Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA

Student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie może ubiegać się o następujące świadczenia:
1) stypendium rektora
2) stypendium socjalne
3) stypendium dla osób niepełnosprawnych
4) zapomogę.
Ponadto może ubiegać się o
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, jednakże warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania tych świadczeń regulują odrębne przepisy.


Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów wyróżniające wyniki w nauce, rozumiane jako średnia arytmetyczna ocen nie niższa niż 4,00 lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, o ile do 10 października danego roku akademickiego za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (https://usosweb.uwm.edu.pl) wypełni wniosek, wydrukuje go i złoży w dziekanacie Wydziału z poprawnie obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dany rok wraz z dołączoną dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
Stypendium otrzymuje do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów wybieranych na danym roku, których ustala sie na podstawie listy rankingowej sporządzonej biorąc pod uwagę liczbę punktów obliczonych według wzoru:
Liczba punktów = 0,4 x A + 0,2 x B + 0,2 x C + 0,2 x D, gdzie
A - oznacza liczbę punktów za średnią ocen, B -oznacza sumę punktów za osiągnięcia naukowe, C - oznacza sumę punktów za osiągnięcia artystyczne, D - oznacza sumę punktów za osiągnięcia sportowe.


Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Aby otrzymać świadczenia należy wypełniony za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (https://usosweb.uwm.edu.pl), wydrukowany i opatrzony dokumentacją (aktualny wykaz na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-socjalne/dokumenty), wniosek złożyć w dziekanacie Wydziału, o ile dochód w rodzinie studenta nie przekracza dochodu ustalonego przez Rektora w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego, do:
1) do 10 października danego roku akademickiego,
2) w innym terminie niż w/w, przy czym prawo do stypendium ustala się w sposób następujący:
- za miesiąc, w którym złożono kompletny wniosek, gdy wpłynął on do dziekanatu Wydziału do 10 dnia każdego miesiąca,
- od następnego miesiąca, gdy kompletny wniosek wpłynął do dziekanatu Wydziału po 10 dniu każdego miesiąca.
Ponadto studentowi może zostać przyznane stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego oraz jest sierotą zupełną lub dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub osiągnął pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:
1) przeczenie o niepełnosprawności,
2) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
3) orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Aby otrzymać świadczenie należy:
1) w pierwszej kolejności, jeśli pierwszy raz będzie składany wniosek lub gdy student otrzymał orzeczenie o nowym terminie ważności lub potwierdzające nowy stopień niepełnosprawności, należy zgłosić się do Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych UWM (ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105, 10-719 Olsztyn, www.uwm.edu.pl/bsn, bsn@uwm.edu.pl) wraz z 2 kopiami aktualnego orzeczenia właściwego organu potwierdzającego posiadany stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
2) za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (https://usosweb.uwm.edu.pl) wypełnić wniosek, wydrukować go, dołączyć kopię orzeczenia opisaną przez Biuro ds. Studentów Niepełnoprawnych i złożyć w dziekanacie, a stypendium przyznane zostanie studentowi od miesiąca, w którym wniosek został złożony.


Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy i może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej w szczególności: śmiercią członka rodziny studenta, utratą przez studenta lub członka jego rodziny stałego źródła dochodu, długotrwałą lub ciężką chorobą studenta lub członka jego rodziny, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.
Aby otrzymać świadczenie należy wypełniony za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (https://usosweb.uwm.edu.pl), wydrukowany wniosek wraz z załączoną dokumentacją złożyć w dziekanacie Wydziału, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia.
Zdarzenie wskazane jako powód ubiegania się o zapomogę oraz trudną sytuację życiową należy udokumentować. Do wniosku należy dołączyć również dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie 3 ostatnich miesięcy, przez studenta i członów jego rodziny.


UWAGA !
Z treścią Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie oraz szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna.