Notka biograficzna

Dr Joanna Narodowska

Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPIA UWM.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wynikiem bardzo dobrym. W 2009 r. obroniła pracę magisterską na temat: „Obrona konieczna jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Stanisława Pikulskiego.

W 2015 r. obroniła pracę doktorską na temat: „Przestępstwa kłusownictwa rybackiego. Studium prawnokarne i kryminologiczne”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Stanisława Pikulskiego. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski (UWM) oraz prof. dr hab. Bogusław Sygit (UŁ).

W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku „Rachunkowość”.

W latach 2009-2015 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UWM.

Od 2016 zatrudniona w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM na stanowisku asystenta, następnie na stanowisku adiunkta.

Głównym obszarem prowadzonych prac badawczych jest tzw. zielona kryminologia (green criminology).

Pozostałe obszary zainteresowań badawczych: przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturalnemu i naturalnemu, nielegalne rynki, wiktymologia, cyberprzestępczość, przestępczość żywnościowa, przestępczość gospodarcza, przestępczość kobiet, przestępczość nieletnich, penitencjarystyka, patologie społeczne.

Autorka ponad 50 publikacji naukowych z zakresu kryminologii i prawa karnego.

Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (2017), Uniwersytecie Mikołaja Romera w Wilnie (2018), Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (2019).

Uczestnik programów mobilności naukowej: Erasmus Staff Mobility Programme (2019, 2020) oraz PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2020).

Kierownik grantu:

NCN – „Kryminologiczne aspekty nielegalnego rynku zwierząt domowych” (MINIATURA – 2019/03/X/HS5/01176).

Wykonawca w grantach:

MNiSW – „Interdyscyplinarne Forum Doskonałości Naukowej. Konkurencyjność-Mierzalność-Innowacja. Umiędzynarodowienie dziedzictwa polskiej myśli kryminologicznej i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć” (DIALOG 0071/2019).

NCBiR – „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” (DZP/GOSPOSTRATEG-I/232/2018).

NCBiR – „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” (POWR.03.01.00-00-U203/17).

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki – „Dziedzictwo zapomniane, niechciane, nieodkryte. Ochrona polsko-niemieckiego krajobrazu kulturowego byłych Prus Wschodnich” (200454).

Członek European Society of Criminology (od 2018).

Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego (od 2019).

Członek International Green Criminology Working Group (od 2018).

Ekspert International Union for Conservation of Nature – Commission on Environmental, Economic and Social Policy (kadencja 2017-2020).

Ekspert European Crime Prevention Network (od 2019).

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie