Publikacje

PRACE OPUBLIKOWANE

Monografie (2)

 1. Narodowska J., Przestępstwa kłusownictwa rybackiego na wodach śródlądowych. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-74-0, ss. 264.
 2. Pływaczewski W., Zębek E., Narodowska J., Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych, Difin, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8085-400-0, ss. 200.

Rozdziały w monografiach (34)

 1. Pływaczewski W. Narodowska J., Ornitologia kryminalna wobec zjawiska masowego zabijania i chwytania ptaków, [w:] R. Górecki (red.), Człowiek a środowisko, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2020, ISBN 978-83-8100-252-3, s. 31-48.
 2. Narodowska J., Duda M., New Forms of Crimes Connected with Cyberspace in Poland: Legal and Criminological Perspective, [in:] E. Bani, E. Rutkowska-Tomaszewska, B. Pachuca-Smulska (eds.), Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets. Volume 1. Regulatory Challenges, C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-070-8, s. 277-293.
 3. Narodowska J., Duda M., Hate speech in art. What are the limits of artistic freedom?, [in:] E.W. Pływaczewski, E.M. Guzik-Makaruk (eds.), Current Problems of the Penal Law and Criminology/Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, C.H Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-902-4, s. 567-579.
 4. Narodowska J., Znachorstwo – perspektywa kryminologiczna i wiktymologiczna, [w:] M. Ickiewicz-Sawicka (red.), Kultura a medycyna ludowa. Społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania medycyny alternatywnej, Wydawnictwo Pogranicze, Czeremcha 2019, ISBN 978-83-66143-15-9, s. 75-88.
 5. Pływaczewski W., Narodowska J., Наука уголовного права в эпоху цифровых технологий (Contemporary dilemmas of penal sciences vs. new digital technologies), [w:] В.В. Зайцев, О.А. Cерова (red.), Цифровая экономика: проблемы правового регулирования. Монография (Gospodarka cyfrowa – Problemy prawnej regulacji. Monografia), Knorus, Moskwa 2019, ISBN 978-5-4365-3139-7, s. 170-180.
 6. Narodowska J., Duda M., Patologie w dostępie do śródlądowych wód publicznych w świetle raportów Najwyższej Izby Kontroli, [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN, 978-83-812-8598-8, s. 91-104.
 7. Narodowska J., Duda M., Legal and criminological aspects of cybercrimes in Poland – selected issues, [w:] Digitalization in Law. Conference papers. 6th Internetional Conference of PhD Students and Young Researchers, Vilnius University, Vilnius 2018, ISBN 978-609-459-986-6, s. 148-159.
 8. Narodowska J., Zabytki ruchome (komentarz do art. 18 dekretu Rady Regencyjnej z 1918 r.  o opiece nad zabytkami sztuki i kultury), [w:] K. Zeidler, M. Marcinkowska (red.), Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r.  o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISBN, 978-83-7865-583-1, s. 130-136.
 9. Narodowska J., Kryminogeneza przestępstw kłusownictwa rybackiego w świetle badań, [w:] E.W. Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka (red.), Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 81-91.
 10. Narodowska J., Przeciwdziałanie kłusownictwu rybackiemu w świetle badań, [w:] W. Pływaczewski, A. Nowak, M. Porwisz (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017, ISBN 978-83-7462-544-9, s. 129-146.
 11. Narodowska J., Duda M., Polskie prawo karne a zwyczaje romskie, [w:] A. Sakson, L. Janiszewska (red.), Wymiary dyskryminacji oraz wykluczenia Romów w Polsce. Język – kultura – instytucje publiczne, Książka i Prasa, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65304-51-3, s. 50-70.
 12. Narodowska J., Duda M., Mowa nienawiści w Internecie, [w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-72-6, s. 302-312.
 13. Narodowska J., Duda M., Fałszerstwa dóbr kultury. Perspektywa prawna i kryminologiczna, [w:] M. Różański, N. Kasparek (red.), Ochrona dóbr kultury. Aktualne wyzwania, Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62934-80-5, s. 181-192.
 14. Narodowska J., Katalog prawnych form ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wybrane zagadnienia, [w:] W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7508-3, s. 186-213.
 15. Narodowska J., Dąbkowska N., Przestępstwo fałszowania pieniędzy. Ewolucja zasad odpowiedzialności karnej, [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych – od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ISBN978-83-264-8049-2, s. 307-331.
 16. Narodowska J., Duda M., Problematyka nieprzemysłowej produkcji napojów alkoholowych. Analiza prawna i kryminologiczna, [w:] W. Pływaczewski, A. Lewkowicz (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015, ISBN 978-83-62383-59-7, s. 65-77.
 17. Narodowska J., Legalizacja pobytu cudzoziemców poprzez zawarcie fikcyjnego małżeństwa. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne, [w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-62383-51-1, s. 132-152.
 18. Buczyński Sz., Narodowska J., Aksjologiczne podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego w wybranych aktach prawnych, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-62383-56-6, s. 121-137.
 19. Narodowska J., Duda M., Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa za nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014, ISBN 978-83-62383, s. 35-52.
 20. Narodowska J., Duda M., System zabezpieczeń banknotów polskich jako metoda przeciwdziałania przestępczości fałszerskiej, [w:] P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-39-9, s. 160-175.
 21. Narodowska J., Duda M., Elektrośmieci – zużyty sprzęt elektroniczny, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawnokarna i ekokryminologiczna, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-38-2, s. 163-176.
 22. Duda M., Narodowska J., Zanieczyszczanie wód śródlądowych, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawnokarna i ekokryminologiczna, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-38-2, s. 125-141.
 23. Narodowska J., Pasternak T., Problematyka zanieczyszczania lasów – ujęcie teoretyczne i praktyczne [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-38-2, s. 109-124.
 24. Narodowska J., Duda M., Etiologia przestępstw przeciwko lasom, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-37-5, s. 90-101.
 25. Duda M., Narodowska J., Eksploracja archeologiczna obszarów leśnych, [w:] W. Pływaczewski. M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-37-5, s. 192-204.
 26. Narodowska J., Duda M., Kary i środki karne w znowelizowanej ustawie o rybactwie śródlądowym, [w:] S. Pikulski, A. Szymańska (red.), Bezcelowość współczesnych kar i środków karnych, Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-29-0, s. 277-284.
 27. Narodowska J., Nielegalny rynek wyrobów farmaceutycznych, [w:] W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2012, ISBN 9787-83-62383-22-1, s. 379-396.
 28. Narodowska J., Duda M., Nielegalny rynek paliw w Polsce, [w:] W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2012, ISBN 9787-83-62383-22-1, s. 322-338.
 29. Narodowska J., Instytucjonalne formy zwalczania kłusownictwa rybackiego na wodach śródlądowych, [w:] W. Pływaczewski (red.) Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-62383-21-4, s. 280-296.
 30. Narodowska J., Analiza zjawiska przeludnienia polskich więzień, [w:] T. Jasudowicz, J. Gierszewski, P. Zientkowski (red.), Z problemów bezpieczeństwa. Prawa człowieka. Zeszyt Naukowy nr 4/2b/2012, Chojnice 2012, ISBN 978-83-62097-39-5, s. 75-88.
 31. Narodowska J., Wybrane zagadnienia szkodnictwa leśnego w ustawodawstwie polskim, [w:] M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-12-2, s. 138-151.
 32. Banaszkiewicz, Narodowska J., Duda M., Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa wobec osób niesłusznie skazanych lub tymczasowo aresztowanych z uwzględnieniem problematyki osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska (red.), Tożsamość polskiego prawa karnego, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-08-2, s. 538-549.
 33. Narodowska J., Banaszkiewicz A., Duda M., Wzmocniona ochrona osoby podejmujące obronę konieczną interwencyjną w świetle nowelizacji art. 25 kodeksu karnego, [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska (red.), Tożsamość polskiego prawa karnego, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-08-2, s. 93-109.
 34. Chorbot P., Narodowska J., Illegal trade in waste – domestic and international determinants of this phenomenon, [in:] W. Pływaczewski (ed.), Organized crime and terrorism. Reasons – Manifestatons – Counteractions, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  WPiA UWM, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-05-4, s. 135-144.

Artykuły w czasopismach (17)

 1. Pływaczewski W., Duda M., Narodowska J., Criminal Climatology – New Tool for Identification of Civilization Threats in the Environmental Protection Areas. National, Regional and Global Perspective, „Internal Security” 2020, vol. 12, issue 1, ISSN 2080-5268, s. 281-298.
 2. Narodowska J., Duda M., Ochrona zamków oraz pałaców i dworów szlacheckich na Warmii i Mazurach – aspekty prawnokarne i kryminologiczne, „Studia Prawnoustrojowe” 2019, nr 43, ISSN 1644-0412, s. 239-259.
 3. Narodowska J., Korelacja pomiędzy agresją wobec zwierząt a agresją wobec ludzi w świetle badań aktowych, „Archiwum Kryminologii” 2018, tom XL, ISSN 0066-689006, s. 327-370.
 4. Narodowska J., Duda M., Wandalizm zabytków z perspektywy kryminologicznej, „Santander Art and Culture Law Review” 2017, nr 1(3), ISSN 2391-7997, s. 37-52.
 5. Narodowska J., Duda M., Sprawozdanie z V Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury” międzynarodowej konferencji naukowej „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, Supraśl 11-14 maja 2015 r., „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2016, nr 3, ISSN 2300-4673, s. 236-238.
 6. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka” pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego i Marka Ilnickiego, Olsztyn 2015, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2016, nr 4, ISSN 2300-4673, s. 167.
 7. Narodowska J., Recenzja książki „Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku” W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Olsztyn 2013, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2016, nr 1, ISSN 2300-4673, s. 101-103.
 8. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturalnego” W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Olsztyn 2015, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2016, nr 1, ISSN 2300-4673, s. 103-106.
 9. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Współczesne ekstremizmy – geneza przejawy, przeciwdziałanie” pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego i Pawła Lubiewskiego, Olsztyn 2014, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2015, nr 4, ISSN 2300-4673, s. 110-112.
 10. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania” pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego i Rafała Płockiego, Szczytno 2013, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2015, nr 4, ISSN 2300-4673, s. 107-109.
 11. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania”, P. Chlebowicz (red.), Olsztyn 2013, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2015, nr 3, ISSN 2300-4673, s. 148-149.
 12. Narodowska J., Duda M., Sprawozdanie z IV Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury”, międzynarodowej konferencji naukowej „Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie patologiom”, 6-8 maja 2014 r., Pacółtowo, „Przegląd Policyjny” 2014, nr 2, ISSN 0867-5708, s. 199-207.
 13. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Gospodarka odpadami. Aspekty prawne i ekokryminologiczne”, W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Olsztyn 2013, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2014, nr 4, ISSN ISSN 2300-4673, s. 66-67.
 14. Narodowska J., Recenzja książki „Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych” W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Olsztyn 2013, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2013, nr 4, ISSN 2300-4673, s. 42-44.
 15. Narodowska J., Duda M., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, Olsztyn 31.05.2012 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 19, ISSN 1644-0412, s. 189-192.
 16. Narodowska J., Duda M., Dopalacze – nowa forma patologii społecznej, „Przegląd Policyjny” 2012, nr 4 (108), ISSN 0867-5708, s. 181-194.
 17. Narodowska J., Duda M., Korupcja w sektorze farmaceutycznym – analiza zjawiska, „Journal of Modern Science” 4/15/2012, ISSN 1734-2031, s. 255-281.

PRACE W DRUKU (3)

 1. Pływaczewski W., Narodowska J., Duda M., Evaluation of the effectiveness of environmental projects for intercultural crime prevention, [in:] S. Redo, M. Platzer, H. Kury (eds.), Crime prevention and justice in the 2030 world: Backing the future. Academic and interfaith essays in honour of United Nations, Springer 2020.
 2. Zębek E., Narodowska J., Bezpieczna i przyjazna przestrzeń przyrodniczo-społeczna w świetle badań Olsztyńskiej Szkoły Ekokryminologii, „Internal Security” 2019.
 3. Narodowska J., Duda M., Buczyński Sz., Tymieniecka-Cichoń A., Kompendium prawnej ochrony dziedzictwa kultury, Difin, Warszawa 2019.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie