• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Drugi język - druga kultura, historia, świadomość

„DRUGI JĘZYK – DRUGA KULTURA, HISTORIA, ŚWIADOMOŚĆ. NOWE MOŻLIWOŚCI CZY ZAGROŻENIA?ˮ


We współczesnym świecie uczenie się drugiego języka jest propagowane jako umiejętność niezbędna w życiu zawodowym i osobistym. Pamiętać jednak należy, iż jej zdobywanie wiąże się z przyswajaniem informacji o innej kulturze, historii danego narodu oraz jego mentalności. Wskazane czynności pozostawiają pewien ślad w umyśle uczącego się, a także w jego sposobie posługiwania się językiem ojczystym i podejściu do życia.

Spoglądając na poruszaną problematykę z perspektywy nauk psychologicznych i językoznawczych mamy możliwość zaobserwowania i zbadania fascynujących procesów zachodzących w świadomości osoby uczącej się. Następuje bowiem zjawisko, które może służyć wywieraniu wpływu na daną osobę oraz manipulacji jej światopoglądem. Z perspektywy historycznej, znajomość drugiego języka była niejednokrotnie warunkiem przetrwania w sytuacji konfliktu zbrojnego, zaborów czy wymuszonych podziałów administracyjnych. Ludność znająca język agresora miała szansę egzystencji i przetrwania. Umiejętność posługiwania się językami wywarła znaczący wpływ na świadomość narodową, prawo oraz edukację.

Do kwestii bilingwizmu czy nawet multilingwizmu odnieść się mogą również tłumacze, czyli ludzie z racji zawodu zawieszeni między dwoma językami i kulturami. Ich codzienne balansowanie na granicy dwóch światów stanowi ciekawy obiekt do rozważań naukowych.

Z powyższej pobieżnej refleksji o temacie konferencji wynika jasno, że zaproponowany problem jest złożony, zatem analizować można go na wiele różnych sposobów.

Podczas konferencji proponujemy poruszać się w obrębie następujących zagadnień:

 • nauczanie drugiego języka w dzisiejszym szkolnictwie;
 • historia edukacji językowej;
 • społeczny wymiar władania drugim językiem;
 • zjawiska zachodzące w mózgu i umyśle osoby posługującej się językiem obcym;
 • praktyka translatorska jako poruszanie się między kulturami;
 • korzyści bilingwizmu;
 • zagrożenia płynące z recepcji innej kultury.

Zachęcamy do zgłaszania tematów wystąpień dedykowanych zagadnieniom niewymienionym powyżej, a odnoszących się do tematu konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów na konferencję. Wyniki rozważań zostaną opublikowane w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.


Harmonogram do 30 czerwca 2015 r. przesłanie zgłoszeń na adres e-mail:

konferencja.drugijezyk@gmail.com

formularz dostępny na stronie:

http://uwmkonferencja.wix.com/drugijezykdruga

 • do 10 lipca 2015 r. informacje o zakwalifikowaniu wystąpień;
 • do 31 lipca 2015 r. wniesienie opłaty konferencyjnej;
 • 28-29 września 2015 r. konferencja.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszonych referatów. Wygłoszone zaś referaty podczas konferencji, w formie przygotowanej do druku, należy składać do końca października 2015 r. Inne szczegółowe informacje przekażemy w komunikacie konferencyjnym po zamknięciu listy zgłoszeń. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 września 2015 r. (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1)

Opłatę konferencyjną w wysokości 250 złotych (obejmuje publikację artykułów, materiały konferencyjne, obiady) należy wpłacać na konto:

92 1030 1218 0000 0000 9113 2567

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji, obiady w dniach obrad, przerwy kawowe, materiały konferencyjne oraz publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów w monograficznym wydawnictwie. Organizatorzy podejmują się przedstawiania oferty noclegowej.

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski

dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM

dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof.UWM

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

dr hab. Marek Radoch

dr Maria Korybut-Marciniak

dr Paweł Pietnoczka

dr Zygmunt Zalewski

dr Magdalena Zaorska

dr Anna Żeglińska

dr Tomasz Żurawlew


Komitet Organizacyjny:

Grażyna Czerniak

Jolanta Kowalik

Magdalena Ochmańska

Barbara Pietrewicz

Michał Urbanowicz

Małgorzata Zegler

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl