akademii Prawa Litwy, t.22 (14) 2001, s. 102-107.

36. Kędzierska G., Kryminalistyka w systemie nauk [w:] Technika kryminalistyczna, tom 1 (red. W.Kędzierski), Wyd. WSPol., Szczytno 2002, s. 9-26.

37. Kędzierska G., Charakterystyka śladów kryminalistycznych [w:] Technika kryminalistyczna, tom 1 (red. W.Kędzierski), Wyd. WSPol., Szczytno 2002, s. 27-40.

38. Kędzierska G., Identyfikacja kryminalistyczna [w:] Technika kryminalistyczna, tom 1 (red. W.Kędzierski), Wyd. WSPol., Szczytno 2002, s. 41-50.

39. Kędzierska G., Oględziny [w:] Technika kryminalistyczna, tom 1 (red. W.Kędzierski), Wyd. WSPol., Szczytno 2002, s. 79-114.

40. Kędzierska G., Bonus-Dzięgo A., Piotrowska K., Losy i adaptacja społeczno-zawodowa absolwentów WSPol. z naboru cywilnego z lat 1990-1996, Wyd. WSPol. Szczytno 2002, ss. 304.

41. Kędzierska G., Aspekt etyczny działań kryminalistycznych [w:] Policja-Etyka-Kościół,Pływaczewski W., Kędzierska G., Wiszowaty E. (red. naukowa), Wyd. WSPol. Szczytno 2002, s. 148-153.

42. G.Kędzierska, W. Pływaczewski, Handel żywym towarem a zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt[w:] Przeciwdziałanie wobec zjawiska przymuszonej prostytucji i handlu kobietami: współpraca zainteresowanych organizacji i służb. Wybór materiałów z seminarium zorganizowanego przez Caritas Polską i Wyższą Szkołę Policji, Popowo, 28-29.10.2002, Wyd. Fundacja „Pro Caritete” Warszawa 2003, s. 15-27.

43. G.Kędzierska, Prawny aspekt materiału wzorcowego, [w:] Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały I Konferencji, Poznań 27-28 listopada 1997r. pod red. Huberta Kołeckiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, s. 175-179.

44. G.Kędzierska, Wybrane zagadnienia kryminalistyki [w:] Ochrona osób i mienia, Wyd. Dom Organi-zatora, Toruń 2003, ss. 18.

45. G.Kędzierska, Opis zgodności lub odmienności badanych materiałów, [w:] Doctrina multiplex veritas una. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu Twórcy Katedry Kryminalisty-ki z okazji 35-lecia powołania Katedry na Wydziale Prawa i Administracji UMK, Toruń 2004, s. 281-285.

46. G.Kedzierska, M.Orłowska, Przestępstwo znęcania się w opinii społecznej, w: Dobro dziecka w rod-zinie (red. L. Adamowska, J. Uszyńska-Jarmoc), Białystok 2005, s. 185-207.

47. G.Kędzierska, Wiedza policjantów o badaniu reakcji emocjonalnych osoby w świetle badań własnych, w: Badania wariograficzne w polskim prawie karnym (red. J.Bryk, A. Szajowska, M. Zubańska), Szczytno 2005, s. 39-70.

48. G.Kędzierska, Z.Siemak, W.Wrześniowski, Nauki policyjne, Przegląd Policyjny, 4 (80), 2005, s. 47-58.

49. G.Kędzierska, Tendencje terminologiczne w technice kryminalistycznej, w: Jurisprudencija, wyd. Akademii Prawa Litwy, t. 3 (81) 2006, s. 21-23.

50. G. Kędzierska, Konchoskopia, w: Technika kryminalistyczna, t.2 (red. G.Kedzierska), WSPol. Szczytno 2006, s. 58-70.

51. G. Kędzierska, Gantiskopia, w: Technika kryminalistyczna, t.2 (red. G.Kedzierska), WSPol. Szczytno 2006, s. 148-160.

52. G. Kędzierska, O. Łachacz, Zagrożenie przestępczością w Polsce a edukacja obronna społeczeństwa, w: Edukacja obronna społeczeństwa (red. B. Wiśniewski, W. Feler) Wyd. Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Białystok 2006, s. 116-122.

53. G. Kędzierska, Nauczanie kryminalistyki w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, w: Refleksje nad współczesną pedagogiką w Polsce (red. E. Rogalski), Białystok 2007.

54. G. Kędzierska, Kryminalistyka w systemie nauk, w: Technika kryminalistyczna (red. W.Kędzierski), WSPol., Szczytno 2007, s. 11-30.

55. G. Kędzierska, Charakterystyka śladów kryminalistycznych, w: Technika kryminalistyczna (red. W.Kędzierski), WSPol., Szczytno 2007, s. 33-46.

56. G. Kędzierska, Identyfikacja kryminalistyczna, w: Technika kryminalistyczna (red. W.Kędzierski), WSPol., Szczytno 2007, s. 49-57.

57. G. Kędzierska, Oględziny, w: Technika kryminalistyczna (red. W.Kędzierski), WSPol., Szczytno 2007, s. 87-115.

58. G. Kędzierska, Przestępczość kobiet. Sylwetki niektórych zabójczyń, w: Wybrane zagadnienia kry-minologii (red. W.Pływaczewski), UWM Olsztyn 2007, s. 40-59.

59. G. Kędzierska, Badania identyfikacyjne śladów w postaci wyrobów włókienniczych 10 lat później, w: Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, (red. H. Kołecki) Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 319-326.

60. G. Kędzierska, Wybrane zagadnienia kryminalistyki, w: Ochrona osób i mienia. Licencje. Bezpieczeństwo imprez masowych, (red. J. Wojtal, M. Milewicz), Toruń 2008, s. 155-175.

61. G. Kędzierska, A. Wilga, Przestępstwo kradzieży z włamaniem na terenie powiatu szczycieńskiego w latach 2003-2007, Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga pamiątkowa Prof. dr hab. Bronisława Młodziejowskiego (red. J. Bryk, J. Kasprzak), Szczytno 2008, s. 133 – 151.

62. G. Kędzierska, J. Sznarkowska, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych w świetle badan ankieto-wych policjantów, Przegląd Policyjny 3/2008, s. 110 – 124.

63. G. Kędzierska, Problematyka badawcza w nauce kryminalistyki, w: Kryminalistyka i inne nauki po-mostowe w postępowaniu karnym (red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski), Olsztyn 2009, s. 67-76.

64. G. Kędzierska, R. Łachacz, Przestępczość na granicy polsko-rosyjskiej przed i po wejściu Polski do strefy Schengen, w: Polska w Schengen (red. M. Zdanowicz), Białystok 2009, s. 260 – 268.

65. Publikacja ciągła: Kędzierska G., Słownik kryminalistyczny [w:] Policyjny Biuletyn Szkoleniowy, wyd. WSPol., nr 3-4/96, nr 1/97, nr 2/97, nr 3/97, nr 4/97, nr 1-2/98, nr 3-4/98, nr 1-2/99, nr 3-4/99.

66. Publikacja ciągła: Kędzierska G., Słownik policyjny [w:] Policja, wyd. WSPol., nr 1-2/2000, nr 3/2000, nr 4/2000, nr 1/2001, nr 2-3/2001, nr 2-3/2002, nr 1-2/2004, nr 3/2004.

67. Kędzierska G., Problematyka badawcza w nauce kryminalistyki, w: Kryminalistyka i inne nauki po-mostowe w postępowaniu karnym (red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski), Olsztyn 2009, s. 67-76. ISBN 978-83-61350-45-3

68. Kędzierska G., Łachacz R., Przestępczość na granicy polsko-rosyjskiej przed i po wejściu Polski do strefy Schengen, w: Polska w Schengen (red. M. Zdanowicz), Białystok 2009, s. 260 – 268. ISBN 978-83-89620-72-9

69. G. Kędzierska, Zagrożenie przestępczością kobiet w województwie warmińsko-mazurskim w opinii społeczności lokalnej, w: Białostockie Studia Prawnicze, Zeszyt 6, Białystok 2009, s. 223 – 238. ISSN 1689-7404

70. Kędzierska G., Prawna i kryminalistyczna wartość protokołu oględzin miejsca, w: Kryminalistyka dla prawa. Prawo dla kryminalistyki, red. Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Toruń 2010, s. 189 – 201. ISBN 978-83-7285-552-7

71. Kędzierska G., Kryminologiczna i kryminalistyczna analiza wybranych elementów udziału kobiet w realizacji przestępstwa, w: Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, red. W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Olsztyn 2010, s. 23 – 38. ISBN 987-83-62383-01-6

72. G. Kędzierska, Definicja kryminalistyki w dobie społeczeństwa informacyj-nego, w: Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości red. E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski, Warszawa 2010, s. 129 – 139.ISBN 978-83-931606-1-7

73. G. Kędzierska, Wspólny obszar działania kryminalistyki i kryminologii – czyli zapobieganie. Wspólny obszar działania kryminalistyki i kryminologii – czyli zapobieganie, w: Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa we-wnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej red. E. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów, 2010, s. 416 -424. ISBN 978-83-61441-18-2

Redakcje:

1. Leksykon policyjny, Pływaczewski W., Kędzierska G. (red. naukowa), Wyd. WSPol., Szczytno 2001, ss. 444.

2. Szafrańska E., Szafrański J., Organizacyjne i prawne aspekty działań antyterrorystycznych,Kędzierska G. (red.), Wyd. WSPol., Szczytno 2001, ss.72.

3. Bielska T., Zachowanie policjanta na miejscu incydentu z zakładnikami lub manifestowanej próby samobójstwa, Kędzierska G. (red.), Wyd. WSPol., Szczytno 2001, ss.100.

4. Policja-Etyka-Kościół, Pływaczewski W., Kędzierska G., Wiszowaty E. (red.), Wyd. WSPol. Szczytno 2002, ss. 280.

5. Skargowość w Policji, Kędzierska G., Frączek T. (red.), Wyd. WSPol., Szczytno 2002, ss. 155.

6. Unia Europejska – wyzwanie dla polskiej Policji, Pływaczewski W., Kędzierska G., Bogdalski P. (red.), Wyd. WSPol., Szczytno 2003, ss. 488.

7. 85 lat polskiej policji, Kędzierska G. (red.), Wyd. WSPol. Szczytno 2004, ss. 320.

W druku:

1. G. Kędzierska, Definicja kryminalistyki w dobie społeczeństwa informacyjnego.

2. G. Kędzierska, Wspólny obszar działania kryminalistyki i kryminologii – czyli zapobieganie.

3. G. Kędzierska, Kobiety–terrorystki. Etiologia i fenomenologia zamachów samobójczych.

4. G. Kędzierska, Kryminalistyka w systemie nauk w: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki,

G. Kędzierska, Identyfikacja kryminalistyczna w: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki,

G. Kędzierska, Charakterystyka śladów kryminalistycznych w: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki,

G. Kędzierska, Oględziny w: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki,

G. Kędzierska, Protokołowanie oględzin w: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki,

G. Kędzierska, Dermatoskopia w: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki,

G. Kędzierska, Konchoskopia w: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki.

G. Kędzierska, Gantiskopia w: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki,

5. G. Kędzierska, Hasła: biegły, ekspert, ekspertyza, identyfikacja kryminalistyczna, medycyna sądowa, oględziny, POSIGRAF w: Słownik wiedzy o policji.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie