Notka biograficzna

Prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski

Profesor zwyczajny nauk prawnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, specjalność prawo karne i kryminologia. Urodzony 9.01.1956 r. w Jezioranach. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1980). Pracę doktorską pt.: „Prawnokarna ochrona dóbr kultury w Polsce” obronił w 1989 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na tym samym Wydziale w 1998 r. obronił pracę habilitacyjną na temat: „Kradzieże samochodów. Studium kryminologiczne”. Tytuł profesora zwyczajnego nadany w 2017 r. W latach 1991-93 dyrektor Instytutu Prawa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 1993-1999 prorektor ds. naukowo-dydaktycznych, a w latach 1999-2003 komendant–rektor tej Uczelni. W latach 1993-2003 redaktor naczelny „Przeglądu Policyjnego”. W latach 2002-2009 kierownik Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2009 r. kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek International Police Executive Symposium, American Society of Criminology, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii oraz członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Odznaczony Srebrnym (1995) i Złotym (2000) Krzyżem Zasługi, licznymi wyróżnieniami ministerialnymi i nagrodami rektora. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych (opublikowanych w periodykach krajowych i zagranicznych) oraz promotorem licznych prac doktorskich i magisterskich. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium”. Uczestnik staży naukowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i USA. W 2008 r. wyróżniony specjalną nagrodą Prezydenta International Police Executive Symposium (IPES). Współinicjator i sygnatariusz Forum Naukowego „Podlasie-Warmia i Mazury”. Główne obszary zainteresowań naukowych: współczesne tendencje przestępczości (w tym zorganizowanej) w Polsce i na świecie, przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu człowieka, nielegalny rynek dzieł sztuki, tzw. przestępczość CITES. Członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie