Uchwała Nr 99 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 99

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

§ 1

1.     Senat pozytywnie opiniuje zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli”.

2.     Celem Umowy, o której mowa w pkt. 1, jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa państwa i obywateli.

3.     Tekst Umowy, o której mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Załącznik do Uchwały Nr 99

z dnia 30 listopada 2012 roku

Umowa Sieci Naukowej

„Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli”

(akronim BPO‑PL)

zawarta w dniu ……………………….. w Białymstoku pomiędzy:

1.  Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej „UWM Olsztyn”, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, reprezentowanym przez Rektora prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego,

2.  Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, zwaną dalej „WSPol w Szczytnie”, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno, reprezentowaną przez Komendanta-Rektora, insp. dr Piotra Bogdalskiego,

3.  Uniwersytetem w Białymstoku, zwanym dalej „UwB”, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, reprezentowanym przez Rektora prof. dr. hab. Leonarda Etela,

 

zwanymi dalej Członkami Sieci.

 

I.  Postanowienia Ogólne

§ 1.

Członkowie Sieci tworzą sieć naukową o nazwie „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli” – akronim BPO‑PL, zwaną dalej „Siecią”.

§ 2.

Sieć powołuje się w oparciu o inicjatywę Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury”, które powstało w 2009 r. w celu stworzenia instytucjonalnej płaszczyzny współpracy naukowej pomiędzy głównymi ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce północno-wschodniej – Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Dotychczas w ramach Forum odbyły się 3 konferencje. I Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury”, zatytułowane „Współczesne zagrożenia przestępczością i innymi zjawiskami patologicznymi a prawo karne i kryminologia”, odbyło się w dniach 20–22 maja 2009 r. w Rynie. II Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury” zatytułowane „Przestępczość zorganizowana i terroryzm XXI wieku. Przyczyny – przejawy – przeciwdziałanie” odbyło się w dniach 16–19 maja 2010 r. w Białowieży. III Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury”, zatytułowane „Nauki penalne i kryminologiczne wobec nowych form i technik przestępczych”, odbyło się w dniach 9–10 maja 2011 r. w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pokłosiem tych inicjatyw są liczne publikacje naukowe pracowników naukowych Członków Sieci.

§ 3.

Współpraca naukowo–badawcza w ramach Sieci obejmuje przede wszystkim szeroko rozumiane dyscypliny z zakresu nauk penalnych, głównie: prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki.

§ 4.

Sieć nie posiadając osobowości prawnej korzysta z osobowości prawnej swoich członków.

§ 5.

Koordynatorem Sieci jest Uniwersytet w Białymstoku.

§ 6.

Siedzibą Sieci jest siedziba członka będącego Koordynatorem Sieci.

§ 7.

Członkowie Sieci zachowują pełną niezależność w swojej działalności niezwiązanej z celami Sieci.

§ 8.

1.    Odpowiedzialność Członków Sieci za wspólnie podjęte zobowiązania jest solidarna.

2.    Jeżeli którykolwiek z Członków Sieci spowoduje swoim wyłącznym działaniem wystąpienie osoby trzeciej z roszczeniem w stosunku do Sieci, to jest on zobowiązany do zwrotu kosztów, jakie poniosą inni członkowie Sieci w związku z zaspokojeniem tego roszczenia.

II.  Przedmiot działania Sieci, cele Sieci i sposoby ich realizacji.

 

§ 9.

Przedmiotem działania Sieci są badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu bezpieczeństwa państwa i obywateli. Sieć służyć będzie integracji i aktywizacji społeczności lokalnych w celu poprawy bezpieczeństwa w Polsce, głównie w województwie warmińsko–mazurskim i podlaskim.

 

§ 10.

Aktywność Sieci ukierunkowana jest na integrację środowisk naukowych Członków Sieci, wymianę doświadczeń i konkretne działania realizowane głównie na rzecz regionu podlaskiego i warmińsko–mazurskiego. Środkiem realizacji założonych celów będą podejmowane badania w zakresie prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki, w tym badania empiryczne obejmujące rozpoznawanie i ustalanie zagrożeń przestępczością i związanych z nią zjawisk patologii społecznej oraz ustalanie czynników kryminogennych.

§ 11.

Celami Sieci są:

1.  konsolidacja i wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego jednostek naukowych dla prowadzenia wspólnych badań naukowych lub prac rozwojowych uzupełniających w stosunku do zadań wykonywanych w ramach działalności statutowej jednostek tworzących Sieć;

2.  promocja i koordynacja projektów badawczych z wykorzystaniem doświadczenia Członków Sieci;

3.  podejmowanie wspólnych przedsięwzięć i ułatwianie Członkom Sieci korzystania z funduszy przeznaczonych na badania naukowe, rozwój i wdrożenie oraz przystępowanie do międzynarodowych programów badawczych;

4.  wzajemna informacja i wymiana wyników badań w zakresie działania Sieci;

5.  wymiana usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć Członków Sieci;

6.  tworzenie i upowszechnianie informacji w zakresie działania Sieci oraz działalność edukacyjna w obszarze zainteresowań Sieci;

7.  formułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda m.in. w zakresie regulacji prawnokarnych, przepisów proceduralnych odnoszących się do sfery zapobiegania i zwalczania przestępczości, poprawy bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

§ 12.

Cele programowe Sieci wpisują się w takie obszary działalności, jak: wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspomaganie rozwoju demokracji oraz inicjatywy na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Podejmowane inicjatywy realizowane będą we współpracy z odpowiednimi instytucjami państwowymi i samorządowymi działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ograniczania lub eliminowania zjawisk kryminogennych oraz przeciwdziałania niszczeniu środowiska naturalnego.

§ 13.

Sieć realizuje swoje cele poprzez:

1.  aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych;

2.  wspólne przedsięwzięcia Sieci, którymi są w szczególności:

a)     przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry badawczej,

b)    prowadzenie wspólnych prac badawczych i rozwojowych,

c)     wymiana informacji i doświadczeń Członków Sieci w zakresie realizowanych przez nich prac naukowo-badawczych,

d)    wymiana naukowa i osobowa, szkolenie i staż,

e)     wspieranie transferu i komercjalizacji nowych technologii,

f)      prowadzenie bazy danych o realizowanych pracach i projektach naukowo‑badawczych i wdrożeniowych w zakresie merytorycznym Sieci,

g)    organizowanie cyklicznych naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu objętego przedmiotem działania Sieci.

3.  Wykonywanie konkretnych działań przez Sieć odbywać się będzie na podstawie odrębnych umów określających zakres zadań realizowanych przez każdego z Członków Sieci.

III.   Finansowanie Sieci.

§ 14.

1.    W każdym projekcie, który będzie realizowała Sieć zostanie określony procentowy udział finansowy każdego z członków realizujących dany projekt, dotyczący podziału finansowania bieżącego realizacji projektu.

2.    Uczestnicy projektu Sieci wykorzystują swój majątek w szczególności w postaci sprzętu komputerowego, niezbędny do wykonania projektu.

IV.    Rozwiązywanie sporów.

§ 15.

Sprawy sporne pomiędzy Członkami będą rozpatrywane w drodze poddania się jurysdykcji sądów powszechnych.

 

V.      Przepisy przejściowe i końcowe.

§ 16.

1.     Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Członków Sieci i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.     Każdy z Członków może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.     Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem stron.

4.     Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody wszystkich stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.     W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

6.     Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie