• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Witold Gieszczyński, prof. UWM

KATEDRA HISTORII POLSKI

E-mail: witold.gieszczynski@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-5989-3569

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia - dzieje najnowsze.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Historia Warmii i Mazur po 1945 roku;
  • Dzieje społeczno-polityczne PRL.


PUBLIKACJE


Monografie


Echa Grudnia 1970 w województwie olsztyńskim w dokumentach organów bezpieczeństwa, wybór, wstęp i oprac. W. Gieszczyński, Olsztyn 2020, ss. 127.

Witold Gieszczyński, „Solidarity” and the fall of the communist rule in Warmia and Mazury (1980-1989), Olsztyn 2016, ss. 225.

Witold Gieszczyński,  "Dla dobra Kościoła, Ojczyzny i bliźniego" : Klub Inteligencji Katolickiej - Warmiński Klub Katolików w Olsztynie (1980-2015), Olsztyn 2015, ss. 151.

Witold Gieszczyński, Od narodzin „Solidarności” do Trzeciej Rzeczypospolitej. Przemiany społeczno-polityczne w województwie olsztyńskim (1980-1989), Olsztyn 2011, ss. 540.


Rozdziały w monografiach

Witold Gieszczyński, Zniszczenia wojenne w Polsce zachodniej i północnej (na przykładzie Okręgu Mazurskiego), [w:] Gospodarka PRL. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2018, s. 13-25.

Witold Gieszczyński, Kilka uwag na temat przesiedleń Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury w latach 1945-1947, [w:] Między Wilnem a Olsztynem : w 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, red. P. Bojarski, A.Szmyt, Olsztyn 2016, s. 27-34.

Witold Gieszczyński, Majątki ziemskie na Warmii i Mazurach pod sowiecką administracją wojskową (1945-1948), [w:] Między historią polityczną a historią społeczną. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. J. Gołota, Pułtusk-Olsztyn-Ostrołęka-Warszawa 2014, s. 287-303.

Witold Gieszczyński, Tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa ps. „Maksym”. Refleksje na temat pewnego werbunku, [w:] Polska w XX wieku. W kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych. Księga pamiątkowa dedykowana śp. Profesorowi Tadeuszowi Kisielewskiemu, red. T. Kuczur, T. Wolsza, Bydgoszcz 2013, s. 283-299.


Artykuły w czasopismach naukowych

Obchody 70. rocznicy urodzin Józefa Stalina w grudniu 1949 roku (na przykładzie województwa olsztyńskiego), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2019, nr 3, s. 567-590.

Represje komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w powiecie kętrzyńskim (1945-1956), „Echa Przeszłości” 2019, t. XX/2, s. 305-321.

Kryzys aparatu bezpieczeństwa w latach 1954-1956 (na przykładzie województwa olsztyńskiego), „Echa Przeszłości” 2017, t. XVIII, s. 301-318.

Witold Gieszczyński, Z działalności Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w Olsztynie w świetle sprawozdania za 1983 rok, "Echa Przeszłości", 2015, t. 16, s. 233-244.

Witold Gieszczyński, Echa Czerwca 1976 roku na Warmii i Mazurach w świetle materiałów KW PZPR w Olsztynie, „Echa Przeszłości”, 2014, t. XV, s. 245-300.

Witold Gieszczyński, "Echa Przeszłości". Bibliografia zawartości za lata 2010-1014, "Echa Przeszłości", 2014, t. 15, s. 371-379.

Witold Gieszczyński, Działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Olsztynie (1980-2013), „Echa Przeszłości”, 2013, t. XIV, s. 123-138.

Witold Gieszczyński, Armia sowiecka  na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948. Szkic do monografii, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika”, 2013, t. XXVII, s. 59-75.

Witold Gieszczyński, Human Migration on the Territory of the Former East Prussia After the Second World War, „Echa Przeszłości", 2011, t. XII, s. 189-200.

Witold Gieszczyński, Klub Inteligencji Katolickiej w Olsztynie 1980-1981 (w dokumentach Służby Bezpieczeństwa), "Echa Przeszłości", 2007, t. 8, 235-269.


Redakcje monografii wieloautorskich

Gospodarka PRL. Wybrane zagadnienia, red. nauk. W. Gieszczyński, Olsztyn 2018, ss. 406.

Historia i pamięć. Studia z dziejów XX wieku, red. nauk. W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz, Olsztyn 2011, ss. 540.

Wielkie wojny w Prusach. Działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, red. nauk. W. Gieszczyński, N. Kasparek, Dąbrowno 2010, ss. 268.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Witold Gieszczyński, Przesiedleńcy z ziem wschodnich w punktach etapowych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Warmii i Mazurach (1945-1947), Konferencja naukowa pt. Losy Polaków na Wschodzie XIX-XXI w. Spotkanie drugie: Przesiedlenia, przemieszczenia, przyjazdy, powroty i ucieczki, Instytut Historii Uniwersytet Łódzki. [Łódź 14-15 XI 2019 r.]

Witold Gieszczyński, Olsztyńskie w przededniu wyborów parlamentarnych 1989 roku, Konferencja naukowa pt. Rok ostatni. 1989 w województwie olsztyńskim, Instytut Pamięci Narodowej. Delegatura w Olsztynie, Archiwum Państwowe w Olsztynie. [Olsztyn 21 XI 2019 r.]

Witold Gieszczyński, Zniszczenia wojenne na ziemiach zachodnich i północnych Polski ze szczególnym uwzględnieniem Okręgu Mazurskiego, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Gospodarka w PRL, Olsztyn, 8-9 XII 2016 r., organizatorzy: Wydział Humanistyczny UWM, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Ośrodek Badań nad PRL, Archiwum Państwowe w Olsztynie.

Witold Gieszczyński, Repatriacja, ekspatriacja czy wypędzenie? Kilka uwag na temat przesiedleń Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury w latach 1945-1947, Konferencja naukowa pt. Siedemdziesięciolecie przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie. [18 XI 2015 r.]

Witold Gieszczyński, Społeczno-polityczne konsekwencje wyborów czerwcowych 1989 roku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Czerwiec ’89 po 25 latach, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku – Delegatura w Olsztynie, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. [Olsztyn 28 maja 2014 r.]

Witold Gieszczyński, Strajk w Olsztyńskich Zakładach Graficznych w 1981 roku (na lamach „Gazety Olsztyńskiej”), Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Podziemna prasa w PRL., Instytut Pamięci Narodowej. Delegatura w Olsztynie, Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. [Olsztyn 3-5 listopada 2010 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia Polski XX wieku;

Historia PRL;

Polityka zagraniczna Polski;

Seminarium magisterskie oraz licencjackie.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie;

Polskie Towarzystwo Historyczne.


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora UWM w Olsztynie za opublikowanie przez Wydawnictwo Uniwersyteckie w latach 2011-2012 najlepszej książki w dziedzinie historia. [2013 r.]

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl