Uchwała uczestników II Forum Naukowego „Podlasie-Warmia i Mazury”, Białowieża 18-20.05.2010 r.

Białowieża, 18 maja 2010 r.

UCHWAŁA

Dotycząca poszerzenia granic Białowieskiego Parku Narodowego oraz powołania Mazurskiego Parku Narodowego

Uczestnicy II Forum Naukowego „Podlasie-Warmia i Mazury”, odbywającego się w dniach 16-19 maja 2010 r. w Białowieży,wyrażają dezaprobatę wobec niepokojących trendów komercjalizacji dziedzictwa przyrodniczego w Polsce. Kierując się potrzebą ochrony siedlisk ginących gatunków fauny i flory Uczestnicy Forum stanowczo sprzeciwiają się prowadzonym na obszarze Puszczy Białowieskiej destrukcyjnym formom gospodarki leśnej, przejawiającym się nieuzasadnionym, przemysłowym wyrębem starych drzew. Tym samym wyrażają pełne poparcie dla idei objęcia całej Puszczy ścisłą ochroną przewidzianą dla Parku Narodowego. Analogiczne stanowisko Uczestnicy Forum wyrażają wobec przeciągających się procedur powołania Mazurskiego Parku Narodowego oraz akcji wycinania zabytkowych alei Warmii i Mazur, uważając, że dotychczasowe obszary objęte szczególną ochroną nie są w stanie zabezpieczyć ciągłości naturalnych procesów ekologicznych. Przypominając, że zasoby leśne Puszczy Białowieskiej oraz Mazurskiego Parku Krajobrazowego stanowią bezcenny fragment światowego dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Uczestnicy Forum apelują jednocześnie o szybkie podjęcie decyzji przez Ministra Środowiska w przedmiotowych sprawach.

Uczestnicy

II Forum Naukowego

„Podlasie-Warmia i Mazury”

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie