Notka biograficzna

Dr Maciej Duda

Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPIA UWM.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym. W 2009 r. obronił pracę magisterską na temat: „Odpowiedzialność karna za fałszerstwo pieniędzy, innych środków płatniczych i papierów wartościowych oraz puszczanie ich w obieg (art. 310 i 312 k.k.)” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek.

W latach 2009-2013 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UWM.

W latach 2013-2016 zatrudniony w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM na stanowisku asystenta.

W 2015 r. obronił pracę doktorską na temat: „Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego. Recenzentkami w przewodzie doktorskim były: prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (UwB) oraz prof. dr hab. Izabela Nowicka (WSPol).

Pozostałe obszary zainteresowań badawczych: ekokryminologia, wiktymologia, przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturalnemu i naturalnemu, nielegalne rynki, przestępczość kryminalna, przestępczość zorganizowana, penitencjarystyka, subkultury młodzieżowe, patologie społeczne.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: kryminologia, podstawy kryminologii, wprowadzenie do kryminologii, przestępczość kryminalna, przestępczość zorganizowana, przestępczość gospodarcza, patologie w administracji, strategia zapobiegania przestępczości, międzynarodowy rynek dzieł sztuki – przeciwdziałanie patologiom, kryminologia wobec nowych form i technik przestępczych, prawo żywnościowe.

Autor ponad 70 publikacji naukowych, w tym monografii „Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne” oraz „Kultura a zbrodnia. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości”. Redaktor naukowy 3 monografii zbiorowych.

Recenzent czasopism naukowych „Kortowski Przegląd Prawniczy”, „Problemy Społeczne” oraz „Biuletyn Kryminologiczny”.

Kierownik grantów:

NCN – „Zielona wiktymologia (green victimology) – nowy kierunek badawczy w obszarze kryminologii” (MINIATURA – 2019/03/X/HS5/01177).

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki – „Dziedzictwo zapomniane, niechciane, nieodkryte. Ochrona polsko-niemieckiego krajobrazu kulturowego byłych Prus Wschodnich” (200454).

Wykonawca w grantach:

MNiSW – „Interdyscyplinarne Forum Doskonałości Naukowej. Konkurencyjność-Mierzalność-Innowacja. Umiędzynarodowienie dziedzictwa polskiej myśli kryminologicznej i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć” (DIALOG 0071/2019).

NCBiR – „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” (DZP/GOSPOSTRATEG-I/232/2018).

NCBiR – „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” (POWR.03.01.00-00-U203/17).

Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji (kadencja 2016-2020).

Członek Komisji ds. Badań Naukowych i Statutowych WPiA UWM (kadencja 2016-2020).

Członek Komisji ds. Praktyk Zawodowych i Poradni Prawniczych WPiA UWM (kadencja 2016-2020).

Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Badań Statutowych WPiA UWM (kadencja 2016-2020).

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk krajowych i zagranicznych studentów studiów stacjonarnych WPiA UWM (od 2013).

Pełnomocnik Lokalnego Administratora Danych (od 2018).

Opiekun roku na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” studia II stopnia niestacjonarne (lata akademickie 2015-2017).

Opiekun roku na kierunku „Prawo” studia jednolite magisterskie stacjonarne (lata akademickie 2017-2022).

Stypendysta Fundacji Lesława A. Pagi (2014).

Nagrodzony nagrodą organizacyjną Rektora UWM II stopnia (2015 i 2018).

Wyróżniony nagrodą „Belfer” dla najlepszego nauczyciela akademickiego WPiA UWM (2018).

Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (2017), Uniwersytecie Mikołaja Romera w Wilnie (2018), Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (2019).

Uczestnik programów mobilności naukowej: Erasmus Staff Mobility Programme (2019) oraz PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2020).

Członek European Society of Criminology (od 2018).

Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego (od 2019).

Ekspert International Union for Conservation of Nature – Commission on Environmental, Economic and Social Policy (kadencja 2017-2020).

Ekspert European Crime Prevention Network (od 2019).

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie