×

Konkurs - Konfrontacje Młodych Chórmistrzów

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Sztuki, Instytut Muzyki,
Zakład Dyrygentury i Kształcenia Wokalnego

 

Regulamin Konkursu

1.Organizatorem III edycji Ogólnopolskiego Uniwersyteckiego Konkursu KONFRONTACJE MŁODYCH CHÓRMISTRZÓW, odbywającego się w ramach Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów jest Wydział Sztuki  Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Konkurs odbędzie się w dniach 4 - 5.06.2018 r. w Olsztynie w auli im. prof. M. Gotowca, ul. M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn.
3. Konkurs adresowany jest do studentów kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uczelniwyższych podlegających MNiSW.
4. Warunkiem zakwalifikowania studenta do konfrontacji jest przesłanie do dnia 22.04.2018 r. następujących dokumentów:
● wypełnionej karty zgłoszenia
● dowodu dokonania przelewu w kwocie 220 PLN na konto organizatora konkursu
(koszt dwóch noclegów, obiadu, poczęstunku)
Dane do przelewu:
Nr rachunku: 43 1030 1986 2700 0000 2688 0005
z podanym  imieniem i nazwiskiem
Dokumenty należy przesłać listownie na adres:Wydział Sztuki
10-007 Olsztyn
ul. Szrajbera 11, p. 110
z dopiskiem Konfrontacje Młodych Dyrygentów
i w formie elektronicznej na e-mail:
forumdyrygentów.olsztyn@uwm.edu.pl
5. Organizatorzy zapewniają udział maksymalnie 10 uczestników. Mając na uwadze zapewnienie udziału w konkursie studentów ze wszystkich ośrodków  akademickich (zgodnie z pkt.3), po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń z kart z numerem 1 organizatorzy zdecydują o zakwalifikowaniu do konkursu studentów zapisanych na karcie zgłoszenia z numerem 2.
Studenci zostaną niezwłocznie poinformowane o zakwalifikowaniu do konkursu i zobligowani do uzupełnienia dokumentów i opłaty za uczestnictwo w terminie do 11.05.2018 r. 
6. Konkurs będzie składał się z trzech części.

Etapy Konkursu: 

Część I
Praca z chórem dziecięcym nad kanonem
Wszyscy uczestnicy będą pracować z Chórem Dziecięcym nad kanonami (w j.polskim). Nie będą one znane chórowi. Ocenie będzie podlegać praca metodyczna z chórem dziecięcym oraz umiejętność nauczania kanonu. 

Część II
Praca z chórem żeńskim nad repertuarem nieznanym zespołowi
Uczestnicy będą pracować z chórem żeńskim  nad utworami nieznanymi zespołom. 
Ocenie będzie podlegać praca metodyczna z chórem oraz umiejętność nauczania utworu  i egzekwowania jego interpretacji. 

Część III
Praca z chórem amatorskim nad repertuarem nieznanym zespołowi.
Uczestnicy będą pracować z chórami amatorskimi nad utworami znanymi zespołom.
Ocenie będzie podlegać praca metodyczna z chórem oraz umiejętność egzekwowania interpretacji utworu.
Każdy uczestnik konkursu bierze udział w I, II i III części. Kolejność pracy z zespołami oraz utwory zostaną wylosowane przez uczestników pierwszego dnia.
Podczas pracy dyrygenta z chórem preferowane będzie używanie kamertonu, ale będzie również możliwość korzystania z instrumentu klawiszowego.
Partytury są dostępne na stronie: 
http://www.uwm.edu.pl/ws/artykul/921/nuty.html

Program Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów

Poniedziałek,  4.06.2018 rok
15:00 - Uroczyste rozpoczęcie UFD oraz losowanie utworów konkursowych
16:00 - 19:00 -  Praca z chórem dziecięcym nad kanonami 

Wtorek, 5.06.2018 rok
10:00 - 14:00 – Nauka  utworu nieznanego zespołowi żeńskiemu
17:00 - 19.00 -  Praca nad utworami znanymi chórowi 

Środa, 6.06.2018 rok
09.00 - Ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród
10:00 - 14:00 -  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Chóralistyka- teoria i praktyka”

8. Konkursowe prezentacje oceniać będzie Jury, złożone z trzech profesorów wydziałów artystycznych podlegających MNiSW:
Prof. dr hab. Benedykt Błoński -   UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Urszula Bobryk – UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. Bernard Mendlik –UKW w Bydgoszczy
Dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM – sekretarz Jury
9. Jury oceniać będzie uczestników w akademickiej skali ocen: bdb, db, dst, ndst,
w systemie punktacji od 1 - 25 pkt.
10. Na ocenę Jury składać się będą następujące elementy pracy z chórem:
znajomość zapisu partyturowego,
zrozumienie formy utworu,
praca nad poszczególnymi elementami muzyki
metody pracy z zespołem
poprawność techniki dyrygowania,
umiejętność posługiwania się własnym głosem,
kształtowanie emisji głosu podczas pracy z chórem,
stosowanie terminologii muzycznej,
efektywność artystyczna próby,
komunikacja z chórem,
atrakcyjność próby
11. Osoba, której powierzono funkcję Jurora, może zgłosić do konkursu swojego studenta bez  możliwości oceniania prezentacji.
12. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
13. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a nagrodzeni dyplomy laureata konkursu.
14. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody pieniężne.
15. Organizatorzy przewidują możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych.
16. Chóry uczestniczące w konkursie będą miały możliwość wybrania najlepszego w ich ocenie dyrygenta.
17. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników konkursu.
18. Pedagog lub opiekun uczestnika konkursu pokrywa koszty w zakresie własnym lub uczelni delegującej. 

Kierownictwo metodyczne Konfrontacji Młodych Dyrygentów:
prof. dr hab. Benedykt Błoński
Zespół organizacyjny Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów:
dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM
dr Jan Połowianiuk
mgr Joanna Kotarska
Współpraca:
mgr Joanna Kaczmarczyk

Adres do korespondencji:
Wydział Sztuki
10-007 Olsztyn
ul. Szrajbera 11, p. 110

Adres mailowy:
forumdyrygenow.olsztyn@uwm.edu.pl

REGULAMIN do pobrania

KARTA ZGŁOSZEŃ do pobrania