Zapomoga

Szanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studenci, którzy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej w związku z utratą źródła dochodów (przez Studentów lub członków ich rodzin), mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu stypendialnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Obowiązkiem Studenta ubiegającego się o przyznanie jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i wiarygodne udokumentowanie wniosku.

Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniem funkcjonowania pracodawców, może być m.in. umowa z pracodawcą (o pracę, zlecenia lub o dzieło) wraz z zaświadczeniem o braku możliwości wykonywania pracy, zaświadczenie o utracie zatrudnienia, zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu Studenta i jego rodziny kwarantanną, w związku z czym został pozbawiony źródła dochodu, itp.

Należy podkreślić, że podstawą do przyznania zapomogi jest znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w związku z utratą źródła dochodu, nie zaś sam fakt wystąpienia stanu epidemii.

Dlatego też niedopuszczalne jest przyznanie zapomogi z powodu powołania się jedynie na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub po prostu koronawirusa.

Ze względu na zalecane ograniczanie kontaktów bezpośrednich, wypełniony w generatorze wniosków w systemie USOSweb, wydrukowany i podpisany wniosek o zapomogę (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl,zakładka Dla Wszystkich →Wnioski), oświadczenie, informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniem funkcjonowania pracodawcy, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału lub w formie elektronicznej przez  ePUAP.

Dopuszczalne jest wysłanie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej (wyłącznie z adresu w domenie UWM) na Wydział (do pracowników zajmujących się pomocą materialną – adresy dostępne na stronach Wydziałów), w celu wstępnej weryfikacji i wskazania ewentualnych braków. Takie rozwiązanie ułatwi pracę, przyspieszy postępowanie oraz zlikwiduje konieczność wzywania do uzupełnienia braków.

Jednak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przesłanie wniosku wraz z załącznikami w formie mailowej, nie zwalnia Studenta z obowiązku dostarczenia go w formie papierowej.

Mając na względzie potrzebę wsparcia finansowego, zapewniamy że dołożymy wszelkich starań, aby w czasie ograniczenia działalności Uczelni, realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń dla studentów przebiegała bez zakłóceń.

 

 

 


 

UWAGA !!!

Od roku akademickiego 2019/2020 ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza zmiany w zakresie pomocy materialnej.

Zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy i może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej w szczególności:

  1.  śmiercią członka rodziny studenta,
  2.  utratą przez studenta lub członka jego rodziny stałego źródła dochodów (za stałe źródło dochodu uznaje się wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, rentę, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia - uzyskiwane przez co najmniej 12 kolejno następujących po sobie miesiącach przed datą jego utraty),
  3.  długotrwałą lub ciężką chorobą studenta lub członka jego rodziny,
  4.  zdarzeniem losowym,
  5.  klęską żywiołową lub ekologiczną.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale tylko jedną z tego samego tytułu.

Zdarzenie wskazane jako powód ubiegania się o zapomogę oraz trudną sytuację życiową,  w której przejściowo znalazł  się student - należy udokumentować (do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie 3 ostatnich miesięcy, przez studenta i członków jego rodziny).

Wniosek o zapomogę wraz dokumentami należy złożyć w dziekanacie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia.

Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

Wypłata zapomogi następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta.

Wniosek o przyznanie zapomogi student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i   podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.