O Katedrze

katedra 2

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej (do września 2009 r. funkcjonująca jako Zakład Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej) rozpoczęła swoją działalność w 2001 r. wraz z utworzeniem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Funkcję Kierownika Katedry pełni nieprzerwanie prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski.

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej jest członkiem Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury” oraz Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli”.
forum okLogo Katedry

Główne kierunki badawcze Katedry obejmują zagadnienia:

• przestępczości zorganizowanej;
• przestępczości kobiet;
• przestępczości ubezpieczeniowej;
• przestępczości stadionowej;
• przestępczości nieletnich;
• przestępczości gospodarczej;
• przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu;
• przestępczości przeciwko dziedzictwu przyrodniczemu;
• przestępstw z nienawiści.

Przedstawiona problematyka analizowana jest z perspektywy prawa karnego i polityki kryminalnej oraz kryminologii i wiktymologii (etiologia zjawiska, jego symptomatologia oraz możliwości zapobiegania). Pracownicy Katedry opublikowali ponad 500 prac w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i wydawnictwach zwartych. Szczególne miejsce wśród publikacji zajmuje, obejmująca następujące pozycje, sygnowana przez Katedrę seria wydawnicza „Kryminologia wobec współczesnych form i technik przestępczych”:

 1. W. Pływaczewski (red.), Handel ludźmi – współczesne niewolnictwo, Olsztyn 2006.
 2. W. Pływaczewski (red.), Wybrane zagadnienia kryminologii, Olsztyn 2008.
 3. G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Olsztyn 2010.
 4. W. Pływaczewski (red.), Organized Crime and Terrorism. Reasons, Manifestations, Counteractions, Olsztyn 2011.
 5. M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Olsztyn 2011.
 6. W. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Olsztyn 2012.
 7. W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2012.
 8. W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Olsztyn 2013.
 9. W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Olsztyn 2013.
 10. P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2013.
 11. W. Pływaczewski, R. Płocki (red.), Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, Szczytno 2013.
 12. W. Pływaczewski, P. Lubiewski (red.), Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Olsztyn 2014.
 13. W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, Szczytno 2014.
 14. W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Olsztyn 2015.
 15. W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka, Olsztyn 2015.
 16. W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Warszawa 2015.
 17. A. Lewkowicz, W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Szczytno 2015.
 18. W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, Warszawa 2015.
 19. W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Olsztyn 2016.
 20. W. Pływaczewski, R. Źróbek (red.), Patologie na rynku nieruchomości. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie, Olsztyn 2016.
 21. P. Chlebowicz, Samosąd we Włodowie. Studium przypadku, Olsztyn 2017.
 22. W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Olsztyn 2017.
 23. W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości, Warszawa 2018.
 24. W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości, Warszawa 2018.
 25. W. Pływaczewski, A. Dobies (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku medycznym i farmaceutycznym, Warszawa 2019.
Pracownicy Katedry realizują zajęcia z następujących przedmiotów akademickich:
 • kryminologia,
 • podstawy kryminologii,
 • wstęp do kryminologii,
 • wiktymologia,
 • patologia w administracji,
 • przestępczość kryminalna,
 • przestępczość zorganizowana
 • przestępczość gospodarcza,
 • przestępczość stadionowa,
 • psychologia kryminalna,
 • kryminologia porównawcza,
 • zjawisko feminizacji przestępczości,
 • prawnospołeczne aspekty prostytucji nieletnich i dorosłych,
 • międzynarodowy rynek dzieł sztuki – przeciwdziałanie patologiom,
 • zapobieganie przestępczości nieletnich,
 • strategia zapobiegania przestępczości,
 • strategia zapobiegania zjawisku handlu ludźmi,
 • zorganizowana przestępczość ekonomiczna,
 • cyberprzestępczość,
 • analiza kryminalna,
 • kryminologia wobec nowych form i technik przestępczych,
 • przeciwdziałanie przestępczości.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie