Praktyki studenckie

Wydziałowy Koordynator ds. Praktyk

mgr Ewa Zuba

Kierunkowy opiekun praktyk studenckich Instytutu Sztuk Pięknych

dr Joanna Bentkowska - Hlebowicz

Kierunkowy opiekun praktyk studenckich Instytutu Muzyki

mgr Ewa Zuba


AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ODBYWANIE PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE SZTUKI

 (obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020) 


ZARZĄDZENIA REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE:


 Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich

Pobierz >>


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2019 ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

Pobierz >>


REGULAMINY WEWNĘTRZNE:

REGULAMIN STUDIÓW UWM Pobierz >>

REGULAMIN PRAKTYK WYDZIAŁU SZTUKI Pobierz >>

INSTRUKCJA ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W INSTYTUCIE SZTUK PIĘKNYCH Pobierz>>

INSTRUKCJA ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W INSTYTUTCIE MUZYKI Pobierz>>

 

 

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH
NA WYDZIALE SZTUKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Zatwierdzony przez Radę Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie w dniu 27 czerwca 2017 roku, realizowany od roku akademickiego 2017/2018.

 

§1

Stosuje się następujące  rozumienie poniższych sformułowań:

1.      WS - Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.      Wydziałowy kierownik praktyk studenckich - nauczyciel akademicki odpowiedzialny za organizację i przebieg praktyk studenckich na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3.      Kierunkowy opiekun praktyk studenckich - nauczyciel akademicki sprawujący bezpośredni nadzór nad realizacją praktyk na danym kierunku studiów.
4.      Organizator praktyk - jednostka przyjmująca studentów na praktyki.

§2

1.        Studenckie praktyki są obligatoryjne i stanowią integralną część programu kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
2.        Głównym celem praktyk studenckich jest:
a)      zastosowanie operatywności wiedzy akademickiej oraz rozwijanie umiejętności wszechstronnego jej wykorzystania;
b)      zapewnienie studentom możliwie pełnego kontaktu z realnymi zjawiskami zachodzącymi w rzeczywistości dydaktyczno-wychowawczej i animacyjno-kulturalnej;
c)      kształtowanie właściwej postawy oraz sprawności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej;
d)     zapewnienie optymalnych warunków do samodzielnej aktywizacji studentów.

§3

1.      W celu organizacji praktyk studenckich Rada Wydziału Sztuki powołuje wydziałowego kierownika praktyk studenckich, który w zadaniach merytorycznych współpracuje z kierunkowymi opiekunami praktyk.
2.      Do obowiązków wydziałowego kierownika praktyk studenckich należy:
a)      formalne zabezpieczenie współpracy pomiędzy poszczególnymi partnerami praktyk studenckich w postaci przygotowania określonych typów umów regulujących wzajemne zobowiązania;
b)      administracyjna kontrola realizacji umów pomiędzy w/w podmiotami oraz pośrednictwo w zakresie wypełnienia objętych umową zobowiązań na szczeblu uczelnianym;
c)      przygotowanie pełnej dokumentacji służącej organizacji praktyk studenckich, w tym:
- formularza wstępnego wyrażenia zgody na przyjęcie studenta na praktykę studencką oraz potwierdzenia warunków koniecznych do odbycia praktyki przez studentów określonej specjalności/kierunku studiów;
- regulaminu oraz ramowego programu praktyki, kierowanej do podmiotu przyjmującego studenta na w/w   praktykę;
- dzienniczków praktyk oraz instrukcji praktyki ciągłej;
d)  monitorowanie zgodności wydziałowego regulaminu odbywania praktyk, wzorów umów i innych informacji dotyczących praktyk w świetle zmieniających się zarządzeń władz Uniwersytetu, planów i programów studiów (w tym również informacji zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału Sztuki);
e)      sporządzanie sprawozdania z realizacji praktyk w danym roku akademickim;
f)       stały kontakt i wzajemna współpraca z kierunkowymi opiekunami praktyk studenckich.
3.      Do obowiązków kierunkowego opiekuna praktyk studenckich należy:
a)      merytoryczne opracowanie programu praktyk/warsztatów studenckich (również w postaci przedmiotowego sylabusa);
b)      wyznaczenie zakresu zadań realizowanych w ramach określonego typu praktyk;
c)      przygotowanie instrukcji dotyczącej szczegółowych wymogów odbywania praktyki ciągłej dla podmiotów organizujących ten typ doświadczenia pro-zawodowego studentów;
d)     organizacja spotkania ze studentami oraz omówienie programu praktyki ciągłej;
e)      merytoryczne sprawdzenie dokumentacji oraz ocena rezultatów ciągłej praktyki studenckiej (w tym dokonanie wpisu oceny do systemu USOS);
f)       stały kontakt i wzajemna współpraca z wydziałowym kierownikiem praktyk studenckich.

§4

1.      Studenckie praktyki powinny odpowiadać charakterowi studiów na określonym kierunku studiów.
2.      Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych praktyka studencka ma charakter ciągły i dotyczy studentów kończących :
- II rok studiów pierwszego stopnia (Praktyka upowszechniania kultury plastycznej);
- I rok studiów drugiego stopnia (Praktyka zawodowa).
Praktyka upowszechniania kultury plastycznej odbywa się w galeriach i centrach sztuki, muzeach, instytucjach kultury, bibliotekach, ośrodkach edukacji i upowszechniania sztuki.

Praktyka zawodowa odbywa się w ośrodkach kultury, instytucjach i zakładach pracy zajmujących się promocją sztuk wizualnych i upowszechnianiem kultury plastycznej
lub wykonaniem zleceń z zakresu projektowania graficznego, aranżacji artystycznych, działań malarskich, rzeźbiarskich, graficznych, fotograficznych i filmowych
oraz promocyjno-reklamowych.

Oba typy praktyk odbywają się w okresie wakacyjnym i trwają cztery tygodnie w łącznym wymiarze 160 godzin. Studenta obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy.

3.        Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej praktyka zawodowa, realizowana poza wymiarem śródrocznych zajęć praktycznych objętych planem studiów, ma charakter ciągły i dotyczy studentów kończących II rok studiów pierwszego stopnia. Odbywa się we wrześniu danego roku kalendarzowego i obejmuje cztery tygodnie pracy, w łącznym wymiarze 65 godzin dydaktycznych. Praktyka zawodowa studentów tego kierunku realizowana jest w placówkach oświaty, wychowania pozaszkolnego, a także instytucjach i ośrodkach kultury, które wykonują zadania edukacyjne i/bądź animacyjne.
4.        Dziekan może wyrazić zgodę na inną organizację praktyki, a także realizację praktyki poza granicami kraju, jeżeli jej program spełnia wymagania praktyki wynikającej z programu kształcenia zgodnie z zarządzeniem Rektora UWM na dany rok akademicki.
5.        Realizacja praktyki nie może kolidować z udziałem studenta w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.

§ 5

1.      Praktyka na obu kierunkach studiów może być realizowana w wybranej przez studenta instytucji, spełniającej określone wymagania merytoryczne bądź w instytucji, z którą WS ma podpisaną umowę partnerską, dotyczącą szczegółowych zakresów wzajemnej współpracy.
2.      Do zadań bezpośredniego opiekuna praktyki studenckiej, a jednocześnie pracownika instytucji organizującej jej przebieg należy:
a)      objaśnienie specyfiki zadań, profilu pracy i działalności danej instytucji, w tym udostępnienie jej dokumentów statutowych oraz programowych;
b)      zapewnienie merytorycznej opieki nad studentem oraz niezbędnej pomocy przy realizacji poszczególnych zadań wynikających z programu praktyki;
c)      ustalenie planu i harmonogramu prac przewidzianych do realizacji podczas trwania praktyki;
d)     dokonanie potwierdzenia odbycia praktyki w Dzienniczku praktyk, akceptacji zrealizowanych typów działań, sporządzenie krótkiej opinii na temat zaangażowania oraz jakości uczestnictwa studenta w poszczególnych pracach i zadaniach wynikających z harmonogramu praktyki, a także wpisaniem oceny w skali 2 (ndst.)- 5 (bdb.).
3.      Student może ubiegać się o uznanie praktyki na podstawie:
zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu i spełnieniu wymagań w zakresie uzyskanych efektów kształcenia przewidzianych dla programu praktyki, uczestnictwa
w merytorycznych stażach zawodowych, wolontariacie w instytucji publicznej
 lub organizacji pozarządowej, udokumentowanej praktyki odbytej w ramach innej uczelni wyższej, o ile powyższe formy aktywności pro-zawodowej są identyczne
z programem i warunkami realizacji praktyk studenckich na danym kierunku studiów WS UWM w Olsztynie.

§6

1.Student odbywający dany typ praktyki zobowiązany jest do:
a)      stawienia się na spotkanie z kierunkowym opiekunem praktyk, podczas którego zapoznaje się z istotą oraz charakterem praktyki, a także otrzymuje szczegółową jej instrukcję, skierowanie na praktykę, a następnie Dzienniczek praktyk oraz umowy dla organizatora praktyk studenckich w dwóch egzemplarzach;
b)      dopełnienia wszelkich formalności związanych w realizacją praktyki przed jej rozpoczęciem, w terminie do 30 czerwca;
c)      realizowania zadań na rzecz organizatora praktyk uwzględnionych w programie i instrukcji praktyk, przestrzegania obowiązującego w placówce regulaminu pracy i przepisów BHP, przestrzegania przyjętego w instytucji trybu i porządku pracy oraz przepisów związanych z zachowaniem tajemnicy służbowej;
d)     systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki w Dzienniczku praktyk;
e)      posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.

§7

1.      Warunkiem zaliczenia praktyki jest przedłożenie przez studenta kierunkowemu opiekunowi praktyk Dzienniczka praktyk z wpisanym potwierdzeniem odbycia poszczególnych zadań/zajęć oraz pisemną informacją na temat przebiegu praktyki z oceną, w terminie do 30 września roku kalendarzowego, w którym zakończono praktykę.
2.      Ostatecznego zaliczenia praktyki na podstawie oceny wpisanej do Dzienniczka praktyk oraz ustalonych załączników, dokumentujących jej przebieg - dokonuje kierunkowy opiekun praktyk.

Szczegółowe warunki odbywania studenckich praktyk regulują wewnętrzne akty prawne.