• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne

 

Procedura recenzowania (obowiązuje od 2012 r.)


Przyjęte przez czasopismo „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”  zasady recenzowania artykułów naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012 r.):

 1. Każdy artykuł (rozprawa) jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. double-blind review process (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości).
 4. Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez redakcję formularz recenzyjny lub też przygotowuje recenzję według własnego schematu, przy czym musi sformułować jednoznaczny wniosek odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Jeśli jedna recenzja będzie negatywna, o dopuszczeniu do opublikowania tekstu decyduje redakcja.

 

Reviewing Procedure (since 2012)


Adopted by the scientific Journal "Olsztyn Africanistic Studies" review of scientific articles are in accordance with the guidelines of the Polish Ministry of Science and Higher Education (2012):

 1. Each article (thesis) is reviewed by two independent reviewers from outside.
 2. In the case of texts produced in a foreign language, at least one of the reviewers is affiliated to a foreign institution other than the nationality of the author.
 3. In reviewing the rule is a double-blind review process (the author and the reviewers do not know his identity).
 4. Reviewer fills approved in writing by the editors Review form or prepare his own chart review, and must formulate a clear conclusion about the release article for publication or rejection.
 5. If one of the reviews is negative, the publication or not of the text is decided by the editorial board.

 

Wytyczne dla autorów tekstów, składanych do druku w ramach czasopisma naukowego „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”


Wymagania formalne:
Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria:

 • Musi być wynikiem samodzielnych badań, niepublikowanych wcześniej w innych czasopismach.
 • Musi być zgodny z tematyką czasopisma.
 • Musi otrzymać pozytywną recenzję.
 • Musi spełniać kryteria formalne i uwzględniać wskazówki redakcyjne:

Struktura artykułu

 • Imię i nazwisko autora (u góry po lewej stronie), ośrodek akademicki, jeśli autorem jest osoba, nie pracująca na Uczelni podajemy miejscowość (pod nazwiskiem autora), wszystkie te informacje na oddzielnej stronie, ponieważ anonimowo zostaną wysyłane artykuły do recenzji.
 • Tytuł artykułu
 • Słowa kluczowe (do 10)
 • Zarys treści: pod tytułem po słowach „Zarys treści”, objętość 400 – 700 znaków (cztery do 7 linijek tekstu) W tym miejscu chodzi o skrótowe przedstawienie badanej problematyki i krótką charakterystykę zawartości artykułu
 • Treść artykułu
 • Literatura (w kolejności alfabetycznej)
 • Tytuł w języku angielskim, pod tytułem słowo „summary”
 • Treść streszczenia w języku angielskim (1000-1800 znaków, maksymalnie jedna strona A 4) W tej części nie należy ograniczać się do omówienia treści. Należy przedstawić krótko również rezultat przeprowadzonej analizy jak i główne konkluzje z niej płynące oraz omówić zastosowaną metodologię.
 • Do artykułu należy dołączyć krótką notę o Autorze w języku polskim i angielskim na oddzielnej stronie.


OBJĘTOŚĆ: Objętość standardowego artykułu powinna wahać się w przedziale 22000 – 40000 znaków (8 – 22 stron odstęp 1,5). Objętość dotyczy całości artykułu, dotyczy zatem wszystkich wymienionych wyżej elementów. W przypadku dłuższych artykułów i rozpraw prosimy o kontakt z redakcją.

Pozostałe informacje redakcyjne

 • Teksty winny być przygotowane za pomocą edytora, pracującego w środowisku Windows lub Linux (zalecany MS Word od wersji 97 lub edytory OpenOffice), czcionka 12 p, odstęp 1,5.
 • Prosimy przesłać wydruk artykułu na adres redakcji, a wersję elektroniczną w formie załącznika drogą mailową. (Redakcja nie wymaga przesłania artykułu na nośnikach elektronicznych).
 • Literaturę wykorzystaną, cytowaną w artykule, zapisuje się w tekście skróconym systemem bibliograficznym (Gillies 2001: 18) (Pieńkos 2003: 129), po zdaniu (akapicie), do którego się odnoszą. W przypadku podjęcia polemiki, dodatkowego wywodu, zamieszczania dodatkowych komentarzy, dopuszcza się stosowanie numerowanych przypisów u dołu strony.
 • W wykazie bibliograficznym kolejne pozycje wymienia się w porządku alfabetycznym. Tytuły tomów piszemy kursywą. W przypadku cytowania tekstu z czasopism lub z prac zbiorowych tytuł tomu jest pisany kursywą, tytuł artykułu w cudzysłowie. W takim przypadku należy pamiętać o podaniu stron, by artykuł można było dokładnie zlokalizować.

Przykład:
Chaffey, P.N., 1997, Language law and reality, [w:] On the Practiceof Legal and Specialised Translation, red. Z. Ribińska, Warszawa, s.69-84.

 • Tekst nie może być formatowany przy użyciu włączonej opcji dzielenia wyrazów, „miękkiego enter” (kombinacja shift + enter), „twardych spacji” (kombinacja „Space bar + shift”), podziału stron stopki i nagłówka. Wcięcia akapitowe winny być zaznaczone za pomocą tabulatora.
 • Dopuszcza się następujące wyróżniki: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, p i s m o    r o z s t r z e l o n e.  Prosimy oszczędnie używać wyróżników.


Termin nadsyłania artykułu: 30.maja bieżącego roku
Wydruk należy przysłać na adres:
dr hab. Bara Ndiaye
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, Poland. email: studia afrykanistyczne@gmail.comGuidelines for authors of texts submitted for printing in the scientific Journal “Olsztyn Africanistic Studies”


Articles submitted to the Journal “Olsztyn Africanistic Studies” should be original contributions and should not be under consideration by another publication at the same time.
Texts to the journal should be submitted in printed and electronic versions, as MS Word and by email.
The structure of the article:
Authors should indicate their full name, address (including email contact), their academic status and their current institutional affiliation. This should appear on a separate covering page since texts will be sent out anonymously to outside readers. Articles will not be returned to the authors.

 • Article Title
 • An abstract of 150 to 200 words stating the main research problem, major findings and conclusions
 • Key words
 • Full text
 • Literature (in alphabetical order)
 • Title in English under the title the word “summary”
 • Short summary in English or French (1000-1800 characters, maximum one page A 4) In this section, you should not be limited to discussion of content. It should also briefly present results of the analysis and the main conclusions derived from it and discuss the methodology applied.
 • The article should include a brief note about the author in English or French on a separate page.
 • The body of the text should be in Times New Roman, 12 pt. font, with 1.5 line spacing.
 • The Harvard Reference System is strongly recommended. The system requires you to cite the author's surname, the year of publication, and the page reference immediately, e.g.: “Alongside this normative perspective that emphasizes the centrality of the West in the formation of modernity, there are alternative approaches to modernity” (Kane 2003:5). No comma is needed after author’s name For example, a colon is used after year of publication, put a space before the page numbers. Separate publications by different authors by semicolons (Amin 2002; Diaw 1994) and the same author’s by a comma (Mkandawire 1999, 2002).

In the case of a polemic, an additional argument, to provide additional comments, they may use numbered footnotes at the bottom of the page.

 • With this system it is essential that the bibliography or references list every work cited by you in the text. Where there are two or more works by one author in the same year, distinguish them as by use of letters of the alphabet (e.g. Olukoshi 1998a, 1998b, etc.). Type the bibliography or reference list in the order: author, initials, date, title, place of publication, publisher
 • The list of bibliographic more items are listed in alphabetical order. Titles in italics write volumes. When quoting text from magazines or from the collective title of the volume of work is in italics, the article title in quotation marks. In this case, be sure to include parties to the article it can accurately locate.

e.g.: Chaffey, P. N., 1997, Language law and reality, [in:] On the Practice of Legal and Specialised Translation, edited by Z. Ribińska, Warsaw, p. 69-84.

 • Articles that do not follow this format will have their processing delayed.
 • The materials submitted to the Editorial Office can be made available as on-line content.

Authors should submit texts until the end of may to the Editorial Office of “Olsztyn Africanistic Studies” Institute of History and International Relations, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, Poland. email: studia.afrykanistyczne@gmail.com


 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl