Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

 • STUDIA I Stopnia - LICENCJACKIE, STACJONARNE - 3-letnie (absolwent uzyskuje tytuł licencjata)
 • STUDIA II Stopnia - MAGISTERSKIE, STACJONARNE - 2-letnie (absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki)

REKRUTACJA

 1. EGZAMIN PRAKTYCZNY
  Etap I - Sprawdzian z umiejętności gry na fortepianie lub innym wybranym instrumencie (wykonanie na wybranym instrumencie z pamięci 2 utworów zróżnicowanych stylistycznie, czytanie nut à vista na fortepianie)
  Etap II - Sprawdzian praktyczny z predyspozycji słuchowych i głosowych (odtwarzanie zadanych struktur melodycznych, harmonicznych i metro-rytmicznych, wykonanie bez akompaniamentu dowolnie wybranej piosenki 2-3 zwrotkowej w języku polskim).
 2. KONKURS ŚWIADECTW

Ocena niedostateczna z I etapu egzaminów praktycznych eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Do konkursu (rankingu) przedziałów średniej % punktów lub średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
Rekrutacja na studia drugiego stopnia jest jednoczęściowa (ranking wyniku studiów).
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjackich) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.


PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Studia licencjackie (3-letnie): dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, fortepian, II instrument, emisja głosu, kształcenie słuchu, instrumentacja, pracownia artystyczna, analiza dzieła muzycznego, psychologia z psychologią muzyki, metodyka i teoria edukacji muzycznej i in.
 • Studia magisterskie (2-letnie): dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, zespoły kameralne, kształcenie słuchu z metodyką, propedeutyka kompozycji i aranżacji, aranżacja komputerowa, propedeutyka realizacji dźwięku, improwizacja fortepianowa, historia kultury, pracownia artystyczna, seminarium prelekcji i krytyki muzycznej, komunikacja społeczna i organizacja imprez, promocja i marketing dóbr kultury, metodyka edukacji muzycznej osób niepełnosprawnych i in.

OBSZARY ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA

 • placówki oświatowe: przedszkola (rytmika, zajęcia umuzykalniające), szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (nauczyciel przedmiotów muzyka, wiedza o kulturze) oraz inne placówki publiczne i niepubliczne
 • wszelkie instytucje prowadzące działalność artystyczną w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz działalność dydaktyczną.