×

Historia Instytutu Muzyki

Początki studiów wyższych w zakresie wychowania muzycznego w Olsztynie sięgają roku 1968, kiedy z inicjatywy prof. Stefana Śledzińskiego, w Wyższej Szkole Nauczycielskiej zaczęto kształcić studentów na kierunku Nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym. Niedługo potem (1970) powstała Pracownia Wychowania Muzycznego, a od roku 1974, już w strukturze Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zakład Wychowania Muzycznego prowadził jednolite studia magisterskie. Przez lata był to jedyny w regionie kierunek studiów o profilu muzycznym. Mimo niewielkiej obsady, Zakład, ulokowany w budynku przy placu Jedności Słowiańskiej wywierał znaczący wpływ na życie muzyczne Olsztyna, a absolwenci kierunku obsadzili stanowiska nauczycieli muzyki w wielu szkołach Warmii i Mazur.

Część kadry Zakładu Wychowania Muzycznego stanowili artyści związani z Orkiestrą Filharmonii Olsztyńskiej (dyrygenci, instrumentaliści) oraz naukowcy, zasłużeni dla badania kultury muzycznej regionu Warmii i Mazur. Działalność artystyczna chórmistrzów związanych z Zakładem, zaowocowała powstaniem w Olsztynie zespołów chóralnych, które przez dziesięciolecia zajmowały czołową pozycję w Polsce i odnosiły znaczące sukcesy na krajowych oraz międzynarodowych konkursach i festiwalach. Dzięki nim Olsztyn stał się jednym z najważniejszych ośrodków muzyki chóralnej w Polsce. Przez wiele lat studenci Wychowania Muzycznego nadawali ton olsztyńskiej kulturze studenckiej, bowiem kierunek ten wybierali uzdolnieni młodzi muzycy, którzy z powodów formalnych nie mogli podjąć studiów na Akademiach Muzycznych. Pojawiały się tu również barwne postaci cyganerii olsztyńskiej, które zyskując rozgłos w studenckim ruchu artystycznym, kontynuowały później karierę jako profesjonalni artyści (m. in. Ryszard Rynkowski, Stefan Brzozowski z zespołem Niebo, Basia Raduszkiewicz, Norbi, a ostatnio - zespół ENEJ).

Dzięki uzyskaniu przez wykładowców kolejnych stopni naukowych, Zakład Wychowania Muzycznego uzyskał status Katedry, a w roku 1993 - Instytutu Muzyki. W roku 1999 znalazł się on w strukturze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, powołanego wówczas uchwałą Sejmu; w roku 2007 zyskał nową siedzibę przy ul. Szrajbera, by wejść w skład Wydziału Sztuki utworzonego w 2009 roku wspólnie z Instytutem Sztuk Pięknych. Obecnie Instytut Muzyki prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych (na poziomie licencjackim i magisterskim) na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej Dyrygentura.

 

KALENDARIUM

1 grudnia 1970
powstała Pracownia Wychowania Muzycznego.
1 września 1971
Pracownię Wychowania Muzycznego przekształcono w Zakład Wychowania Muzycznego. (ZWM)
1 października 1974

ZWM otrzymał swoją pierwszą siedzibę w budynku przy Placu Jedności Słowiańskiej 2. Rozpoczyna się kształcenie na 4 letnich studiach magisterskich w systemie studiów stacjonarnych i zaocznych na kierunku Wychowanie Muzyczne.

1 października 1980
w ZWM rozpoczęto kształcenie studentów na pięcioletnich studiach magisterskich w systemie studiów stacjonarnych i zaocznych.
23 marca 1989
Senat WSP przekształcił ZWM w Katedrę Wychowania Muzycznego, (KWM)

1 października 1994
przekształcono Katedrę Wychowania Muzycznego w Instytut Wychowania Muzycznego WSP w Olsztynie (IWM). Dyrektorem został prof. nadzw. Lucjan Marzewski.
1 września 1999
Rozpoczął działalność Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie. Pierwszym rektorem UWM został prof. dr. hab. Ryszard Górecki.
28 listopada 1999
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego zmieniła dotychczasową nazwę kierunku studiów Wychowanie Muzyczne na Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

W roku akademickim 2000/2001 strukturę Instytutu Muzyki tworzyły:
• Katedra Dyrygentury Chóralnej
• Katedra Instrumentalistki
• Zakład Przedmiotów Teoretyczno-Metodycznych
W roku akademickim 2006/2007
rozpoczyna się kształcenie studentów w systemie studiów dwustopniowych: studia licencjackie pierwszego stopnia i studia magisterskie drugiego stopnia.

1 października 2007
Instytut Muzyki i Instytut sztuk Pięknych otrzymują nową siedzibę przy ul. Szrajbera 11.
22 września 2008
Instytut Muzyki uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej Dyrygentura.
1 stycznia 2009
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozpoczął działalność Wydział Sztuki, w skład którego weszły dwie podstawowe jednostki organizacyjne: Instytut Muzyki i Instytut Sztuk Pięknych. Pierwszym Dziekanem został prof. UWM. Piotr Obarek.
29 września 2009
w sali teatralnej Wydziału Humanistycznego miała miejsce pierwsza wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2009/10 na Wydziale Sztuki UWM.

1 stycznia 2010
Dyrektorem Instytutu Muzyki został prof. zw. Benedykt Błoński. Rada Wydziału Sztuki zatwierdziła nową strukturę organizacyjną Instytutu w którym działają trzy pracownie: Pracownia Dyrygentury i Kształcenia Wokalnego, Pracownia Pedagogiki Instrumentalnej oraz Pracownia Teorii Muzyki i Edukacji Muzycznej.
14 maja 2010
Porozumienie o współpracy pomiędzy UWM a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie Jednostką realizującą Porozumienie ze strony Uniwersytetu został Instytut Muzyki.
19 maja 2010
w Sali Teatralnej Wydziału Humanistycznego UWM - po raz pierwszy -uroczyście obchodzono Święto Wydziału Sztuki - Niebieskie Piórko
22 października 2010 Pierwszy koncert chórów olsztyńskich CECYLIADA 2010, Sala koncertowa Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.
13 grudnia 2010
w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki otwarto dwa pierwsze przewody doktorskie w dyscyplinie artystycznej Dyrygentura.
grudzień 2010
Inauguracja cyklu koncertów Instytut Muzyki - swojemu miastu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie (Sala kameralna Kamienicy Naujacka)
01 stycznia 2011
W strukturze Instytutu, w miejsce Pracowni powołano trzy Zakłady: Zakład Dyrygentury i Kształcenia Wokalnego (kier. - prof. UWM Marcin Wawruk), Zakład Pedagogiki Instrumentalnej (kier. - prof. Artur Milian) oraz Zakład Teorii Muzyki i Edukacji Muzycznej (kier. - dr hab. Zenona Rondomańska).
styczeń 2011
Instytut Muzyki otrzymuje fortepian koncertowy Steinway.
10 marca 2011
Instytut Muzyki otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną ważną do roku akademickiego 2016/2017.
6 czerwca 2011
Rada Wydziału Sztuki UWM po raz pierwszy w swej historii nadała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej Dyrygentura. Pierwszym wypromowanym doktorem sztuk muzycznych został Jacek Kraszewski z Akademii Sztuki w Szczecinie.
24 listopada 2011
Jubileusz 40-lecia Instytutu Muzyki. Uroczysty koncert w sali koncertowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej; Ogólnopolska sesja naukowa; Monografia Instytut Muzyki UWM w perspektywie czterdziestolecia.
kwiecień 2012
Koncert oratoryjny Missa pro pace Wojciecha Kilara z udziałem chórów prowadzonych przez wykładowców Instytutu Muzyki (Katedra pw. św. Jakuba)
czerwiec 2012
Nawiązanie współpracy z Akademią Sztuki w Bratysławie (Słowacja) - seminarium dyrygenckie dr Milena Koleny pt. Interpretacja chorału gregoriańskiego w klasycznej polifonii wokalnej w Instytucie Muzyki.
01 września 2012
Stanowisko Dziekana Wydziału Sztuki UWM obejmuje prof. Benedykt Błoński.
01 kwietnia 2013
Stanowisko Dyrektora Instytutu Muzyki obejmuje prof. UWM Marcin Wawruk.
maj 2013
powstanie nowej strony internetowej Wydziału Sztuki.
25 maja 2013
Wykonanie kantaty scenicznej Carmina Burana Carla Orffa z udziałem chórów prowadzonych przez wykładowców Instytutu Muzyki (Filharmonia Warmińsko-Mazurska)