Pomoc materialna

UWAGA !!!!

Stypendium pomostowe dla ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. 
Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 14 sierpnia, do godz. 16.00.

regulamin do pobrania

 

Student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie może ubiegać się o następujące świadczenia:
1)    stypendium rektora dla najlepszych studentów
2)    stypendium socjalne
3)    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
4)    zapomogę.

Ponadto może ubiegać się o

5)    stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, jednakże warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania tych świadczeń regulują odrębne przepisy.

Świadczenia, o których mowa w pkt 2-4  przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne, a stypendium rektora dla najlepszych studentów - przez Rektora, na pisemny wniosek studenta

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,00) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (z liczbą punktów nie niższą niż 4,00).

Stypendium otrzymuje do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów wybieranych na danym roku, o ile do 10 października danego roku akademickiego za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb https://usosweb.uwm.edu.pl wypełnią wniosek, wydrukują go i złożą w dziekanacie wydziału z poprawnie obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dany rok wraz z dołączoną dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto stypendium to może zostać przyznane w zwiększonej wysokości z tytułu:

1)    zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby mu studiowanie
2)    zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt 1, niepracującego małżonka i dzieci studenta.

Aby otrzymać świadczenia należy wypełniony za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb https://usosweb.uwm.edu.pl, wydrukowany i opatrzony dokumentacją wniosek złożyć w dziekanacie wydziału.

1) do 10 października danego roku akademickiego
2) w innym terminie niż w/w, przy czym prawo do stypendium ustala się w sposób następujący:
- za miesiąc, w którym złożono kompletny wniosek, gdy wpłynął on do dziekanatu wydziału do 10 dnia każdego miesiąca
- od następnego miesiąca, gdy kompletny wniosek wpłynął do dziekanatu wydziału po 10 dniu każdego miesiąca

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Aby otrzymać świadczenie należy:

1)    w pierwszej kolejności, jeśli pierwszy raz będzie składany wniosek lub gdy student otrzymał orzeczenie o nowym terminie ważności lub potwierdzające nowy stopień niepełnosprawności, należy zgłosić się do Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych UWM (ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105, 10-719 Olsztyn, www.uwm.edu.pl/bsn, bsn@uwm.edu.pl) wraz z 2 kopiami aktualnego orzeczenia właściwego organu potwierdzającego posiadany stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

2)    za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb https://usosweb.uwm.edu.pl wypełnić wniosek, wydrukować go, dołączyć kopię orzeczenia opisaną przez Biuro ds. Studentów Niepełnoprawnych i złożyć w dziekanacie, a stypendium przyznane Ci zostanie od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować.

Aby otrzymać świadczenia należy wypełniony za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb https://usosweb.uwm.edu.pl, wydrukowany wniosek wraz z załączonymi dokumentami świadczącymi o zajściu nieprzewidzianego zdarzenia losowego złożyć w dziekanacie wydziału, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

UWAGA !

Z treścią Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie oraz szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna