Publikacje

Monografie (2):

 1. Duda M., Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Maciej Duda & Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-73-3, ss. 409.
 2. Chmiel-Antoniuk P., Duda M., Ickiewicz-Sawicka M., Kultura a zbrodnia. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Czeremcha 2018, ISBN 978-83-934033-8-7, ss. 136.

Redakcje monografii wieloautorskich (3):

 1. Pływaczewski W., Duda M. (red.), Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2017, ISBN 798-83-62383-94-8, ss. 205.
 2. Pływaczewski W., Duda M. (red.), Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014, ISBN 978-83-62383, s. 240.
 3. Pływaczewski W., Duda M. (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-37-5, ss. 231.

Rozdziały w monografiach (49):

 1.  Duda M., Zjawisko „forest crime” z perspektywy ekokryminologii, [w:] R. Górecki (red.), Człowiek a środowisko, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2020, ISBN 978-83-8100-252-3, s. 127-146.
 2. Narodowska J., Duda M., New Forms of Crimes Connected with Cyberspace in Poland: Legal and Criminological Perspective, [in:] E. Bani, E. Rutkowska-Tomaszewska, B. Pachuca-Smulska (eds.), Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets. Volume 1. Regulatory Challenges, C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-070-8, s. 277-293.
 3. Duda M., Przemyt dziedzictwa kulturalnego i naturalnego – wyzwanie dla kryminologii w XXI wieku, [w:] E.W. Pływaczewski, D Dajnowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz (red.), Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-015-3, s. 105-119.
 4. Narodowska J., Duda M., Hate speech in art. What are the limits of artistic freedom?, [in:] E.W. Pływaczewski, E.M. Guzik-Makaruk (eds.), Current Problems of the Penal Law and Criminology/Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, C.H Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-902-4, s. 567-579.
 5. Duda M., Nielegalny rynek produktów leczniczych, [w:] M. Ickiewicz-Sawicka (red.), Kultura a medycyna ludowa. Społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania medycyny alternatywnej, Wydawnictwo Pogranicze, Czeremcha 2019, ISBN 978-83-66143-15-9, s. 63-74.
 6. Pływaczewski W., Duda M., Azjatycka medycyna ludowa i jej związki z nielegalnym rynkiem chronionych gatunków fauny i flory, [w:] W. Pływaczewski, A. Dobies (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku medycznym i farmaceutycznym, C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-496-8, s. 1-14.
 7. Pływaczewski W., Duda M., Незаконная торговля видами животных и растений, подпадающих под действие CITES в сети «Интернет»: криминологические аспекты (Ecocriminology towards illegal trade in CITES species on the Internet), [w:] В.В. Зайцев, О.А. Cерова (red.), Цифровая экономика: проблемы правового регулирования. Монография (Gospodarka cyfrowa – Problemy prawnej regulacji. Monografia), Knorus, Moskwa 2019, ISBN 978-5-4365-3139-7, s. 180-189.
 8. Duda M., Sprawcy przestępstw z nienawiści i ich ofiary. Raport z badań aktowych w Polsce północno-wschodniej, [w:] W. Dadak (red.), Dyskryminacja a przestępczość. Przestępstwa motywowane uprzedzeniami, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2018, ISBN 978-83-63896-58-4, s. 150-166.
 9. Narodowska J., Duda M., Legal and criminological aspects of cybercrimes in Poland – selected issues, [w:] Digitalization in Law. Conference papers. 6th Internetional Conference of PhD Students and Young Researchers, Vilnius University, Vilnius 2018, ISBN 978-609-459-986-6, s. 148-159.
 10. Duda M., Koncepcja obrony przez kulturę (cultural defence)  a przestępczość imigrantów i przedstawicieli mniejszości, [w:] W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości, Difin, Warszawa 2018, ISBN, 978-83-8085-620-2, s. 97-112.
 11. Narodowska J., Duda M., Patologie w dostępie do śródlądowych wód publicznych w świetle raportów Najwyższej Izby Kontroli, [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości, CH Beck, Warszawa 2018, ISBN, 978-83-812-8598-8, s. 91-104.
 12. Pływaczewski W., Duda M., Dlaczego zginęła Dian Fossey? Prawne oraz wiktymologiczne aspekty zwalczania przestępczości wymierzonej w obrońców przyrody, [w:] M. Adamczyk, J. Karaźniewicz, K. Pruszkiewicz-Słowińska (red.), Karnoprawne aspekty ochrony środowiska – wyzwania dla teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-8100-102-1, s. 43-68.
 13. Duda M., Zabytki nieruchome (komentarz do art 12 dekretu Rady Regencyjnej z 1918 r.  o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, [w:] K. Zeidler, M. Marcinkowska (red.), Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r.  o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7865-583-1, s. 93-99.
 14. Duda M., Propaganda Państwa Islamskiego (ISIS) jako przejaw mowy nienawiści oraz metoda rekrutacji i radykalizacji, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2017, ISBN 798-83-62383-94-8, s. 147-155.
 15. Pływaczewski W., Duda M., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2017, ISBN 798-83-62383-94-8, s. 11-13.
 16. Duda M., Przestępstwa z nienawiści jako współczesne wyzwanie dla kryminologii, [w:] E.W. Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka (red.), Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9006-2, s. 39-48.
 17. Kotowska M., Duda M., Przestępstwa przeciwko środowisku w województwie warmińsko-mazurskim w ujęciu fenomenologicznym, [w:] W. Pływaczewski, A. Nowak, M. Porwisz (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017, ISBN 978-83-7462-544-9, s. 147-168.
 18. Narodowska J., Duda M., Polskie prawo karne a zwyczaje romskie, [w:] A. Sakson, L. Janiszewska (red.), Wymiary dyskryminacji oraz wykluczenia Romów w Polsce. Język – kultura – instytucje publiczne, Książka i Prasa, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65304-51-3, s. 50-70.
 19. Narodowska J., Duda M., Fałszerstwa dóbr kultury. Perspektywa prawna i kryminologiczna, [w:] M. Różański, N. Kasparek (red.), Ochrona dóbr kultury. Aktualne wyzwania, Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62934-80-5, s. 181-192.
 20. Jurczak J., Duda M., Polscy emigranci w Wielkiej Brytanii jako ofiary przestępstw z nienawiści, [w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-72-6, s. 288-301.
 21. Duda M., Narodowska J., Mowa nienawiści w Internecie, [w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-72-6, s. 302-312.
 22. Duda M., Nielegalne poszukiwania zabytków jako zagrożenie dla dziedzictwa kulturalnego, [w:] W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7508-3, s. 152-170.
 23. Narodowska J., Duda M., Problematyka nieprzemysłowej produkcji napojów alkoholowych. Analiza prawna i kryminologiczna, [w:] W. Pływaczewski, A. Lewkowicz (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015, ISBN 978-83-62383-59-7, s. 65-77.
 24. Łuka K., Duda M., Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa – społeczna inicjatywa przeciwdziałania porwaniom dla okupu, [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych – od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ISBN 978-83-264-8049-2, s. 274-299.
 25. Duda M., Uchodźcy, imigranci i mniejszości jako ofiary przestępstw z nienawiści, [w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-62383-51-1, s. 180-189.
 26. Łuka K., Duda M., Analiza kryminalna i jej rola w sprawie kradzieży zabytkowego napisu „Arbeit macht frei”, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-62383-56-6, s. 101-108.
 27. Pływaczewski W., Duda M., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski. M. Duda (red.), Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014, ISBN 978-83-62383, s. 7-10.
 28. Narodowska J., Duda M., Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa za nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014, ISBN 978-83-62383, s. 35-52.
 29. Duda M., Przestępstwa z nienawiści w świetle teorii i praktyki orzeczniczej, [w:] W. Pływaczewski, P. Lubiewski (red.), Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-62383-50-4, s. 68-79.
 30. Buczyński Sz., Duda M., Przestępczość związana z żywnością z perspektywy white collar crime, [w:] W. Pływaczewski, R. Płocki (red.), Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2013, ISBN 978-83-7462-396-4, s. 111-125.
 31. Duda M., Buczyński Sz., Nielegalne połowy ryb na Bałtyku, [w:] W. Pływaczewski, R. Płocki (red.), Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2013, ISBN 978-83-7462-396-4, s. 83-95.
 32. Narodowska J., Duda M., System zabezpieczeń banknotów polskich jako metoda przeciwdziałania przestępczości fałszerskiej, [w:] P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-39-9, s. 160-175.
 33. Narodowska J., Duda M., Elektrośmieci – zużyty sprzęt elektroniczny, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawnokarna i ekokryminologiczna, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-38-2, s. 163-176.
 34. Narodowska J., Duda M., Zanieczyszczanie wód śródlądowych, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawnokarna i ekokryminologiczna, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-38-2, s. 125-141.
 35. Pływaczewski W., Duda M., Od redaktorów, [w:] W. Pływaczewski. M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-37-5, s. 8-10.
 36. Narodowska J., Duda M., Eksploracja archeologiczna obszarów leśnych, [w:] W. Pływaczewski. M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-37-5, s. 192-204.
 37. Narodowska J., Duda M., Etiologia przestępstw przeciwko lasom, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-37-5, s. 90-101.
 38. Duda M., Prawnokarna ochrona mniejszości narodowych przed przestępstwami z nienawiści, [w:] A. Chodubski, L. Ozdarska (red.), Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-62744-45-9, s. 67-95.
 39. Narodowska J., Duda M., Kary i środki karne w znowelizowanej ustawie o rybactwie śródlądowym, [w:] S. Pikulski, A. Szymańska (red.), Bezcelowość współczesnych kar i środków karnych, Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-62383-29-0, s. 277-284.
 40. Duda M., Jurczak J., Przestępstwa z nienawiści jako element przestępczości stadionowej. Mowa, symbole i gesty nienawiści w świetle badań, [w:] L. Mazowiecka (red.), Ofiary przestępstw z nienawiści, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ISBN 978-83-264-4205-6, s. 162-184.
 41. Duda M., Sytuacja prawna mniejszości narodowych w Polsce w świetle ustawodawstwa i polityki państwa, [w:] B. Sitek, T. Jasudowicz, M. Seroka (red.), Fides et bellum. Księga poświęcona pamięci Księdza Biskupa, Profesora, Generała Śp. Tadeusza Płoskiego, tom 2, Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-62383-32-0, s. 371-385.
 42. Narodowska J., Duda M., Nielegalny rynek paliw w Polsce, [w:] W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2012, ISBN 9787-83-62383-22-1, s. 322-338.
 43. Kotowska M., Duda M., Przestępstwa kłusownicze na wodach śródlądowych na przykładzie spraw w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, [w:] W. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-62383-21-4, s. 265-279.
 44. Narodowska J., Duda M., Analiza zjawiska przeludnienia polskich więzień, [w:] T. Jasudowicz, J. Gierszewski, P. Zientkowski (red.), Z problemów bezpieczeństwa. Prawa człowieka. Zeszyt Naukowy nr 4/2b/2012, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania”, Chojnice 2012, ISBN 978-83-62097-39-5, s. 75-88.
 45. Duda M., Kłusownictwo wędkarskie i rybackie w znowelizowanej ustawie o rybactwie śródlądowym, [w:] M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-12-2, s. 120-137.
 46. Banaszkiewicz A., Narodowska J., Duda M., Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa wobec osób niesłusznie skazanych lub tymczasowo aresztowanych z uwzględnieniem problematyki osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska (red.), Tożsamość polskiego prawa karnego, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-08-2, s. 538-549.
 47. Narodowska J., Banaszkiewicz A., Duda M., Wzmocniona ochrona osoby podejmujące obronę konieczną interwencyjną w świetle nowelizacji art. 25 kodeksu karnego, [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska (red.), Tożsamość polskiego prawa karnego, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-08-2, s. 93-109.
 48. Banaszkiewicz A., Duda M., Evaluation of the social reaction to crime of money forgery, [in:] W. Pływaczewski (ed.), Organized crime and terrorism. Reasons-Manifestations-Counteractions, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-62383-05-4, s. 267-284.
 49. Duda M., Etiologia zjawiska przestępczości powrotnej, [w:] G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Olsztyn 2010, ISBN 987-83-62383-01-6, s. 101-119.

Artykuły w czasopismach (22):

 1. Pływaczewski W., Duda M., Narodowska J., Criminal Climatology – New Tool for Identification of Civilization Threats in the Environmental Protection Areas. National, Regional and Global Perspective, „Internal Security” 2020, vol. 12, issue 1, ISSN 2080-5268, s. 281-298.
 2. Narodowska J., Duda M., Ochrona zamków oraz pałaców i dworów szlacheckich na Warmii i Mazurach – aspekty prawnokarne i kryminologiczne, „Studia Prawnoustrojowe” 2019, nr 43, ISSN 1644-0412, s. 239-259.
 3. Narodowska J., Duda M., Wandalizm zabytków z perspektywy kryminologicznej, „Santander Art and Culture Law Review” 2017, nr 1(3), ISSN 2391-7997, s. 37-52.
 4. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka” pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego i Marka Ilnickiego, Olsztyn 2015, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2016, nr 4, ISSN 2300-4673, s. 167.
 5. Narodowska J., Duda M., Sprawozdanie z V Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury” międzynarodowej konferencji naukowej „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, Supraśl 11-14 maja 2015 r., „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2016, nr 3, ISSN 2300-4673, s. 236-238.
 6. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego” pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego i Szymona Buczyńskiego, Olsztyn 2015, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2016, nr 1, ISSN 2300-4673, s. 103-105.
 7. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania” pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego i Rafała Płockiego, Szczytno 2013, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2015, nr 4, ISSN 2300-4673, s. 107-109.
 8. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Współczesne ekstremizmy – geneza przejawy, przeciwdziałanie” pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego i Pawła Lubiewskiego, Olsztyn 2014, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2015, nr 4, ISSN 2300-4673, s. 110-112.
 9. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania”, P. Chlebowicz (red.), Olsztyn 2013, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2015, nr 3, ISSN 2300-4673, s. 148-149.
 10. Łuka K., Duda M., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy”, Olsztyn 27 listopada 2014 r., „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2015, nr 3, ISSN 2300-4673, s. 139-141.
 11. Duda M., Chorbot P., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Międzynarodowa przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu współczesnym wyzwaniem dla organów ścigania. 25 lat CITES w Polsce”, Szczytno 15-16 czerwca 2015 r., „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13(7), ISSN 2080-1335, s. 351- 355.
 12. Narodowska J., Duda M., Sprawozdanie z IV Forum Naukowego ”Podlasie – Warmia i Mazury”, międzynarodowej konferencji naukowej ”Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie patologiom”, 6-8 maja 2014 r., Pacółtowo, „Przegląd Policyjny” 2014, nr 2, ISSN 0867-5708, s. 199-207.
 13. Łuka K., Duda M., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Studenckie Forum Naukowe „Edukacja ekonomiczna na rzecz bezpieczeństwa obrotu finansowego”, Olsztyn, 8 maja 2014 r., „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2014, nr 4, ISSN 2300-4673, s. 63-64.
 14. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Gospodarka odpadami. Aspekty prawne i ekokryminologiczne”, W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Olsztyn 2013, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2014, nr 4, ISSN ISSN 2300-4673, s. 66-67.
 15. Łuka K., Duda M., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Wandalizm dzieł sztuki”, Olsztyn, 27 marca 2014 r., „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2014, nr 2, ISSN 2300-4673, s. 67-68.
 16. Łuka K., Duda M., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności”, Olsztyn 10 kwietnia 2014 r., „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2014, nr 1, ISSN ISSN 2300-4673, s. 70-71.
 17. Łuka K., Duda M., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”, Olsztyn, 21 listopada 2013 r., „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2013, nr 4, ISSN 2300-4673, s. 38-39.
 18. Łuka K., Duda M., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesne ekstremizmy – geneza, przejawy, przeciwdziałanie”, Olsztyn, 5 grudnia 2013 r., „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2013, nr 3, ISSN 2300-4673, s. 91-92.
 19. Narodowska J., Duda M., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, Olsztyn 31.05.2012 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 19, ISSN 1644-0412, s. 189-192.
 20. Narodowska J., Duda M., Dopalacze – nowa forma patologii społecznej, „Przegląd Policyjny” 2012, nr 4 (108), ISSN 0867-5708, s. 181-194.
 21. Narodowska J., Duda M., Korupcja w sektorze farmaceutycznym – analiza zjawiska, „Journal of Modern Science” 4/15/2012, ISSN 1734-2031, s. 255-281.
 22. Jurczak J., Duda M., Stadion jako miejsce ideologicznych manifestacji, „Policja” 4/2010, ISSN 1640-9280, s. 55-61.

Prace w druku (4):

 1. Pływaczewski W., Narodowska J., Duda M., Assessing the viability of environmental projects for intercultural crime prevention, [in:] S. Redo, M. Platzer, H. Kury (eds.), Crime prevention and justice in the 2030 world: Backing the future. Academic and interfaith essays in honour of United Nations, Springer 2020.
 2. Duda M., CITES crimes in Poland – causes, manifestations, prevention, „Internal Security” 2020.
 3. Pływaczewski W., Narodowska J., Duda M., Klimatologia kryminalna – nowe narzędzie identyfikowania zagrożeń cywilizacyjnych w obszarze ochrony środowiska naturalnego (perspektywa krajowa, regionalna i globalna), „Przegląd Policyjny” 2020.
 4. Narodowska J., Duda M., Buczyński Sz., Tymieniecka-Cichoń A., Kompendium prawnej ochrony dziedzictwa kultury, Difin, Warszawa 2020.

Publikacje popularnonaukowe (23):

 1. Banaszkiewicz A., Duda M., Sprawozdanie z II Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury”, Białowieża 16-19.05.2010 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2011, nr 5, ISSN 2299-5676, s. 16.
 2. Duda M., Sprawozdanie z wykładu otwartego prof. J. Sarneckiego, Olsztyn 17.04.2012 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA” 2012, nr 7, ISSN 2299-5676, s. 33.
 3. Duda M., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska”, Olsztyn 26.04.2012 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA” 2012, nr 7, ISSN 2299-5676, s. 35-36.
 4. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Organized Crime and Terrorism. Reasons-Manifestations-Counteractions”, W. Pływaczewski (ed.), Olsztyn 2011, „Kwartalnik Informacyjny WPiA” 2012, nr 7, ISSN 2299-5676, s. 48.
 5. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych”, M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Olsztyn 2011, „Kwartalnik Informacyjny WPiA” 2012, nr 7, ISSN 2299-5676, s. 50.
 6. Duda M., Recenzja książki „Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania”, W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Olsztyn 2012, „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2012, nr 8, ISSN 2299-5676, s. 37.
 7. Duda M., Recenzja książki „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska”, W. Pływaczewski (red.) Olsztyn 2012, „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2012, nr 8, ISSN 2299-5676, s. 42.
 8. Duda M., Recenzja książki „Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku”, W. Pływaczewski, B. Wiśniewski (red.), Olsztyn 2012, „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2012, nr 8, ISSN 2299-5676, s. 39.
 9. Narodowska J., Duda M., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, Olsztyn 31.05.2012 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2012, nr 8, ISSN 2299-5676, s. 21.
 10. Duda M., Sprawozdanie z VI edycji Konkursu Wiedzy z Kryminologii, Olsztyn 9.01.2013 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2013, nr 9, ISSN 2299-5676, s. 6-7.
 11. Narodowska J., Duda M., Sprawozdanie z wizyty prof. Chrisa Escridge, Olsztyn, 7-9 maja 2013 r., „Kwartalnik Informacyjny UWM” 2013, nr 10, ISSN 2299-5676, s. 20.
 12. Narodowska J., Duda M., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Ekokryminologiczne aspekty nielegalnej eksploatacji obszarów leśnych”, Olsztyn 25 kwietnia 2013 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2013, nr 10, ISSN 2299-5676, s. 24-25.
 13. Narodowska J., Duda M., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Nielegalny rynek żywności – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, Szczytno 20 maja 2013 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2013, nr 10, ISSN 2299-5676, s. 26-27.
 14. Narodowska J., Duda M., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zagrożenia w sektorze bankowym – analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania”, Olsztyn 13.06.2013 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2014, nr 11, ISSN 2299-5676, s. 40-41.
 15. Łuka K., Duda M., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”, Olsztyn, 21 listopada 2013 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2014, nr 11, ISSN 2299-5676, s. 42-43.
 16. Łuka K., Duda M., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesne ekstremizmy – geneza, przejawy, przeciwdziałanie”, Olsztyn, 5 grudnia 2013 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2014, nr 11, ISSN 2299-5676, s. 44-45.
 17. Łuka K., Duda M., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Edukacja ekonomiczna na rzecz bezpieczeństwa”, Olsztyn 8 maja 2014 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2015, nr 12, ISSN 2299-5676, s. 8-9.
 18. Łuka K., Duda M., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka”, Olsztyn 20 kwietnia 2014 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2015, nr 12, ISSN 2299-5676, s. 11-12.
 19. Narodowska J., Duda M., Sprawozdanie z IV Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury”, międzynarodowej konferencji naukowej „Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie patologiom”, Pacółtowo 6-8 maja 2014 r., „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2015, nr 12, ISSN 2299-5676, s. 20-21.
 20. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania”, P. Chlebowicz (red.), Olsztyn 2013, „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2015, nr 12, ISSN 2299-5676, s. 41.
 21. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Gospodarka odpadami. Aspekty prawne i ekokryminologiczne”, W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Olsztyn 2013, „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2015, nr 12, ISSN 2299-5676, s. 45.
 22. Łuka K., Duda M., Sprawozdanie z VIII edycji Konkursu Wiedzy z Kryminologii, „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2015, nr 13, ISSN 2299-5676, s. 26-27.
 23. Narodowska J., Duda M., Recenzja książki „Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego i Szymona Buczyńskiego, Olsztyn 2015, „Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM” 2015, nr 13, ISSN 2299-5676, s. 56-57.

Wypowiedzi eksperckie (7):

 1. Czym jest zielona wiktymologia?, Radio UWM FM, Olsztyn, 7 sierpnia 2020 r.
 2. Przestępstwa popełniane z nienawiści, audycja z cyklu „Zamiast kryminału”, Radio UWM FM, Olsztyn, 4 sierpnia 2020 r.
 3. Internet jako miejsce popełniania przestępstw z nienawiści, „Polska Agencja Prasowa”, Białystok, 16 marca 2017 r.
 4. Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawiska społeczno-politycznych, panel dyskusyjny pod przewodnictwem P. Wielgosza („Le Monde Diplomatique”), Olsztyn, 9 grudnia 2016 r.
 5. Przestępstwa z nienawiści jako współczesne wyzwanie dla kryminologii, „Polska Agencja Prasowa”, Białystok, 20 maja 2016 r.
 6. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, „Radio Olsztyn”, Olsztyn, 22 lutego 2016 r.
 7. Cwaniaki płacą rublami, „Radio Olsztyn”, Olsztyn, 16 lutego 2016 r.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie