Publikacje

Prace opublikowane po 2000 r.

Monografie (2):

 1. Pływaczewski W., Gangi motocyklowe. Od wydarzeń w Hollister po współczesne przejawy przestępczości zorganizowanej, Difin, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-656-1, ss. 203.
 2. Pływaczewski W., Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2016, ISBN 978-83-7462-520-3, ss. 320.

Redakcje monografii wieloautorskich (28):

 1. Pływaczewski W. (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8598-8, ss. 170.
 2. Pływaczewski W., Gadecki B. (red.), Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości, Difin, Warszawa 2018, ISBN, 978-93-8085-620-2, ss. 294.
 3. Pływaczewski W., Nowak A., Porwisz M. (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017, ISBN 978-83-7462-544-9, ss. 349.
 4. Pływaczewski W., Duda M. (red.), Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2017, ISBN 798-83-62383-94-8, ss. 205.
 5. Pływaczewski W., Źróbek R. (red.), Patologie na rynku nieruchomości. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Katedra Zasobów Nieruchomości, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-71-9, ss. 242.
 6. Pływaczewski W., Ilnicki M. (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-72-6, ss. 362.
 7. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7508-3, ss. 217.
 8. Pływaczewski, A. Lewkowicz (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015, ISBN 978-83-62383-59-7, ss. 322.
 9. Pływaczewski (red.) Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ISBN 978-83-264-8049-2, ss. 394.
 10. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-62383-51-1, ss. 200.
 11. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-62383-56-6, ss. 189.
 12. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014, ISBN 978-83-62383-49-8, ss. 240.
 13. Pływaczewski, P. Lubiewski (red.), Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-62383-50-4, ss. 182.
 14. Pływaczewski, R. Płocki (red.), Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2013, ISBN 978-83-7462-396-4, ss. 251.
 15. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-38-2, ss. 230.
 16. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-37-5, ss. 231.
 17. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-62383-22-1, ss. 421.
 18. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-62383-21-4, ss. 460.
 19. Pływaczewski, B. Wiśniewski (red.), Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2012, ISBN 978-83-7462-289-9, ss. 216.
 20. Pływaczewski, J. Kudrelek (red.), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010, ISBN 978-83-7462-269-1, ss. 320.
 21. Pływaczewski, M. Kotowska (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-12-2, ss. 220.
 22. Pływaczewski (ed.), Organized Crime and Terrorism. Reasons. Manifestations. Counteractions, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-05-4, ss. 304.
 23. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-62383-01-6, ss. 174.
 24. Pływaczewski, I. Nowicka, P. Bogdalski (red.), Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi, Szczytno 2008, ISBN 978-83-74621-73-1, ss. 366.
 25. Pływaczewski (red.), Wybrane zagadnienia kryminologii, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2007, ISBN 978-83-89112-48-4, ss. 146.
 26. Pływaczewski (red.), Handel ludźmi – współczesne niewolnictwo, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2006, ISBN 978-83-89112-42-2, ss. 185.
 27. Pływaczewski, E. Wiszowaty, G. Kędzierska (red.), Policja-Etyka-Kościół, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2002, ISBN 83-88450-26-3, ss. 279.
 28. Pływaczewski, G. Kędzierska (red), Leksykon policyjny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2001, ISBN 83-88450-12-3, ss. 444.

Artykuły obcojęzyczne (8):

 1. Pływaczewski W., Preuves et nouvelles technologies en Pologne, [w:] La Preuve, Travaux de L’Association Henri Capitant, tome LXIII, Bruxelles 2015, s. 623-630.
 2. Pływaczewski W., Organised Trafficking in Protected Species of Wild Flora and Fauna as a Means of Supporting Armed Conflicts and Terrorism, [in:] E.W. Pływaczewski (ed.), Legal and Criminological Aspects of Terrorism. Local and Global Perspective, „Białostockie Studia Prawnicze” 2011, no. 10, ISSN 1689-7404, p. 189-206.
 3. Pływaczewski W., Combating organized poaching in Africa: activities of the Kenya Wildlife Service, [in:] W. Pływaczewski (ed.), Organized Crime and Terrorism. Reasons. Manifestations. Counteractions, University of Warmia and Mazury, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-05-4, p. 49-64.
 4. Pływaczewski W., Activities of the Scientific Forum “Podlasie – Warmia i Mazury” in brief, [in:] W. Pływaczewski (ed.), Organized Crime and Terrorism. Reasons. Manifestations. Counteractions, University of Warmia and Mazury, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-05-4, p. 7-11.
 5. Pływaczewski W., Cooperation of Police Forces, Border Police and Custom Services in Combating Crime Against Cultural Heritage, “Internal Security” 2011, vol. 3, ISSN 2080-5268, p. 167-183.
 6. Pływaczewski W., Pływaczewski E.W., Spatial Determinants of Crime in Poland, [in:] G. Cordner, A. Cordner, D.K. Das (ed.), Urbanization, Policing, and Security: Global Perspectives, CRC Press – Taylor & Francis Group, Boca Raton-London-New York 2009, p. 87-97.
 7. Pływaczewski W., Polish Police Training System and Current Threat, [in:] P.C. Kratcoski, D.K. Das (ed.), Police Education and Training in Global Society, Lexington Books, Lanham-Boulder-New York-Toronto-Oxford 2007, p. 275-282.
 8. Pływaczewski W., Pływaczewski E.W., The Threat of Corruption in Poland with Particular Reference to Public Servants, [in:] R. Sarre, D.K. Das, H.J. Albrecht (ed.), Policing Corruption. International Perspectives, Lexington Books, Lanham-Boulder-New York-Toronto-Oxford 2005, p. 121-129.

Artykuły w czasopismach (12):

 1. Pływaczewski W., Grabież oraz niszczenie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – rozważania na tle zjawiska „mowy nienawiści”, „Santander Art and Culture Law Review”, 2017, nr 1(3), ISSN 2391-7997, s. 21-36.
 2. Pływaczewski W., Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji lasów pierwotnych, „Przegląd Policyjny” 2012, nr 1(105), ISSN-0867-5708, s. 61-87.
 3. Pływaczewski W., Pranie pieniędzy na rynku dzieł sztuki – skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, [w:] M. Jabłoński, M. Trzciński (red.), „Przegląd Prawa i Administracji” 2012, nr LXXXIX, ISSN 0137-1134, s. 81-98.
 4. Pływaczewski W., Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – INTERPOL na rzecz ochrony dzikich gatunków zwierząt, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 10, ISSN 1233-2577, s. 5-20.
 5. Pływaczewski W., Organizacje pozarządowe na tle problematyki nielegalnego handlu chronionymi gatunkami dzikiej fauny i flory, „Studia Prawnoustrojowe” 2011, nr 13, ISSN 1644-0412, s. 265-288.
 6. Pływaczewski W., Międzynarodowa współpraca policyjna w zakresie przeciwdziałania przestępczości związanej z nielegalnym handlem chronionymi gatunkami fauny i flory, „Przegląd Policyjny” 2010, nr 4(100), ISSN 0867-5708, s. 71-94.
 7. Pływaczewski W., Nielegalny handel chronionymi gatunkami fauny i flory, „Przegląd Policyjny” 2010, nr 3(99), ISSN 0867-5708, s. 39-61.
 8. Pływaczewski W., Kontrowersje wokół ekspertyzy w sprawach dotyczących oceny autentyczności dzieła sztuki, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 3, ISSN 1233-2577, s. 21-36.
 9. Pływaczewski W., Niszczenie dziedzictwa kulturowego – między imperatywem ekonomii i ekologii. Kryminologiczne ujęcie problemu, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), Współczesne zagrożenia przestępczością i innymi zjawiskami patologicznymi, a prawo karne i kryminologia, „Białostockie Studia Prawnicze” 2009, zeszyt 5, ISSN 1689-7404, s. 181-196.
 10. Pływaczewski W., Chlebowicz P., Ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej (Konferencja naukowa, Warszawa, 7-9 V 2009 r.), „Państwo i Prawo” 2009, z. 10 (764), ISSN 0031-0980, s. 118-121.
 11. Pływaczewski W., Grabież i niszczenie dziedzictwa podwodnego kultury, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 2, ISSN 1233-2577, s. 24-37.
 12. Pływaczewski W., Symptomy zagrożeń korupcyjnych na rynku dzieł sztuki, „Przegląd Policyjny” 2007, nr 3(87), ISSN 0867-5708, s. 7-18.

Rozdziały w monografiach (87):

 1. Pływaczewski W., Kariera i upadek Lance’a Armstronga – przyczynek do rozważań nad zjawiskiem dopingu w sporcie, [w:] D. Mucha (red.), O stabilności kodeksu karnego w świetle realiów. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Hoca, t. II, Wydawnictwo Scriptorioum, Opole 2018, ISBN 978-83-950872-2-6.
 2. Pływaczewski W., Chlebowicz P., Wersja kryminalistyczna na tle problematyki operacyjnej analizy kryminalnej, [w:] B. Hołyst, J. Duży, P. Grzegorczyk, Z. Wardak, D. Wąsik (red.), Doprawdy litość to zbrodnia. Księga Jubileuszowa z okazji 70 urodzin Profesora Bogusława Sygita, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ISBN 978-83-8142-221-5, s. 181-192.
 3. Pływaczewski W., Gadecki B, Wstęp, [w:] W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości, Difin, Warszawa 2018, ISBN, 978-93-8085-620-2, s. 7-8.
 4. Pływaczewski W., Przestępczość gospodarcza – diagnoza, przejawy, zwalczanie (wybrane zagadnienia), [w:] W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości, Difin, Warszawa 2018, ISBN 978-93-8085-620-2, s. 9-45.
 5. Pływaczewski W., Od redaktora, [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8598-8, s. IX-X.
 6. Pływaczewski W., Kontrowersje wokół lokalizacji farm wiatrowych – uwagi na tle raportu Najwyższej Izby Kontroli, [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8598-8, s. 1-15.
 7. Pływaczewski W., Duda M., Dlaczego zginęła Dian Fossey? Prawne oraz wiktymologiczne aspekty zwalczania przestępczości wymierzonej w obrońców przyrody, [w:] M. Adamczyk, J. Karaźniewicz, K. Pruszkiewicz-Słowińska (red.), Karnoprawne aspekty ochrony środowiska – wyzwania dla teorii i praktyki, Olsztyn 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-7299, s. 43-68.
 8. Pływaczewski W., Mowa nienawiści oraz inne formy zachowań destrukcyjnych na tle wybranych problemów ekokryminologicznych, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2017, ISBN 798-83-62383-94-8, s. 15-26.
 9. Pływaczewski W., Duda M., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2017, ISBN 798-83-62383-94-8, s. 11-13.
 10. Pływaczewski W., Wiktymologiczne implikacje zjawiska globalnego ocieplenia przykład tzw. państw archipelagowych, [w:] E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-94-59-60-8-8, s. 327-337.
 11. Pływaczewski W., Ekokryminologia wobec zjawiska nielegalnego handlu chronionymi gatunkami dzikich gatunków fauny i flory w Internecie, [w:] E.W. Pływaczewski, J. Bryk (red.), Meandry prawa – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Mieczysława Goettela, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017, s. 403-420.
 12. Pływaczewski W., Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości przeciwko światowemu dziedzictwu przyrodniczemu – na przykładzie branży oleju palmowego, [w:] W. Pływaczewski. A. Nowak, M. Porwisz (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017, ISBN 978-83-7462-544-9, s. 9-25.
 13. Pływaczewski W., Wstęp, [w:] W. Pływaczewski. A. Nowak, M. Porwisz (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017, ISBN 978-83-7462-544-9, s. 7-8.
 14. Pływaczewski W., Źróbek R., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski, R. Źróbek (red.), Patologie na rynku nieruchomości. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Katedra Zasobów Nieruchomości, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-71-9, s. 6-8.
 15. Pływaczewski W., Uchodźstwo klimatyczne na tle współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, [w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-72-6, s. 35-47.
 16. Pływaczewski W., Ilnicki M., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-72-6, s. 6-9.
 17. Pływaczewski W., Wandalizm wobec dziedzictwa kulturowego jako przejaw nienawiści o podłożu ideologicznym, [w:] M. Różański, N. Kasparek (red.), Ochrona dóbr kultury : aktualne wyzwania, Łódź 2016, ISBN 978-83-62934-80-5, s. 51-60.
 18. Pływaczewski W., „Pranie żywności” jako szczególna forma przestępczości gospodarczej, B. Sygit (red.), Złota księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. dr honoris causa Brunona Hołysta : …ale prawdy szukaj w czynie, Łódź 2015, ISBN 978-83-64556-99-9, s. 269-284.
 19. Pływaczewski W., Rynek e-papierosów. Analiza prawna i kryminologiczna, [w:] M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska (red.), Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN  978-83-255-7932-6, ISBN e-book 978-83-255-7933-3, s. 367-380.
 20. Pływaczewski W., Przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, [w:] B. Sygit, T. Kuczur (red.), Współczesne problemy nauk penalnych. Aspekty prawnokarne, kryminalistyczne i kryminologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-342-0, s. 196-216.
 21. Pływaczewski W., Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi – aspekty socjologiczne i kryminalistyczne zjawiska, [w:] J. Karaźniewicz, T. Kuczur (red.), Karnomaterialne i procesowe instrumenty ochrony jednostki przed nadużyciami władzy państwowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-296-6, s. 49-69.
 22. Pływaczewski W., Kotowska M., Międzynarodowe Konsorcjum do Walki z Przestępczością Przeciwko Dzikiej Przyrodzie – przykład globalnej inicjatywy na rzecz ochrony światowych zasobów fauny i flory, [w:] J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka (red), Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-481-8, s. 341-352.
 23. Pływaczewski W., Zawłaszczanie przestrzeni przyrodniczej i kulturowej – uwagi na tle zjawiska dewastacji krajobrazu, [w:] W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7508-3, s. 11-34.
 24. Pływaczewski W., Gadecki B., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7508-3, s. XI-XIII.
 25. Pływaczewski W., Zorganizowane formy przestępczości w sektorze żywności – obszary zagrożeń i przeciwdziałanie zjawisku, [w:] W. Pływaczewski, A. Lewkowicz (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015, ISBN 978-83-62383-59-7, s. 11-23.
 26. Pływaczewski W., Lewkowicz A., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski, A. Lewkowicz (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015, ISBN 978-83-62383-59-7, s. 7-9.
 27. Pływaczewski W.,Zmowy przetargowe jako zagrożenie dla interesów finansowych Unii Europejskiej, [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ISBN 978-83-264-8049-2, s. 91-123.
 28. Od redaktora, [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ISBN 978-83-264-8049-2, s. 13-17.
 29. Pływaczewski W., Ilnicki M., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-62383-51-1, s. 6-7.
 30. Pływaczewski W., Degradacja krajobrazu jako szczególna forma wandalizmu ekologicznego – kontrowersje wokół lokalizacji farm wiatrowych na obszarach wyróżniających się cennymi walorami naturalnymi i kulturowymi, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-62383-56-6, s. 13-39.
 31. Pływaczewski W., Buczyński Sz., Wprowadzenie do problematyki ochrony dziedzictwa narodowego, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-62383-56-6, s. 6-12.
 32. Pływaczewski W., E-papierosy – perspektywy i zagrożenia. Analiza kryminologiczna zjawiska, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014, ISBN 978-83-62383-49-8, s. 103-126.
 33. Pływaczewski W., Duda M., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014, ISBN 978-83-62383-49-8, s. 7-10.
 34. Pływaczewski W., Wandalizm z perspektywy ochrony dziedzictwa kultury – diagnoza zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, [w:] K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Wolters Kluwer, Warszawa-Gdańsk 2014, ISBN 978-83-7865-175-8, s. 521-551.
 35. Pływaczewski W., Gangi motocyklowe – konglomerat motocyklowych pasji, skrajnej ideologii i przestępczości, [w:] W. Pływaczewski, P. Lubiewski (red.), Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-62383-50-4, s. 118-131.
 36. Pływaczewski W., Lubiewski P., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski, P. Lubiewski (red.), Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-62383-50-4, s. 7-8.
 37. Pływaczewski W., Przestępczość cudzoziemców w Polsce – nowe wyzwania dla teorii i praktyki, [w:] O. Łachacz, J. Galster (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-42-9, s. 283-304.
 38. Pływaczewski W., Płocki R., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski, R. Płocki (red.), Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2013, ISBN 978-83-7462-396-4, s. 7-9.
 39. Pływaczewski W., Rynek żywności – identyfikacja zagrożeń oraz propozycje dotyczące przeciwdziałania patologiom, [w:] W. Pływaczewski, R. Płocki (red.), Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2013, ISBN 978-83-7462-396-4, s. 11-27.
 40. Pływaczewski W., Zielona kryminologia – spór o zakres kryminalizacji, [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Oficyna Wydawnicza „Elset”, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62863-76-1, s. 568-579.
 41. Pływaczewski W., Zjawisko przemytu na tle nielegalnych rynków, [w:] E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys (red.), Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy – wspólny cel, Difin, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7641-814-8, s. 141-157.
 42. Pływaczewski W., Nielegalny rynek dzieł sztuki z perspektywy instytucji finansowych, [w:] P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-39-9, s. 78-94.
 43. Pływaczewski W., Pranie pieniędzy oraz inne nielegalne transakcje finansowe z perspektywy międzynarodowego rynku dzieł sztuki, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ISBN 978-83-264-4275-9, s. 177-192.
 44. Pływaczewski W., Duda M., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-37-5, s. 8-10.
 45. Pływaczewski W., Grabież światowych zasobów leśnych, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-37-5, s. 11-35.
 46. Pływaczewski W., Buczyński Sz., Wprowadzenie do problematyki gospodarki odpadami, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-38-2, s. 7-15.
 47. Pływaczewski W., Turystyka i jej wpływ na zanieczyszczenie środowiska, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-38-2, s. 94-107.
 48. Pływaczewski W., Od antropologii kryminalnej do współczesnych teorii genetycznych, [w:] B. Sitek, M. Szwejkowska (red.), Podmiotowość w prawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-62383-28-3, s. 169-183.
 49. Pływaczewski W., Sektor turystyki jako obszar zainteresowania zorganizowanych struktur przestępczych, [w:] W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-62383-22-1, s. 220-240.
 50. Pływaczewski W., Wprowadzenie do problematyki nielegalnych rynków - perspektywa kryminologiczna, [w:] W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, ISBN 978-83-62383-22-1, Olsztyn 2012, s. 11-23.
 51. Pływaczewski W., Chlebowicz P., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-62383-22-1, s. 8-10.
 52. Pływaczewski W., Zorganizowane formy kłusownictwa i nielegalnego handlu chronionymi gatunkami ptaków drapieżnych, [w:] W. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-62383-21-4, s. 60-74.
 53. Pływaczewski W., Wstęp, [w:] W. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-62383-21-4, s. 8-10.
 54. Pływaczewski W., Ekokryminologia wobec zorganizowanych form kłusownictwa oraz nielegalnego handlu dzikimi gatunkami chronionej awifauny, [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, tom. 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ISBN 978-83-7780-465-0, s. 303-320.
 55. Pływaczewski W., Mowa nienawiści jako komponent tak zwanej przestępczości stadionowej, [w:] W. Pływaczewski, B. Wiśniewski (red.), Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2012, ISBN 978-83-7462-289-9, s. 38-47.
 56. Pływaczewski W., Wiśniewski B., Wstęp, [w:] W. Pływaczewski, B. Wiśniewski (red.), Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2012, ISBN 978-83-7462-289-9, s. 5-7.
 57. Pływaczewski W., Międzynarodowe inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zjawisku nielegalnej eksploatacji lasów pierwotnych, [w:] M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-12-2, s. 63-77.
 58. Pływaczewski W., Chorbot P., Ekokryminologia jako uzasadnienie badań na rzecz ochrony środowiska, [w:] M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-12-2, s. 8-19.
 59. Pływaczewski W., Kotowska M., Od redaktorów, [w:] M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-12-2, s. 5-7.
 60. Pływaczewski W., Przestępczość przeciwko środowisku przyrodniczemu w Afryce jako forma finansowania konfliktów oraz terroryzmu, [w:] L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011, ISBN 978-83-7462-305-6, s. 431-446.
 61. Pływaczewski W., Międzynarodowa współpraca w walce z zorganizowaną przestępczością wymierzona w chronione gatunki dzikiej fauny i flory, [w:] A. Michalska-Warias, J. Nowicki, J. Piórkowska-Flieger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ISBN 978-83-7784-000-9, s. 797-817.
 62. Pływaczewski W., Zjawisko grabieży dziedzictwa kultury na przykładzie przestępczości transgranicznej, [w:] A. Dębiński, L. Pietraszko (red.), Ochrona dziedzictwa kulturalnego i materialnego pogranicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-341-9.
 63. Pływaczewski W., Patologie w obrębie współczesnego rynku dzieł sztuki – perspektywa krajowa i międzynarodowa, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Prawna ochrona zabytków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ISBN 978-83-7611-770-6.
 64. Pływaczewski W., Współpraca Prokuratury Europejskiej z krajowymi urzędami prokuratorskimi – ogólne zasady, [w:] C. Nowak (red.), Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, ISBN 978-83-614-0829-1, s. 88-95.
 65. Pływaczewski W., Zorganizowane formy przestępstwa na tle zjawiska tzw. przestępczości stadionowej, [w:] W. Pływaczewski, J. Kudrelek (red.), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010, ISBN 978-83-77462-269-1, s. 19-33.
 66. Pływaczewski W., Porwania dla okupu – perspektywa wiktymologiczna, [w:] G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2010, ISBN 987-83-62383-01-6, s. 9-23.
 67. Pływaczewski W., Kędzierska G., Od redaktorów, [w:] G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-62383-01-6, s. 7-8.
 68. Pływaczewski W., Policyjna współpraca w ochronie zabytków, [w:] K. Zeidler (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, s. 261-272.
 69. Pływaczewski W., Lista Dziedzictwa Światowego UNESCO, [w:] K. Zeidler (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, s. 151-156.
 70. Pływaczewski W., Pomnik historii, [w:] K. Zeidler (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1,  s. 277-284.
 71. Pływaczewski W., ICCROM – Międzynarodowy Ośrodek Badań, Konserwacji i Restauracji Dóbr Kultury, [w:] K. Zeidler (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, s. 96-98.
 72. Pływaczewski W., Nielegalne transakcje na rynku dzieł sztuki. Etiologia i fenomenologia zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, [w:] W. Szafrański, K. Zalasińska (red.), Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, ISBN 978-83-7177-675-5, s. 205-219.
 73. Pływaczewski W., Wpływ myśli i praktyki penitencjarnej na rozwój kryminologii, [w:] S. Lelental, Grażyna B. Szczygieł (red.), X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, Temida 2, Białystok 2009, ISBN 978-83-89620-63-7, s. 105-129.
 74. Pływaczewski W., Ochrona światowego dziedzictwa kultury przed skutkami konfliktów zbrojnych i zamachami terrorystycznymi, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Prawna ochrona dóbr kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ISBN 978-83-7611-415-6, s. 98-121.
 75. Pływaczewski W., Relacje pomiędzy zjawiskiem nielegalnej migracji a przestępczością oraz innymi przejawami zachowań patologicznych w różnych ich postaciach, [w:] M. Zdanowicz (red.), Polska w Schengen, Białystok 2009, Temida 2, ISBN 978-83-89620-72-9, s. 194-209.
 76. Pływaczewski W., Kryminologia a kryminalistyka. Kontrowersje wokół wzajemnych relacji, [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Print Group, Olsztyn 2009, ISBN 978-83-61350-45-3.
 77. Pływaczewski W., Współczesna migracja a problem dysfunkcjonalności rodziny. Refleksje wiktymologiczno-kryminologiczne, [w:] T. Płoski, J. Krzywkowska (red.), Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, ISBN 978-83-7299-560-5, s. 432-444.
 78. Pływaczewski W., Handel kobietami z perspektywy problematyki przestępczości zorganizowanej, [w:] P. Bogdalski, W. Pływaczewski, I. Nowicka (red.), Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2008, ISBN 978-83-74621-73-1 s. 91-99.
 79. Pływaczewski W., Europa wobec problemu imigracji. Aspekty wiktymologiczno-kryminologiczne, [w:] G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Mniejszości i jednostki słabsze w wielokulturowym społeczeństwie Europy, Olsztyn-Bari 2008, s. 47-54.
 80. Pływaczewski W., Formy współpracy policyjnej – stan aktualni i perspektywy rozwoju, [w:] C. Nowak (red.), Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2008, ISBN 978-83-61408-29-1, s. 103-115.
 81. Pływaczewski W., Handel dziełami sztuki z perspektywy przestępczości zorganizowanej, [w:] G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, Olsztyn-Bari 2008, ISBN 978-83-89112-64-4, s. 724-737.
 82. Pływaczewski W., Kryminologiczno-kryminalistyczne aspekty fałszerstw dzieł sztuki, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7526-213-1, s. 569 -581.
 83. Pływaczewski W., Prohibicja czy legalizacja – kontrowersje wokół modelu przeciwdziałania narkomanii, [w:] W. Pływaczewski (red.), Wybrane zagadnienia kryminologii, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2007, ISBN 978-83-89112-48-4, s. 7-19.
 84. Pływaczewski W., Prawo człowieka do życia w bezpiecznej przestrzeni publicznej i prywatnej. Refleksje kryminologiczno-wiktymologiczne na temat konfliktu interesów, [w:] B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek, J.J. Szczerbowski (red.), Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, Olsztyn-Bari 2007, ISBN 978-83-89112-23-1, s. 447-453.
 85. Pływaczewski W., Zorganizowane formy handlu ludźmi. Uwagi na tle międzynarodowej współpracy policyjnej, [w:] W. Pływaczewski (red.), Handel ludźmi – współczesne niewolnictwo, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Olsztyn 2006, ISNB 978-83-89112-42-2, s. 7-12.
 86. Pływaczewski W., Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego przed zamachami terrorystycznymi, [w:] K. Indecki (red.), Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie praktyczno-dogmatyczne, Poznań-Białystok-Łódź 2006, ISBN 978-83-87346-38-6, s. 63-74.
 87. Pływaczewski W., Swobodny przepływ osób z perspektywy kryminologicznej, [w:] B. Sitek, O. Cabaj, O. Kędzierska (red.), Swobodny przepływ osób w perspektywie europejskiego procesu integracji, Bari-Olsztyn 2006, s. 72-83.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie