×

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

 

Społeczna Inspekcja Pracy

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy na Wydziale Sztuki UWM (na kadencję 2016-2020)
mgr Joanna Gorczyńska
e-mail: joanna.gorczynska@uwm.edu.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. (89) 524 62 15
ul. Szrajbera 11 pok. 3

Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) jest służbą społeczną wybieraną i pełnioną przez pracowników. Ma na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych (odniesienia: Kodeks Pracy oraz Regulamin pracy UWM). SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników, współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy i jest agendą zakładowych organizacji związkowych.

Wybrane uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy (zgodnie z Ustawą o Społecznej Inspekcji Pracy):

- prawo żądania informacji oraz okazywania dokumentów niezbędnych dla wykonania funkcji kontrolnych,
- prawo występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
- prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, prawo wpisywania uwag,
-  prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów i zasad bhp,
-  prawo występowania o odsunięcie pracownika od pracy w przypadkach braku wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych niezbędnych do obsługi określonych urządzeń, czy też braku orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy,
- udział w zespołach powypadkowych (jako strony równoprawnej) ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
- prawo wnioskowania do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli,
-  prawo wnioskowania do inspektora pracy o wszczęcie postępowania w sprawach wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
- udział w dokonywanych przez zakład pracy analizach przyczyn powstawania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń spowodowanych warunkami pracy,
- prawo uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy,
- prawo czuwania nad wykonywaniem decyzji i zaleceń organów nadzoru i kontroli warunków pracy, a w razie ich nie wykonania zawiadomienie tych organów,
- prawo opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji

AKTUALNOŚCI

Zgodnie z decyzją (Nr 70/2012) Rektora UWM Wydziałowy SIP jest przewodniczącym zespołu do spraw przeglądu warunków pracy na Wydziale.

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 10 grudnia 2019r.  

W razie stwierdzenia nieprzestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy lub naruszenia uprawnień pracowniczych prosimy o kontakt z Wydziałowym SIP.

Przydatne informacje poświęcone zasadom BHP oraz ochrony uprawnień pracowniczych na UWM znajdą Państwo między innymi na stronach:

Państwowej Inspekcji Pracy http://olsztyn.pip.gov.pl/pl/
Działu BHP UWM http://www.uwm.edu.pl/bhp/
Związku Nauczycielstwa Polskiego UWM http://www.uwm.edu.pl/znp/
NSZZ Solidarność UWM http://www.uwm.edu.pl/solidarnosc/