Pomoc materialna

KOMUNIKAT W SPRAWIE WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ

Uprzejmie informujemy, że w systemie USOSWeb (https://usosweb.uwm.edu.pl) udostępniono możliwość wypełnienia wniosków o świadczenia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 18 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Przepraszamy za utrudnienia.


UWAGA !!!

Od roku akademickiego 2019/2020 ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza zmiany w zakresie pomocy materialnej.

Pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznawana jest ze środków funduszu stypendialnego, utworzonego na podstawie
art. 409 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z funduszu tego studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium rektora.

Powyższe świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwala to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Termin składania wniosków o pomoc materialną:

  • do 10 października (w semestrze zimowym),
  • do 10 marca (w semestrze letnim, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego, danego roku akademickiego.

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej można wygenerować po uprzednim wypełnieniu formularza elektronicznego w systemie USOSweb

(link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wniosek o przyznanie stypendium rektora student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza

Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta.

Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są w listopadzie.

UWAGA !!!

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń wraz z wymaganymi dokumentami student składa w dziekanacie wydziału w terminach wskazanych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.