×

RYTMIKA I TANIEC

Cel studiów

Celem powstania Podyplomowych studiów  Rytmika i taniec” jest dokształcenie nauczycieli z wyższym przygotowaniem pedagogicznym oraz innych absolwentów szkół wyższych do prowadzenia zajęć z rytmiki oraz zajęć muzyczno-ruchowych, zespołów tanecznych w placówkach oświatowych i kulturalno-oświatowych.

Absolwenci będą  znali współczesną kulturę taneczną, historię tańca i prądów artystycznych w tańcu, a także tendencje we współczesnym wykonawstwie. Zajęcia z zakresu rytmiki oraz pedagogiki zabawy pozwolą absolwentom na pracę z dziećmi w placówkach oświatowych.

Absolwenci studiów będą mogli prowadzić zajęcia taneczne i muzyczno-ruchowe w ośrodkach kultury, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych.

Kadrę dydaktyczną Podyplomowych studiów „Rytmika i taniec” stanowią wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zaproszeni specjaliści o bogatym doświadczeniu zawodowym i uznanym dorobku artystycznym w swoich dziedzinach: czynni tancerze i artyści teatru tańca.

Studia przeznaczone są dla:

- nauczycieli muzyki,- nauczycieli wczesnej edukacji zintegrowanej,
- nauczycieli wychowania fizycznego,

- nauczycieli szkół specjalnych,
- pracowników  domów i ośrodków kultury,

- pracowników regionalnych klubów i stowarzyszeń artystycznych,
- studentów (studiów II i III stopnia) oraz absolwentów (studiów I stopnia), chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach i placówkach/ośrodkach kultury lub – po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich – pragnących uczyć tańca.

Absolwent studiów podyplomowych „Rytmika i taniec”  będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • historii i współczesnych prądów i tendencji w sztuce tanecznej,
 • interpretacji ruchowej,
 • rytmiki i metod prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych,
 • prowadzenia zespołów tanecznych,
 • pedagogiki zabawy

oraz umiejętności z zakresu :

 • sposobów realizacji zajęć rytmicznych i muzyczno-ruchowych,
 • tańca towarzyskiego, tańca nowoczesnego, form gimnastyczno-tanecznych,
 • tworzenia układów choreograficznych,
 • ekspresji ruchowej w teatrze tańca,
 • prowadzenia działań edukacyjnych z wykorzystaniem technik rytmicznych, tanecznych, taneczno-teatralnych, gimnastyczno-tanecznych,
 • tworzenia i prowadzenia zespołów tanecznych i gimnastyczno-tanecznych

 a także kompetencje społeczne polegające na:

 • promocji zdrowego stylu życia poprzez różne formy aktywności ruchowej
 • przyjmowaniu postawy otwartego profesjonalisty, humanisty rozumiejącego potrzebę ciągłego doskonalenia się,
 • świadomości obowiązku kształtowania, wspierania,  promowania kultury.

 Możliwości zatrudnienia:

 • ośrodki i instytucje kultury lokalne i ponadlokalne
 • placówki kulturalno-oświatowe,
 • amatorski ruch artystyczny,
 • związki i  stowarzyszenia artystyczne, 
 • organizacje pozarządowe
 • przedszkola, szkoły różnego szczebla (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

 Program obejmuje przedmioty:

 • Historia tańca
 • Rytmika
 • Taniec towarzyski
 • Taniec nowoczesny
 • Układy choreograficzne w tańcu narodowym i ludowym
 • Prowadzenie zespołów tanecznych
 • Formy gimnastyczno-taneczne
 • Teatr tańca
 • Elementy pedagogiki zabawy
 • Praktyka (w wybranych instytucjach kultury, w zakresie preferowanej dyscypliny sztuki lub w obszarze działalności artystycznej).

Planowany termin rozpoczęcia : 

Rok akademicki 2016/2017

Forma organizacyjna : 

 • 300 godzin (30 punktów ECTS)
 • 2 semestry

Cena : 3600 / studia (1800 zł / semestr)

Pakiet uczestnika obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • materiały dydaktyczne
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie 

 Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

 • pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów,
 • zaliczenie praktyki (na podstawie pozytywnej opinii uzyskanej w instytucji, w której słuchacz odbył praktykę).

Zasady rekrutacji i miejsce składania dokumentów: 

 • decyduje kolejność zgłoszeń
 • wymagane dokumenty: podanie i kwestionariusz wydrukowany z platformy IRK -Internetowa Rejestracja Kandydatów UWM (www.uwm.edu.pl) skierowane do kierownika studium, dyplom lub odpis dyplomu (także kopia potwierdzona notarialnie) ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, 1 fotografia,
 • dokumenty należy składać na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie, w Sekretariacie Katedry Nauk o Sztuce i Wiedzy o Kulturze przy ul. Szrajbera 11, na I piętrze, pokój 130 lub wysłać pocztą,
 • kontakt tel. 89 5245672
 • kontakt e-mail: izabela.szatrawska@uwm.edu.pl lub knswk@uwm.edu.pl

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

 - zgodny z procedurami przyjętymi na Wydziale Sztuki (opis zasad wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym wzór anonimowego kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej, znajduje się w dokumentacji  Wydziału Sztuki).

 

Niniejsza oferta i program studiów są autorskim dziełem Izabeli Szatrawskiej i Krzysztofa Szatrawskiego oraz stanowią własność intelektualną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wszelkie kopiowanie jego zawartości, czy nieautoryzowane publikowanie jest zabronione.