Publikacje

I. Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1. Zjawisko patologii społecznej w ujęciu kryminologicznym, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9, s. 507-514.

2.„Sponsoring“ – forma prostytucji czy patologii społecznej? Próba oceny zjawiska, „Białostockie Studia Prawnicze“ 2009, nr 6, s. 239-249.

3. Warszawa 2008.12.10 Społeczne źródła i następstwa zabójstw. Sprawozdanie z konferencji (współautor P. Chlebowicz), „Studia Prawnoustrojowe” 2010, nr 10 .

4. Instytucja mediacji w Polsce na tle problematyki przestępczości nieletnich, Studia Prawnoustrojowe 2010 nr 11, s. 267-274.

5. Rozważania na tle wykładni art. 281 pkt. 1 kodeksu pracy. Wybrane problemy (współautor P. Prusinowski), „Studia Prawnoustrojowe” 2010 nr 11, s. 297-310.

6. II Forum Naukowe „Podlasie-Warmia i Mazury“ nt. „Przestępczość zorganizowana i terroryzm XXI wieku. Przyczyny – przejawy – przeciwdziałanie“ . Sprawozdanie z konferencji (współautor Piotr Chlebowicz), „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 11, s. 183-189.

7. Warunki karnej odpowiedzialności nieletnich. Zagadnienia normatywne i politycznokryminalne (współautor J. Karaźniewicz), „Przegląd Policyjny” 2010, nr 4, s. 94 – 111.

8. Przestępczość zorganizowana w kontekście problematyki przestępczości nieletnich. Wybrane problemy, „Przegląd Policyjny” 2011, nr 3, s. 28-38.

9. Uwarunkowania przestępczości nieletnich w województwie warmińsko – mazurskim w świetle badań empirycznych, „Archiwum Kryminologii” 2011, t.XXXIII, s. 195-210.

10. Zażywanie substancji psychoaktywnych przez nieletnich sprawców czynów karalnych. Aspekty kryminologiczne i prawne, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 15, s. 107 -118.

11. Wybrane cechy współczesnej prostytucji na tle zmian kulturowych, społecznych i prawnych w Polsce, „Przegląd Policyjny” 2012 nr 3, s. 103-112 (ISSN 0867).

12. Problematyka eksploatacji prostytucji w świetle polskiego ustawodawstwa, „Studia Prawnoustrojowe” 2013 nr 19, s. 53-62. (ISSN 1644-0412).

13. Prawna ochrona pracowników przed sytuacjami patologicznymi w środowisku pracy – wybrane problemy (współautor P. Prusinowski), „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 20, s. 103-118 (ISSN 1644-0412).

14. Legal, Medical and Ethical Aspects Of Euthanasia (współautor T. Kardacz) „UWM Law Review” 2013, volume 5, s. 112-132.

15. Pojęcie demoralizacji na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r., „Zagadnienia społeczne” 2014, nr 1, s. 97-110.

16. Charakterystyka członka zorganizowanej grupy przestępczej z punktu widzenia kryminologii humanistycznej, „Archiwum Kryminologii” 2014 t. XXXV, s. 283-303.

17. Przemyt przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych na teren jednostek penitencjarnych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2014, nr 83, s. 121-136.

18. Przestępne uniemożliwianie lub utrudnianie dostępu do informacji w polskim prawie karnym, Przegląd Policyjny  2015 nr 1, s. 134-157 (współautor A. Chodorowska).

19. Zagrożenie zjawiskiem korupcji ze strony członków zorganizowanych grup przestępczych z perspektywy funkcjonariuszy Służby Więziennej, „Studia Prawnoustrojowe” 2015, nr 27, s. 139-152.

20.  Geneza odpowiedzialności prawnej nieletnich. Wybrane zagadnienia, „Zagadnienia Społeczne” 2016, nr 2(6), ISSN 2353-7426, s. 50-62.

21. Prostytucja w XXI w., „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 33, ISSN 1644-0412, s. 83-96.

22. Funkcjonowanie „białych kołnierzyków” w warunkach izolacji penitencjarnej. Studium przypadku, „Archiwum Kryminologii” 2017, t. XXXIX, ISSN 0066-6890, s. 149-175.

II. Redaktor naczelny wieloautorskich monografii (podręczników akademickich)

1. Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Olsztyn 2011, (pr. recenzowana).

2. Redaktor naukowy czasopisma „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 15.

III. Autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii

1. Tendencje zmian orzecznictwa karnego w Polsce w stosunku do nieletnich w latach 1992-2002, [w:] Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004, s. 569-579.

2. Swobodny przepływ osób a wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na bezrobocie na polskim rynku pracy, (współautor J. Stopińska) [w:] Swobodny przepływ osób w perspektywie europejskiego procesu integracji, Olsztyn 2006, s.494-499.

3. Pojęcie przestępczości nieletnich. Aspekty prawne i kryminologiczne, [w:] W. Pływaczewski (red.), Wybrane zagadnienia kryminologii i patologii społecznej, Olsztyn 2007, s. 7-18.

4. Problematyka mediacji z perspektywy wiktymologicznej (współautor P. Chlebowicz) [w:] Pozycja ofiary w procesie karnym-standardy europejskie a prawo krajowe, red. T. Cielecki, J. Banach – Gutierrez, A. Suchorska, Szczytno 2008, s.74-79.

5. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na sytuację rodzinną nieletnich sprawców czynów karalnych. Ujęcie empiryczne problemu, [w:] Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią, red. G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, Olsztyn-Barii 2008, s.701-708.

6. Postępowania z nieletnimi w świetle projektu nowego kodeksu nieletnich, [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, praca zbiorowa pod red. Z. Ćwiąkalskiego i G. Artymiak, Warszawa 2009, s.712-717.

7. Ocena funkcjonowania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych na przykładzie Sądu Rejonowego w Olsztynie, (współautor J. Karaźniewicz) [w:] Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, red. C. Kulesza, Warszawa 2009, s.266-286.

8. Materialnoprocesowa analiza zasad postępowania w sprawach nieletnich – wybrane problemy, [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, red. J. Kasprzak i B. Młodziejowski, Olsztyn 2009, s.187-194.

9. Information processing leading to discrimination? How regular cognitive functioning may shape negative interpersonal attitudes and behaviours, (współautor A. Grabowski) [w:] „Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights: The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society”,editor: Bronisław Sitek, Jakub J. Szczerbowski, Aleksander W. Bauknecht and Anna Kaczyńska, Oxford 2009.

10. Sekty w ujęciu kryminologicznym, (współautor A. Kanciak),[w:] Sekty. Społeczne i prawno-polityczne aspekty zjawiska, praca zbiorowa pod red. I. Kamińskiego i M. Płodowskiego, Olsztyn 2009, s.206-215.

11. „Galerianki“- nowa forma prostytucji dziecięcej czy nowy styl życia? [w:] Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, red. G. Kędzierska i W. Pływaczewski, Olsztyn 2010, s. 67-76.

12. Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu w sprawach nieletnich – uwagi na tle teoretycznym i praktycznym (współautor P. Chlebowicz) [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2010 s.377-392.

13. Terminy stosowania środków przymusu procesowego w kontekście ochrony praw i wolności człowieka na przykładzie zatrzymania osoby, (współautor J. Karaźniewicz) [w:] Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2010, s. 109-129.

14. Role of women in the criminal world of mafia, (współautor G. Kędzierska) [w:] Organized Crime and terrorism. Reasons – manifestations – counteractions, edited by W. Pływaczewski, Olsztyn 2011, s. 65-87.

15. Media jako główny czynnik kształtujący populizm penalny, (współautor J. Karaźniewicz), [w:] Media a opinie i postawy społeczne, (red.) Z. Pucek i J. Biedrówka, Kraków 2011, s. 49-65.

16. Zjawisko prostytucji z perspektywy kryminologicznej [w:] Wybrane zagadnienia z nauk penalnych, (red. P. Chlebowicz), Olsztyn 2011, s. 27-44.

17. Nieletni sprawcy i sprawczynie czynów karalnych w kontekście problematyki przestępczości grupowej, (współ. B. Orłowska-Zielińska) [w:] Tożsamość polskiego prawa karnego, (red.) S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Olsztyn 2011, s. 446-462.

18. Historyczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska prostytucji, [w:] Tożsamość polskiego prawa karnego, (red.) S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Olsztyn 2011, s. 431- 445.

19. Wybrane problemy prawnokarnej ochrony zwierząt. Perspektywa krajowa i międzynarodowa,[w:] Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, red. M. Kotowska, W. Pływaczewski, Olsztyn 2011, s. 94-105.

20. Regulacje regionalne i uniwersalne w zakresie pozbawienia sprawców owoców przestępstwa [w:] Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa, red. E. Guzik-Makaruk, Warszawa 2012, s. 54-74.

21. Fenomenologia przestępstw przeciwko zwierzętom, (współ. G. Kędzierska), [w:] Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, (red.) W. Pływaczewski, Olsztyn 2012, s. 233-249.

22. Przestępstwa kłusownicze na wodach śródlądowych na przykładzie spraw w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, (współ. M. Duda), [w:] Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, (red.) W. Pływaczewski, Olsztyn 2012, s. 265-279

23. Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne o znamionach wykroczeń,(współ. A. Chodorowska) [w:]Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania sprawców (red.) I. Nowicka, A. Sadło – Nowak, A. Tunia,, Wydaw. KUL, Lublin 2012, s. 311-322

24. “How the Polish system of dealing with juvenile delinquency relates to the European Parliament Recommendations – legal and psychological considerations”(współ.Adam Grabowski) [w:] “INTEGRAZIONE E POLITICHE DI VICINATO Nuovi diritti e nuove economie, (red.) G. Dammacco, B. Sitek ,A. Uricchio, Editore Cacucci 2012 s. 491-497

25. Nielegalny rynek środków odurzających z perspektywy krajowej i międzynarodowej, [w:] Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, red. W. Pływaczewski, P.Chlebowicz, Olsztyn 2012, s. 59-73.

26. Zawieszenie postępowania a realizacja prawa do obrony w polskim procesie karnym – wybrana problematyka (współ. A. Ludwiczek US) [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, wyd. Wolters Kluwer Polska Warszawa 2013, s. 409-418.

27. Wpływ kryminalizacji na rozmiar populacji więziennej w Polsce, [w:] Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013, s. 580-591.

28. Impact of the media on the shaping of social perception of crime and criminal proceedings (współ. J. Karażniewicz), [w:] Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights, Bratislava 2013, s. 343-352.

29. The state policy of juvenile perpetrators of criminal acts in the light of selected legal models (współ. J. Karażniewicz), [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Edukacja i komunikowanie, red. Z. Dziemianko, A. Kijas, Poznań 2013, s. 133-148.

30. Odbywanie kary pozbawienia w Polsce przez cudzoziemców, [w:] O. Łachacz, J. Galster (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013, ISBN: 978-83-62383-42-9, s. 340-357.

31. Nieletni wobec ugrupowań ekstremistycznych o charakterze prawicowym – wybrane problemy [w:] Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, red. W. Pływaczewski, P. Lubiewski, ISBN 978-83-62383-50-4, Olsztyn 2014, s. 132-143.

32. Przestępczość przemytnicza w kontekście teorii przestępcy zawodowego. Studium przypadku, [w] Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku,  red. W. Pływaczewski, M. Duda , Szczytno 2014, s. 83-95.

33. Przemyt imigrantów jako obszar zainteresowania członków zorganizowanych grup przestępczych. Studium przypadku (współ. W. Pływaczewski), [w:] Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka red. W. Pływaczewski, M. Ilnicki, Olsztyn 2015, s. 78-91.

34. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (współ. A. Chodorowska), [w:] Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, red. A. Lewkowicz, W. Pływaczewski, Szczytno 2015, s. 25-44.

35. Międzynarodowe Konsorcjum do Walki z Przestępczością Przeciwko Dzikiej Przyrodzie – przykład globalnej inicjatywy na rzecz ochrony światowych zespołów fauny i flory (współ. W. Pływaczewski), [w:] Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. dr hab. S. Pikulskiego, red. J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka,  Szczytno 2015, s. 341-352.

36. Realizacja prawa do podtrzymywania więzi rodzinnych u osób skazanych na karę pozbawienia wolności za pomocą programu Skype, [w:] Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, red. S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2015, s. 441-452.

37. Prawo do skargi w praktyce penitencjarnej, [w:] Karnomaterialnei procesowe instrumenty ochrony jednostki przed nadużyciami władzypaństwowej, red. J. Karaźniewicz, T. Kuczur, Toruń 2015, s. 199-225.

38. Działalność instytucji pomocy społecznej jako modelowy przykład przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w środowisku lokalnym,  [w:] Wybrane prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego, red. E. Guzik-Makaruk, E.W. Pływaczewski, Temida 2, Białystok 2016, s. 49-70.

39. Instytucja prośby w praktyce penitencjarnej. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne, [w:] Przestępczość. Dowody. Prawo. Księga Jubileuszowa Prof. Bronisława Młodziejowskiego, red. J. Moszczyński, D. Sołodov, I. Sołtyszewski, Olsztyn 2016, s. 402-417.

40. Ekonomiczne podejście do przestępczości jako jeden ze współczesnych kierunków w naukach penalnych, [w:] M. Kowalczyk, P. Majer (red.), Prawo a ekonomia – alianse w budowie efektywnego państwa, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-79-5, s. 117-132.

41. Czy polskie zakłady karne są gotowe na cudzoziemców? Rozważania na tle art. 109§1 kodeksu karnego wykonawczego?, [w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Olsztyn 2016, ISBN978-83-62383-72-6, s. 225-237.

42. Przestępstwa przeciwko środowisku w województwie warmińsko-mazurskim w ujęciu fenomenologicznym, [w:] W. Pływaczewski, A. Nowak, M. Porwisz (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Szczytno 2017 ISBN 978-83-7462-544-9, s. 147-168 (współautor Maciej Duda).

43. Mowa nienawiści w warunkach izolacji penitencjarnej. Wybrane problemy, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Olsztyn 2017, ISBN 798-83-62383-94-8, s. 133-146.

44. Wybrane zagadnienia z problematyki skazanych „szczególnie chronionych”, [w:] W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 179-191.

45.  Wolność religijna w warunkach izolacji penitencjarnej, [w:] A. Nawój-Śleszyński, J. Łuczak (red.), Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, Łódź 2017, ISBN978-83-8088-455-7, 139-156 (współautor M. Romańczuk-Grącka).

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie