• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM

KATEDRA HISTORII POLSKI
alt


E-mail: iza.lewandowska@uwm.edu.pl 

https://orcid.org/0000-0003-0853-7913 

www.izabela-lewandowska.pl

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia regionu;
  • Dydaktyka historii;
  • Historia mówiona.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Edukacja i świadomość regionalna;
  • Oral history;
  • Dzieje i kultura Warmii i Mazur;
  • Turystyka historyczna.


PUBLIKACJE


Monografie

Izabela Lewandowska, Edward Cyfus, Magiczne wsie południowej Warmii. Przewodnik historyczno-kulturowy, Olsztyn 2018, ss. 294.

Izabela Lewandowska, Nadleśnictwo Jedwabno. Historia i walory przyrodniczo-kulturowe, Olsztyn 2019, ss. 286.

Izabela Lewandowska, Edward Cyfus, Magiczne wsie południowej Warmii. Przewodnik historyczno-kulturowy, Olsztyn 2018.

Izabela Lewandowska, Sylwia Szkamruk, Walory przyrodniczo-kulturowe i inżynieria krajobrazu przy założeniach pałacowo-parkowych na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2018.

Izabela Lewandowska, Edward Cyfus, Elementarz warmiński, Olsztyn 2017.

Izabela Lewandowska, Sylwia Szkamruk, Koło Łowieckie „Leśnik” w Starych Jabłonkach 1951-2016. Historia i rola w ochronie środowiska przyrodniczego. Monografia z okazji jubileuszu 65-lecia Koła, Olsztyn 2016.

Izabela Lewandowska, Sylwia Szkamruk, Otton Alfons (Otokar) Rudke 1902-1993. Początki powojennego leśnictwa, łowiectwa i bobrownictwa na Warmii, Olsztyn 2015.

Izabela Lewandowska, Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka. Materiały źródłowe, Olsztyn 2015.

Izabela Lewandowska, Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945-1989, Olsztyn 2012.

Izabela Lewandowska, Anita Romulewicz, Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009, Olsztyn 2010.

Izabela Lewandowska, Jan Chłosta, Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939 : w 80-lecie ich utworzenia, Olsztyn 2010.

Izabela Lewandowska, Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003.

Rozdziały w monografiach

Izabela Lewandowska, Wywiad-rzeka z Lucjanem Czubielem. Doświadczenia historyka-oralisty z regionu warmińsko-mazurskiego, w: Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, w serii „Historia w działaniu”, Warszawa 2018, s. 221-226.

Izabela Lewandowska, Magiczne wsie południowej Warmii – propozycja szlaku turystyczno-kulturowego, w: Bursztyn. Wczoraj – dziś – jutro, red. D. J. Olszewski-Strzyżowski, Gdańsk 2018, s. 203-229.

Izabela Lewandowska, Marcin Luter i Reformacja w sztuce numizmatycznej i medalierstwie. Sprawozdanie z wystawy, Drezno, Zamek królewski, sierpień 2017 r., „Bibliotekarz Podlaski” 2018, nr 1, s. 357-362.

Izabela Lewandowska, Edyta Januszewska, Opinie studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczące przyjmowania uchodźców do Polski, w: Edukacja jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka, red. A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2018, s. 401-411.

Izabela Lewandowska, Szkoły z polskim językiem nauczania na Warmii okresu międzywojennego – propozycja szlaku turystyczno-kulturowego, w: Turystyka dziedzictwa, red. I. Janicka, w serii: „Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze”, Gdańsk 2018, t. 3, s. 239-262.

Izabela Lewandowska, Warmian dialect as a manifestation of intangible heritage on the Polish-German borderland culture, w: Borderlands of nations, nations of borderlands. National, ethnic and religious minorities in the Polish space – selected issues, ed. K. Heffner, B. Solga, w serii: “Region and Regionalism” nr 13, vol. 2, Łódź-Opole 2017, s. 67-76.

Izabela Lewandowska, Społeczność żydowska na ziemiach pruskich (Warmii i Mazurach) na przestrzeni dziejów. Zarys problematyki, w: Żydzi wschodniej Polski. Seria V. W kręgu judaizmu, red. J. Ławski, I.E. Rusek, Białystok 2017, s. 349-376.

Izabela Lewandowska, Oral history we współczesnej edukacji szkolnej, w: Amor patriae nostra lex. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej. Studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej, red. A. Gołębiowska, Opole 2017, s. 57-70.

Izabela Lewandowska, Morze Bałtyckie z perspektywy ziem pruskich w międzywojennych podręcznikach czterech krajów: Niemiec, Polski, Litwy i Rosji, [w:] Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej, red. D. Konieczka-Śliwińska, M. Machałek, S. Roszak, Szczecin 2017, s. 71-94.

Edyta Januszewska, Izabela Lewandowska, Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny - jedna perspektywa, [w:] Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, red. M. Kafar, Łódź 2016, s. 271-299.

Izabela Lewandowska, Obraz zakonu krzyżackiego w ikonografii podręcznikowej Polski, Niemiec, Litwy i Rosji w XX wieku, [w:] Zakon Krzyżacki - dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, red. G. Białuński, I. Lewandowska, Olsztyn 2016, s. 197-212.

Izabela Lewandowska, Szlak Kopernikowski - kulturowy szlak turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego. Między teorią a praktyką, [w:] Sztuka i turystyka w przestrzeni kulturowej regionu, red. G. Kobrzeniecka-Sikorska, A. A. Omelan, Olsztyn 2016, s. 67-90.

Izabela Lewandowska, Zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej na terenie Warmii i Mazur, [w:] Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-mazurskim. Stan zachowania, red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, D. Konieczna, Olsztyn 2015, s. 12-36.

Izabela Lewandowska, O potrzebie edukacji regionalnej, czyli o tym jak uczyć o Warmii i Mazurach, [w:] Swoi i obcy? Jak powstawały miasta - początki osadnictwa miejskiego w Prusach, red. D. Bogdan, J. Kiełbik, Olsztyn 2014, s. 55-64.

Izabela Lewandowska, Palaces of the Prussian aristocracy in the social reality of the Polish People's Republic: The case of Sztynort 1945-1989, [w:] Between oblivion and the new order : from research on relationships among memory cultures in former East Prussia after World War Two : studies and sketches, red. K. Narojczyk, Olsztyn  2014, s. 71-84.

Izabela Lewandowska, Persönlichkeiten, [w:] Das "Pruzzenland" als geteilte Erinnerungsregion: Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, red. S. Zloch, I. Lewandowska, Göttingen 2014, s. 229-256.

Izabela Lewandowska, Stosunek państwa i społeczeństwa polskiego do dziedzictwa junkrów pruskich w latach 1945-1989 (casus Steinort/Sztynort), [w:] Meandry kultur pamięci na Warmii i Mazurach po 1945 r. Studia i szkice, red. Krzysztof Narojczyk, Olsztyn 2014, s. 127-150.

Izabela Lewandowska, Turystyka historyczna na pograniczu Mazowsza i Mazur. Sprawozdanie z konferencji, [w:] Turystyka historyczna na pograniczu mazowiecko-mazursko-pomorskim, red. K. Grążawski, Olsztyn 2014, s. 9-18.

Radosław Gross, Izabela Lewandowska, Absolwenci Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, [w:] Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013): dzieje, profil badawczy, absolwenci, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2013, s. 217-314.

Izabela Lewandowska, Dziedzictwo żydowskie w Barczewie – historia, dzień dzisiejszy, perspektywy na przyszłość, [w:] Dialog kultur, red. S. Achremczyk, S. Garbat, L. Ozdarska, Olsztyn 2013, s. 132-161.

Izabela Lewandowska, Dzieje Instytutu w zestawieniach i tabelach (koła naukowe, bibliografia), [w:] Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013). Dzieje – profil badawczy – absolwenci), red. A. Kopiczko, Olsztyn 2013, s. 179-216.

Izabela Lewandowska, Edukacja regionalna jako wyzwanie dla współczesnego zglobalizowanego świata, [w:] Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji : porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w XX-XXI wieku, red. I. Lewandowska, S. Zloch, Olsztyn 2013, s. 257-267.

Izabela Lewandowska,  Olsztyńskie badania i działania w kręgu oral history, [w:] Kultura pamięci. Studia i szkice, red. A. Chlewicka, T. Kawecki, Bydgoszcz 2013, s. 249-263.

Izabela Lewandowska, Osobistości ziem pruskich na przestrzeni wieków. Kanon postaci, [w:] Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji: porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w XX-XXI wieku, red. I. Lewandowska, S. Zloch, Olsztyn 2013, s. 206-230.

Izabela Lewandowska, Władysław Ogrodziński – mój rozmówca, przewodnik naukowy i autorytet społecznikowski, [w:] Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki… Wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim, wstęp i oprac. J. Chłosta, z serii: „Biblioteka Olsztyńska” nr 62, Olsztyn 2013, s. 86-93.

Izabela Lewandowska, Instytut Mazurski jako instytucja nauki. Postulaty badawcze. Kalendarium, [w:] Historia i pamięć. Studia z dziejów XX wieku, red. W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz, Olsztyn 2011, s. 95-113.

Izabela Lewandowska, Młodzież wobec zabytków Warmii i Mazur w okresie Polski Ludowej, [w:] Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej, red. W. Kucharski, G. Straucholda, Wrocław 2012, s. 97-114.

Izabela Lewandowska, Oral history in modern Poland - studies, educational projects, scientific associations, [in] History − Archive Studies – Information Science: methodological issues, ed. K. Narojczyk M. Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010, s. 115-124.

Izabela Lewandowska, Oswajanie poniemieckiej przestrzeni nazewniczej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, [w:] Nazwa dokumentem przeszłości regionu, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski, Wrocław 2010, s. 35-64.

Izabela Lewandowska, Sposoby upamiętniania szkolnictwa mniejszości polskiej na Warmii (1929-1939) w okresie powojennym, [w:] Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym: praca zbiorowa, red. Z. Romanow, Bytów 2010, s. 203-232.

 Izabela Lewandowska, Zamki państwa krzyżackiego w północno-wschodniej Polsce po II wojnie światowej (1945-2005), [w:] Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu - symbole dziejowe = Deutsche Orden: in Geschichte, Ideologie und Wirkung - historische Symbole, red. nauk. J. Gancewski, Olsztyn  2010, s. 209-246, 247-291.

Izabela Lewandowska, Gwara warmińska na przełomie dwóch stuleci (XIX-XXI wiek), [w:] Miejsca pamięci w edukacji historycznej: zbiór studiów, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009, s. 85-93.

Izabela Lewandowska, Zmiany nazewnictwa regionu, miast i wsi oraz przestrzeni miejskiej na przykładzie Warmii i Mazur po II wojnie światowej, [w:] Geografia historyczna a badania społeczno-gospodarcze, red. J. Szczepankiewicz-Battek, Legnica 2009, s. 71-80.

Izabela Lewandowska, Aktualny stan badań nad dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur. Zarys problematyki, [w:] Czas i przestrzeń w naukach geograficznych : wybrane problemy geografii historycznej, red. M. Kulesza, Łódź 2008, s. 79-80.

Izabela Lewandowska, Dziedzictwo kulturowe - problemy terminologiczne, zakres pojęciowy, podejście badawcze, [w:] Róbcie teatr... : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińska, A. Staniszewski, Olsztyn 2007, s. 65-85.


Artykuły w czasopismach naukowych

Izabela Lewandowska, Edward Cyfus, Niezłomny Warmiak infułat Adalbert (Wojciech) Zink (1902-1969), wyd. Fundacja „Debata”, Olsztyn 2017, ss. 87 (recenzja), „Studia Warmińskie” T. 54, 2018, s. 402-404.

Izabela Lewandowska, Muzeum Ziemi Piskiej. Charakterystyka i pozyskiwanie zbiorów. Cz. 1. Muzealia etnograficzne, „Znad Pisy” 2017, nr 23, s. 242-251.

Izabela Lewandowska, Bobry i ludzie - wspólne oddziaływanie w środowisku historycznym i przyrodniczym Warmii i Mazur, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", 2016, nr 30, s. 34-46.

Izabela Lewandowska, Otokar Rudke - życie na polsko-niemieckim pograniczu politycznym, kulturowym i społecznym, "Biografistyka Pedagogiczna", 2016 (1), s. 85-99.

Izabela Lewandowska, The specificity of oral history research in Warmia and Mazury. The concept of interdisciplinary project, "Papers of Social Pedagogy", 2016 (2), s. 75-82.

Izabela Lewandowska, Dziedzictwo żydowskie w Olsztynie - historia, dzień teraźniejszy, perspektywy na przyszłość, "Echa Przeszłości", 2015, t. 16, s. 245-270.

Izabela Lewandowska, O potrzebie powołania Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej (AHM PPW) w Olsztynie, "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej", 2015, nr 5, s. 309-321.

Izabela Lewandowska, Mikołaj Kopernik w polskich podręcznikach historii XX i XXI wieku. Analiza porównawcza, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2014 (3), s. 365-388.

Izabela Lewandowska, O potrzebie ochrony niematerialnego dziedzictwa Warmii, czyli jaka wartość tkwi w relacjach ustnych, "VariArt", 2014 (1), s. 26-27.

Stephanie Zloch, Izabela Lewandowska, Grenzüberschreitungen im Schulbuch, "Geschichte in Wissenschaft und Unterricht", 2013, 64 (1-2), s. 30-45.

Izabela Lewandowska, Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma „Oral History: The Journal of the Oral History Society” – przegląd artykułów, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, 2013, R. 3, s. 282-290.

Izabela Lewandowska, Oral history. Sztumskie historie mówione, "Prowincja. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław", 2013 (4), s. 94-104.

Izabela Lewandowska, Edyta Januszewska, Seminarium biograficzne w naukach społecznych, czyli jak rozmawiać o relacjach ustnych w różnych kontekstach, "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej", 2013, 3, s. 299-303.

Izabela Lewandowska, Program nauczania wątku tematycznego „Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur” na IV etapie edukacyjnym dla przedmiotu „Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok”, „Wiadomości Historyczne”, 2012, nr 1, s. 32-39.

Izabela Lewandowska, Turystyka historyczna na pograniczu Mazowsza i Mazur, "Echa Przeszłości", 2012, t. 13, s. 458-464.

Izabela Lewandowska, Władysław Ogrodziński – przyczynek do biografii, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2012, nr 1, s. 179-220.

Izabela Lewandowska, Kilka uwag o kulturze ludowej Warmii i Mazur w czasach PRL, "VariArt", 2011 (4), s. 20-21.

Izabela Lewandowska, Losy zamku krzyżackiego w Giżycku w okresie powojennym na tle innych założeń zamkowych w północno-wschodniej Polsce, "Masovia", 2010, nr 13, s. 43-56.

Izabela Lewandowska, Stosunek władz i społeczeństwa Warmii i Mazur do dziedzictwa archeologicznego regionu po 1945 roku. Wprowadzenie do zagadnienia, "Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim", 2010, nr 5, s. 161-198.

Izabela Lewandowska, Wojenne losy Henryka Archutowskiego - założyciela i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warmii i Mazur w Londynie, "Masovia", 2009, nr 12, s. 41-52.

Izabela Lewandowska, Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur jako przedmiot badań w ostatnim dziesięcioleciu, "Przegląd Zachodni", 2007 (4), s. 194-214.

Izabela Lewandowska, Reaktywacja dziedzictwa kulturowego. Czy to możliwe?, "Przegląd Turystyczny", 2007 (60), s. 11-12.

Izabela Lewandowska, Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego w Polsce. Sprawozdanie z konferencji, "Echa Przeszłości", 2007, t. 8, s. 350-352.

Izabela Lewandowska, Badacz historii najnowszej jak Sherlock Holmes, czyli jak szukałam informacji o Warmia and Mazury Polish Friendly Association, "Masovia", 2006, nr 9, s. 133-148.

Izabela Lewandowska, Ermland und Masuren aus der Perspektive von Władysław Ogrodziński, Teil 1, "Masurische Storchenpost", 2006 (7), s. 30-34.

Izabela Lewandowska, Ermland und Masuren aus der Perspektive von Władysław Ogrodziński, Teil 2, "Masurische Storchenpost", 2006 (8), s. 18-21.

Izabela Lewandowska, Ermland und Masuren aus der Perspektive von Władysław Ogrodziński, Teil 3, "Masurische Storchenpost", 2006 (9), s. 24-28.

Izabela Lewandowska, Instytut Mazurski w relacji jego współtwórcy - Hieronima Skurpskiego, "Echa Przeszłości", 2006, t. 7, s. 1374-158.

Izabela Lewandowska, Problematyka Prusów w badaniach Instytutu Mazurskiego w Olsztynie w pierwszych latach powojennych, "Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim", 2006, nr 1, s. 79-94.

Izabela Lewandowska, Profesorowie Małgorzata Szostakowska i Tadeusz Filipkowski. Zarys sylwetek naukowych, "Echa Przeszłości", 2005, t. 6, s. 351-355.

Izabela Lewandowska, Warmia i Mazury w latach 1946-1956 w relacji krakowskiego historyka Władysława Ogrodzińskiego, "Przegląd Zachodni", 2005 (3), s. 128-145.

Izabela Lewandowska, Mniejszość ukraińska w opiniach i postawach licealistów z Warmii i Mazur, "Studia Angerburgica", 2004, nr 8, s. 37-50.

Izabela Lewandowska, Biskup Jan Stefan Wydżga i Kapituła Warmińska w drugiej połowie XVII wieku, "Studia Warmińskie", 2001, nr 38, s. 139-153.

Izabela Lewandowska, Jan Stefan Wydżga dostojnik kościelny i prezes Ziem Pruskich, "Studia Warmińskie", 1999, nr 36, s. 141-144.

Izabela Lewandowska, Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga jako mąż stanu i kanclerz Rzeczypospolitej, "Rocznik Elbląski", 1998, nr 16, s. 29-46.

Izabela Lewandowska, Biskupa warmińskiego Jana Stefana Wydżgi portret własny, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne", 1998 (2), s. 52-68.

Izabela Lewandowska, Dzieje samorządu na dawnych ziemiach pruskich, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 1998 (2), s. 329-331.

Izabela Lewandowska, Życie codzienne a środowisko przyrodnicze dawnych ziem pruskich (sprawozdanie z sesji), "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 1998 (2), s. 327-328.


Redakcje monografii wieloautorskich

Das „Pruzzenland“ als geteilte Erinnerungsregion Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, red. S. Zloch, I. Lewandowska, seria: „Eckert. Die Schriftenreihe Studien des Georg-Eckert-Instituts zur internationalen Bildungsmedienforschung“, Band 135, Brauschweig 2014.

Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji : porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w XX-XXI wieku, red. I. Lewandowska, S. Zloch, Olsztyn 2013.

Przewodnik turystyczny po gminie Purda, red. I. Lewandowska, Purda 2013.

Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2012.

Historia odkrywana na nowo: Krzyżacy na Warmii i Mazurach: 1-6 lipca 2010 roku, red. I. Lewandowska, Purda 2010.

Trwanie Warmii. 600 lat Butryn, red. I. Lewandowska, Purda-Olsztyn 2012.


Konferencje

Konferencja naukowa „Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej”, referat: Sytuacja społeczno-kulturalna na Warmii i Mazurach w pierwszym dziesięcioleciu po II wojnie światowej, organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radzionkowie [Radzionków 30 XI 2018 r.]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bursztyn - Wczoraj. Dziś. Jutro”, referat: Magiczne wsie południowej Warmii – propozycja szlaku turystyczno-kulturowego, organizator:  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Gmina Stegna [Gdańsk 7 IX 2018 r.]

Konferencja naukowa „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, referat: Wśród swoich i obcych. Józef Malewski ze wsi Jaroty (1945-1948), organizator Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych [Wrocław 6-7 XI 2017 r.]

XII Toruńskie Spotkania Dydaktyczne „Reformowanie edukacji”, referat: O kondycji polskiej dydaktyki historii w dobie reformy 2017 roku”, organizator Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, SOP Oświatowiec Toruń [Toruń 15-16 IX 2017 r.]

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Ziemie pruskie. Dziedzictwo historyczno-kulturowe a teraźniejszość”, referat: Warmia and Mazury as a multicultural region, organizator Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Fundacja Camp Rodowo [Olsztyn 14 IX 2017 r.]

V Ogólnopolska konferencja geografii historycznej „Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego”, referat: Warmia i Mazury jako palimpsest, czyli o oswajaniu poniemieckiej przestrzeni po II wojnie światowej, organizator: Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej PTG, Komisja Geografii Historycznej PTH [Łódź 22-23 VI 2017 r.]

V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z serii „Współczesne przestrzelinie edukacyjne biografistyki”, na temat „Oblicza patriotyzmu w biografiach”, referat: Józef Malewski (1888-1948) – lokalny patriota z Warmii, organizator Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [Lublin 21-22 IV 2017 r.]

IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, z serii „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki”, na temat: „Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza”, referat: Otokar Rudke – życie na polsko-niemieckim pograniczu politycznym, kulturowym i społecznym [współautor Sylwia Szkamruk], organizator: Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [Lublin 22-23 IV 2016 r.]

Międzynarodowa konferencja: „Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze później”, referat: Gwara warmińska jako wyraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ewolucja zjawiska na przestrzeni dziejów, organizator Instytut Nauk Politycznych UWM [Olsztyn 21-22 VI 2016 r.]

V Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, nt. „Judaizm środkowo- i wschodnioeuropejski”, referat: Społeczność żydowska na ziemiach pruskich (Warmii i Mazur) od XIX do XXI wieku. Zarys problematyki, organizator Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytet w Białymstoku [Białystok 20-21 VI 2016 r.]

XV Międzynarodowa „Łódzka” Konferencja z Geografii Politycznej „Pogranicza narodów i narody pograniczy (Borderlands of nations, nations of borderlands)”, referat: Local Warmian dialect as a sign of intangible heritage on the Polish-German cultural borderland, organizator Zakład Geografii Politycznej w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego [Złotniki-Budziszyn 14–16 IX 2016 r.]

Interdyscyplinarna krajoznawcza konferencja naukowa „Patriotyczny obowiązek. O turystyce zaangażowanej”, referat: Szkoły polskie okresu międzywojennego na Warmii – propozycja szlaku turystycznego, organizator Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego [Gdańsk 13 X 2016 r.]

International Conference “Oral history – usage and methodology”, referat: The specificity of Oral history research in Warmia and Mazury. The concept of interdisciplinary Project, organizator Ośrodek „Pamieć i Przyszłość” w ramach projektu “Polacy w Islandii” [Wrocław 4 XII 2015 r.]

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sztuka a turystyka”, referat: Szlak kopernikowski – kulturowy szlak turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego. Między teorią a praktyką, organizator Wydział Sztuki oraz Wydział Nauk o środowisku UWM [Olsztyn 3 XII 2015 r.]

Konferencja naukowa: „Dzieje pogranicza. Wielowiekowe relacje kurpiowsko-mazursko-warmińskie”, referat: Niematerialne dziedzictwo kulturowe Warmii i możliwość jego ochrony w świetle konwencji UNESCO, organizator: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Tow. Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. A. Chętnika, Tow. Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, Ostrołęckie Tow. Naukowe im. A. Chętnika [Olsztyn 9 XI 2016 r.]

Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą, referat: „Szkoła miejscem edukacji regionalnej. Problemy i postulaty nauczania o dziedzictwie kulturowym w regionach etnicznie mieszanym”, organizatorzy: Urząd Marszałkowski województwa Dolnośląskiego, Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, Dolnośląski ODN we Wrocławiu, Ośrodek Kultury i sztuki we Wrocławiu [Wrocław 11-13 IX 2015 r.]

Izabela Lewandowska, O potrzebie powołania Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej (AHM PPW) w Olsztynie, XIX Powszechny Zjazd Historyków w Szczecinie. [17-21 września 2014 r.]

Izabela Lewandowska, Obraz zakonu krzyżackiego w ikonografii podręcznikowej Polski, Niemiec, Litwy i Rosji w XX wieku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zakon krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, UWM IHiSM, Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek Ryn. [Ryn 4-6 grudnia 2014 r.]

Izabela Lewandowska, Mikołaj Kopernik w polskich podręcznikach historii XX i XXI wieku. Analiza porównawcza, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Mikołaj Kopernik 1473-1543-2013, OBN, Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, Pracownia Kopernikańska, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. [Olsztyn 21-22 maja 2013 r.]

Izabela Lewandowska, Jak pisać podręcznik historii regionalnej?, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wielkie małe historie: różne pogranicza we wspólnej Europie, Saksońska Agencja Oświatowa w Görlitz oraz Muzeum Historii Polski ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. [Warszawa 5-6 listopada 2013 r.]

Izabela Lewandowska, [współautor Edyta Januszewska], Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny – jedna perspektywa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Autobiografia – Biografia – Narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej, Wydz. Nauk o Wychowaniu, Katedra Badań Edukacyjnych UŁ. [Łódź 29-30 maja 2012 r.]

Izabela Lewandowska, Międzynarodowy projekt „Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji” i jego możliwości w wizualizacji historii regionalnej, IX Toruńskie Spotkania Dydaktyczne: Wizualizacje historii, PTH, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Historii przy Stowarzyszeniu Oświatowców Polskich w Toruniu. [Toruń 7-8 września 2012 r.]

Izabela Lewandowska, Świadomość historyczna, dziedzictwo kulturowe, edukacja regionalna – i co z tego wynika dla muzeum?, II Forum Muzeów Warmii, Mazur i Powiśla, Muzeum Warmii i Mazur. [Olsztyn 19 listopada 2012 r.]

Izabela Lewandowska, Olsztyńskie badania i działania w kręgu oral history, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura pamięci, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Biblioteka Główna, Fundacja dla UKW, PTH oddział w Bydgoszczy, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. [Bydgoszcz 14-15 listopada 2011 r.]

Izabela Lewandowska, Zamki państwa krzyżackiego w północno-wschodniej Polsce po II wojnie światowej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zakon Krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole dziejowe, UWM Olsztyn, Zakon Szpitala NMP w Jerozolimie, PTH oddział Olsztyn, Miasto Olsztyn, Gmina Purda. [Olsztyn 2 lipca 2010 r.]

Sympozja

Moderacja spotkania dyskusyjnego z dr h.c. Hansem-Gertem Pötteringiem: „Wielokulturowość dziedzictwem i wyzwaniem zjednoczonej Europy”, organizator Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej oraz Fundacja Konrada Adenauera [Olsztyn 18 I 2017 r.]

Polsko-niemiecko-rosyjskie seminarium studenckie i doktoranckie „Ziemie pruskie – dziedzictwo historyczno-kulturowe a teraźniejszość”, referat: Kwitajny i pałac Dönhoffów po II wojnie światowej, organizator Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Fundacja Rodowo [Camp Rodowo/k. Sorkwit 27 IX 2016 r.]

II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego „Dziedzictwo – pamięć – tożsamość“, wykład główny: Dziedzictwo kulturowe i jego rola w kształtowaniu tożsamości społeczności lokalnej, organizator Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego [Rzeszów 19 V 2016 r.]

Izabela Lewandowska, Stosunek państwa i społeczeństwa polskiego do dziedzictwa junkrów pruskich w latach 1945-1989 (casus Steinort/Sztynort), Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 roku. [Olsztyn 12-13 września 2014 r.]


Granty

Grant Komitetu Badań Naukowych na zadanie badawcze „Historyczna świadomość młodzieży na Warmii i Mazurach” składany przez Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, realizowany w roku 2000.


Projekty

„Czas na tradycję – działania kulturowe i etnograficzne w gminie Dąbrówno”, Realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”, ze środków  Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wykonawca w projekcie 2017 r.

„Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole”, w ramach sieci współpracy: „Regionalizm – patriotyzm jutra”, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, składany przez Stowarzyszenie Dom Warmiński oraz Polskie Zamki Gotyckie, wykonawca w projekcie 2017 r.

„Gwara warmińska – warsztaty regionalne dla nauczycieli”, Program „Kultura ludowa i tradycyjna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego składany przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, wykonawca w projekcie 2017 r.

 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – Elementarz gwary warmińskiej”, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, działanie 431, składany przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia”, wykonawca w projekcie 2012-2015.

„Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy”, Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - konkurs FIO 2016 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, składany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno - Nasze Miejsce na Ziemi, wykonawca w projekcie 2016 r.

„Rozsmakuj się w Warmii i Mazurach, poznaj zapomniane oblicze regionu”, w ramach programu „Wędrowna Akademia Kultury” realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018” oraz ze środków samorządów Ełku i Olsztyna oraz Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykonawca w projekcie 2016 r.

“Warmio – quo vadis?”, Realizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 3 - Kultura ludowa i tradycyjna, ekspert w projekcie 2016 r.

„Historia lokalna – Warmia – kraina wielu kultur i narodów”, Realizowany przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie/Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit in Allenstein, finansowany przez Prezydenta Miasta Olsztyna, wykonawca w projekcie 2016 r.


Projekt „Przykładowa rewitalizacja charakterystycznych dla krajobrazu obiektów małej architektury przy uwzględnieniu ich typologicznej różnorodności i charakterystycznych uszkodzeń środowiskowych” będący kontynuacją programu „Ratujmy Kapliczki Warmińskie” organizator: Powiat Olsztyński wraz z Gminami i Stowarzyszeniem na rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Niemczech, jako autor opracowania naukowo-badawczego, w latach 2009-2010.

Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany na lata 2010-2013: „Pruzzeland [Ziemie pruskie]”. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji” Nr 565/1/N-DFG/09/2010/0.


STAŻE NAUKOWE

Ryga, staż w ramach projektu „Sniffer dog-animator innowacji” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. [3-7 grudnia 2013 r.]

Georg-Eckert-Institut in Brunszwik. [20 listopada 2011 r. - 4 grudnia 2011 r.]

Instytut Historii Litwy. [16-30 czerwca 2011 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia (specjalność nauczycielska, archiwalna oraz turystyka historyczna) – Dydaktyka historii, Marketing i zarządzanie w turystyce, Historia mówiona jako metoda badawcza, Historia mówiona w Polsce i na świecie, Oral history w archiwistyce, Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, seminarium licencjackie

Stosunki międzynarodowe – Warmia i Mazury na tle innych regionów w Polsce i Europie, Europejska ochrona dóbr kultury,

Bibliotekoznawstwo – Usługi biblioteczno-informacyjne, Edukacja regionalna, Historia kultury, Ochrona dziedzictwa bibliotecznego

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – Turystyka dziedzictwa, seminarium licencjackie

Socjologia – Historia regionu

Turystyka i rekreacja – Kulturowa turystyka miejska i industrialna, Kulturowe szlaki turystyczne, Regionalizm a turystyka etniczna, Walory turystyczne Warmii i Mazur, seminarium licencjackie

Filologie: polska i germańska – Pedagogika ogólna

Wszystkie kierunki – Etykieta


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Współpraca z Telewizją Polską oddział Olsztyn w ramach promocji Wydziału Humanistycznego oraz Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Współpraca z Uniwersytetem Dzieci w ramach promocji nauki i Wydziału Humanistycznego UWM.


Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. [od 1992 r.; w zarządzie olsztyńskiego oddziału od 12 I 2004 r.]

Członek Komisji Dydaktycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego. [od 2004 r.]

Członek Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego od IX 1992 r., sekretarz Komisji Badań nad Kulturą Warmii i Mazur. [od 15 III 2010 r., przewodnicząca od 18 XI 2013 r.]

Członek Towarzystwa Naukowego „Pruthenia”. [sekretarz 2005-2010]

Członek Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach od III 2008 r. [członek Zarządu 2012-2015]

Członek National Geographic Society. [od 1 II 2015 r.]

Członek Towarzystwa Historii Mówionej. [od wiosny 2009 r.]

Współpraca z Pełnomocnikiem Marszałka ds. Dziedzictwa Niematerialnego Warmii i Mazur.

Współpraca ze szkołami i nauczycielami w organizowaniu i przebiegu praktyk śródrocznych oraz ciągłych dla studentów Historii.

Współpraca z Polskim Radiem Olsztyn w ramach promocji Wydziału Humanistycznego oraz Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w regionie Warmii i Mazur w ramach promocji nauki oraz Wydziału Humanistycznego UWM.


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA


Nagroda imienia Władysława Orkana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej [2018 r.]

I nagroda dla Pracowni Wydawniczej Elset za książkę Elementarz warmiński (autorstwa Izabeli Lewandowskiej i Edwarda Cyfusa) na VIII Przeglądzie Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze” w Olsztynie [2018 r.]

III nagroda dla Agencji WIT za książkę Magiczne wsie południowej Warmii (autorstwa Izabeli Lewandowskiej i Edwarda Cyfusa) na VIII Przeglądzie Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze” w Olsztynie [2018 r.]

Laur „Najlepszym z Najlepszych” za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą w roku 2016 nadany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego [2017 r.]

Brązowy Medal „Zasłużony kulturze – Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego [2016 r.]

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury za rok 2016. Nagroda zbiorowa (wraz z Edwardem Cyfusem i Łukaszem Ruchem) za wpis gwary warmińskiej na krajową listę dziedzictwa niematerialnego [2016 r.]

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. [2014 r.]

Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. [2007 r.]

Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. [2003 r.]

Wyróżnienie za pracę zgłoszoną na konkurs o Nagrodę Naukową im. W Kętrzyńskiego nadane przez Towarzystwo Naukowe oraz Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego. [2003 r.]


HOBBY

Strój i gwara warmińska, organizacja muzeum warmińskiego gburstwa, zbieranie ziemi z miejsc bitewnych, zbieranie opakowań od czekolad, taniec i rekreacja.

„Czas na tradycję – działania kulturowe i etnograficzne w gminie Dąbrówno”, Realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”, ze środków  Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wykonawca w projekcie 2017 r.

 

„Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole”, w ramach sieci współpracy: „Regionalizm – patriotyzm jutra”, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, składany przez Stowarzyszenie Dom Warmiński oraz Polskie Zamki Gotyckie, wykonawca w projekcie 2017 r.

„Gwara warmińska – warsztaty regionalne dla nauczycieli”, Program „Kultura ludowa i tradycyjna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego składany przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, wykonawca w projekcie 2017 r.

 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – Elementarz gwary warmińskiej”, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, działanie 431, składany przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia”, wykonawca w projekcie 2012-2015.

„Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy”, Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - konkurs FIO 2016 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, składany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno - Nasze Miejsce na Ziemi, wykonawca w projekcie 2016 r.

„Rozsmakuj się w Warmii i Mazurach, poznaj zapomniane oblicze regionu”, w ramach programu „Wędrowna Akademia Kultury” realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018” oraz ze środków samorządów Ełku i Olsztyna oraz Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykonawca w projekcie 2016 r.

“Warmio – quo vadis?”, Realizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 3 - Kultura ludowa i tradycyjna, ekspert w projekcie 2016 r.

„Historia lokalna – Warmia – kraina wielu kultur i narodów”, Realizowany przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie/Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit in Allenstein, finansowany przez Prezydenta Miasta Olsztyna, wykonawca w projekcie 2016 r.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl