Wydane książki

 


 

mowa nienawiści a prawo

Oddawana do rąk czytelnika książka wpisuje się w realizowany przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej program naukowy zogniskowany wokół problematyki migracji i uchodźstwa, praw człowieka oraz przestępstw z nienawiści. Wyniki prowadzonych badań prezentowane są podczas corocznych konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę we współpracy z Fundacją Forum Dialogu Publicznego. Biorą w nich udział pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich (w szczególności członkowie Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury” czyli reprezentanci Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie), przedstawiciele praktyki (Prokuratura, Policja, Straż Graniczna, organizacje pozarządowe), doktoranci oraz studenci działający w studenckich kołach naukowych.  Prezentowana monografia stanowi zbiór opracowań poświęconych problematyce mowy nienawiści pojmowanej sensu largissimo. Ponieważ tematyka przestępstw z nienawiści doczekała się w ostatnich latach dość obszernego opracowania, zarówno naukowego jak i o charakterze popularyzatorskim, autorzy i redaktorzy książki przyjęli zdecydowanie szerszą perspektywę postrzegania przedmiotowego zjawiska. Znalazały się w niej zatem artykuły, w których omawiana problematyka analizowana jest z perspektywy konstytucyjnej, prawnomiędzynarodowej, administracyjnoprawnej, cywilnoprawnej, prawnokarnej, procesowej, kryminologicznej, wiktymologicznej, kryminalistycznej, socjologicznej, psychologicznej, lingwistycznej. Książka ta ma więc, tak jak sama nauka kryminologii, walor interdyscyplinarności. Podejście wieloaspektowe jest szczególnie uzasadnione w badaniu tak wielowymiarowego zjawiska, jakim niewątpliwie jest mowa nienawiści. Autorzy uznali bowiem, że hermetyczne zamknięcie się w ramach tylko jednej płaszczyzny badawczej nie pozwoliłoby na kompleksowe przedstawienie przedmiotowej problematyki.

Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda (red.)
Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych
Olsztyn 2017
ISBN 798-83-62383-94-8
205 stron


samosąd

Monografia ukazuje przebieg zdarzenia, relacjonuje zachowania ofiary i sprawców linczu oraz policjantów, co przenosi czytelnik a realia życia biednej wsi, w relacje między jej mieszkańcami, ukazuje przyjęte tam sposoby rozwiązywania problemów. Złożoność i dynamika powoduje, że z jednej strony Autor na chłodno opisuje przebieg zdarzenia godzina po godzinie, a z drugiej dostrzega i wskazuje na psychologiczne, emocjonalne tło toczących się wydarzeń (strach, lęk, frustracja przyszłych sprawców). Obiektywnie ocenia on działalność funkcjonariuszy organów ścigania, prokuratury i sądu. Opracowanie ma ogromne walory informacyjno-poznawcze, bowiem po raz pierwszy w literaturze naukowej w sposób uporządkowany, usystematyzowany, z zachowaniem rzetelności badawczej oraz obiektywizmu opisano samosąd we Włodowie.

- z recenzji prof. Katarzyny Laskowskiej (UwB)

Recenzja w „Gazecie Olsztyńskiej”

Piotr Chlebowicz
Samosąd we Włodowie. Studium przypadku
Olsztyn 2017
ISBN 978-83-62383-96-2
106 stron


tygrys

Publikacja, którą przekazujemy czytelnikowi, jest owocem międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Międzynarodowa przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu współczesnym wyzwaniem dla organów ścigania. 25 lat CITES w Polsce”, która odbyła się w dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. (…) Udział w konferencji tak szerokiej reprezentacji podmiotów zaangażowanych w problematykę ochrony środowiska zaowocował bardzo różnorodną, ale – mamy nadzieję – przez to jeszcze ciekawszą tematyką publikacji zawartych w niniejszej monografii. Wiele zamieszczonych tu artykułów ma walor praktycznym, ale nie zabrakło również wypowiedzi ogólnych, analizujących współczesne prawo ochrony środowiska, które jest obszernym zbiorem przepisów administracyjnych, karnych, cywilnych i międzynarodowych, łącznie mających realizować jedno z podstawowych zadań państwa, jakim jest zapewnienie obywatelom bezpiecznego środowiska naturalnego. Ważnym głosem w dyskusji na temat ochrony środowiska jest również analiza roli człowieka jaklo jego elementu, który w największym stopniu odpowiada za jego kondycję i na którym spoczywa prawny i moralny obowiązek jego ochrony. Liczymy na to, że niniejsza monografia dotrze do szerokiego kręgu zainteresowanych oraz będzie stanowić źródło informacji i analizy zjawiska.

Wiesław Pływaczewski, Aleksandra Nowak, Monika Porwisz (red.)
Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Szczytno 2017
ISBN 978-83-7462-544-9
e-ISBN 978-83-7462-545-6
349 stron


patologie na rynku nieruchomości

Kluczowa rola nieruchomości w życiu człowieka uzasadnia ponadprzeciętne zainteresowanie problematyką obrotu tymi dobrami. Współcześnie uwagę zwraca także dynamiczny wzrost różnego rodzaju nieprawidłowości odnoszących się do rynku nieruchomości. Zjawiska te mogą przybierać postać licznych patologii, a w skrajnych przypadkach klasycznych przestępstw. Ponadto przestępczość kojarzona z obrotem nieruchomościami stanowi nowy i nie do końca jeszcze rozpoznany przez organy ścigania obszar aktywności kryminalnej. Istnieje zatem obawa, że z uwagi na swoją lukratywność, a także fakt, że świat przestępczy postrzega ją jako w miarę bezpieczny obszar działalności, przestępczość ta w nieodległym czasie może zdominować statystyki kryminalne. Dlatego też istnieje pilna potrzeba poszukiwania efektywnych sposobów zapobiegania skutkom pojawiających się nieprawidłowości. Konkluzja ta dodatkowo uzasadnia potrzebę inicjowania szerokich dyskusji na temat nowych zagrożeń, a także metod przeciwdziałania tym patologicznym zjawiskom. Książka niniejsza stanowi pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości”, która miała miejsce w dniu 16 października 2015 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Wiesław Pływaczewski, Ryszard Źróbek (red.)
Patologie na rynku nieruchomości. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Katedra Zasobów Nieruchomości
Olsztyn 2016
ISBN: 978-83-62383-71-9
242 strony


ochrona praw człowieka

Współczesne wyzwania związane ze wzmożonym napływem do Europy uchodźców i imigrantów wywołują szeroką dyskusję polityczną i społeczną. Unia Europejska, a pośrednio również Polska, zetknęła się ze zjawiskiem niespotykanej dotychczas fali przybyszów o innej narodowości, pochodzeniu etnicznym, kolorze skóry, języku i wyznaniu. Rzetelna ocena tej nowej a jednocześnie skomplikowanej sytuacji wymaga wolnej od uprzedzeń i stereotypów dyskusji naukowej na temat możliwości i zagrożeń wynikających z wielkiej migracji ludnościowej. Publikacja niniejsza stanowi materialny dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej”, która odbyła się w dniu 19 listopada 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przedkładana czytelnikowi książka jest już 20 pozycją z sygnowanej przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej serii wydawniczej „Kryminologia wobec współczesnych form i technik przestępczych”. Monografia adresowana jest zarówno do przedstawicieli nauki, praktyki i administracji lecz jej aktualna i ważka społecznie tematyka zachęcić może do lektury również studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkie osoby zainteresowane współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi.

Wiesław Pływaczewski, Marek Ilnicki (red.)
Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Fundacja Forum Dialogu Publicznego
Olsztyn 2016
ISBN 978-83-62383-72-6
362 strony


Przestępstwa z nienawiści

„Problem przestępstw z nienawiści w ostatnim czasie nabiera szczególnego znaczenia. Jest to zjawisko nie tylko o charakterze prawnym i kryminologicznym, ale także społecznym i politycznym. Stąd też poznanie istoty przestępstw z nienawiści staje się dziś niezbędne. Temat rozprawy jest więc wart zainteresowania, w szczególności, z powodu rosnącego udziału tej kategorii przestępstw w przestępczości w Polsce i zagrożeń z niej wynikających”.

Z recenzji prof. Katarzyny Laskowskiej (Uniwersytet w Białymstoku)

„W społeczeństwie polskim zaznacza się wyraźny wzrost przejawów ksenofobii i rasizmu. Problematyka poruszona w pracy jest zatem aktualna i społecznie doniosła, a jednocześnie wzbudzająca kontrowersje. Dynamika zmian w sferze zagrożeń przestępczością z nienawiści wymaga aktualizowania wiedzy o tym zjawisku i jego uwarunkowaniach, dokonania oceny skali oraz stałego monitoringu przez praktyków i naukowców”.

Z recenzji prof. Izabeli Nowickiej (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

Maciej Duda
Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne
Olsztyn 2016
ISBN 978-83-62383-73-3
409 stron


nielegalny rynek chronionych gatunków

Zawarte w recenzowanym opracowaniu rozważania odnoszą się do problematyki ochrony dzikich gatunków fauny i flory. Zakres tych rozważań wyznacza Konwencja Waszyngtońska z 1973 r., Autor dokonał wszechstronnego i niezwykle wnikliwego opisu zjawiska przestępczości wymierzonej w dziedzictwo przyrodnicze, w szczególności scharakteryzował jego etiologię,  przejawy oraz tendencje rozwojowe. Szczególnie cenne są rozważania dotyczące zorganizowanych przejawów przestępczości przeciwko spuściźnie przyrodniczej.  Przedstawiono je na tle wybranych nielegalnych rynków, takich m.in. jak: handel kością słoniową i rogami nosorożców, węglem drzewnym oraz awifauną. Całość rozważań zamyka podsumowanie oraz zawarte w nim rekomendacje. Zaproponowane rozwiązania, poparte wynikami badań, odnoszą się zarówno do sfery teoretycznej, jak również do szeroko rozumianej praktyki. Niniejsza praca adresowana jest nie tylko do przedstawicieli nauk penalnych, ale także do tych osób, które na co dzień zmagają się z problemami ochrony dzikiej fauny i flory. Należałoby tu przede wszystkim wymienić przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, poszczególnych inspekcji ochrony środowiska, pozarządowych organizacji ekologicznych, touroperatorów organizujących polowania komercyjne oraz mediów. Wypada też zauważyć, że niniejsza praca jest pierwszym kompleksowym opracowaniem tej problematyki w polskiej literaturze kryminologicznej

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Jerzego Kasprzaka

Książka dostępna jest w sprzedaży wysyłkowej:

https://wydawnictwa.wspol.edu.pl/productDetails-pl/897/Nielegalny-rynek-chronionych-gatunkow-dzikiej-fauny-i-flory-Geneza-przejawy-przeciwdzialanie/

Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie
Wiesław Pływaczewski
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Szczytno 2015
ISBN 978-83-7462-520-3
320 stron


ochrona dziedzictwa

Prezentowana książka stanowi cenne kompendium wiedzy na temat prawnej i kryminologicznej ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Niepodważalnym atutem  opracowania jest ukazanie zależności istniejących pomiędzy tymi dwiema kategoriami dóbr. W tym zakresie pracę można uznać za nowatorską. Obie zawarte w książce perspektywy, szeroko zaprezentowane przez wybitnych znawców podjętej problematyki, dotykają zarówno teoretycznych jak również praktycznych aspektów ochrony dziedzictwa kultury. Należy zauważyć, że jest to ujęcie interdyscyplinarne, co dodatkowo podnosi wartość opracowana. Stąd monografia może być adresowana nie tylko do przedstawicieli szeroko rozumianej nauki (prawo karne, kryminologia, prawo administracyjne i międzynarodowe, ekologia, prawo ochrony środowiska itd.), ale także, a  może przede wszystkim do grona ekspertów, którzy na co dzień zajmują się praktycznymi aspektami przedmiotowej problematyki. W szczególności należałoby do tego grona zaliczyć: muzealników, konserwatorów dzieł sztuki, specjalistów zajmujących się kształtowaniem przestrzeni krajobrazowej, ekologów, prokuratorów i policjantów oraz strażników ochrony przyrody. Pośród czytelników prezentowanej książki nie powinno zabraknąć również studentów zgłębiających tajniki wymienionych wyżej obszarów zainteresowań.

Publikacja znajduje się w SIP Legalis.

spis treści

Książka dostępna jest w sprzedaży wysyłkowej:
http://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-monografie-prawnicze/id13084,Ochrona-dziedzictwa-kulturalnego-i-naturalnego.-Perspektywa-prawna-i-kryminologiczna.html

Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna
Wiesław Pływaczewski, Bartłomiej Gadecki (red.)
Wydawnictwo C.H. Beck
Seria: Monografie Prawnicze
Warszawa 2015
250 stron
ISBN 978-83-255-7508-3


przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności20150623

Problematyka bezpieczeństwa żywności – jako istotny element bezpieczeństwa społecznego – nie została dotychczas w pełni opisana w literaturze przedmiotu. Istniejącą niszę – choć w części – wypełnia monografia przygotowana pod redakcją naukową dra hab. Wiesława Pływaczewskiego oraz mgr Agaty Lewkowicz. Redaktorzy naukowi opracowania zaprosili do współpracy zarówno osoby wywodzące się ze środowiska naukowych, jak i funkcjonariuszy Policji oraz Straży Granicznej, dzięki czemu monografia zyskała charakter interdyscyplinarny, prezentując różne płaszczyzny postrzegania i interpretowania tego kluczowego zagadnienia społecznego. (…) Praca zawiera 22 rozdziały, a ich tematyka oscyluje głównie wokół zagadnień zorganizowanej przestępczości w sektorze żywności, sposobów fałszowania żywności, przeciwdziałania patologiom na rynku żywności wynikającym z unormowań obowiązujących w Polsce oraz Unii Europejskiej. Treści zawarte w poszczególnych rozdziałach monografii mają charakter pierwotny, jak również odwołują się do publikowanych wyników badań i analiz, co w żaden sposób nie umniejsza wartości opracowania, a jedynie sygnalizuje kierunki dotychczasowych dociekań naukowych. (…) Przygotowane opracowanie stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne , Bezpieczeństwo narodowe, funkcjonariuszy służb i straży zwalczających przestępczość związaną z sektorem żywności, ale również wszystkich osób zainteresowanych przeciwdziałaniem patologiom na rynku żywności. (…)

Z recenzji dr hab. Agaty Tyburskiej

Książka dostępna jest w sprzedaży wysyłkowej:
http://wydawnictwa.wspol.edu.pl/productDetails-pl/831/Przeciwdzialanie-patologiom-na-rynku-zywnosci/

Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności
Agata Lewkowicz, Wiesław Pływaczewski (red.)
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji & Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Szczytno 2015
ISBN 978-83-62383-59-7
ISBN 978-83-7462-474-9
322 stron


operacyjna analiza kryminalna

W książce zaprezentowano funkcjonowanie nowej metody śledczej – analizy kryminalnej, która obecnie przeżywa okres intensywnego rozwoju. Omówiono i przedstawiono mechanizmy wykrywcze sprawców z zakresu przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej. Trzeba podkreślić, że analiza kryminalna funkcjonuje dopiero 15 lat w służbach policyjnych i specjalnych. Jest to właściwy moment do publikacji, która oprócz teorii przedstawia praktyczne rozwiązania stosowane przez analityków w sprawach karnych i operacyjnych. Zachęcamy do lektury.

(…) Autorzy z pewnością postawili sobie za cel popularyzację przedmiotowego zagadnienia w sposób możliwie transparentny i muszę przyznać, że rzadko kiedy spotyka się taką klarowność i rzetelność prowadzenia wykładu.Praca ta posiada jeszcze kilka innych zalet, np. jest świetnym kompendium wiedzy zarówno dla teoretyków, ale przede wszystkim dla praktyków wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli organów ścigania i służb specjalnych, odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów analitycznych, dotyczących różnych kategorii spraw karnych, o różnej proweniencji gatunkowej: od przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, do przestępstw komputerowych, karnoskarbowych czy karno-gospodarczych. Czytelnicy otrzymają bowiem dobrze napisany przewodnik metodologiczny o analizie kryminalnej i mechanizmach jej funkcjonowania w dobrej językowo, komunikatywnej formie (…).

Z recenzji prof. dr. hab. Macieja Szostaka

Książka wydana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Książka dostępna jest w sprzedaży wysyłkowej:
http://www.ksiegarnia.difin.pl/prawo-monografie/11/operacyjna-analiza-kryminalna-w-sluzbach-policyjnych/2463

Ponadto w Gazecie Olsztyńskiej opublikowany został wywiad z autorką:
http://gazetaolsztynska.pl/287453,My-tu-w-wywiadzie-kryminalnym-jestesmy-pozytywnie-zakreceni.html#axzz3hJslynvL


przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych

W monografii zaprezentowano najpoważniejsze patologie wpływające na prawidłowość obrotu finansowego, w szczególności te wynikające z postępu cywilizacyjnego, rozwoju technicznego oraz nowych form przestępczych. W opracowaniu przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:

 • dozwolonych i niedozwolonych praktyk giełdowych,
 • zmów przetargowych,
 • nielegalnych transferów finansowych,
 • zastosowania technologii data mining w walce z przestępstwami finansowymi.

Prezentowane problemy zostały omówione z perspektywy nauk prawnych, jak również z uwzględnieniem kwestii natury ekonomicznej. Odwołano się do najnowszych teorii kryminologicznych, badań empirycznych oraz statystyk kryminalnych. Szczególny nacisk położono na walory praktyczne analizowanych zagadnień. Autorami poszczególnych części publikacji są zarówno teoretycy, pracownicy naukowi, wykładowcy akademiccy, jak i praktycy stosowania prawa. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy Policji oraz dla przedstawicieli doktryny.

 • Seria: Monografie
 • Wydanie: 1
 • Rok publikacji: 2015
 • Rodzaj: monografia
 • Okładka: twarda
 • Format: B6 (125 x 176 mm)
 • Liczba stron: 396
 • Wersja publikacji: Książka drukowana
 • ISBN: 978-83-264-8049-2
 • Kod towaru: KAM-2527:W01P01

spis treści

Książką dostępna jest w sprzedaży wysyłkowej:
https://www.profinfo.pl/p,przeciwdzialanie-patologiom-na-rynkach-finansowych-od-edukacji-ekonomicznej-po-prawnokarne-srodki-oddzialywania-przedsprzedaz,335977.html


uchodźcy

Publikacja „Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka” stanowi pokłosie cyklu konferencji naukowych pod tym samym tytułem, które odbyły się w Olsztynie (20 kwietnia 2014 r.) oraz Gdańsku (27 listopada 2014 r.). Spotkania naukowe zorganizowane przez Forum Dialogu Publicznego oraz Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie miały na celu ukazanie współczesnych wyzwań stojących przed polityką oraz systemem instytucjonalno-prawnym Polski oraz Unii Europejskiej, związanych z problematyką uchodźców, w kontekście ochrony praw i godności człowieka, przeciwdziałania przestępczości oraz bezpieczeństwa publicznego. W przedstawianej czytelnikowi monografii zaprezentowane zostało interdyscyplinarne spojrzenie na problematykę szeroko rozumianego uchodźctwa. Zagadnienie to opisane zostało przede wszystkim z perspektywy nauk społecznych. Politologiczny punkt widzenia zaprezentował Andrzej Chodubski (Nowy dyskurs o mniejszościach i imigrantach), natomiast kryminologiczny Piotr Chlebowicz (Kilka uwag o kryminologicznych implikacjach migracji i uchodźctwa). Znaczna część referatów poświęcona została zjawisku migracji, w tym jej nielegalnym oraz zorganizowanym formom, a także zapobieganiu im. Wymienić należy tutaj rozdziały przygotowane przez Olgę Łachacz (Obraz statystyczny napływu uchodźców do Unii Europejskiej w kontekście rozwoju Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego), Marka Ilnickiego (Działania zapobiegawcze we wspólnej polityce imigracyjnej Unii Europejskiej), Magdalenę Perkowską (Problem nielegalnego przekroczenia granicy przez osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy), Lecha Grochowskiego i Agatę Lewkowicz (Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji z perspektywy FRONTEX – u) oraz Monikę Kotowską i Wiesława Pływaczewskiego (Przemyt imigrantów jako obszar zainteresowania członków zorganizowanych grup przestępczych. Studium przypadku). Równie obszerna jest część dotykająca społecznych i gospodarczych implikacji zjawiska imigracji. Przeanalizowano je w rozdziałach, których autorami są: Joanna Leska-Ślęzak (Polityka integracyjna w Holandii wobec mniejszości i imigrantów), Emilia Truskolaska (Integracja społeczna jako jedno z narzędzi poszanowania praw imigrantów), Agnieszka Piekutowska (Czy Polska potrzebuje imigrantów zarobkowych? Uwagi na tle kształtowania się zjawiska imigracji zarobkowej w Unii Europejskiej) oraz Natalia Karolina Michałowska i Szymon Michał Buczyński (Ekonomiczne konsekwencje europejskiej polityki migracyjnej). Książkę zamykają rozdziały traktujące o wybranych problemach uchodźców w kontekście prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego oraz prawa karnego autorstwa odpowiednio Joanny Narodowskiej (Legalizacja pobytu cudzoziemców poprzez zawarcie fikcyjnego małżeństwa. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne), Szymona Michała Buczyńskiego i Natalii Karoliny Michałowskiej (Zasada non-refoulement z perspektywy absolutnego zakazu tortur i innych form złego traktowania) oraz Macieja Dudy (Uchodźcy, imigranci i mniejszości jako ofiary przestępstw z nienawiści). Warto podkreślić, że niniejsza książka jest już 15 przedsięwzięciem wydawniczym zainicjowanym przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM wraz z partnerami naukowymi w ramach serii wydawniczej „Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”. Ponadto wpisuje się ona w dorobek Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury” oraz Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli” obejmujących współpracę naukową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Warto ją polecić przedstawicielom środowiska akademickiego, co jest oczywiste z racji podjętej problematyki. Jednakże, obok tej docelowej grupy czytelników, równie ważnym, by nie powiedzieć strategicznym odbiorcą treści zawartych w tej pracy winni być urzędnicy różnych szczebli administracji publicznej – rządowej i samorządowej. W szczególności należałoby zachęcić do jej lektury także tych przedstawicieli praktyki, którzy na co dzień stykają się z licznymi zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej problematyki ochrony uchodźców, imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Niewątpliwie w tej grupie adresatów mieszczą się również działacze licznych organizacji pozarządowych. Wreszcie ostatnia grupa potencjalnych odbiorców, dla której prezentowana praca może stanowić niezwykle cenny materiał analityczny, to studenci różnych kierunków nauk społecznych.

Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka
Wiesław Pływaczewski, Marek Ilnicki (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej & Fundacja Forum Dialogu Publicznego
Olsztyn 2015
ISBN 978-83-62383-51-1
200 stron


nielegalny handel bronią

W monografii zaprezentowano zagadnienie nielegalnych transakcji bronią w kontekście kryminologicznym, prawnomiędzynarodowym i politycznym. Autor szczegółowo omówił związek przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na przykładzie czarnego rynku broni, instrumenty prawne w zakresie zwalczania nielegalnego handlu bronią oraz działania handlarzy bronią w Polsce i na świecie. W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie związane z:

 • nielegalną produkcją broni palnej,
 • kradzieżą i utratą broni w obrocie cywilnym,
 • przemytem broni.

Adresaci: Książka przeznaczona jest dla funkcjonariuszy służb i instytucji odpowiedzialnych za porządek publiczny oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Zainteresuje również specjalistyczne ośrodki kształcące przyszłych i obecnych funkcjonariuszy służb policyjnych i specjalnych, prokuratorów oraz sędziów.

spis treści

Książką dostępna jest w sprzedaży wysyłkowej:
https://www.profinfo.pl/prawo/karne/p,nielegalny-handel-bronia-studium-kryminologiczne-przedsprzedaz,335166.html


 Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Monografia naukowa „Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego” przygotowana została przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium” we współpracy z Wydziałem Sztuki UWM.

Recenzowana praca stanowi cenne kompendium wiedzy na temat zjawiska wandalizmu. Wieloaspektowe ujęcie podjętej w opracowaniu problematyki dodatkowo podnosi jego wartość. Należy także podkreślić, że praca wypełnia istniejącą lukę w literaturze przedmiotu. Różne perspektywy analizy procesów destrukcyjnych wymierzonych w dziedzictwo naturalne i kulturalne zaprezentowane w książce – od historii sztuki, ekologii, po prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty – potwierdzają potrzebę podejmowania interdyscyplinarnych badań, nie ograniczających się jedynie do wąskiego obszaru zainteresowań naukowych. Stąd owa różnorodność ujęcia podjętych w pracy tematów sprawia, że monografia może być adresowana nie tylko do przedstawicieli teorii i praktyki prawa karnego, ale także do ekspertów zajmujących się kształtowaniem przestrzeni publicznej ( w tym krajobrazowej), muzealnictwem i konserwatorstwem dzieł sztuki. Książka powinna także zainteresować socjologów, zgłębiających zjawisko dewiacji społecznej. Z perspektywy społecznej stanowi ona bowiem swoisty protest przeciwko brutalizacji naszego życia, w szczególności przejawiającej się w niszczeniu cennego dziedzictwa kultury. Z całą pewnością oddawana do rąk Czytelników monografia jest pracą wartościową, interesującą poznawczo oraz inspirującą do dalszych przemyśleń i rozważań.

Z recenzji dr hab. Ewy M. Guzik-Makaruk, prof. UwB

Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Wiesław Pływaczewski, Szymon Buczyński (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Olsztyn 2015
ISBN 978-83-62383-56-6
189 stron


Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku

Pod koniec 2014 r. ukazała się wspólna publikacja Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt. „Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku” pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego i Maciej Dudy. Nielegalny rynek wyrobów tytoniowych stanowi szczególny obszar przestępczej działalności przynoszący sprawcom znaczne zyski przy relatywnie niskim zagrożeniu karnym. W naukach kryminologicznych tę formę nielegalnej działalności zalicza się tradycyjnie do szeroko pojętej przestępczości gospodarczej. Rozważyć należy również zasadność wprowadzenia pojęcia „przestępczości tytoniowej”, które odnosiłoby się do przemytu wyrobów tytoniowych, ich nielegalnej produkcji oraz nielegalnego obrotu nimi. Problematyka ta stanowi tradycyjny przedmiot zainteresowania szeroko rozumianych nauk kryminologicznych. Zjawisko nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, do których zalicza się papierosy, cygara, cygaretki i krajankę tytoniową, znane jest od okresu międzywojennego. Przemyt i nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych rozwinęła się w latach 90. XX w. w związku z otwarciem granic, a szczególnej eskalacji uległy wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz tzw. strefy Schengen. Polska jest krajem nielegalnej produkcji, tranzytowym na szlaku przemytu z Europy Wschodniej i Azji do Europy Zachodniej lub docelowym. Przemyt czyli nielegalne przewożenie przez granicę państwa towarów następuje drogą morską lub lądową, zarówno na przejściach granicznych jak i przez „zieloną granicę”. Ze względu na skalę zjawiska wyróżnia się przemyt mrówczany, drobnotowarowy i wielkotowarowy. Produkcja w kraju odbywa się w nielegalnych fabrykach ze sprowadzanego z Ukrainy lub krajowego tytoniu. Przestępczość związana z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi determinowana jest czynnikami o charakterze ekonomicznym (wysokie obciążenia podatkowe, potencjalnie duży zysk z przestępczej działalności), społecznym (przyzwolenie społeczne, bezrobocie, nieznajomość prawa karnego skarbowego) oraz prawnym (niskie grożące kary). Proceder ten szczególnie rozwija się w regionach przygranicznych gdzie łatwiej substytuować obłożone wysokim podatkiem akcyzowym wyroby krajowe produktami pochodzącymi z zagranicy a jednocześnie bezrobocie jest najwyższe. Podkreślić należy, iż istnienie nielegalnego rynku wyrobów tytoniowych godzi w interesy finansowe państwa. Biorący udział w tym procederze, w tym nabywcy wyrobów tytoniowych, uszczuplają należności publicznoprawne (akcyza, podatek VAT, cło). Pomimo, iż istnieje społeczna świadomość karalności przemytu i nielegalnej produkcji brak jest społecznego potępienia nabywców tego atrakcyjniejszego cenowo lecz nielegalnego produktu. Zauważyć należy, iż nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych prowadzi w wielu przypadkach do naruszania prawa własności przemysłowej koncernów tytoniowych poprzez podrabianie znaków towarowych. Skala zjawiska jest trudna do dokładnego oszacowania. Ponadto proceder ten w znacznej mierze ma charakter przestępczości zorganizowanej. Wskazać należy również na patologiczne zachowania korupcyjne służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zjawisku. Powyższe czynniki uzasadniają wciąż aktualną potrzebę prowadzenia badań kryminologicznych w tym obszarze. Zauważając tą potrzebę Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (KKiPK) zorganizowała w dniu 21 listopada 2013 r. konferencję naukową nt. „Taktyczno-techniczne aspekty nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi”. Partnerem merytorycznym i współorganizatorem inicjatywy była Izba Celna w Olsztynie. Oddawana w ręce Czytelnika książka stanowi podsumowanie dorobku powyższego spotkania naukowego a jednocześnie już 12 publikację z sygnowanej przez KKiPK serii wydawniczej „Kryminologia wobec współczesnych form i technik przestępczych”. Monografia niniejsza wpisuje się również w dorobek zespołu badawczo-analitycznego ds. nielegalnych rynków powołanego w strukturze KKiPK w 2012 r. Praca jest ponadto pokłosiem badań naukowych w ramach Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli”, która stanowi instytucjonalna płaszczyznę współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, której przedmiotem są badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu bezpieczeństwa państwa i obywateli, głównie w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Publikacja składa się z 15 rozdziałów, których autorzy analizują zjawisko nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi z perspektywy szeroko pojętych nauk kryminologicznych (kryminologii, kryminalistyki, prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń). Szczególnie eksponowanym we wszystkich wystąpieniach zagadnieniem są możliwości skutecznego przeciwdziałania temu patologicznemu zjawisku. Poszczególni autorzy proponują w tym kontekście rozwiązania z zakresu polityki kryminalnej (profilaktyki kryminalistycznej, profilaktyki kryminologicznej, polityki karnej oraz polityki penitencjarnej) jak również polityki społecznej. Książka niniejsza obejmuje wystąpienia przedstawicieli środowisk akademickich zajmujących się w swojej pracy naukowej tytułową tematyką jak i praktyków reprezentujących organy i służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie przestępczości w tym obszarze (Służba Celna, Straż Graniczna, Urząd Kontroli Skarbowej, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Niewątpliwym jej walorem jest zatem konfrontacja i wzajemne uzupełnianie się dorobku doktryny i praktyki. Ponadto przedstawiona została problematyka przemytu papierosów na Słowacji. Kolejne rozdziały monografii poświęcone zostały takim zagadnieniom jak: kryminalistyczne aspekty nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi (Grażyna Kędzierska i Robert Łachacz), odpowiedzialność karna i karnoskarbowa za nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi (Joanna Narodowska i Maciej Duda), kryminologiczne spojrzenie na wyroby tytoniowe jako produkty podrabiane (Szymon Michał Buczyński, Anna Lidia Czyż), nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi z perspektywy ekonomicznej przestępczości zorganizowanej (Waldemar Jaroch), przestępczość przemytnicza w kontekście teorii przestępcy zawodowego (Monika Kotowska), przemyt papierosów z Ukrainy na Słowację (Pavel Kypta), kryminologiczna analiza zjawiska e-papierosów (Wiesław Pływaczewski), cywilistyczne spojrzenie na wyroby tytoniowe jako produkty podrabiane (Anna Lidia Czyż, Szymon Michał Buczyński), rola analizy kryminalnej w Służbie Celnej w kontekście przeciwdziałania przestępczości tytoniowej (Piotr Chlebowicz), praktyczne możliwości przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi z perspektywy Izby Celnej w Olsztynie (Zbigniew Brumer), transgraniczny biznes tytoniowy z perspektywy Straży Granicznej (Andrzej Wawrzusiszyn), zwalczanie przestępczości tytoniowej z perspektywy Policji (Paweł Roczyński), przeciwdziałanie przemytowi wyrobów tytoniowych z perspektywy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (Magdalena Sokołowska-Böttcher, Piotr Gawlicki), przeciwdziałanie przemytowi wyrobów tytoniowych z perspektywy Urzędu Kontroli Skarbowej (Dariusz Paluch), oraz przeciwdziałanie przestępczości ekonomicznej z perspektywy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Paweł Lubiewski, Adam Szwarc). Praca niniejsza stanowi interdyscyplinarną analizę zjawiska nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Z jej teoretyczno-praktycznego charakteru wynika jej walor przydatności dla wielu środowisk. Książka ta stanowić może zarazem głos w akademickiej dyskusji naukowej, praktyczne kompendium wiedzy dla pracowników służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przestępczości w tym obszarze jak i materiał dydaktyczny dla studiujących na kierunku prawo, administracji lub bezpieczeństwo wewnętrzne oraz inspirację przy przygotowywaniu prac dyplomowych.

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku.
Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda (red.)
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji & Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Szczytno 2014
ISBN: 978-83-62383-49-8
ISBN 978-83-7462-435-0
240 stron


 Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

Jedną z patologii współczesnego świata są ekstremizmy przejawiające się głoszeniem, propagowaniem, pochwalaniem, rozpowszechnianiem skrajnych poglądów oraz ideologii. Mogą one występować na płaszczyźnie politycznej, narodowościowej, etnicznej, rasowej, religijnej, a także kulturowej. Dotychczas słabo zbadana problematyka ekstremizmów wymaga pogłębionej refleksji naukowej, zainteresowania służb publicznych, jak również szerokiej dyskusji społecznej. Inicjatywę stworzenia takiej platformy wymiany poglądów i doświadczeń podjęła Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wspólnie z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie organizując ogólnopolską konferencję naukową pt. „Współczesne ekstremizmy – geneza, przejawy, przeciwdziałanie”, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jednym z powodów, który skłonił do zorganizowania tego spotkania była niepokojąco wzrastająca dynamika tzw. przestępstw z nienawiści. Wieloaspektowe wystąpienia prelegentów poświęcone były etiologii, fenomenologii oraz metodom przeciwdziałania ekstremizmom. Przedmiotową problematykę przedstawiono z perspektywy socjologii, prawa międzynarodowego, prawa karnego materialnego, procesu karnego, kryminologii oraz kryminalistyki. Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń związanych z omawianą tematyką przez biorących w niej udział przedstawicieli nauki, organów ścigania oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie ekstremizmom (Prokuratura, Prokuratura Wojskowa, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Książka „Współczesne ekstremizmy – geneza, przejawy, przeciwdziałanie”, pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego i Pawła Lubiewskiego stanowi kontynuację dyskusji zainicjowanej w trakcie wspomnianej konferencji. Prezentuje ona różne poglądy na temat współczesnych ekstremizmów, ich genezy, przejawów oraz możliwości zapobiegania. Niepodważalnym atutem tego opracowania jest niezwykle pojemna część profilaktyczna, na którą składają się liczne propozycje dotyczące przeciwdziałania przejawom współczesnych ekstremizmów. Zostały one zaprezentowane na tle doświadczeń światowych, europejskich oraz krajowych. Interesującym nurtem rozważań, zwłaszcza z perspektywy zapobiegawczej, jest problematyka tzw. przestępczości stadionowej, która w wielu aspektach koresponduje z tematyką ekstremizmów. Niezwykle cenne są również rozważania dotyczące przedmiotowej problematyki nawiązujące do zjawiska przestępstw z nienawiści. W prezentowanej pracy nie zabrakło także opracowań dotyczących procesowych aspektów odnoszących się do zwalczania ekstremizmów. Szeroko przedstawiona została także etiologia identyfikowania się młodzieży ze skrajnymi poglądami. Problematyka finansowania grup ekstremistycznych stanowi niejednokrotnie przysłowiowy klucz do zrozumienia fenomenu współczesnego ekstremizmu, stąd jej prezentacja w niniejszej książce pozwala na zrozumienie, często zakamuflowanych, mechanizmów działalności różnego rodzaju struktur destrukcyjnych. Nowym zjawiskiem, które pojawiło się na tle europejskiego ekstremizmu są gangi motocyklowe. Ich pojemna charakterystyka, zawarta w pracy, wskazuje na realne niebezpieczeństwo pojawienia się tych struktur także w Polsce. W pracy nie mogło zabraknąć problematyki odnoszącej się do zjawiska terroryzmu. Została ona przedstawiona na tle ekstremizmu islamskiego. Praktyczną wartość, odnoszącą się do realiów województwa podlaskiego, ma również artykuł prezentujący mowę nienawiści jako szczególny przejaw wandalizmu wizualnego. Podobną ocenę należy odnieść do opracowania przedstawiającego przejawy współczesnego ekstremizmu z perspektywy cyberprzestrzeni. Zjawisko cyberprzestępczości o podłożu ekstremistycznym przybiera coraz bardziej niebezpieczne formy, dlatego też jego analiza zawarta w książce w pełni koresponduje z całością zawartych w niej rozważań. Pozostaje mieć nadzieję, że niniejsza książka stanowić będzie inspirację do kontynuowania dyskusji na temat fenomenu współczesnych ekstremizmów, podejmowanej zarówno przez naukę jak też, a może przede wszystkim, przez praktykę. Podkreślić należy, iż jest to już 11 pozycja serii wydawniczej Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej pt. „Kryminologia wobec współczesnych form i technik przestępczych”.

Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie
Wiesław Pływaczewski, Paweł Lubiewski (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Olsztyn 2014
ISBN 978-83-62383-50-4
182 strony


 Przestępczość gospodarcza. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne

Książka Waldemara Jarocha przedstawia przestępczość gospodarczą jako ogólne zjawisko towarzyszące gospodarce. Jest ujęciem kompleksowym i wielopłaszczyznowym – karnym, kryminologicznym i kryminalistycznym omawianych przestępstw.

W głównej mierze Autor zajął się w treści zakresem i typologią przestępczości gospodarczej. W książce odnajdujemy kategoryzację przestępstw zgodną z koncepcją Rady Europy uwzględniającą trendy i metody adekwatne do współczesnych form gospodarowania. Najważniejszą wartością książki jest holistyczne ujęcie zróżnicowanej praktyki i homogeniczne potraktowanie omawianych przestępstw. Na szczególną uwagę zasługuje przedstawienie zorganizowanej przestępczości gospodarczej operującej w finansach publicznych, bankowości czy ubezpieczeniach, wraz z przedstawieniem odnośnych danych identyfikujących potencjalne zagrożenia. Książka jest skierowana do praktyków – wymiaru sprawiedliwości czy organów ścigania, może być również pomocna studentom wydziałów prawa. Praca zachęca do zapoznania się z problemem, systematyzuje wiedzę i wyjaśnia skomplikowane problemy o wielu aspektach praktycznych. Książka jest dobrze przygotowana pod względem metodologicznym, a jej koncepcja przemyślana. Autor używa sprawnie metody dogmatycznoprawnej, opisowej, przedstawia źródła prawa, dane statystyczne poszczególnych rodzajów przestępstw gospodarczych”.

Z recenzji książki dr hab. Marioli Lemonnier, prof. UWM

Przestępczość gospodarcza. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne
Waldemar Jaroch
Olsztyn 2014
ISBN 978-83-62383-44-3
181 stron


Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania

Ukazała się kolejna publikacja przygotowana przy współpracy Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Monografia „Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania” pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego i Rafała Płockiego stanowi pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się 20 maja 2013 r. w Szczytnie. Publikacja ta jest z wielu powodów opracowaniem pionierskim. Przede wszystkim ukazuje ona skalę patologii w obszarze rynku spożywczego. Należy ponadto zauważyć, że podjęta problematyka, jak do tej pory, nie była przedmiotem szerszych rozważań. Autorzy książki, teoretycy i praktycy, nie tylko dokonali diagnozy problemu, ale także przedstawili szereg innych propozycji. Zaproponowane rozwiązania mają na celu usprawnienie dotychczasowego systemu kontroli żywności w Polsce. Książkę można polecić nie tylko przedstawicielom szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, prokuratorzy, policjanci) oraz poszczególnych inspekcji, ale również producentom żywności, pracownikom nauki i studentom różnych kierunków (prawo, administracja, weterynaria, technologia żywności). Prezentowane opracowanie stanowi zatem niezwykle cenne źródło wiedzy służącej usprawnieniu systemu kontroli żywności i egzekwowaniu prawa wobec tych sprawców przestępstw, którzy przez swoją działalność próbują podważyć wiarygodność polskiego rynku żywności.

Z recenzji prof. zw. dr. hab Stanisława Pikulskiego

Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania
Wiesław Pływaczewski, Rafał Płocki (red.)
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji & Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Szczytno 2013
ISBN 978-83-7462-396-1
251 stron

Publikacja dostępna w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie:

Zagrożenia w sektorze bankowymm. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania

Problematyka przestępczości bankowej stanowi tradycyjny przedmiot zainteresowania szeroko rozumianych nauk kryminologicznych. Pozostaje ona wciąż aktualna o czym świadczy chociażby afera Amber Gold, która spowodowała wzmożone zainteresowanie tą problematyką. Warto też zauważyć, że ten rodzaj przestępczości cechuje się zróżnicowaną fenomenologią. Obejmuje ona zarówno czyny z użyciem przemocy jak rozboje lub wymuszenia, klasyczne oszustwa np. wyłudzenia kredytowe jak i skomplikowane operacje przestępne takie jak pranie brudnych pieniędzy, wreszcie szeroką gamę czynów mieszczących się w pojęciu cyberprzestępczości. W nawiązaniu do powyższego należy zwrócić uwagę na rosnące znaczenie nowoczesnych form analizy kryminalnej. Jest to wciąż relatywnie młoda dziedzina znajdująca się na pograniczu kryminalistyki, kryminologii, i innych nauk jak na przykład socjologii, statystyki czy informatyki. Połączenie nowoczesnych technologii informatycznych z klasycznymi regułami taktyki kryminalistycznej pozwoliło na osiągnięcie znaczących postępów w zwalczaniu zaawansowanych form przestępczości, które charakteryzują się międzynarodowymi powiązaniami, wykorzystywaniem nowoczesnych środków technicznych, mobilnością i elastycznością. Niniejsza monografia, pod redakcją naukową P. Chlebowicza, stanowi próbę spojrzenia na zagrożenia sektora bankowego z perspektywy nowych strategii i taktyk zwalczania przestępczości, w szczególności zaś analizy kryminalnej. Oprócz wątków kryminologiczno-kryminalistycznych poszczególni autorzy odnoszą się także do aspektów prawnokarnych. Okazuje się bowiem, że luki legislacyjne i ułomności regulacji prawnych generują różnego typu nieprawidłowości w obszarze szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej. Poszczególne rozdziały przygotowali przedstawiciele nauki i praktyki reprezentujący m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Wrocławski, Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, a także policję, prokuraturę, Ministerstwo Finansów. Wydanie tej dziesiątej już publikacji z sygnowanej przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej serii wydawniczej „Kryminologia wobec nowych form i technik przestępczych” możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Banku Polskiego.
Zaprezentowane w niniejszej pracy zbiorowej opracowania poruszają mnogość wątków związanych z tytułowym zagadnieniem zagrożeń sektora bankowego. Różnorodność ta jest w tym wypadku atutem, gdyż ich autorzy patrząc z perspektywy praktyki i teorii ukazują różne punkty widzenia, które pozwalają na kompleksowe spojrzenie na zagrożenia w sektorze bankowym. Mamy więc opracowania o charakterze prawnym, kryminologicznym, kryminalistycznym, jak również praktyczne odnoszące się przede wszystkim do przestępczości gospodarczej, a w szczególności przestępstw bankowych oraz instrumentów ich zwalczania. Jednym z takich instrumentów  jest prawidłowo przeprowadzona analiza informacji przez podmioty sektora publicznego lub prywatnego. Dlatego też sama praca powinna zainteresować przedstawicieli obu tych sektorów, jak i środowiska akademickiej.

Z recenzji dr hab. Wojciecha Filipkowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku

Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania
Piotr Chlebowicz (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Olsztyn 2013
ISBN 978-83-62383-39-9
245 stron


 Nieleglana eksploatacja obszarów leśnych
Nakładem Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej, jesienią 2013 r., we współpracy z Dyrekcja Generalną Lasów Państwowych, ukazała się kolejna, dziewiąta już pozycja wchodząca w skład serii wydawniczej „Kryminologia wobec nowych form i technik przestępczych”. Monografia „Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych” pod redakcją W. Pływaczewskiego i M. Dudy porusza problematykę tzw. przestępczości przeciwko lasom, określanej w światowej literaturze kryminologicznej jako forest crime. Książka ta wpisuje się zatem w szeroki nurt nowego kierunku zainteresowań nauki kryminologii określany jako „ekokryminologia” bądź „zielona kryminologia” (green criminology). Jednym z istotnych zadań ekokryminologii jest monitorowanie zagrożeń obszarów leśnych, poszukiwanie przyczyn, diagnozowanie form i rozmiarów zjawisk patologicznych związanych z lasami, a także wskazanie skutecznych metod przeciwdziałania. Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych nabiera szczególnego znaczenia w regionie Warmii i Mazur pretendującym do miana Zielonych Płuc Polski oraz miejsca na liście Siedmiu Cudów Natury (New 7 Wonders). Monografia koresponduje także z badaniami prowadzonymi w ramach Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli”, której członkami są: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Białymstoku oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Opracowanie składa się z 15 rozdziałów poświęconych problematyce nielegalnej eksploatacji obszarów leśnych postrzeganej z perspektywy szeroko pojętych nauk penalnych (prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii, kryminalistyki, polityki kryminalnej) oraz nauk przyrodniczych. Autorami poszczególnych wystąpień są uznani specjaliści z poszczególnych dziedzin, pracownicy naukowi uczelni wyższych (Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku oraz Washington University w St. Louis), a także przedstawiciele praktyki (Policja, Główny Inspektor Straży Leśnej) oraz młodzi adepci nauki (doktoranci i członkowie studenckich kół naukowych). Praca skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno do przedstawicieli środowiska akademickiego i praktyki prawniczej jak również instytucji państwowych i samorządowych oraz służb zajmujących się ochroną środowiska. Wśród potencjalnych czytelników nie powinno również zabraknąć studentów prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony środowiska, a także leśnictwa.

Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych
Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Olsztyn 2013
ISBN 978-83-62383-37-5
231 stron


Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna
Dynamika rozwoju cywilizacji naukowo-technicznej jest źródłem powstania wielu zagrożeń ekologicznych. Jednym z nich są patologie w obszarze gospodarowania odpadami. Monografia „Gospodarka odpadami. Aspekty prawne i ekokryminologiczne” pod redakcja W. Pływaczewskiego i Sz. Buczyńskiego to ósma pozycja serii wydawniczej Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej pt. „Kryminologia wobec nowych form i technik przestępczych”. Publikacja zrealizowana została w ramach grantu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Koresponduje ona również z przedmiotem działań Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza-Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli”, łączącej prace rozwojowe wiodących akademickich ośrodków naukowych Polski Północno-Wschodniej tj. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Monografia niniejsza konkluduje wyniki badań prowadzonych w obszarze tzw. zielonej kryminologii (green criminology) – nowego kierunku zainteresowań nauki kryminologii rozwijanych w ramach prac Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Prezentowana publikacja porusza zagadnienia gospodarki odpadami z perspektywy szeroko rozumianych nauk penalnych (prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii, kryminalistyki, polityki kryminalnej) oraz nauk przyrodniczych. Praca składająca się z 15 rozdziałów porusza m.in. takie zagadnienia jak: nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, nielegalny handel odpadami, recykling jako sposób zagospodarowania odpadów, europejski system handlu uprawnieniami do emisji, fałszowanie dokumentów w procesie gospodarowania odpadami, wpływ turystyki na zanieczyszczenie środowiska, zaśmiecanie lasów, zanieczyszczanie wód śródlądowych, wraki samochodów, demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, elektrośmieci, odpady radioaktywne, mogilniki, odpady żywnościowe, pieluchy jednorazowe. Autorzy poszczególnych wystąpień wskazują przyczyny nieprawidłowości, diagnozują formy i rozmiary oraz proponują skuteczne metody przeciwdziałania.

Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna
Wiesław Pływaczewski, Szymon Buczyński (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Olsztyn 2013
ISBN 978-83-62383-38-2
230 stron


 Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania
Monografia pt. „Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania” pod redakcją naukową W. Pływaczewskiego i P. Chlebowicza to już siódma pozycja serii wydawniczej Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej „Kryminologia wobec współczesnych form i technik przestępczych”. Publikacja ta koresponduje również z programem powołanego w 2009 r. Forum Naukowego „Podlasie-Warmia i Mazury”. Niniejsze opracowanie stanowi na gruncie polskiego prawa karnego i kryminologii, jak również innych nauk, pierwszą próbę komplementarnego przedstawienia tego zjawiska. Jest to wieloaspektowa analiza, z wykorzystaniem wiedzy nauk informatycznych, ekonomii, prawa, w tym regulacji międzynarodowych, kryminologii, psychologii i socjologii pozwalająca poznać i zrozumieć istotę procesów, które towarzyszą powstawaniu i zanikaniu nielegalnych rynków. W prezentowanej monografii zaprezentowane zostały poszczególne mechanizmy tego zjawiska. Publikacja ta składa się z 23 rozdziałów poprzedzonych dwoma wprowadzeniami do problematyki nielegalnych rynków: z perspektywy kryminologicznej i ekonomicznej. Autorzy opracowania przedstawiają definicje czarnych rynków, ich genezę oraz poszczególne klasyfikacje, a przede wszystkim szczegółowo charakteryzują formy i techniki przestępczych operacji. Do współpracy zaproszeni zostali uznani eksperci reprezentujący praktykę (Prokuratura, Policja, Straż Graniczna, korporacje prawnicze) oraz krajowe ośrodki naukowe (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku). Książka ta adresowana jest nie tylko do szerokiego grona specjalistów z zakresu nauk penalnych i ekonomicznych zajmujących się problematyką nielegalnych rynków lecz zainteresować się nią powinny przede wszystkim te podmioty, na których ciąży ustawowy obowiązek dbania o prawidłową kondycję gospodarki, w tym w szczególności o bezpieczeństwo finansowe państwa. W gronie potencjalnych odbiorców tej pracy nie powinno zabraknąć przedstawicieli judykatury, organów ścigania, a także innych organów i instytucji posiadających uprawnienia kontrolne i nadzorcze nad poszczególnymi sektorami gospodarki. Tym bardziej, że w niniejszej pracy przedstawione zostały m.in. konkretne propozycje dotyczące ograniczania lub eliminowania zjawisk podważających wiarygodność legalnych rynków. Należy także podkreślić, że wydanie niniejszej książki stanowi zaledwie przyczynek do podjęcia kompleksowych badań nad przedmiotowym zjawiskiem. Konkretnym potwierdzeniem tych intencji było powołanie w ramach Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Zespołu ds. Nielegalnych Rynków.

Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania
Wiesław Pływaczewski, Piotr Chlebowicz (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Olsztyn 2012
ISBN 978-83-62383-22-1
421 stron


 Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska
Książka pt. „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska” jest kolejną publikacją sygnowaną przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wpisuje się ona również w serię wydawniczą – „Kryminologia wobec nowych form i technik przestępczych”. W pracy zaprezentowano bogaty dorobek teoretyczny i praktyczny z zakresu prawa karnego i kryminologii, nawiązujący do tak zwanej przestępczości ekologicznej. Autorami poszczególnych części opracowania są wybitni znawcy sygnalizowanej problematyki reprezentujący krajowe ośrodki naukowe oraz praktykę, jak również młodzi badacze, którzy podjęli niezwykle ważne problemy dotyczące ochrony środowiska. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – od przedstawicieli nauki, administracji rządowej i samorządowej, organów ścigania, po studentów różnych kierunków i specjalności. Można ją również z powodzeniem polecić każdemu czytelnikowi, któremu nie jest obojętna problematyka współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Rekomendowane opracowanie koresponduje również z programem powołanego w 2009 r. Forum Naukowego „Podlasie-Warmia i Mazury”, w ramach którego rozwijany jest m.in. szeroki nurt zainteresowań badawczych związanych z dorobkiem tzw. zielonej kryminologii.

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska
Wiesław Pływaczewski (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Olsztyn 2012
ISBN 978-83-62383-21-4
460 stron


Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych
Pod koniec 2011 r. ukazała się publikacja pt. „Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych”. Stanowi ona już piątą pozycję z sygnowanej przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej serii wydawniczej „Kryminologia wobec współczesnych form i technik przestępczych”. Tym razem autorzy artykułów uznali za główną inspirację swoich naukowych zainteresowań problematykę ekologiczną. Starają się obalić stereotyp przestępstw przeciwko środowisku jako przestępstw mniej groźnych i społecznie nieszkodliwych. Analizie prawnokarnej i kryminologicznej poddane zostały zjawiska ważne społecznie i aktualne, lecz często marginalizowane. W związku z powyższym można uznać niniejszą książkę za nowatorski przegląd zagadnień określanych jako tzw. zielona kryminologia (green criminology). Książka zawiera 16 opracowań przygotowanych przez pracowników, doktorantów Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz pracowników naukowych i doktorantów zaprzyjaźnionych katedr, a także studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium”. Autorzy w swoich referatach podejmują takie problemy jak: współpraca w zakresie przeciwdziałania zjawisku nielegalnego pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych, ochrona środowiska w małych społecznościach lokalnych, prawne i kryminologiczne aspekty ochrony zwierząt, identyfikacja pojazdów na podstawie części znalezionych na nielegalnych wysypiskach śmieci, współczesne przejawy ekoterroryzmu, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione przeciwko środowisku, odpady niebezpieczne i promieniotwórcze jako potencjalne narzędzie ekoterroryzmu, badania nad ekokryminologią, kłusownictwo wędkarskie i rybackie, szkodnictwo leśne, przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym, mogilniki w województwie warmińsko-mazurskim, a ponadto organizmy genetycznie modyfikowane, etyczne i prawne aspekty corridy, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty handlu chronionymi gatunkami terrarystyki oraz działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych
Monika Kotowska, Wiesław Pływaczewski (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Olsztyn 2011
ISBN 978-83-62383-12-2
220 stron


Organized crime and terrorism. Reasons, manifestations,counteractions
Zgodnie z tradycją Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury” prezentowane podczas obrad referaty publikowane są następnie w formie książkowej. Tym razem, ze względu na międzynarodowy charakter konferencji oraz kierując się potrzebą dotarcia do szerszego grona odbiorców autorzy przygotowali publikację anglojęzyczną. Książka „Organized Crime and Terrorism. Reasons-Manifestations-Counteractions” pod redakcją Prof. Wiesława Pływaczewskiego to zbiór 18 opracowań naukowych oscylujących wokół problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach to odpowiednio: przestępczość zorganizowana – perspektywa krajowa i międzynarodowa, terroryzm – diagnoza zjawiska i możliwości przeciwdziałania oraz przeciwdziałanie innym zjawiskom patologicznym. Autorami wystąpień są pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie (w tym Dziekan Wydziału Prof. B. Sitek), Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a ponadto Paweł Wojtunik (szef CBA), Prof. A. Pitsela i K. Panagos (University of Thessaloniki), Prof. Ch. Escridge (University of Nebraska), Prof. R. Huff (University of California).

Organized Crime and Terrorism. Reasons – Manifestations – Counteractions
Wiesław Pływaczewski (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Olsztyn 2011
ISBN 978-83-62383-05-4
304 strony


kryminologiawobecwyzwan
„Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych” to już trzecia publikacja sygnowana przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM. Tematyka książki wpisuje się w program badawczy związany z Forum Naukowym Podlasie – Warmia i Mazury. Zawiera 12 opracowań przygotowanych przez pracowników katedry, doktorantów, studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium” oraz pracowników naukowych zaprzyjaźnionych katedr. Bardzo szeroki zakres podejmowanych problemów obejmuje min.: przestępczość kobiet, prostytucję nieletnich uczennic, chuligaństwo na stadionach, status cudzoziemca, nielegalny obrót odpadami, zjawisko „blokersów”, porwania dla okupu, firmy „efemerydy”, zagadnienie niesłusznego skazania i tymczasowego aresztowania, działalność karteli narkotykowych w Kolumbii, przestępczość komputerową i internetową, przestępczość powrotną. Autorzy poszukują w nich przyczyn zjawisk patologicznych, badają rozmiary i formy występowania, proponują najbardziej skuteczne sposoby zapobiegania.

Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Grażyna Kędzierska, Wiesław Pływaczewski (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Olsztyn 2010
ISBN 987-83-62383-01-6
174 strony


Wybrane zagadnienia kryminologii
Opracowanie ”Wybrane zagadnienia kryminologii” to przemyślany melanż artykułów młodych autorów, studentów lub niedawnych magistrantów dziś już weryfikujących swoją teoretyczną wiedzę w praktyce z wystąpieniami pracowników Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej. Rekomendowana książka dotyka wielu ważnych problemów patologicznych współczesnego świata. Wnikliwy czytelnik dowie się z niej m.in. co to jest przestępczość stadionowa; kto i dlaczego fałszuje dzieła sztuki; czy posiadanie narkotyków jest karalne; dlaczego kobiety stają się zbrodniarkami; co to jest piractwo fonograficzne itd. Książkę można polecić nie tylko studentom prawa i administracji, jest to również interesujące źródło przemyśleń dla studentów innych kierunków i specjalności, w szczególności socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej i politologii.

Wybrane zagadnienia kryminologii
Wiesław Pływaczewski (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Olsztyn 2007
ISBN 978-83-89112-48-4
146 stron


Współczesne niewolnictwo
W dniu 20.05.2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się konferencja naukowa na temat „Handel żywym towarem – współczesne niewolnictwo”, zorganizowana przez Zakład Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej oraz Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium”. Niniejsza publikacja stanowi zbiór materiałów pokonferencyjnych wzbogacony o akty prawne oraz inne opracowania ściśle związane z głównymi tezami konferencji.

Handel ludźmi – współczesne niewolnictwo
Wiesław Pływaczewski (red.)
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Olsztyn 2006
ISBN 978-83-89112-42-2
186 stron

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie