• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Decyzje Wydziału Humanistycznego w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, obowiązujące także w Instytucie Historii są umieszczone pod adresem:

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia - strona Wydziału Humanistycznego (naciśnij TUTAJ)


Misja i strategia Instytutu Historii na lata 2015-2020

Działalność Instytutu Historii bardzo dobrze wpisuje się w misję Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, a co za tym idzie również Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Posłannictwem Wydziału Humanistycznego UWM jest prowadzenie wszechstronnej działalności dydaktycznej i naukowej na rzecz kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych oraz realizacja badań naukowych opierających się na autonomii i niezależności światopoglądowo-politycznej. Zadania dydaktyczne i badawcze dostosowane są do potrzeb regionu i kraju w zakresie szeroko pojętej humanistyki, a w szczególności prowadzą do upowszechniania i wzbogacania kultury narodowej, kształtowania odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe regionu oraz propagowania wartości humanistycznych.

Cele strategiczne Instytutu Historii i również pokrywają się w ze strategią Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie.

W zakresie dydaktyki i badań naukowych Instytut stara się sprostać potrzebie nowoczesności oraz wysokiej jakości kształcenia. Wprowadza i realizuje standardy kształcenia, dostosowane do wymogów KRK oraz Unii Europejskiej, a także do potrzeb środowiska zewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Warmii i Mazur. Intensywnie rozwija wysokiej jakości badania naukowe, zwłaszcza na rzecz ochrony, upowszechniania i wzbogacania wartości humanistycznych oraz kultury narodowej, w tym dziedzictwa i tożsamości kulturowej kraju oraz regionu Warmii i Mazur.

Instytut Historii usiłuje przeciwdziałać skutkom niżu demograficznego w kraju przez podniesienie atrakcyjności oferty dydaktycznej i jakości kształcenia w celu zahamowania spadku liczby studentów w Instytucie. Przestrzega etosu akademickiego poprzez zachowywanie szacunku dla tradycji akademickich i miejsca nauk humanistycznych w uniwersytecie oraz poprzez integrację środowiska humanistycznego na Uczelni i w regionie. Zabiega o skuteczną promocję w regionie, kraju i za granicą.

Obszarami działań priorytetowych IH jest:

  • Kształcenie studentów i doktorantów – prowadzenie efektywnego i praktycznego kształcenia na kierunkach i specjalnościach, które zaspokoją indywidualne oraz społeczne aspiracje i oczekiwania, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki oraz rynku pracy w kraju, a szczególnie na Warmii i Mazurach.
  • Wdrożenie i realizacja idei humanistycznego kształcenia ustawicznego (kształcenia przez całe życie w zakresie humanistyki – studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp., w tym również na potrzeby gospodarki).
  • Kształcenie i rozwój kadry akademickiej – podniesienie efektywności studiów doktoranckich, mobilizacja pracowników do szybszego rozwoju naukowego, a w szczególności do uzyskiwania tytułu naukowego profesora.
  • Prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, wzbogacających dorobek nauki krajowej i światowej oraz publikowanie ich wyników w czasopismach wysokopunktowanych.
  • Promocja Instytutu, głównie w zakresie badań naukowych i pozyskiwania kandydatów na studia, w tym z zagranicy.

Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku HISTORIA

dr hab. Miron Wolny, prof. UWM - przewodniczący

dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM

dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, prof. UWM

przedstawiciel doktorantów

przedstawiciel studentów

Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

dr hab. Tomasz Strzeżek, prof. UWM

dr hab. Tomasz Gajownik - przewodniczący

dr hab. Marek Radoch

przedstawiciel doktorantów

przedstawiciel studentów

Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku WOJSKOZNAWSTWO

dr hab. Wiesław Łach, prof. UWM - przewodniczący

dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM

dr hab. Halina Łach

przedstawiciel doktorantów

przedstawiciel studentów

Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku INTERDYSCYPLINARNE STUDIA STRATEGICZNE

prof. dr hab. Norbert Kasparek - przewodniczący

dr hab. Witold Gieszczyński, prof. UWM

dr hab. Radosław Gross, prof. UWM

przedstawiciel doktorantów

przedstawiciel studentów

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl