Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student będący osobą z niepełnosprawnością, legitymujący się orzeczeniem właściwego organu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny).

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności.

Procedura ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych krok po kroku:

1. Student, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium oraz student, który otrzymał nowe orzeczenie dostarcza do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 2 kopie orzeczenia + oryginał do wglądu wraz z podpisaną „Zgodą na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych” (do pobrania ze strony  http://www.uwm.edu.pl/bon/content/druki-do-pobrania).  

Powyższe dokumenty Student może przesłać do BON listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Siedziba BON: pok. S2/105, ul. Oczapowskiego 12B, Biblioteki Uniwersytecka, 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60, tel. +48 89 523-38-66 www.uwm.edu.pl/bon, bon@uwm.edu.pl

Po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem, BON odsyła pocztą otrzymany oryginał orzeczenia wraz z potwierdzoną jedną kopią orzeczenia.

2. Po wprowadzeniu danych o niepełnosprawności studenta do systemu informatycznego przez  pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, student będzie mógł wypełnić formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na stronie USOSweb (link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski),

3. Wygenerowany, wydrukowany i podpisany  formularz wniosku (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”) wraz z kopią orzeczenia potwierdzoną przez BON oraz oświadczeniem należy złożyć w dziekanacie wydziału/szkoły/filii  (link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

 

Studenci, którzy ubiegali się wcześniej w naszej Uczelni o stypendium dla osób niepełnosprawnych,  a ich orzeczenie jest nadal aktualne i nie utraciło ważności, postępują zgodnie z pkt  3 - z tą różnicą, że do wniosku dołączają własną kopię orzeczenia (lub dokumentu równoważnego), bez konieczności wizyty w BON.

Wypłata stypendium następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta.