Aktualności

mowa nienawiści a prawo

W ramach sygnowanej przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej  serii wydawniczej „Kryminologia wobec współczesnych form i technik przestępczych” ukazała się monografia pt. „Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych” pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego i Macieja Dudy.

Publikacja do pobrania w Czytelni KKiPK

Oddawana do rąk czytelnika książka wpisuje się w realizowany przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej program naukowy zogniskowany wokół problematyki migracji i uchodźstwa, praw człowieka oraz przestępstw z nienawiści. Wyniki prowadzonych badań prezentowane są podczas corocznych konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę we współpracy z Fundacją Forum Dialogu Publicznego. Biorą w nich udział pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich (w szczególności członkowie Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury” czyli reprezentanci Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie), przedstawiciele praktyki (Prokuratura, Policja, Straż Graniczna, organizacje pozarządowe), doktoranci oraz studenci działający w studenckich kołach naukowych.  Prezentowana monografia stanowi zbiór opracowań poświęconych problematyce mowy nienawiści pojmowanej sensu largissimo. Ponieważ tematyka przestępstw z nienawiści doczekała się w ostatnich latach dość obszernego opracowania, zarówno naukowego jak i o charakterze popularyzatorskim, autorzy i redaktorzy książki przyjęli zdecydowanie szerszą perspektywę postrzegania przedmiotowego zjawiska. Znalazały się w niej zatem artykuły, w których omawiana problematyka analizowana jest z perspektywy konstytucyjnej, prawnomiędzynarodowej, administracyjnoprawnej, cywilnoprawnej, prawnokarnej, procesowej, kryminologicznej, wiktymologicznej, kryminalistycznej, socjologicznej, psychologicznej, lingwistycznej. Książka ta ma więc, tak jak sama nauka kryminologii, walor interdyscyplinarności. Podejście wieloaspektowe jest szczególnie uzasadnione w badaniu tak wielowymiarowego zjawiska, jakim niewątpliwie jest mowa nienawiści. Autorzy uznali bowiem, że hermetyczne zamknięcie się w ramach tylko jednej płaszczyzny badawczej nie pozwoliłoby na kompleksowe przedstawienie przedmiotowej problematyki.

Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda (red.)
Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych
Olsztyn 2017
ISBN 798-83-62383-94-8
ss. 205

Wydziału Prawa i Administracji Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie