Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

OPIS KIERUNKU

Zgodnie z Kartą Bolońską Instytut Sztuk Pięknych prowadzi w systemie studiów stacjonarnych 3-letnie studia pierwszego stopnia - licencjackie oraz 2-letnie studia drugiego stopnia - magisterskie. Absolwenci studiów licencjackich otrzymują tytuł licencjata, zaś absolwenci studiów drugiego stopnia – magisterskich otrzymają tytuł magistra sztuki.

REKRUTACJA

  • KONKURS ŚWIADECTW MATURALNYCH/DOJRZAŁOŚCI
  • EGZAMIN PRAKTYCZNY Z RYSUNKU I MALARSTWA - należy przynieść przybory do rysowania i malowania (farby wodne, pędzle, ołówki, gumki)

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

W ramach kierunku: ”Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” Instytut Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie przygotowuje studentów do działalności w charakterze artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO: filozofia, technologia informatyczna, język obcy, wychowanie fizyczne. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE: historia sztuki, historia sztuki współczesnej z elementami krytyki, historia sztuki nowożytnej, nowe problemy sztuki współczesnej. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, multimedia, fotografia, licencjacka i magisterska pracownia artystyczna, seminarium dyplomowe.

PRAKTYKI I PLENERY

  1. Praktyka upowszechniona w ośrodkach kultury – po II roku (150 godz.)
  2. Plener po I roku (100 godzin)

EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzamin dyplomowy na studiach licencjackich jest dwuczłonowy. Składa się z obrony pisemnej pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz artystycznego egzaminu licencjackiego (prezentacji prac artystycznych zrealizowanych na III roku studiów). Egzamin magisterski na studiach uzupełniających jest dwuetapowy. Składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz artystycznego egzaminu magisterskiego zrealizowanych na I i II roku II stopnia.

KADRA NAUKOWA

Kadrę artystyczną i pedagogiczną Instytutu Sztuk Pięknych stanowią wysoko kwalifikowani nauczyciele akademiccy różnych szczebli. W jej skład wchodzą znani artyści i pedagodzy różnych specjalności.

STUDIA PODYPLOMOWE

Instytut Sztuk Pięknych prowadzi 3-semestralne studia podyplomowe: - „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, „Technika z elementami plastyki”.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” będzie posiadać wiedzę i umiejętności wykwalifikowanego plastyka, będzie przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Będzie posiadać umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej.

OBSZARY ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

  • w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej
  • w mass-mediach
  • w strukturach promocyjnych i reklamowych
  • w szkolnictwie (po ukończeniu dodakowo specjalności nauczycielskiej)
  • animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych.

Absolwent będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.