• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Karol Sacewicz

KATEDRA HISTORII POLSKI

E-mail: karol.sacewicz@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-9174-2939

Dyscyplina i specjalność naukowa:

 • Historia najnowsza.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Komunizm i antykomunizm w Drugiej Rzeczypospolitej;
 • Życie polityczne w Drugiej RP;
 • Polska i Polacy podczas II wojny światowej;
 • Prasa Drugiej Rzeczypospolitej;
 • Prasa Polski Podziemnej;
 • Dzieje polityczne i militarne Polskiego Państwa Podziemnego;
 • Podziemie komunistyczne w okupowanej Polsce
 • Kształtowanie się życia politycznego na Warmii i Mazurach po 1945 r.;
 • Wojna w Wietnamie;
 • Współczesne konflikty zbrojne;
 • Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku.


PUBLIKACJE


Monografie

Karol Sacewicz, Polska Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/ Komunistycznej Partii Polski. Wypisy z prasy i dokumentów, t. 1: 1918-1928, (redakcja i opracowanie), Olsztyn 2014, ss. 294.

Karol Sacewicz, Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich (1939-1945), Warszawa 2009, ss. 399.


Rozdziały w monografiach

Karol Sacewicz, „Armia Berlinga” w propagandzie i publicystyce Polskiego Państwa Podziemnego [w:] Wojsko Polskie w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej, red. H. Łach, Olsztyn 2016, s. 265-280.

Karol Sacewicz, Cmentarze wojenne i miejsca pochówku ofiar drugiej wojny światowej na Warmii i Mazurach - próby syntezy [w:] Ochrona pamięci o ofiarach działań wojennych na Warmii i Mazurach, red.  P. Kardela, s. 30-46.

Karol Sacewicz, Józef Piłsudski i jego działalność polityczna w świetle dokumentów i publicystyki KPRP/KPP w latach 1918-1935: zarys problemu, [w:] Józef Piłsudski: człowiek - żołnierz - polityk, red. Z. Girzyński, J.  Kłaczkow, Toruń 2016, s. 366-381.

Karol Sacewicz, Kilka uwag o miejscu problematyki polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurach w historiografii polskiej po 1989 roku, [w:] Warmińsko-Mazurskie Studia z Historii Najnowszej. T. 1, red. D. Krysiaka, Olsztyn 2016, s. 203-214.

Karol Sacewicz, Raport Komórki Bezpieczeństwa Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP na Kraj na temat podziemia komunistycznego w okupowanej Polsce z 11 lutego 1943 r. [w:] Polska pod okupacją 1939-1945. T. 2 / [kolegium redakcyjne Marcin Przegiętka i 7 pozostałych], Warszawa 2016, s. 169-186.

Karol Sacewicz, Antykomunistyczne inicjatywy parlamentarne Związku Ludowo-Narodowego (1919-1927). Zarys problemu [w:] Komuniści w II Rzeczypospolitej: ludzie - struktury - działalność, red. M. Bukała, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2015, s. 523-543.

Karol Sacewicz, Metody i koncepcje przeciwdziałania Polski Podziemnej wobec działalności komunistów „polskich” (1939-1944). Próba syntezy [w:] Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku, red. R. Łatka, B. Szlachta, Kraków 2015, s. 107-124.

Karol Sacewicz, Kilka uwag na temat stosunku KPRP/KPP wobec PPS w międzywojennej Warszawie, [w:] Komuniści w międzywojennej Warszawie, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014, s. 295-332.

Karol Sacewicz, Wojna na lewicy- pierwsze starcia. Walka o hegemonię w warszawskich radach delegatów robotniczych pomiędzy KPRP a PPS (1918-1919), [w:] Komuniści w międzywojennej Warszawie, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014, s. 241-294.

Karol Sacewicz, Kadry Polskiej Partii Robotniczej na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948. Zarys problemu, [w:] Polska Partia Robotnicza 1944-1948. Studia i szkice, red. M. Krzysztofiński, Rzeszów 2014, s. 105-134.

Karol Sacewicz, Miejsce i rola artylerii w organizacyjnych oraz operacyjnych koncepcjach funkcjonowania Polskich Sił Zbrojnych w kraju na przykładzie działalności Wydziału Artylerii („Knieja”, „34”, „Bem”) Oddziału III. Komendy Głównej Armii Krajowej (1942–1944), [w:] Garnizony artyleryjskie na Warmii i Mazurach. Część II: Artyleria polska w XX wieku. W 70. rocznicę powstania 1 Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. gen. J. Bema w Węgorzewie, red. W. B. Łach, Węgorzewo 2014, s. 115-127.

Karol Sacewicz, Prasa Polskiego Państwa Podziemnego wobec komunistów, [w:] Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942-1944/1945, red. K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2013, s. 262-300.

Karol Sacewicz, KG AK wobec kwestii przeciwdziałania polityczno-propagandowej działalności podziemia komunistycznego w okupowanej Polsce w 1943 roku. Zarys problemu, [w:] Człowiek wobec problemów XIX i XX wieku, red. nauk. M. Franz, M. Karda, Toruń 2011, s. 355-371.

Karol Sacewicz, Komuniści „polscy” wobec dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej w świetle materiałów MSW II RP (1918-1938). Zarys problemu, [w:] Historia i pamięć. Studia z dziejów XX wielu, red. W. Gieszczyński, W. Łach, K. Sacewicz, Olsztyn 2011, s. 441-458.


Artykuły w czasopismach naukowych

Karol Sacewicz, "Sprawa Pogotowia Patriotów Polskich" w świetle publikacji polskiej prasy narodowej i socjalistycznej w latach 1924-1926, "Echa Przeszłości", 2016, t. 17, s. 155-169.

Karol Sacewicz, Jednolitofrontowe koncepcje Komunistycznej Partii Robotniczej Polski / Komunistycznej Partii Polski w świetle dokumentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 23 listopada 1936 roku, "Echa Przeszłości", 2016, t. 17, s. 245-274.

Karol Sacewicz, Zabezpieczenia kontrwywiadowcze Polskiego Państwa Podziemnego przed agenturalną działalnością polskich komunistów (1939-1944) - przykład KG ZWZ-AK, "Biuletyn Informacyjny - miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Organizacji Pożytku Publicznego", 2016, nr 9, s. 69-74.

Karol Sacewicz, Razem czy osobno? Władze PPS i KPRP/KPP wobec obchodów święta 1 maja w latach 1919-1928, "Dzieje Najnowsze", 2015, t. 1, s. 3-32.

Karol Sacewicz, Sprawa tzw. Rosyjskiej delegacji czerwonego krzyża w świetle publikacji prasy komunistycznej w Polsce (1918-1919), „Przegląd Wschodnioeuropejski”, 2014, nr 5/1, s. 45-59.

Karol Sacewicz, Ruch komunistyczny na ziemiach polskich w latach 1918-1923 w świetle materiałów operacyjnych i opracowań agend Ministerstwa Spraw Wewnętrznych II RP, „Echa Przeszłości” 2012, t. XIII, s. 253-278.

Karol Sacewicz, Concepts of the Political and Military Position of the Polish Underground State in Response to the Red Army`s Invasion of the Eastern Territories of the Second Republic of Poland (1943-1944) – a Broad Outline, „Echoes of the Past”, 2011, t. XII, s. 173-188.

Karol Sacewicz, Bolszewizm, komunizm, stalinizm w prasie Polski Podziemnej (1939-1945), „Przegląd Wschodnioeuropejski”, 2010, t. 1, s. 47-62.

Założenia i zakres współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych a Ministerstwem Spraw Zagranicznych w przeciwdziałaniu rozwojowi organizacji komunistycznych w II RP na podstawie pisma Jana Bacha (19 II 1937 r.), oprac. K. Sacewicz, „Echa Przeszłości”, 2010, t. XI, s. 333-339.

Ocena działalności podziemia komunistycznego na podstawie Memoriału w sprawie niebezpieczeństwa rewolucji komunistycznej w Polsce (kwiecień 1943 r.), oprac. K. Sacewicz, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2009, nr 1(14), s. 385-416.

Karol Sacewicz, "Blok" Henryka Glassa wobec zagrożenia sowiecko-komunistycznego na podstawie "Planu C" (październik 1943 r.), "Echa Przeszłości", 2007, t. 8, s. 221-234.


Redakcje monografii wieloautorskich

Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939: historia i pamięć, red. K. A. Kierski, S. Nowakowski, K. Sacewicz, Olsztyn 214, ss. 160.

Historia i pamięć: studia z dziejów XX wieku, red. W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz, Olsztyn 2011, ss. 540.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Karol Sacewicz, Józef Piłsudski w świetle publicystyki i propagandy KPRP/KPP (1918-1938), Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Józef Piłsudski - w osiemdziesiątą rocznicę śmierci, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii. [Warszawa (Sejm RP) 9 czerwca 2015 r.]

Karol Sacewicz, Polska Podziemna wobec "ludowego" Wojska Polskiego (1943-1945), Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego... [Węgorzewo 6-8 maja 2015 r.]

Karol Sacewicz, Prasa Polskiego Państwa Podziemnego wobec konferencji jałtańskiej (1945 r.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Jałta - rzeczywistość, mit i pamięć, Instytut Pamięci Narodowej, Europejskiej Centrum Solidarności oraz Muzeum II Wojny Światowej. [Gdańsk 19-20 lutego 2015 r.]

Karol Sacewicz, Porozumienie Antykomunistyczne „Blok” wobec komunistów i komunizmu (1939-1944), Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie (Zamek Królewski). [Warszawa 16-17 października 2014 r.]

Karol Sacewicz, Miejsce i rola artylerii w organizacyjnych oraz operacyjnych koncepcjach funkcjonowania Polskich Sił Zbrojnych w Kraju na przykładzie działalności Wydziału Artylerii („Knieja”, „34”, „Bem”) Oddziału III Komendy Głównej Armii Krajowej (1942-1944); Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Artyleria polska w XX wieku – 70 rocznica powstania 1 warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 11 Mazurski Pułk Artylerii. [Węgorzewo 28-29 listopada 2013 r.]

Karol Sacewicz, Wojna na lewicy – pierwsze starcie. Walka o hegemonię w warszawskich Radach Delegatów Robotniczych pomiędzy KPRP a PPS (1918-1919); Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Komuniści w międzywojennej Warszawie, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie. [Warszawa 4 grudnia 2012 r.]

Karol Sacewicz, Powstrzymać zapędy rewolucyjne. Antykomunistyczne inicjatywy parlamentarne Związku Ludowo Narodowego 1919 -1928. Zarys problemu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Komuniści, kryptokomuniści, sowieccy poputczycy w II RP. Ludzie, struktury, działalność, IPN Oddział w Rzeszowie. [Rzeszów 30 listopada – 2 grudnia 2011 r.]

Karol Sacewicz, KG AK wobec kwestii przeciwdziałania polityczno-propagandowej działalności podziemia komunistycznego w okupowanej Polsce w 1943 roku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Człowiek w Europie. Skąd i dokąd zmierzamy?, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. [Gdynia 22-23 września 2011 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Staże naukowe

Staż dydaktyczno-naukowy w Waszyngtonie w The Institute of World Politics. [5-29 września 2014 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia Polski XX w.;

Historia powszechna XX w.;

Organizacje międzynarodowe;

Międzynarodowe stosunki polityczne;

Mechanizmy życia politycznego i sprawowania władzy;

Polska polityka zagraniczna;

Komuniści "polscy" w latach II wojny światowej;

Polskie Siły Zbrojne na frontach II wojny światowej;

Polska i Polacy pod okupacją;

Seminarium licencjackie.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl