Udział w konferencjach

1. 02.04.2003 – „Wolontariat na uczelniach wyższych – moda czy konieczność”. Uniwersytet im. K.S. Wyszyńskiego w Warszawie.

2. 29-30.05 2003 – „Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy”. III Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Komunikat pt. „Tendencje zmian orzecznictwa karnego w Polsce w stosunku do nieletnich w latach 1992-2002”.

3. 17-18.05.2004 – „Swobodny przepływ osób w perspektywie europejskiego procesu integracji”. IV Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, Uniwersytet w Barii. Zgłoszony referat pt. „Swobodny przepływ osób a wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na bezrobocie na polskim rynku pracy.”

4. 20.04.2005 r, – Handel żywym towarem – współczesne niewolnictwo” , UWM Olsztyn (współorganizacja)

5. 30-31.O5.2005 – „Prawo do życia i jakość w wielokulturowej Europie”. V Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

6. 10.05.2006 – „Projektowane zmiany w kodeksie karnym oraz kodeksie postępowania karnego” – konferencja w ramach III Ogólnopolskich Dni Policji. Uniwersytet w Białymstoku.

7. 8.06.2006 – „Przemoc w rodzinie” – konferencja realizowana w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizowana przez Urząd Miasta w Olsztynku. Wygłoszony referat pt. „Ocena funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005 r. w pierwszym roku jej funkcjonowania”.

8. 11.10.2006 – „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie warmińsko-mazurskim” – konferencja organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku. Wygłoszony referat pt. „Formy pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym”.

9. 08.12.2006 – „Ofiary zabójstw” – V Ogólnopolska Konferencja poświęcona problematyce zabójstw, Uniwersytet Warszawski.

10. 10.05.2007 – „Narkomania. Choroba duszy i ciała” – konferencja organizowana przez Urząd Miejski w Olsztynku i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku. Wygłoszony referat pt. „Narkomania wśród nieletnich – aspekty psychospołeczne i prawne”.

11. 11 – 13. 10. 2007 r. – „Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian”. Rzeszów – Czarna, konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

12. 05 – 07. 12. 2007 r. – Fałszerstwa dokumentów uprawniających do przekraczania granicy”. Kętrzyn, międzynarodowe sympozjum ekspertów kryminalistyki Straży Granicznej

13. 17-19.IV.2008r – „Ocena funkcjonowania porozumień karnoprocesowych w praktyce wymiaru” Wydział Prawa w Białymstoku, referat nt. Ocena funkcjonowania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych na przykładzie Sądu Rejonowego w Olsztynie.

14. 6-7.V.2008r – „Pozycja ofiary w postępowaniu karnym-standardy europejskie a prawo krajowe” konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Opolskim, referat nt. Problematyka mediacji z perspektywy wiktymologicznej (współautorstwo).

15. 30-31.V.2008r. Prawo do wiedzy i informacji w społeczeństwie heterogenicznym” Olsztyn, Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka” Wydział Prawa i Administracji UWM, referat “Information processing leading to discrimination? How regular cognitive functioning may shape negative interpersonal attitudes and behaviours “(współautorstwo).

16. 24-27.IX.2008r. „Populizm w prawie karnym” Szklarska Poręba -Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zjazd Katedr Prawa Karnego.

17. 28-29.X.2008r. -„Polska w Schengen” Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie- Międzynarodowa konferencja organizowana przez Wydział Prawa w Białymstoku.

18. 10.XII.2008r – „Społeczne źródła i następstwa zabójstw” Warszawa – Konferencja organizowana przez ” Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

19. 20 – 22. 05. 2009 r. – „Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii” Ryn, I Forum Naukowe Podlasie – Warmia i Mazury zorganizowane przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej; referat „Sponsoring“ – nowa forma prostytucji czy forma patologii społecznej? Próba oceny zjawiska”.

20. 19-21. 09.2009 r.- Zjazd katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Olsztyn, Wygłoszone dwa referaty: „Materialnoprocesowa analiza zasad postępowania w sprawach nieletnich – wybrane problemy” oraz „Terminy stosowania środków przymusu procesowego w kontekście ochrony praw i wolności człowieka na przykładzie zatrzymania osoby”.

21. 22 – 24 10. 2009 r. – „Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian”, referat „Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu w sprawach nieletnich – uwagi na tle teoretycznym i praktycznym”.

22. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo” organizowana przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego, 13-15 VI 2010 r. Kraków, referat „Media jako główny czynnik kształtujący populizm penalny” (współautor dr Justyna Karaźniewicz).

23. Konferencja Międzynarodowa „Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń”, referat „Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne o znamionach wykroczeń”.

24. Międzynarodowa Konferencja: II Forum Naukowe Podlasie – Warmia i Mazury „Przestępczość zorganizowana i terroryzm w XXI wieku. Przyczyny – przejawy – przeciwdziałanie”, Białowieża, 16 – 19. 05. 2010. referat oddany do druku: „Przestępczość zorganizowana w kontekście problematyki przestępczości nieletnich. Wybrane problemy kryminologiczne.

25. I Warmińska Konferencja Nauk Penalnych „Tożsamość polskiego prawa karnego” Ramsowo 17-19 . 10. 2011, referaty oddane do druku: Historyczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska prostytucji, Monika Kotowska, Nieletni sprawcy i sprawczynie czynów karalnych w kontekście problematyki przestępczości grupowej, Monika Kotowska, Bogna Orłowska-Zielińska.

26. 11-th International Conference on Human Rights Exploitation of the Human Being in XX and XXI Century, Olsztyn, June 3-4, 2011 referat: Legal, medical and ethical aspects of euthanasia.

27. Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego. Zjazd katedr Postępowania Karnego Łódź 19-21 września 2011, referat oddany i przyjęty do druku: Zawieszenie postępowania a realizacja prawa do obrony w polskim procesie karnym Wybrana problematyka, Monika Kotowska, Arkadiusz Ludwiczek UŚ.

28. „Marihuana: za czy przeciw” ,Olsztyn 09.11.2012, konferencja organizowana przez Koło Naukowe KPK, wygłoszony referat: Kryminogenna rola środków odurzających, Monika Kotowska.

29. Międzynarodowa Konferencja: III Forum Naukowe Podlasie – Warmia i Mazury „Nauki penalne i kryminologiczne wobec nowych form i technik przestępczych” Szczytno 9-10 maja 2011, referat oddany i przyjęty do druku: Wybrane cechy współczesnej prostytucji na tle zmian kulturowych, społecznych i prawnych w Polsce.

30. Konferencja Międzynarodowa Prawo Porównawcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Olsztyn 17-18. 03. 2011, referat oddany i przyjęty do druku: Proceedings with young offenders perpetrating punishable offences in the Polish and German law – comparative law analysis (współautor dr J. Karaźniewicz).

31. Międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona rynków finansowych-przeciwdziałanie patologiom”, 6-8 maja 2014, UWM, Pacółtowo, wygłoszony referat: „Uprowadzenie dla okupu jako forma wywierania wpływu na ofiarę z perspektywy podmiotów gospodarczych”.

32. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uchodźcy-nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka”, UWM Olsztyn, 24 kwietnia 2014 r., wygłoszony referat: „Przemyt imigrantów jako obszar zainteresowania członków zorganizowanych grup przestępczych. Studium przypadku.”

33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności”, UWM Olsztyn, 10 kwietnia 2014 r. „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia”.

34. Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, 11-13 maja 2015, Supraśl, organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wygłoszony referat: „Działalność instytucji pomocy społecznej jako modelowy przykład przeciwdziałania patologiom w środowisku lokalnym”.

35. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona Praw Człowieka w polityce migracyjnej Polskiej i Unii Europejskiej”, 19 listopada 2015, Olsztyn organizator: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM oraz Fundacja Forum Dialogu Publicznego, wygłoszony referat: „Czy polskie więzienia są przygotowane na imigrantów? Rozważania na tle art. 109§1 kodeksu karnego wykonawczego”.

36. Ogólnopolska konferencja naukowa „Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości”, organizator: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPIA Olsztyn, Olsztyn, 16 październik 2015, referat oddany do druku: Patologie w obrębie rynku gruntów rolnych jako modelowy przykład działalności „białych kołnierzyków”.

37.  III Warmińska Konferencja Nauk Penalnych „Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo”, 12-14 październik 2015, organizator: Katedra Prawa Karnego Materialnego WPIA w Olsztynie,   wygłoszony referat: „Realizacja prawa do podtrzymywania więzi rodzinnych u osób skazanych na karę pozbawienia wolności za pomocą programu Skype”.

38. Ogólnopolska konferencja naukowa „Prostytucja – sposób na życie czy przykra rzeczywistość?” Współczesne uwarunkowania, przejawy i konsekwencje zjawiska prostytucji”  , 25 listopada 2015 r., Lublin, organizator: Wydział Teologii Katolicki Uniwersytet Lubelski, wygłoszony referat: „Prostytucja nieletnich chłopców- wybór czy konieczność”.

39. Ogólnopolska konferencja naukowa „Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych”, 8.12.2016 r., referat: „Mowa nienawiści w warunkach izolacji penitencjarnej”.

40. IV Warmińska Konferencja Nauk Penalnych „Między stabilnością a zmiennością prawa karnego – dylematy ustawodawcy”, UWM, 17.10.2017 r., Olsztyn, referat: Wybrane zagadnienia z problematyki skazanych „szczególnie chronionych”.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie