Udział w konferencjach

1. Udział w III Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka zorganizowanej przez WPiA UWM, zatytułowanej „Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy”, Olsztyn, 29-30 maja 2003 r.

2. Udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Socjologii UMK zatytułowanej „Szara strefa przemocy – szara strefa transformacji?”, Toruń 18-19 listopad 2004 r. Wygłoszenie referatu „Ustawka jako zagadnienie kryminologiczne”.

3. Udział w V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka zorganizowanej przez WPiA UWM zatytułowanej „Prawo do życia i jakość życia w wielokulturowej Europie”, Olsztyn 30-31 maj 2005 r.

4. Udział w III Bielańskim Kolokwium Karnistycznym zorganizowanym przez UKSW zatytułowanym „Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa”, Warszawa 17 maja 2006 r.

5. Udział w Międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Policji zatytułowanej „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie”, Szczytno, 29 – 31 maj 2006 r. Głos w dyskusji.

6. Udział w V ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez IPSiR, Uniwersytet Warszawski zatytułowanej „Ofiary zabójstw”, Warszawa, 8 grudzień 2006 r.

7. Udział w konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego zatytułowanej „Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian”, Rzeszów – Czarna, 11 – 13 październik 2007 r. Wygłoszenie referatu „Wybrane zagadnienia wykładni art. 258 kk”.

8. Udział w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zatytułowanej „System wymiaru sprawiedliwości a media”, Białystok, 16-18 maja 2007 r. Głos w dyskusji.

9. Udział w konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Policji zatytułowanej „Praca dochodzeniowa -śledcza Policji w kontekście ustawowych uprawienień sądu do ingerencji w postępowanie przygotowawcze”, Szczytno, 8-9 listopada 2007 r.

10. Udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez OLAF i Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego zatytułowanej „Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnot Europejskich”, Warszawa 15-17 listopada 2007 r.

11. Udział w sympozjum ekspertów kryminalistyki Straży Granicznej zatytułowanym „Fałszerstwa dokumentów uprawniających do przekraczania granicy”, Kętrzyn, 5-7 grudnia 2007 r.

12. Udział w konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa w Białymstoku zatytułowanej „Ocena funkcjonowania porozumień karnoprocesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości”, Białystok, 17-19 kwietnia 2008 r.

13. Udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez WPiA Uniwersytetu Opolskiego zatytułowanej „Pozycja ofiary w procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe”, Kamień Śląski, 6-7 maja 2008 r. Wygłoszenie referatu „Problematyka mediacji z perspektywy wiktymologicznej”.

14. Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Praw Karnego, Szklarska Poręba, 24 – 27 września 2008 r.

15. Udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej i Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zatytułowanej „Polska w Schengen”, Kętrzyn, 28-29 października 2008 r.

16. Udział w konferencji zorganizowanej przez WPiA UWM zatytułowanej „Współczesne problemy prawa karnego”, Olsztyn, 20-21 listopada 2008 r.

17. Udział w konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie zatytułowanej „Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – Euro 2012”, Szczytno, 4-5 grudnia 2008 r. Głos w dyskusji.

18. Udział w VI ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowanej „Społeczne źródła i następstwa zabójstw”, Warszawa 10 grudnia 2008 r.

19. Udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez OLAF i Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego zatytułowanej „Ochrona interesów finansowych Wspólnot Europejskich a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej”, Warszawa 7-9 maja 2009 r.

20. I Forum Naukowe Podlasie – Warmia i Mazury. „Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii”, Ryn, 20-22 maja 2009 r. Wygłoszenie referatu „Przestępczość stadionowa jako nowy obszar badań kryminologicznych”.

21. Udział w V Sympozjum Kryminalistycznym „Kryminalistyka. Mity a rzeczywistość”, Ciechocinek, 28-30 maja 2009 r. Wygłoszenie referatu „Kryminalistyczne aspekty tzw. przestępczości stadionowej”.

22. Udział w konferencji „Prawo karne i kryminologia wobec współczesnych zjawisk społecznych oraz rozwoju technologicznego”, Białowieża 2-5 września 2009 r. Wygłoszenie referatu „Założenia i przesłanki projektu badawczego w zakresie wybranych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego”.

23. Udział w Zjeździe Katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki „Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym”, Olsztyn 21-22 września 2009 r. Wygłoszenie referatu „Wywiad kryminalny – nowe narzędzie zwalczania przestępczości zorganizowanej”.

24. Udział w konferencji „Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości a usprawnienie postępowań sądowych”, Jastarnia, 15-16 października 2009 r.

25. Udział w konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego zatytułowanej „Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian”, Czarna, 22-24 października 2009 r. Opracowanie referatu (współautor M. Kotowska)

26. Udział w konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie zatytułowanej „Przestępczość stadionowa – zapobieganie, zwalczanie i współpraca właściwych organów”, Szczytno, 23-24 listopada 2009 r. Wygłoszenie referatu „Przestępczość stadionowa w świetle badań empirycznych”.

27. II Forum Naukowe Podlasie – Warmia i Mazury „Przestępczość zorganizowana i terroryzm w XXI wieku. Przyczyny – przejawy – przeciwdziałanie”, Białowieża, 16-19 maja 2010 r. Wygłoszenie referatu „Zorganizowane formy przestępczości w obszarze tzw. przestępczości stadionowej”.

28. Wygłoszenie referatu (wspólnie z W. Filipkowskim) „Funkcjonowanie analizy kryminalnej w praktyce organów ochrony porządku prawnego”, Centralny Ośrodek Szkolenia ABW, Emowo, 22. lipca 2010 r.

29. Udział w Zjeździe Katedr Prawa Karnego „Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji”, Toruń, 20-22 września 2010 r.

30. Udział w I Międzynarodowej Konferencji nt. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego „Bezpieczeństwo 2010″, Akademia Obrony Narodowej, 17-18 listopada 2010 r. Głos w dyskusji.

31. Udział w seminarium naukowym „Przestępczość związana z Euro 2012″, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 10 grudnia 2010 r. Wygłoszenie referatu „Zorganizowane grupy przestępcze w aspekcie przestępczości stadionowej”.

32. Udział w seminarium naukowym Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego INP PAN „Analiza kryminologiczna i kryminalistyczna funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego”. Warszawa 22 lutego 2011 r. Głos w dyskusji.

33. III Forum Naukowe Podlasie – Warmia i Mazury, „Nauki penalne i kryminologiczne wobec nowych form i technik przestępczych”, Szczytno 9-10 maja 2011 r. Głos w dyskusji.

34. Udział w polsko-niemieckim seminarium naukowym „Innere Sicherheit in der EU”, Olsztyn, 24 maja 2011 r. Wygłoszenie referatu pt. „Football hooliganism in Poland”.

35. Udział w seminarium naukowym Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego INP PAN, Warszawa, 1 czerwca 2011 r. Wygłoszenie referatu „Przestępczość stadionowa z perspektywy kryminologa”.

36. Udział w Sommerfakultaet 2011 der Fachhochschule der Saechsischen Verwaltung, Meissen, 26 sierpnia 2011 r. Wygłoszenie referatu „Hooliganismus in Polen”.

37. Udział w konferencji „Polscy prawnicy w świecie”, Ramsowo, 9 września 2011 r. Wygłoszenie referatu „Myśl kryminologiczna Leona Radzinowicza”.

38. Udział w I Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych, Ramsowo, 17-18 października 2011 r. Wygłoszenie referatu „Szpiegostwo z perspektywy prawa karnego i kryminologii”.

39 Udział w konferencji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wyzwania w zakresie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym – nowa perspektywa finansowa UE 2013-2020″, Będlewo, 5-8 grudnia 2011 r.

40. Udział w seminarium analityków kryminalnych, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn, 12 marca 2012 r. Wygłoszenie referatu „Analiza kryminalna w świetle badań empirycznych”.

41. Udział w II Ogólnopolskim Kongresie Analityków Informacji, Centrum Badań nad Terroryzmem, Collegium Civitas, Warszawa 7 marca 2012 r.

42. Udział w konferencji „System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych”, Wrocław, 12-13 kwietnia 2012 r. Wygłoszenie referatu: „Strategia i taktyka zapobiegania i zwalczania czynów zabronionych związanych z meczem piłki nożnej jako problem polityki kryminalnej”.

43. Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Karnistów, Poznań, 19-20 kwietnia 2012 r. Głos w dyskusji.

44. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska”, Olsztyn 26.04.2012 r. Głos w dyskusji.

45. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, Olsztyn 31.05.2012 r. Wygłoszenie referatu „Nielegalny handel bronią z perspektywy kryminologicznej”.

46. Udział w Zjeździe Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Kraków 7 września 2012 r.

47. Udział w seminarium naukowo-praktycznym „Metody i narzędzia analizy strategicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem”, Szczytno 8 października 2012 r. Wygłoszenie referatu „Analiza strategiczna z perspektywy nauk kryminologicznych”.

48. Udział w konferencji „Ochrona osób cywilnych w kontekście konfliktu zbrojnego”, 14 marca 2013 r. Olsztyn. Głos w dyskusji.

49. Udział w konferencji „Ekokryminologiczne aspekty nielegalnej eksploatacji obszarów leśnych”, Olsztyn, 25.04.2013. Głos w dyskusji.

50. Udział w konferencji Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Kryminalistyka – Nauka – Praktyka” zorganizowanej z okazji 40-lecia Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Warszawa 24 maja 2013 r.

51. Udział w seminarium naukowym „Nielegalne transfery finansowe”, Olsztyn, 25 maja 2013 r. Referat „Wprowadzenie do problematyki nielegalnych rynków”.

52. Udział w konferencji „Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn, 13 czerwca 2013 r.. Referat „Analiza kryminalna jako narzędzie wykrywcze i diagnostyczne”.

53. Udział w warsztatach „Ekonomiczna analiza prawa”, WPiA UWM w Olsztynie, 24 września 2013 r.

54. Udział w konferencji „Prawo karne w warunkach różnorodności kulturowej społeczeństwa”, Toruń, 14 listopada 2013 r. Głos w dyskusji.

55. Udział w konferencji „Taktyczno – techniczne aspekty przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”, Olsztyn, 21 listopada 2013 r. Referat „Analiza kryminalna – nowe możliwości przeciwdziałania przestępczości tytoniowej”.

56. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesne ekstremizmy – geneza, przejawy, przeciwdziałanie”, Olsztyn 5 grudnia 2013 r. – referat „Ekstremizm a chuligaństwo stadionowe – wzajemne oddziaływanie”.

57. Udział w III Ogólnowydziałowym Seminarium Naukowym „10 lat Polski w Unii Europejskiej”, Olsztyn, 14 lutego 2014 r. – referat „Wpływ regulacji unijnych na strategie zwalczania przestępczości w Polsce”.

58. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności”, Olsztyn, 10 kwietnia 2014 r.

59. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka”, Olsztyn, 24 kwietnia 2014 r. – referat „Uchodźcy – kryminologiczna ocena zjawiska”.

60. Udział w IV Forum Naukowym Podlasie – Warmia i Mazury „Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie patologiom”, Pacółtowo, 6-8 maja 2014 r. – referat „Nielegalne rynki”.

61. Udział w seminarium naukowym, Rycerka Górna, 17-18 maja 2014 r. – referat „Analiza kryminalna jako nowy obszar badań kryminologiczno – kryminalistycznych”.

62. V Forum Naukowe Podlasie – Warmia i Mazury „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, Supraśl, 11-14 maja 2015 r.

63. Konferencja „Prawa człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej”, Olsztyn, 19 listopada 2015 r. Referat: „Próba kryminologicznej oceny przyczyn migracji w XXI wieku”.

64. Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów „Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań społecznych”. Białystok, 19-20 maja 2016 r. Głos w dyskusji.

 65.  Seminarium z udziałem przedstawicieli holenderskiej Policji „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi”. 9 czerwca 2016 r. Moderator dyskusji.

 66. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Gdańsk, 16-18 września 2016 r.

67. Konferencja „Analiza śledcza”, Opole, 13-15.10.2016 r. Referat: „Kilka uwag o praktycznym funkcjonowaniu strategicznej analizy kryminalnej”.

 68. Konferencja OLAF i Straży Granicznej „Crime analysis as a tool to combat illegal international trade and to fight against smuggling of excise goods aimed at fraud prevention affecting the financial interests of the European Union”, Program Hercule III, Warszawa, 20-21 października 2016 r. Referat: „Analityk kryminalny jako biegły w postępowaniu karnym”.

69. XV Sympozjum Analityków Kryminalnych, Szczytno, 30 listopada-2 grudnia 2016 r. Udział w dyskusji.

70. Konferencja „Sport a przestępczość zorganizowana”, Toruń, 16-17.03.2017 r. Referat: „Rozwój przestępczości zorganizowanej w środowiskach chuliganów stadionowych. Próba oceny zjawiska”.

71. Konferencja „Wiktymologia – wczoraj i dziś”, Warszawa, 23 maja 2017 r., Udział w dyskusji.

72. Karnoprawna ochrona środowiska – wyzwania dla teorii i praktyki, WPiA UWM, Olsztyn, 22. 09. 2017 r. Moderator panelu, udział w dyskusji.

73. „Darf die Kunst alles? Aktuelle Rechtsentwicklungen aus deutscher und polnischer Perspektive“ (Czy sztuce wolno wszystko? Aktualne kierunki rozwoju prawa z perspektywy polskiej i niemieckiej), Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 18-20. 10. 2017 r. Referat: Kontratyp sztuki w polskim prawie karnym.

74. III Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej, Gdynia, 9.11. 2017 r. Referat: Przestępstwa z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

75. I Konferencja Prawa Piłkarskiego, Olsztyn, 01. 12. 2017 r.  Referat: Normatywne środki zwalczania przestępczości stadionowej.

76. Międzynarodowa konferencja naukowa „Cross Border Crime Detection Officer”, Frontex, 30 stycznia-1 lutego 2018 r., Warszawa, referat: Illegal trade in firearms.

77. Międzynarodowa konferencja naukowa „Organised Crime and Terrorism in Poland – Threats and Convergence”, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Warszawa, 24 lipca 2018 r.

78. Konferencja „Systemy walki wręcz i taktyki interwencji w działaniach wojskowych i policyjnych”, Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław, 26. 10. 2018 r. Moderator panelu, udział w dyskusji.

79. Międzynarodowa konferencja naukowa „Problems for public security: Theoretical and practical aspects”, Mykolas Romeris University, Kowno (Litwa), 09.05.2019 r., referat: Football hooliganism in Poland.

80. Międzynarodowa konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego „Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 28-29. 06. 2019 r., referat Zmierzch chuligaństwa stadionowego w Polsce?

81. Międzynarodowa konferencja naukowa „The 3rd Polish-Lithuanian Colloquium Constitution, State, Security: Current Legal Problem”, Ełk, 16. 09. 2019, referat: The Internal Security of Poland from the criminological perspective (współautor Monika Kotowska).

82. Międzynarodowa konferencja naukowa „Convergent roads, bridges and new pathways in criminology”, European Society of Criminology, 18-21.09.2019 r., Gandawa (Belgia), referat: Organised crime groups in the context of football hooliganism in Poland (współautor Monika Kotowska).

83. Kongres Kryminologiczny, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii, 25-26. 09.2019 r., Warszawa, referat: Zjawisko samosądu z perspektywy kryminologicznej.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie