Udział w konferencjach

1. 15-16 luty 2000 r. Szczecin – III Ogólnopolska Konferencja „Przestępczość ubezpieczeniowa” pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, organizator EXPO SZCZECIN – Biuro Promocji i Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego; wygłoszenie referatu pt. „Wybrane problemy przeciwdziałania nadużyciom w ubezpieczeniach gospodarczych”. Referat opublikowany w Materiałach Konferencyjnych „Przestępczość ubezpieczeniowa”, Wyd. EXPO SZCZECIN Biuro Promocji, Szczecin 2000.

2. 20-21 luty 2002 r. Szczecin – V Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja „Przestępczość ubezpieczeniowa” pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, organizator SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego; wygłoszenie referatu pt. „Przestępczość ubezpieczeniowa (skala i skutek)”. Referat opublikowany w Materiałach Konferencyjnych „Przestępczość ubezpieczeniowa”, Wyd. SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2002.

3. Seminarium naukowe „Korupcja”, Szczytno 13 – 14 czerwca 2002 r., organizator WSPol. Szczytno, wygłoszenie referatu „Prawne aspekty korupcji” (współautor P. Michna).

4. Seminarium „Zamówienia publiczne w Policji” Szczytno 25 – 26 czerwca 2002 r., organizator WSPol. Szczytno, wygłoszenie referatu pt. „Przestępstwa związane z zamówieniami publicznymi”.

5. Seminarium „Praktyczne aspekty pracy operacyjnej Policji”, Szczytno 11-13 września 2002 r., organizator WSPol. Szczytno, wygłoszenie referatu 11.09.2002 r. pt. „Prawne i praktyczne możliwości uzyskiwania informacji – uwagi de lege lata i de lege ferenda.

6. III Sympozjum Kryminalistyczne Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Rynia 16-19 października 2002 r., organizator Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, wygłoszenie referatu pt. „Przestępczość ubezpieczeniowa (uwagi systematyzujące)” w ramach Sesji I „Kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości”.

7. 18-19 luty 2003 r. Szczecin – VI Ogólnopolska Konferencja „Przestępczość ubezpieczeniowa”, organizator SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego; wygłoszenie referatu pt. „Wybrane problemy przeciwdziałania przestępczości na rynku ubezpieczeń”. Referat opublikowany w Materiałach Konferencyjnych „Przestępczość ubezpieczeniowa”, Wyd. SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003.

8. 20-22 maja 2009 r. Ryn – I Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury”, organizator: Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Białostockiego i Zakład Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; wygłoszenie referatu pt. „Współczesna zorganizowana przestępczość gospodarcza”.

9. 28-30 maja 2009 r. Ciechocinek, V Sympozjum Kryminalistyczne Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, organizator Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne; wygłoszenie referatu pt. „Kryminalistyczne aspekty współczesnej przestępczości gospodarczej (zagadnienia wybrane)”.10. 16-19.05.2010 r. Białowieża, II Forum Naukowe Podlasie – Warmia i Mazury: I temat: „Przestępczość zorganizowana i terroryzm w XXI wieku. Przyczyny – przejawy – przeciwdziałanie”, II temat: Reforma opodatkowania majątku; referat: Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (zagadnienia wybrane) – do publikacji w Materiałach Pokonferencyjnych.

11. 22.11.2010 r. Józefów k/W-wy, III Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej”, organizator Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; wygłoszenie referatu pt. Procesy migracji ludności – szanse i zagrożenia z perspektywy polskiej i europejskiej (ujęcie ekonomiczno-kryminologiczne).

12. 9-10 maja 2011 r. Szczytno, III Forum Naukowe Podlasie-Warmia i Mazury: Temat „Nauki penalne i kryminologiczne wobec nowych form i technik przestępczych”, organizator Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; wygłoszenie referatu pt. Przeciwdziałanie przestępczości ekonomiczno-finansowej (zagadnienia wybrane).

13. 17.04.2012 r. UWM Olsztyn, Seminarium naukowe „Przestępczość nieletnich w Szwecji”, z udziałem prof. J. Sarneckiego z Uniwersytetu Sztokholmskiego, organizator: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM w Olsztynie, głos w dyskusji.

14. 7-8 maja 2012 r. UWM Olsztyn, II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. „Problemy z sądową ochroną praw człowieka”, organizator: Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM w Olsztynie, głos w dyskusji.

15. 31 maja 2012 r. Olsztyn, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, organizator Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM w Olsztynie, ELSA UWM Olsztyn, Koło Naukowe „Vestigium”; wygłoszenie referatu pt. „Nielegalne rynki pracy”.

16. 21 listopada 2013 r. UWM Olsztyn, Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”, organizator Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM w Olsztynie, Izba Celna w Olsztynie, Koło Naukowe „Vestigium” UWM; wygłoszenie referatu pt. „Problematyka nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi z perspektywy ekonomicznej przestępczości zorganizowanej”.

17. 5 grudnia 2013 r. UWM Olsztyn, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne ekstremizmy – geneza, przejawy, przeciwdziałanie”, organizator Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM w Olsztynie, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Koło Naukowe „Vestigium” UWM; prowadzenie Panelu II „Koordynacja służb publicznych w zakresie przeciwdziałania współczesnym, nielegalnym ekstremizmom”.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie