• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Sławomir Augusiewicz, prof. UWM

KATEDRA WOJSKOZNAWSTWA i STUDIÓW STRATEGICZNYCH

E-mail: slawomir.augusiewicz@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5875-2550

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia Polski i powszechna XVI-XVIII w.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Wojny i wojskowość na terenie Prus Książęcych, Brandenburgii i Rzeczypospolitej;
  • Społeczeństwo i życie polityczne Prus Książęcych i Rzeczypospolitej;
  • Biografistyka.


PUBLIKACJE


Monografie

Sławomir Augusiewicz, Przebudowa wojska pruskiego w latach 1655-1660. U źródeł wczesnonowożytnej armii, Oświęcim 2014, ss. 410.


Rozdziały w monografiach

Sławomir Augusiewicz, Brandenburska załoga Malborka w latach 1629-1635, [w:] Mniejszości narodowe i religijne na Żuławach, red. J. Hochleitner, Malbork 2016, s. 91-104.

Sławomir Augusiewicz, Rezydenci brandenburscy jako obserwatorzy sejmów Rzeczypospolitej w XII wieku, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Parlamentaryzm, red. B. Krysztopa-Czupryńska, J. Kiełbik, Olsztyn 2016, s. 120-126.

Sławomir Augusiewicz, System kar w armii brandenbursko-pruskiej w świetle artykułów wojennych elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma z 1656 roku, [w:] Społeczeństwo polskie i wojsko : studia i materiały, red. K. Maksymiuk, D. Wereda, A. Zawadzki, Siedlce 2016, s. 39-51.

Sławomir Augusiewicz, Artykuły wojenne elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma z 1656 roku. Początki prawa wojskowego w Prusach Książęcych, [w:] Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich : prawo i bezprawie: praca zbiorowa, red. J. Kiełbik, Olsztyn 2015, s. 63-73.

Sławomir Augusiewicz, Materiały do zagadnienia okupacji rosyjskiej Królestwa w Prusach w latach 1758-1762, [w:] W podróży przez wiek osiemnasty...., Studia i szkice z epoki nowożytnej, red. A. Perłakowski, M. Wyszomirska, M. Zwierzykowski, Kraków 2015, s. 183-195.

Sławomir Augusiewicz, Załoga Piławy w 1601 roku, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną. T. 4, red. Z. Hundert, K. Żojdzia, J. J. Sowa, Oświęcim 2015, s. 244-258.

Sławomir Augusiewicz, Personel medyczny w armii brandenbursko-pruskiej w połowie XVII wieku, [w:] Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. O zdrowiu i chorobie, red. J. Kiełbik, Olsztyn 2014, s. 127-138.

Sławomir Augusiewicz, Bitwa pod Fehrbellinem 28 czerwca 1675 roku w świetle aktualnego stanu badań, [w:] „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić. Studia z dziejów nowożytnych (XVI – XVIII w.), red. M. Forycki, A. Perłakowski, F. Wolański, Poznań 2012, s. 65–76.

Sławomir Augusiewicz, Garnizon Birż w latach 1659 – 1687 I jego komendant Karol Karlick von Nezetitz, [w:] Ustrój – polityka – kultura. Studia ofiarowane Profesor Stefanii Ochmann Staniszewskiej, red. J. Maroń, R. Kołodziej, Wrocław 2011, s. 261–295.

Sławomir Augusiewicz, Sukcesy militarne Hohenzollernów, [w:] Dynastie Europy, t. VII, Hohenzollernowie, Warszawa 2010, s. 74–81.

Sławomir Augusiewicz, Prusy Książęce jako teatr operacyjny w II wojny północnej 1655–1660, [w:] Wielkie wojny w Prusach, red. W. Gieszczyński, N. Kasparek, Dąbrówno 2010, s. 69–96.


Artykuły w czasopismach naukowych

Sławomir Augusiewicz, Poselstwo Petera Hoffmanna do Afanasija Ordina-Naszczokina (styczeń-luty 1660). Przyczynek do zagadnienia polityki brandenburskiej wobec Moskwy, "Wieki Stare i Nowe", 2016, t. 10 (15), s. 35-46.

Sławomir Augusiewicz, Rekrutacja kadry oficerskiej obrony krajowej w Prusach Książęcych na początku XVII wieku, "Studia Historyczno-Wojskowe", 2015, t. 6, s. 149-160.

Sławomir Augusiewicz, Smerc' i pahavanne namesnika Prusii Baguslava Radzivila, "Arche Pacatak", 2015, t. 6, s. 253-271.

Sławomir Augusiewicz, Gabriel Woyniłłowicz, oficer jazdy koronnej z poł. XVII w. Zarys biografii, "Studia z Dziejów Wojskowości", 2012, t. I, s. 101–128.

Sławomir Augusiewicz, The composition of the brandenburg – prussian military aid in campaigns against Turkey in 1672–1675, "Echa Przeszłości", t. XII, 2011, s. 47 – 55.

Sławomir Augusiewicz, Spis uchodźców z Wielkiego Księstwa Litewskiego w Prusach Książęcych w latach 1655–1656 w zbiorach Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie, "Komunikaty Mazursko–Warmińskie", 2011, nr 1, s. 97–181.

Sławomir Augusiewicz, Nieznane materiały do bitwy ochmatowskiej 1665 roku w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahle, "Echa Przeszłości", 2006, t. 7, s. 159-173.

Sławomir Augusiewicz, Zdobycie Grudziądza w 1659 roku w relacji Jerzego Lubomirskiego, "Echa Przeszłości", 2004, t. 5, s. 339-348.

Sławomir Augusiewicz, Reorganizacja armii prusko-brandenburskiej w 1655 roku, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2001 (3), s. 423-431.

Sławomir Augusiewicz, Trzecia sesja naukowa z cyklu "Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich", "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 1999 (1), s. 159-161.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Sławomir Augusiewicz, Materiały do zagadnienia okupacji rosyjskiej Królestwa w Prusach w latach 1758-1762, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wokół spraw wewnętrznych i międzynarodowych osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka. [Poznań 29 stycznia 2015 r.]

Sławomir Augusiewicz, Bogusław Radziwiłl wobec planów elekcji vivente rege w latach 1661-1662, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wokół wolnych elekcji w państwie polsko - litewskim XVI-XVIII w. O znaczeniu idei wyboru - między teorią a praktyką, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. [Ustroń 27-28 listopada 2014 r.]

Sławomir Augusiewicz, Regulaminy wojska brandenbursko-pruskiego w połowie XVII wieku, Ogólnopolska Konferencja Naukow: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Samorząd ziem pruskich. Organizacja i funkcjonowanie, Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynie. [Olsztynek 28 października 2014 r.]

Sławomir Augusiewicz, Rezydenci brandenburscy jako obserwatorzy sejmów Rzeczypospolitej w XVII w., Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Między Barokiem a Oświeceniem. Parlamentaryzm, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie; Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. [Olsztyn 12–13 czerwca 2014 r.]

Sławomir Augusiewicz, Bogusław Radziwiłł w historiografii [polskiej], Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne problemy historii i kultury Litwy w dyskursie akademickim: interpretacje badaczy litewskich i polskich, Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Instytut Historii Litwy, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. [Wilno 9–11 maja 2013 r.]

Sławomir Augusiewicz, Oficerowie obrony krajowej (Landesdefension) w Prusach Książęcych w I poł. XVII wieku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kadry decydują o wszystkim – biografistyka wojskowa na przestrzeni dziejów, Oddział IPN we Wrocławiu, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodek „Pamięć i Przeszłość”. [Wrocław 21–23 września 2012 r.]

Sławomir Augusiewicz, Bitwa pod Fehrbellinem [28 VI 1675], Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Między Barokiem a Oświeceniem. Wielkie bitwy, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie; Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. [Ostróda 10-11 czerwca 2010 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Granty

Sławomir Augusiewicz [wykonawca], Źródła do dziejów Polski z XVI – XVIII w., Część I. Niemcy, Tom 1 Berlin. Brandenburgia. Meklemburgia. Saksonia Anhalt.  Tom 1.1. Tajne Archiwum Państwowe – Pruskie Dziedzictwo Kulturowe (Geheimes Staatsarchiv – Preussischer Kulturbesitz), Berlin – Dahlem, numer grantu: 1 1H 11 026080, kierownik grantu: dr hab. Leszek Ziątkowski.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia nowożytna Polski;

Rzeczpospolita szlachecka;

Dzieje państwa i społeczeństwa.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Olsztynie. [2004-2010]

Sekretarz Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. [od 2005 r.]

Członek zarządu Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. [od 1998; skarbnik w l. 1998 – 2004]

Przewodniczący Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. [od stycznia 2008 r.]


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie II stopnia. [2012 r.]

Brązowy Krzyż Zasługi. [2010 r.]

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie II stopnia. [2006 r.]

Nagroda naukowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego za pracę: Kampania hetmana Wincentego Gosiewskiego W Prusach Książęcych w październiku 1656. [1997 r.]


HOBBY

Birofilistyka, sport (za wyjątkiem sportów walki), literatura kryminalna i sensacyjna.

historia nowożytna Polski; Rzeczpospolita szlachecka. Dzieje państwa i społeczeństwa. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl