Publikacje

Monografie

1. Piotr Chlebowicz, Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa 2009, ss. 239, ISBN 978-83-7601-812-6. Recenzja: E. Drzazga, „Państwo i Prawo” 2010, nr 3, s. 111-112.

2. Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski, Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2011, ss. 219, ISBN 978-83-264-1527-2. Recenzja: B. Sygit, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 11, s. 162-168.

3. Piotr Chlebowicz, Nielegalny handel bronią. Studium kryminologiczne, Warszawa 2015, ss. 278, ISBN 978-83-264-8054-6. Recenzja: K. Krajewski, „Państwo i Prawo” 2016, nr 8, s. 112-115.

4. Piotr Chlebowicz, Joanna Kamińska, Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych, Warszawa 2015, ss. 199, ISBN 978-83-7930-849-1.

5. Piotr Chlebowicz, Samosąd we Włodowie. Studium przypadku, Olsztyn 2017, ss.106, ISBN 978-83-62383-96-2. Recenzja: M. Gabriel-Węglowski, „Palestra” 2018, nr 4, s. 128-130.

Redakcja/współredakcja prac zbiorowych

1. Piotr Chlebowicz (red.), Wybrane zagadnienia z nauk penalnych, Olsztyn 2011.

2. Wiesław Pływaczewski, Piotr Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2012.

3. Piotr Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2013.

Artykuły i publikacje w opracowaniach zbiorowych

1. Piotr Chlebowicz, Prawnokarne aspekty ochrony dóbr kultury. Refleksje na tle zmiany stanu prawnego, „Ochrona Zabytków” 2003, nr 3/4.

2. Piotr Chlebowicz, Sytuacja prawna właścicieli obiektów zabytkowych, „Ochrona Zabytków” 2004, nr 1/2.

3. Piotr Chlebowicz, Grupa przestępcza z kryminologicznego punktu widzenia, „Przegląd Policyjny” 2004, nr 3 (75).

4. Piotr Chlebowicz, Uwagi dotyczące prawnych aspektów dalekowschodnich sportów i sztuk walki ( w związku z artykułem Janusza Czarnieckiego), „Palestra” 2005, nr 9/10.

5. Piotr Chlebowicz, Psychopatia w świetle kryminologii, „Przegląd Policyjny” 2005, nr  1 (77).

6. Piotr Chlebowicz, Przemoc stadionowa w ocenie prawnokarnej, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 1.

7. Piotr Chlebowicz, Przestępstwo zbiegowiska w polskim prawie karnym (art 254 kk), Państwo i Prawo, 2, 2007,

8. Piotr Chlebowicz, Monika Kotowska, Problematyka mediacji z perspektywy wiktymologicznej, [w:] Pozycja ofiary w procesie karnym –  standardy europejskie a prawo krajowe, red. T. Cielecki, J. Banach-Gutierrez, A. Suchorska, Szczytno 2008,  978-83-7462-176-2.

9. Piotr Chlebowicz, Przestępczosć stadionowa z perspektywy kryminologicznej, „Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2008, nr 4.

10. Piotr Chlebowicz, Wywiad kryminalny – nowe narzędzie zwalczania przestępczości zorganizowanej, [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2009.

11. Piotr Chlebowicz, Przejawy populizmu penalnego w polskiej polityce kryminalnej, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9.

12. Piotr Chlebowicz, Międzynarodowe uregulowania tzw. przestępczości stadionowej, „Państwo i Prawo” 2009, nr 8.

13. Piotr Chlebowicz, Działalność Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii” 2009, nr 18.

14. Piotr Chlebowicz,  Przestępczość stadionowa jako nowy obszar badań kryminologicznych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2009, nr 9.

15. Piotr Chlebowicz, Wybrane zagadnienia wykładni art. 258 kk, w: Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Arytmiak, Warszawa 2009.

16. Piotr Chlebowicz,  Some Remarks on Humanistic Criminology, w: Human Rights, Spiritual Values and Global Economy, red. B. Sitek, J.J. Szczerbowski, A.W. Bauknecht, G. Dammaco, USA 2009.

17. Piotr Chlebowicz, Kryminalistyczne aspekty tzw. przestępczości stadionowej, [w:] Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, red. E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski, Warszawa, 2010, 433, 978-83-931606-1-7.

18. Piotr Chlebowicz,  Instytucja tzw. zakazu stadionowego w polskim prawie karnym, „Przegląd Policyjny” 2010, nr 1 (97).

19. Kotowska, P. Chlebowicz, Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu w sprawach nieletnich – uwagi na tle teoretycznym i praktycznym, [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, red. Z. Ćwiąkalski, G. Arytmiak, Warszawa 2010.

20. Piotr Chlebowicz, Strategie zapobiegania przestępczości stadionowej, [w:] Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, red. G. Kędzierska, W. Pływaczewski, Olsztyn 2010,.

21. Piotr Chlebowicz, Wokół relacji między kryminologią, kryminalistyką i nauką prawa karnego, w: Wybrane zagadnienia z nauk penalnych, red. Piotr Chlebowicz, Olsztyn 2011, s. 88, 978-83-7299-746-3.

22. Piotr Chlebowicz, Kryminologiczne aspekty zjawiska ekoterroryzmu, [w:] Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, red. M. Kotowska, W. Pływaczewski, Olsztyn 2011, s. 220, 978-83-62383-12-2.

23. Piotr Chlebowicz, Szpiegostwo z perspektywy prawa karnego i kryminologii, [w:] Tożsamość polskiego prawa karnego, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Olsztyn 2011, 978-83-62863-08-2.

24. Piotr Chlebowicz, „Biały wywiad” z perspektywy kryminalistyki, [w:] Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokoł teorii i praktyki, red. W. Filipkowski, W. Mądrzejowski, Warszawa 2012, s. 243, 978-83-255-3425-7.

25. Piotr Chlebowicz, Myśl kryminologiczna Leona Radzinowicza, w: Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku, red. P. Majer, M. Seroka, K.M. Wojciechowski, Olsztyn 2012, s. 305, 978-83-62383-19-1.

26. Piotr Chlebowicz, Kilka uwag dotyczących pojęcia wywiadu kryminalnego, „Przegląd Policyjny” 2012, nr 1 (105).

27. Piotr Chlebowicz, Interpretacja pojęcia dezinformacji w świetle art 132 kk , „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 15.

28. Piotr Chlebowicz, Nielegalny rynek broni z perspektywy kryminologicznej, [w:] Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, red. Wiesław Pływaczewski, Piotr Chlebowicz, Olsztyn 2012, s. 417, 978-83-62383-22-1.

29. Piotr Chlebowicz, Rola analizy kryminalnej w przeciwdziałaniu zagrożenia sektora bankowego, [w:] Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, red. Piotr Chlebowicz, Olsztyn 2013, s. 245, 978-83-62383-39-9.

30. Piotr Chlebowicz, Perspektywy wykorzystania analizy kryminalnej w praktyce prokuratorskiej, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7-8, s. 263-277.

31. Piotr Chlebowicz, Ekstremizm a przestępczość stadionowa – wzajemne oddziaływanie, [w:] Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, współdziałanie , red. W. Pływaczewski, P. Lubiewski, Olsztyn 2014, s. 182, 978-83-62383-50-4.

32. Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski, Evaluation of Strategic Crime Analysis within the Central Anti-Corruption Bureau, „Internal Security” 2014, nr 6, s. 223-235.

33. Piotr Chlebowicz, Rola analizy kryminalnej w Służbie Celnej. Nowe możliwości zapobiegania przestępczości tytoniowej, [w:] Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałaniu zjawisku, red. Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda, Szczytno 2014.

34. Piotr Chlebowicz, Strategia oraz taktyka zapobiegania i zwalczania czynów zabronionych związanych z bezpieczeństwem meczu piłki nożnej jako problem polityki kryminalnej, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2015, nr XXXII.

35. Piotr Chlebowicz, Nielegalne transfery finansowe na tle nielegalnych rynków, [w:] Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, re.d. Wiesław Pływaczewski, Warszawa 2015, 978-83-264-8049-2

36. Piotr Chlebowicz, Kilka uwag o kryminologicznych implikacjach migracji i uchodźctwa, [w:] Uchodźcy. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka, red. Wiesław Pływaczewski, Marek Ilnicki, Olsztyn 2015, 978-83-62383-51-1.

37. Piotr Chlebowicz, Węzłowe zagadnienia strategicznej analizy kryminalnej, [w:] Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne , red. E. W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Warszawa 2015,  978-83-264-3462-4.

38. Piotr Chlebowicz, Analityk kryminalny w postępowaniu karnym, [w:] Złota Księga Jubileuszowa Profesora Brunona Hołysta, red. Bogusław Sygit, Łódź 2015, 978-83-64556-99-9.

39. Piotr Chlebowicz, Wpływ regulacji unijnych na strategie zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce, [w:] 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. Piotr Majer, Marcin Kowalczyk, Olsztyn 2015, 978-83-62383-69-6.

40. Piotr Chlebowicz, Rola medycyny sądowej w rozwoju kryminologii i kryminalistyki, [w:] Przestępczość – Dowody – Prawo. Księga jubileuszowa Prof. Bronisława Młodziejowskiego, red. Jarosław Moszczyński, Denis Sołodov, Ireneusz Sołtyszewski, Olsztyn 2016, 978-83-8100-008-6.

41. Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski, Charakterystyka strategicznej analizy kryminalnej – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, [w:] W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7383-855-0.

42. Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski, Dokument opisujący opracowaną, wzorcową metodykę wykonania analizy strategicznej dla Straży Granicznej, [w:] D. Woźniakowska-Fajst (red.), Przestępczość cudzoziemców. Materiały szkoleniowe. Analizy i scenariusze zajęć, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7383-893-2.

43. Piotr Chlebowicz, Operacja specjalna jako metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, nr 16(9), s. 229-241.

44. Piotr Chlebowicz, Uwagi w związku z artykułem Michała Gabriela-Węglowskiego „Analiza kryminalna w pracy prokuratora”, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 4.

45. Piotr Chlebowicz, Nielegalny handel bronią (uwagi na marginesie recenzji Profesora Krzysztofa Krajewskiego), „Państwo i Prawo” 2017, nr 5.

46. Piotr Chlebowicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2017, nr 2(11), s. 117-137.

47. Piotr Chlebowicz, Artykuł 130§1 k.k. na tle nowych zagrożeń wywiadowczych, [w:] W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Olsztyn 2017, s. 281-289.

48. Piotr Chlebowicz, Kryminologia i prawa człowieka wobec migracji w XXI wieku, [w:] W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Olsztyn 2016.

49. Piotr Chlebowicz, Mowa nienawiści na tle wykładni artykułu 13 Konstytucji RP, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Olsztyn 2017.

50. Piotr Chlebowicz, Strategiczna analiza kryminalna. Rozwiązania belgijskie, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2017, nr XV/3.

51. Piotr Chlebowicz, Udział obywateli polskich w strukturze tzw. Państwa Islamskiego z perspektywy art. 141§2 Kodeksu karnego, [w: W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-620-2, s. 46–57.

52. Piotr Chlebowicz, Wiesław Pływaczewski, Wersja kryminalistyczna na tle problematyki operacyjnej analizy kryminalnej, [w:] B. Hołyst, J. Duży, D. Wąsik (red.), Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita, Łódź 2018, ISBN 978-83-8142-221-5, s. 181–192.

53. Piotr Chlebowicz, Karnomaterialna ocena nielegalnego handlu towarami strategicznymi, [w:] D. Mucha (red.), O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Hoca, t. I , Opole 2018, ISBN 978-83-950872-1-9.

54. Piotr Chlebowicz, Tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w środowiskach pseudokibiców piłkarskich, [w:], M. Leciak (red.), Sport a przestępczość zorganizowana, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8767-7.

55. Piotr Chlebowicz, Przestępstwa z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z perspektywy polityki kryminalnej, [w:], D. Wetoszka (red.), Prawo sportowe, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8909-2, s. 109-119.

56. Piotr Chlebowicz, Przestępstwo zdrady dyplomatycznej w polskim prawie karnym (art. 129 k.k.), „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 40, s. 13-23.

57. Piotr Chlebowicz, Monika Kotowska, Warto być kryminologiem. Z Profesorem Jerzym Sarneckim rozmawiają Monika Kotowska i Piotr Chlebowicz, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii” 2018, nr 25, s. 7-14.

58. Piotr Chlebowicz, Art. 25a. Zakaz zajęć dodatkowych, [w:] P. Drembkowski, Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-112-7, s. 243-247.

59. Piotr Chlebowicz, Art. 25h. Zakaz przyjmowania korzyści majątkowych, [w:] P. Drembkowski, Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-112-7, s. 289-292.

60. Piotr Chlebowicz, Czy istnieje przestępczość białych kołnierzyków? Wokół koncepcji white-collar crime Edwina H. Sutherlanda, [w:] W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski (red.), Po co Nam Kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66300-03-3, s. 103-115.

Recenzje i sprawozdania

1. Piotr Chlebowicz, Recenzja, K. Liedel, Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, Warszawa 2010, „Przegląd Policyjny” 2010, nr 4(100).

2. Piotr Chlebowicz, Recenzja M. Nawarecki, G. Dobrowolski, M. Kisiel-Dorohnicki, Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 2.

3. Piotr Chlebowicz, Recenzja, M. Romańczuk-Grącka, Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 7-8.

4. Piotr Chlebowicz, Recenzja, T. Safjański Europejskie Biuro Policji, Europol. Geneza. Główne aspekty działania. Perspektywy rozwoju, Warszawa 2009, „Przegląd Policyjny” 2010, nr 2 (98).

5. Piotr Chlebowicz, recenzja, W. Zalewski, Przestępca „niepoprawny” jako problem polityki kryminalnej , „Przegląd Policyjny” 2011, nr 4 (104).

6. Piotr Chlebowicz, recenzja D. Gambetta, Mafia sycylijska jako biznes, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 15.

7. Piotr Chlebowicz, recenzja, T. Weiner, Dziedzictwo popiołów. Historia CIA , „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 6(4).

8. Piotr Chlebowicz, recenzja książki J. Konieczny (red.), Analiza infomacji w służbach policyjnych i specjalnych, „Państwo i Prawo” 2013, nr 7.

9. Piotr Chlebowicz, Konferencja szkoleniowa „Analiza śledcza” (Warszawa , 17-18 listopada 2014), „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 10.

10. Piotr Chlebowicz,  Recenzja książki A. Lewkowicz, W. Pływaczewskiego (red.), Przeciwdziałanie  patologiom na rynku żywności, Szczytno 2015 , „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 2.

11. Piotr Chlebowicz, Recenzja książki J. Widackiego Szkice z dziejów prawa karnego i kryminologii w Krakowie, „Państwo i Prawo” 2017, nr 4.

Recenzje wydawnicze

1. M. Netczuk-Gwoździewicz, R. Netczuk (red.), Współczesne problemy uprawiania sportów, sztuk i systemów walki, Wrocław 2017.

2. M. Czapliński, Zawieszenie postępowania karnego, Olsztyn 2017.

3. R. Rejmaniak, Wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji w Polsce. Aspekty karnoprawne i kryminologiczne, Toruń 2017.

4. W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości, Warszawa 2018.

5. W. Pływczewski, Gangi motocyklowe. Od wydarzeń w Hollister po współczesne przejawy przestępczości zorganizowanej, Warszawa 2018.

6. K. Frąckowiak, Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2018.

7. P. Kobes, Funkcje kuratora w polityce kryminalnej, Warszawa 2019.

8. M. Kotowska, Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych, Warszawa 2019.

9. J. Konieczny, Kryminalistyczny Leksykon Śledztwa, Opole 2019.

Opinie i ekspertyzy

1. Opinia dla Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA dotycząca przestępczości stadionowej.

2. Opinia dla Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW (wspólnie z W. Filipkowskim) dotycząca analizy kryminalnej.

3. Opinia na temat roli analizy kryminalnej w działaniach Krajowej Administracji Skarbowej dla Centrum Kompetencyjnego -Referat Analizy Kryminalnej i Systemu Wsparcia w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym we Wrocławiu.

4. Opinia na potrzeby projektu Crime Terror Nexus, link: https://crimeterrornexus.com/project, raport krajowy Powiązania między przestępczością a terroryzmem w Polsce, link: https://crimeterrornexus.com/publications.

Publicystyka

1. „Chuligani przenoszą się poza stadiony”, wywiad dla Gazety Olsztyńskiej z dnia 19. 03. 2010 r. (dodatek bezpłatny nr 1105).

2. Wypowiedzi dla Programu 1 Polskiego Radia w ramach kampanii społecznej Ministerstwa Sprawiedliwości „Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc”, sierpień 2010 r.

3. „Kibic, fan, futbolowy bandyta”, wywiad dla Wiadomości Uniwersyteckich Nr 1 (125)/2010.

4. „Kibolom wstęp wzbroniony”, wywiad dla Wiadomości Uniwersyteckich Nr 6/2010.

5. „Przestępczość stadionowa wyszła poza trybuny”, wywiad dla Wiadomości Uniwersyteckich Nr 12/2010

6. „Jak kibole stają się gangsterami”, wywiad dla Gazety Wyborczej z dnia 8. 03.2011 r.

7. Wypowiedź ekspercka dla TVN Fakty w dniu 11. 03. 2011 r.

8. „Kryminolog na stadionie”, wywiad Gazeta Wyborcza Duży Format z dnia 19 maja 2011 r.

9. Wypowiedź ekspercka dla Polityki (Nr 41), 2011 r.

10. Wypowiedź ekspercka dla Le Monde (Sarnedi, 9 Juin 2012).

11. Wywiad w Fokus Śledczy (wydanie specjalne), Nr 4 (11), 2012 r.

12. Wywiad dla Gazety Olsztyńskiej z dnia 15. 06.2012 r.

13. Wywiad w Wiadomościach Uniwersyteckich (czerwiec) 2012 r.

14. Wypowiedź dla Gazety Wyborczej z dnia 4-5. 08. 2012 r.

15. Wypowiedź ekspercka dla Tygodnika Powszechnego Nr 29(3341), 2013 r., artykuł „Miejska dżungla”.

16. „Kryminologia – nauka z perspektywami”, wywiad dla Wiadomości Uniwersyteckich Nr 12/2014.

17. „Nauka i praktyka w służbie kryminologii,” wywiad dla Wiadomości Uniwersyteckich, Nr 10/2015.

18. „Włodowo czyli samosąd po polsku”, wywiad dla Wiadomości Uniwersyteckich Nr 10/2017.

19. „Służby chcą ale czy mogą” analiza dotycząca reform służb specjalnych opublikowana na stronie https://fundacjapoint.pl/.

Felietony w „Wiadomościach Uniwersyteckich”

„Putin czyta chińskich klasyków”, WU 11/2015

„Koń trojański”, WU 12/ 2015

„Trybunał dla każdego” WU 1/2016

„Dworzec w Kolonii”, WU 2/2016

„Misja ratunkowa”, WU 3/2016

„Młot na terrorystę”, WU 4/2016

„Zielona flaga na Podlasiu”, WU 5/2016

Get your gun”, WU 6-7/ 2016

„Pogoda w kratkę”, WU 8-9/2016

„Temida w okopach”, WU 10/2016

„Śmigłowce naszych marzeń”, WU 11/2016

„Wołyń” WU 12/2016

„Życzenia na Nowy Rok”, WU 1/2017

„Margines marginesów”, WU 2/2017

„Być jak Kevin Costner”, WU 3/2017

„Karta dań”, WU 4/2017

„Temida w okopach. Cześć druga”, WU 5/2017

„Szarża profesora Morawskiego”, WU 6-7/2017

„Lipcowy Blitzkrieg”, WU 7-9/2017

„Nowe rozdanie”, WU 10/17

„Na marginesie reformy” WU 11/2017

„Defilada”, WU 12/2017

„Początek”, WU 1/2018

„Moje przygody z NCN”, WU 2/2018

„Torcik ze swastyka”, WU 3/2018

„Miecz Temidy”, WU 4/2018

„Kłopoty z pamięcią”, WU 5/2018

„40 dni”, WU 6-7/2018

„Cud w Trybunale”, WU 8-9/2018

„Imaginacje”, WU 10/2018

Everybody knows”, WU 11/2018

„Szumisie”, WU 12/2018

„Klimat”, WU 1/2019

„27. finał WOŚP”, WU 2/2019

„Na Srebrnej”, WU 3/2019

„Deforma”, WU 4/2019

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie