• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

VII Colloquium Neolatinum 16-18 października 2017 r. Gdańsk

W dniach 16-18 października 2017 roku w Gdańsku odbyło się spotkanie naukowe z cyklu – Colloquium Neolatinum. Była to już siódma tego rodzaju konferencja skierowana do badaczy i miłośników literatury nowołacińskiej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Międzyuczelnianą Pracownię Literatury Łacińskiej XV-XVIII wieku oraz Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie trzydniowych obrad uczeni reprezentujący ośrodki naukowe z Lublina, Wrocławia, Warszawy, Opola, Częstochowy, Krakowa, Poznania, Kielc oraz Olsztyna mieli okazje dokonać prezentacji swoich badań oraz przedsięwzięć naukowych w zakresie recepcji tradycji antycznych w późniejszej kulturze europejskiej. Wygłoszonych zostało blisko 30 referatów naukowych. Instytut Historii oraz Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentowała dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, która wygłosiła referat pod tytułem: Recepcja tradycji klasycznej i patrystycznej w „Liber manualis” Dhuody z Septymanii (ok. 803–843). Celem wystąpienia było ukazanie w filologicznej perspektywie dzieła, które wpisuje się w intelektualny nurt odrodzenia karolińskiego. Prelegentka skupiła się na zaprezentowaniu materiału źródłowego, który w formie zapożyczeń bądź inspiracji odnalazła w Podręczniku Duody z Septymanii. Podkreśliła, że analiza przytoczonej tradycji klasycznej oraz patrystycznej daje możliwość odpowiedzi na szereg pytań badawczych związanych choćby z formacją intelektualną autorki, czy też przyjętą przez nią metodą literacką, interpretacyjną oraz kompilacyjną. Parenetyczne dzieło Dhuody dokumentuje również silny związek tradycji klasycznej z późniejszym rozwijającym się piśmiennictwem oraz kulturą europejską. Obfitujące w dyskusje trzydniowe obrady potwierdziły wciąż rosnące zainteresowanie badaniami neolatynistycznymi w Polsce oraz potrzebę podejmowania dalszego dyskursu na temat szeroko rozumianego piśmiennictwa nowołacińskiego.

 

 

dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl