• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

HISTORIA - STUDIA MAGISTERSKIE

HISTORIA

STUDIA II STOPNIA


W ramach studiów magisterskich dostępne są następujące specjalności:

 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
 • Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie


Więcej informacji:

tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12


Zapraszamy wszystkich chętnych!


Zapraszamy wszystkich chętnych !

„Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci i nauczycielką życia‟.

Cyceron

Jest także jedną z najstarszych dyscyplin naukowych oraz filarem humanistycznego wykształcenia i myślenia.

Jako kierunek studiów, historia jest obecna w Olsztynie od momentu powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, kolebki dzisiejszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kierunek ten daje wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz dobre przygotowanie do pracy w wielu instytucjach zajmujących się edukacją historyczną lub gromadzeniem wiedzy o przeszłości. Nasi absolwenci pracują w szkolnictwie i administracji. Pełnią ważne funkcje państwowe i samorządowe. Tworzą tożsamość regionu, wzbogacają dorobek Polski i są ambasadorami Warmii i Mazur w świecie.


Forma studiów

Studia stacjonarne

Czas trwania studiów

2 lata - 4 semestry. Liczba punktów ECTS - 120.

Limit przyjęć

30 osób

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

- Na specjalność nauczycielską w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie przyjmowani są absolwenci historii studiów I stopnia po specjalności nauczycielskiej

- Na specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną  - osoby posiadające dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów I stopnia

Cele kształcenia

Absolwent przygotowany jest do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Absolwent legitymuje się gruntowną wiedzą pozwalającą na rozumienie i interpretację faktów, zjawisk oraz procesów historycznych, a także rozszerzone umiejętności, sprawności i wiedzę w zakresie przygotowania merytorycznego i warsztatowego do badań historycznych. Zasób uzyskanych umiejętności i wiedzy pozwala pełnić absolwentowi rolę animatora badań historycznych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, archiwalnych, oświatowych, kulturalnych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent może podjąć pracę w jednostkach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia. Studenci specjalności archiwistycznej zdobywają kompetencje niezbędne do pracy w archiwach historycznych, redakcjach wydawniczych, a także środkach masowego przekazu.

Absolwenci posiadają uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych.

Treści kształcenia

Dobór przedmiotów oraz liczba godzin opiera się na standardach ministerialnych. W trakcie wykładów i ćwiczeń studenci otrzymują rozległą i zróżnicowaną wiedzę na temat historii Polski i świata, poznają warsztat i narzędzia pracy historyka oraz nabywają umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym. W ramach drugiego stopnia student uzyskuje szersze kompetencje, zapoznając się m. in. z metodologią badań historycznych oraz historiografią, a także w ramach translatoriów językowych z obcojęzycznym specjalistycznym słownictwem.

Na program studiów składają się przedmioty podstawowe (Historia starożytna, Historia Polski oraz Historia powszechna w odniesieniu do wszystkich epok historycznych), przedmioty kierunkowe (Nauki pomocnicze historii, Warsztat naukowy historyka, Metodologia historii i historia historiografii, Edytorstwo źródeł historycznych, Antyczne korzenie cywilizacji europejskiej, Statystyka i demografia historyczna, Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie późnego średniowiecza, Przemiany kulturowe w XIX i XX-wiecznej Europie, Historia a pamięć - wybrane aspekty, Mechanizmy życia politycznego i sprawowania władzy, Zarządzanie zasobami ludzkimi), przedmioty specjalnościowe (Wstęp do archiwistyki, Aktoznawstwo, Metodyka, Paleografia, Neografia, Komputeryzacja archiwów, Zarządzanie dokumentacją współczesną, Komputeryzacja archiwów, Teoria archiwalna, Historia mówiona w archiwistyce, Psychologia, Pedagogika, Dydaktyka, Emisja głosu), przedmioty specjalizacyjne (Konwersatorium z języka angielskiego lub niemieckiego, Seminarium magisterskie, Europejskie systemy medialne, Wykłady monograficzne.

Student zobligowany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (w łącznej liczbie 160 godzin), co przekłada się na 6 punktów ECTS. Student może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów.

Przykładowe miejsca odbywania praktyki:

 • szkoły i placówki oświatowe
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne,
 • wydawnictwa i środki masowego przekazu,
 • instytucje finansowe,
 • instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.

Zgodnie z planem studiów oraz zgodnie z wymogami w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela student przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela, zobowiązany jest do odbycia praktyki w wymiarze 160 godzin/6 ECTS.

Studia będą kończyć się złożeniem pracy dyplomowej (magisterskiej), pisanej w ramach seminariów naukowych pod kierunkiem profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów posiadających dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie historii.


Dostępność do Internetu, literatury i pomocy naukowych

Internet: W budynku Centrum Nauk Humanistycznych (gdzie odbywają się zajęcia) studenci mogą korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej w ramach programu EDUROAM, ponadto do dyspozycji jest laboratorium komputerowe.

Biblioteki:
Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Teologii i Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, specjalistyczna biblioteka regionalna o profilu humanistycznym w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, księgozbiór Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz biblioteki multimedialnej „Planeta 11”.

Archiwa: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Muzeum Warmii i Mazur.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl