Publikacje

I. Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1. Waldemar Jaroch, Przestępstwo zaufania a zachowania niegospodarne, „Monitor Prawniczy” 1995 nr 8.

2. Waldemar Jaroch, Ryszard Zakrzewski, Zmiany kodeksu postępowania karnego – świadek anonimowy, „Monitor Prawniczy” 1996 nr 1.

3. Waldemar Jaroch, Kazus z zakresu postępowania karnego – świadek anonimowy w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym, „Edukacja Prawnicza” (dodatek do Monitora Prawniczego) 1996 nr 2 z 15.02.1996 r.

4. Waldemar Jaroch, „Łapówka kontrolowana” – prawne i praktyczne możliwości zwalczania łapownictwa, „Monitor Prawniczy” 1996 nr 10.

5. Waldemar Jaroch, Dopuszczalność stosowania kontroli korespondencji i podsłuchu, „Kontrola Państwowa”, Wyd. Najwyższej Izby Kontroli 1997 nr 1.

6. Waldemar Jaroch, Przestępczość ubezpieczeniowa, „Monitor Prawniczy – Miesięcznik Prawa Polskiego” 1997 nr 9.

7. Waldemar Jaroch, Prawnokarna ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej, w: Ochrona prawna konsumenta w uregulowaniach publicznoprawnych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu 1998 nr 4.

8. Waldemar Jaroch, Ochrona ubezpieczonych konsumentów w świetle wybranych uregulowań prawnokarnych, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1998 nr 4.

9. Waldemar Jaroch, Przestępstwa ubezpieczeniowe, „Monitor Prawniczy – Miesięcznik Prawa Polskiego” 1998 nr 11.

10. Waldemar Jaroch, Mechanizmy przestępnej działalności ubezpieczeniowej, „Prokuratura i Prawo” 1999 nr 4.

11. Waldemar Jaroch, Z problematyki zwalczania przestępstw ubezpieczeniowych, „Prokuratura i Prawo” 2000 nr 2.

12. Waldemar Jaroch, Przestępczość ubezpieczeniowa (skala i skutki), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2000 nr 5-6.

13. Waldemar Jaroch, Problemy konstrukcji prawnych w zakresie zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej, „Prokuratura i Prawo” 2000 nr 6.

14. Waldemar Jaroch, Przestępczość ubezpieczeniowa (uwagi systematyzujące), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2002 nr 5-6.

15. Waldemar Jaroch, Ochrona rynku ubezpieczeniowego w świetle regulacji prawno-karnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 11, s. 24-28.

16. Waldemar Jaroch, Prawne aspekty przestępstw korupcyjnych w sferze gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2003 nr 4, s. 12-18.

17. Waldemar Jaroch, Przestępczość gospodarcza i prawne instrumenty jej zwalczania, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2003 nr 6, s. 2-8.

18. Waldemar Jaroch, Nowe środki prawne w zakresie przeciwdziałania przestępstwom korupcyjnym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004 nr 1, s. 23-26.

19. Waldemar Jaroch, Przestępstwa w systemie zamówień publicznych, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 4.

20. Waldemar Jaroch, Prawnokarna ochrona praw konsumentów, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004 nr 6, s. 2-8.

21. Waldemar Jaroch, Nowe aspekty zagrożeń rynku ubezpieczeniowego przestępczością, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2004 nr 9-10, s. 41-46.

22. Waldemar Jaroch, Nowe zagrożenia przestępczością ubezpieczeniową i środki jej przeciwdziałające, „Prawo Asekuracyjne” 2005 nr 1 (42), s. 24-33.

23. Waldemar Jaroch, Koszty przestępczości ubezpieczeniowej a zdolność wykrywcza przestępstw, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2005 Nr 9/10, s. 24-27.

24. Waldemar Jaroch, Odpowiedzialność przedsiębiorstw za czyny zabronione – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 6/2011, s. 19-24, PL ISSN 0137- 5490.

25. Waldemar Jaroch, Procesy migracji ludności – szanse i zagrożenia, „Przegląd Policyjny” nr 4/2011, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 51-66, ISSN 0867-5708.

26. Waldemar Jaroch, Polityka karna – strategia punitywna czy liberalna, Studia Prawnoustrojowe Nr 15/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, s. 49-61, PL ISSN 1644-0412.

27. Waldemar Jaroch, Przeciwdziałanie przestępczości ekonomiczno-finansowej (zagadnienia wybrane), Przegląd Policyjny Nr 1 (105)/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 123-140, ISSN 0867-5708.

II. Autorstwo (współautorstwo) monografii

1. Waldemar Jaroch, Przestępczość ubezpieczeniowa (skrypt tematyczny), cz. I, WSPol. Szczytno 1999, ss. 84.

2. Waldemar Jaroch, Przestępczość ubezpieczeniowa. Zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej (skrypt tematyczny), cz. II, WSPol. Szczytno 1999, ss. 42.

3. Waldemar Jaroch, Przestępczość w procesach przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych (skrypt tematyczny), WSPol. Szczytno 2000, ss. 90.

4. Waldemar Jaroch, Przestępczość na rynku ubezpieczeń, Wydawnictwo „POLTEXT” Warszawa 2002, ss. 192.

5. Waldemar Jaroch, Przestępczość w procesach przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych (suplement do skryptu tematycznego), WSPol., Szczytno 2002.

6. Waldemar Jaroch, Przestępczość gospodarcza. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Wyd. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, (ss. 181), ISBN: 978-83-62383-44-3.

III. Autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii

1. Waldemar Jaroch, Przestępczość ubezpieczeniowa (skala i skutek), (w:) Przestępczość ubezpieczeniowa. Materiały konferencyjne V Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji, wyd. Szczecin-Expo Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, luty 2002.

2. Waldemar Jaroch, Wybrane problemy przeciwdziałania przestępczości na rynku ubezpieczeń, (w:) Przestępczość ubezpieczeniowa. Materiały konferencyjne, Wydawca Szczecin-Expo Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003, s. 17-30.

3. Waldemar Jaroch, Piotr Michna, Prawne aspekty korupcji, (w:) Korupcja. Materiały pokonferencyjne, pod red. Z. Bieleckiego i M. Zajdera, WSPol. Szczytno 2004, s. 41-54.

4. Waldemar Jaroch, Odpowiedzialność przedsiębiorcy w aspekcie ochrony środowiska, w: Ekologiczne aspekty gospodarki przestrzennej, pod red. Teresy Łaguny, t. II, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004, s. 259-266.

5. Waldemar Jaroch, Nowe aspekty zagrożeń przestępczością polskiego rynku ubezpieczeniowego, w: Przestępczość ubezpieczeniowa. Materiały konferencyjne. VIII Międzynarodowa Konferencja Szczecin 16-17 lutego 2005, pod red. A. Lewandowskiej, Szczecin-Expo Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2005, s. 57-72.

6. Waldemar Jaroch, Współczesne przejawy zorganizowanej przestępczości gospodarczej, w: Wybrane zagadnienia kryminologii, pod red. W. Pływaczewskiego, UWM w Olsztynie, Olsztyn 2007.

7. Waldemar Jaroch, Współczesna zorganizowana przestępczość gospodarcza, w: Współczesne zagrożenia przestępczością i innymi zjawiskami patologicznymi a prawo karne i kryminologia, pod red. E. Pływaczewski, Białostockie Studia Prawnicze z. 6, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 165 – 176, ISSN 1689-7404.

8. Waldemar Jaroch, Kryminalistyczne aspekty współczesnej przestępczości gospodarczej (zagadnienia wybrane), [w:] „Problemy współczesnej kryminalistyki”, pod red. E. Gruzy, T. Tomaszewskiego, M. Goca, tom XIV, Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji oraz Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Warszawa 2010, s. 145 – 154, ISSN 1643-2207.

9. Waldemar Jaroch, Zjawisko firm efemeryd na tle problematyki zorganizowanej przestępczości gospodarczej, [w:] Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, red. G. Kędzierska i W. Pływaczewski, UWM, Olsztyn 2010 r., s. 49-66, ISBN 987-83-62383-01-6 .

10. Waldemar Jaroch, Counteracting the Financing of Terrorism (Selected issues) (in:) W. Pływaczewski (ed.): Organized Crime and Terrorism. Reasons, Manifestations, Counteracting, University of Warmia and Mazury, Olsztyn 2011, s. 189-205, ISBN 978-83-62383-05-4 (7 pkt.).

11. Waldemar Jaroch, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione przeciwko środowisku (w:) M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Wyd. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011, s. 20-33, ISBN 978-83-62383-12-2 (3 pkt.).

12. Waldemar Jaroch, Nielegalne rynki pracy, w: W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Wyd. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, s. 244-259, ISBN 978-83-62383-22-1 (5 pkt).

13. Waldemar Jaroch, Zagrożenia systemu bankowego jako kategoria przestępczości gospodarczej, w: P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, Wyd. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013.

14. Waldemar Jaroch, Współczesne ekstremizmy – etiologia i przeciwdziałanie, w: W. Pływaczewski, P. Lubiewski (red.), Współczesne ekstremizmy. Geneza. Przejawy. Przeciwdziałanie, Wyd. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 9-20, ISBN: 978-83-62383-50-4.

IV. Inne publikacje

1. Waldemar Jaroch, Ryszard Zakrzewski, Rozszerzenie czy ograniczenie operacyjnych możliwości Policji – kontrola korespondencji i podsłuchy, „Rzeczpospolita” 1995 nr 146 (4099) z 26.06.1995 r.

2. Waldemar Jaroch, Ochrona działalności oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Jurysta – Magazyn Prawniczy” 1997 nr 8-9.

3. Waldemar Jaroch, Ryszard Zakrzewski, Kazus. Podsłuch telefoniczny. Podstawy prawne dla jego stosowania w działaniach operacyjnych Policji, cz. I, Edukacja Prawnicza 1997/1998 nr 3 i cz. II, Edukacja Prawnicza 1998 nr 1.

4. Waldemar Jaroch, Odpowiedzialność karna członków władz zakładów ubezpieczeń, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1998 nr 1.

5. Waldemar Jaroch, Ryszard Zakrzewski, Kazus z zakresu postępowania karnego – świadek anonimowy w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym, „Edukacja Prawnicza” 1998 nr 1.

6. Waldemar Jaroch, Ograniczenia prawne w wymianie informacji w procesie zwalczania przestępstw ubezpieczeniowych, „Monitor Ubezpieczeniowy – Pismo Rzecznika Ubezpieczonych” 1999 nr 4.

7. Waldemar Jaroch, Zwalczanie przestępstw ubezpieczeniowych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja” 2000 nr 6.

8. Waldemar Jaroch, Prawnokarna ochrona działalności ubezpieczeniowej w świetle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej, „Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja” 2000 nr 7-8.

9. Waldemar Jaroch, Wyłudzenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych (skala, formy przestępcze, kierunki przeciwdziałania), „Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja” 2000 nr 9.

10. Waldemar Jaroch, Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej, „Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja” 2000 nr 10.

11. Waldemar Jaroch, Przestępczość ubezpieczeniowa (skala i skutek), „Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja” 2002 nr 5.

12. Waldemar Jaroch, Legislacyjne uspokajanie sumienia, „Rzeczpospolita” nr 142 z 19-20 czerwca 2004 r.

13. Waldemar Jaroch, Przestępczość ubezpieczeniowa. Problem prawny i ekonomiczny. Liczby mówią wiele, ale nie wszystko, „Rzeczpospolita” nr 244 (6927) z 16-17 października 2004 r.

14. Waldemar Jaroch, Nowe aspekty zagrożeń, „Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja” 2005 Nr 10 (105), s. 73- 79 (przedruk referatu z VIII Międzynarodowej Konferencji w Szczecinie).

15. Waldemar Jaroch, Nadużycia rosną, wykrywalność maleje, „Rzeczpospolita” Nr 249 (7238) z 24.10.2005 r.

16. Waldemar Jaroch, Osoba publiczna, czyli kto …, „Rzeczpospolita” z 13.12.2006 r.

17. Waldemar Jaroch, Sprawozdanie z II Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury” (16 – 19 maja 2010 r., Białowieża), Przegląd Policyjny 2010 nr 3 (99), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, s. 165-170, ISSN 0867-5708.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie