Stypendium Rektora

Stypendium rektora

UWAGA !!!

Od roku akademickiego 2019/2020 ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza zmiany w zakresie pomocy materialnej.

Stypendium rektora może otrzymać student, który:

1) uzyskał w poprzednim roku studiów wyróżniające wyniki w nauce, rozumiane jako  średnia arytmetyczna ocen nie niższa niż 4,00 lub osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym,

2) zaliczył semestr/rok zgodnie z programem studiów w terminach sesji egzaminacyjnych i poprawkowych (zimowej poprawkowej w semestrze zimowym i jesiennej poprawkowej w semestrze letnim), określanych dla danego roku akademickiego w ramowej organizacji roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, stanowiącej załącznik do decyzji Rektora.

O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów z zastrzeżeniem, że o stypendium rektora może ubiegać się student:

1) przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

2) pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od terminu ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyróżniające wyniki w nauce, rozumiane jako średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż 4,00 lub osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Student, o którym mowa w pkt 1, składa we właściwym dziekanacie, wniosek o stypendium rektora, zaświadczenie organizatora olimpiady potwierdzające status laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, zaświadczenie organizatora zawodów potwierdzające zajęcie medalowego miejsca we współzawodnictwie sportowym o tytuł Mistrza Polski.

Student, o którym mowa w pkt 2, składa we właściwym dziekanacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen uzyskaną w trakcie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub wykazem osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, obliczoną liczbą punktów oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, indeks ze studiów pierwszego stopnia lub wykaz ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (w przypadku absolwentów uczelni gdzie dokumentacja przebiegu studiów prowadzona była w formie elektronicznej) .

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Stypendium rektora przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Najlepszych studentów danego kierunku, roku i formy studiów wyłania się na podstawie listy rankingowej, biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez studenta obliczonych według poniższego wzoru:

 

Liczba punktów = 0,4xA + 0,2xB + 0,2xC +0,2xD

gdzie:

A - oznacza liczbę punktów za średnią ocen,

B - oznacza sumę punktów za osiągnięcia naukowe,

C - oznacza sumę punktów za osiągnięcia artystyczne,

D - oznacza sumę punktów za osiągnięcia sportowe.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i   podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.