Notka biograficzna

Dr Maciej Duda

Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPIA UWM.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym. W 2009 r. obronił pracę magisterską na temat: „Odpowiedzialność karna za fałszerstwo pieniędzy, innych środków płatniczych i papierów wartościowych oraz puszczanie ich w obieg (art. 310 i 312 k.k.)” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek.

W latach 2009-2013 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UWM.

W latach 2019-2020 odbył studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”.

W latach 2013-2016 zatrudniony w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM na stanowisku asystenta.

W 2015 r. obronił pracę doktorską na temat: „Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego. Recenzentkami w przewodzie doktorskim były: prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (UwB) oraz prof. dr hab. Izabela Nowicka (WSPol).

Pozostałe obszary zainteresowań badawczych: ekokryminologia, wiktymologia, przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturalnemu i naturalnemu, nielegalne rynki, przestępczość kryminalna, przestępczość zorganizowana, penitencjarystyka, subkultury młodzieżowe, patologie społeczne.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: kryminologia, podstawy kryminologii, wprowadzenie do kryminologii, przestępczość kryminalna, przestępczość zorganizowana, przestępczość gospodarcza, patologie w administracji, strategia zapobiegania przestępczości, międzynarodowy rynek dzieł sztuki – przeciwdziałanie patologiom, kryminologia wobec nowych form i technik przestępczych, prawo żywnościowe.

Autor ponad 70 publikacji naukowych, w tym monografii „Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne” oraz „Kultura a zbrodnia. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości”. Redaktor naukowy 3 monografii zbiorowych.

Recenzent czasopism naukowych „Kortowski Przegląd Prawniczy”, „Problemy Społeczne” oraz „Biuletyn Kryminologiczny”.

Kierownik grantów:

NCN – „Zielona wiktymologia (green victimology) – nowy kierunek badawczy w obszarze kryminologii” (MINIATURA – 2019/03/X/HS5/01177).

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki – „Dziedzictwo zapomniane, niechciane, nieodkryte. Ochrona polsko-niemieckiego krajobrazu kulturowego byłych Prus Wschodnich” (200454).

Wykonawca w grantach:

MNiSW – „Interdyscyplinarne Forum Doskonałości Naukowej. Konkurencyjność-Mierzalność-Innowacja. Umiędzynarodowienie dziedzictwa polskiej myśli kryminologicznej i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć” (DIALOG 0071/2019).

NCBiR – „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” (DZP/GOSPOSTRATEG-I/232/2018).

NCBiR – „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” (POWR.03.01.00-00-U203/17).

Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji (kadencja 2016-2020).

Członek Komisji ds. Badań Naukowych i Statutowych WPiA UWM (kadencja 2016-2020).

Członek Komisji ds. Praktyk Zawodowych i Poradni Prawniczych WPiA UWM (kadencja 2016-2020).

Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Badań Statutowych WPiA UWM (kadencja 2016-2020).

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk krajowych i zagranicznych studentów studiów stacjonarnych WPiA UWM (od 2013).

Pełnomocnik Lokalnego Administratora Danych (od 2018).

Opiekun roku na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” studia II stopnia niestacjonarne (lata akademickie 2015-2017).

Opiekun roku na kierunku „Prawo” studia jednolite magisterskie stacjonarne (lata akademickie 2017-2022).

Stypendysta Fundacji Lesława A. Pagi (2014) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2020).

Nagrodzony nagrodami Rektora UWM: II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (2015, 2018), III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (2019) oraz II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej (2019).

Wyróżniony nagrodą „Belfer” dla najlepszego nauczyciela akademickiego WPiA UWM (2018).

Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (2017), Uniwersytecie Mikołaja Romera w Wilnie (2018), Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (2019).

Uczestnik programów mobilności naukowej: Erasmus Staff Mobility Programme (2019, 2020) oraz PROM – międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej (2020).

Członek European Society of Criminology (od 2018).

Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego (od 2019).

Ekspert International Union for Conservation of Nature – Commission on Environmental, Economic and Social Policy (kadencja 2017-2020).

Ekspert European Crime Prevention Network (od 2019).

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie