• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Radosław Gross, prof. UWM

KATEDRA HISTORII POLSKI

E-mail: radoslaw.gross@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-4190-5415

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia, historia najnowsza.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Historia społeczno-gospodarcza PRL;
  • Dzieje Warmii i Mazur po II wojnie światowej;
  • Oświata;
  • Ruch młodzieżowy i organizacje paramilitarne w powojennej Polsce;
  • Badanie kultur pamięci.


PUBLIKACJE


Monografie

Radosław Gross, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i jego studenci, Olsztyn 2013, ss. 92.

Radosław Gross, Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w województwie olsztyńskim w latach 1948-1955, Olsztyn 2011, ss. 384.


Rozdziały w monografiach

Radosław Gross, Działania oświatowe wobec młodzieży autochtonicznej na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie światowej, [w:] Na pograniczach: w kręgu historii, sztuki i mediów, red. A. Chudzik, R. Lipelt, Sanok 2016, s. 81-96.

Radosław Gross, Kresowiacy na olsztyńskiej wsi w latach 1945-1956 w świetle źródeł Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie), [w:] Między Wilnem a Olsztynem: w 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, red. P. Bojarski, A. Szmyt, Olsztyn 2016, s. 143-161.

Radosław Gross, Przydatność źródeł archiwalnych do badań nad pamięcią zbiorową młodzieży w okresie PRL na przykładzie koncesjonowanych organizacji młodzieżowych na Warmii i Mazurach, [w:] Doświadczenie komunizmu - pamięć i język, red. P. Zemszał, R. Halili, M,. Głuszkowski, Toruń 2016, s. 13-34.

Radosław Gross, Spuścizna przeszłości źródłem wartości, instrumentem kreowania tożsamości politycznej, czy zbędnym balastem? Stosunek do przeszłości współczesnych olsztyńskich organizacji młodzieżowych, [w:] Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka, red. M. Hübner, K. Zieliński, Toruń 2016, s. 187-212.

Radosław Gross, Kształtowanie świadomości historycznej młodego pokolenia w okresie stalinowskim na przykładzie junaków Powszechnej Organizacji "Służba Polsce", [w:] Narracje pamięci: między polityką a historią, red. K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Toruń 2015, s. 147-165.

Radosław Gross, Próby sterowania procesem przemian tożsamościowych ludności rodzimej na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956, [w:] Na pograniczach: szanse i zagrożenia społeczne, red. P. Frączek, J. Koralczuk, Sanok 2015, s. 205-218.

Radosław Gross, Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kreowanie postaw przyszłych żołnierzy "nowej" Polski w okresie stalinowskim. Przykłady paramilitarnych organizacji młodzieżowych, [w:] Wpływ doświadczeń II wojny światowej na przemiany organizacyjne i doktrynalne Wojska Polskiego w systemie obronnym państwa w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, red. W. B, Łach, D. Radziwiłłowicz, Olsztyn 2015, s. 387-405.

Radosław Gross, Założenia planu sześcioletniego na Warmii i Mazurach jako przykład przekształceń gospodarczych północno-wschodniego pogranicza Polski do 1955 roku, [w:] Na pograniczach : kulturowe obrazy ludzi i miejsc, red. A. Chudzik, Sanok 2015, s. 61-76.

Radosław Gross, Źródła archiwalne licencjonowanych związków i organizacji w badaniach kultur pamięci w Olsztynie w latach 1945-1989, [w:] Meandry kultur pamięci na Warmii i Mazurach po 1945 r. Studia i szkice, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2014, s. 337-358.

Radosław Gross, Sowieckie źródła strategii gospodarczej w Polsce w latach 1947-1956, [w:] Między historią polityczną a historią społeczną. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. J. Gołota, Pułtusk-Olsztyn-Ostrołęka-Warszawa 2014, s. 337-357.

Radosław Gross, Methodology of research on the collective memory of members of associations and organisations in the communist regime in Olsztyn Province, [w:] Between Oblivion and the New Order. From research on relationships among memory cultures in former East Prussia after World War Two. Studies and sketches, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2014, s. 289-311.

Radosław Gross, Lidzbark Warmiński w latach 1976-1989, [w:] Historia Lidzbarka Warmińskiego, t. II cz. II, red. K. Mikulski, E. Borodij, Lidzbark Warmiński 2014, s. 10-226.

Radosław Gross, Wydział Humanistyczny, [w:] Olsztyn uniwersytecki: z Kortowa rodem, red. A. Faruga, B. Pilarek, Olsztyn 2014, s. 23-56.

Gross Radosław, Absolwenci Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, [w:] Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013): dzieje, profil badawczy, absolwenci, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2013, s. 217-314.

Radosław Gross, Licencjonowane organizacje i związki masowe na olsztyńskiej scenie pamięci, [w:] Olsztyn jako region pamięci w latach 1945–1989, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2013, s. 283-351.

Radosław Gross, Kształtowanie obrazu przeszłości przez olsztyńskie organizacje i związki młodzieżowe, [w:] Olsztyn jako region pamięci w latach 1989–2013, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2013, s. 73-116.

Radosław Gross, Indoktrynacja jako narzędzie formowania postaw obywatelskich młodzieży w pierwszych latach PRL (1945-1956), [w:] Edukacja obywatelska. Rekonstrukcje – krytyka - interpretacje, red. V. Kopińska, Włocławek 2013, s. 33-54.

Radosław Gross, Edukacja obywatelska czy edukacja paramilitarna? Wybrane elementy polityki wychowawczej w okresie stalinowskim, [w:] Edukacja obywatelska. Rekonstrukcje – krytyka - interpretacje, red. V. Kopińska, Włocławek 2013, s. 11-32.

Radosław Gross, Od Gdańskiego Sierpnia do stanu wojennego. Lokalne struktury partyjne wobec przemian w kraju na przykładzie Komitetu Miejskiego PZPR w Lidzbarku Warmińskim (1980-1981), [w:] Polska w XX wieku. W kręgu badań historycznych politologicznych i prawnych, red. T. Koczur, T. Wolsza, Bydgoszcz 2013, s. 251-275.

Radosław Gross, Dariusz Radziwiłłowicz, Zakład Historii XX Wieku, [w:] Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013). Dzieje – Profil badawczy – Absolwenci, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2013, s. 83-96.

Radosław Gross, A few remarks on research methods and sources to study the history of youth organizations in Poland during the Stalinist period, [w:] History-Archive Studies-Information Science: methodological issues, ed. K. Narojczyk, M. Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010, s. 103-114.Artykuły w czasopismach naukowych

Radosław Gross, Okręg Mazurski w świetle materiałów Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Olsztynie (marzec-maj 1945 roku), "Echa Przeszłości", 2016, t. 17, s. 187-210.

Radosław Gross, Obciążenia gospodarstw chłopskich na Warmii i Mazurach w latach 1948-1956, "Echa Przeszłości", 2015, t. 16, s. 193-221.

Radosław Gross, Społeczna klasyfikacja gruntów na Warmii i Mazurach w 1949 roku i jej skutki, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2015 (1), s. 91-110.

Radosław Gross, Formowanie Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” na terenie województwa olsztyńskiego w 1948 r., „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2010, nr 2, s. 123-135.

Radosław Gross, Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” na terenie województwa olsztyńskiego, „Echa Przeszłości”, 2010, t. XI, s. 255-274.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Radosław Gross, Wpływ doświadczeń drugiej wojny światowej na kreowanie postaw przyszłych żołnierzy „nowej” Polski w okresie stalinowskim. Przykład paramilitarnych organizacji młodzieżowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej (konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [Olsztyn 6-8 maja 2015 r.]

Radosław Gross, Przemiany wsi na Warmii i Mazurach w latach 1949-1956, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Gospodarcza Żelazna Kurtyna. Część I: Reformy rolne i polityka wobec rolnictwa, IPN, SGH. [Warszawa 25-26 listopada 2014 r.]

Radosław Gross, Źródła archiwalne licencjonowanych związków i organizacji w badaniach kultur pamięci w Olsztynie w latach 1945-1989, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [Olsztyn 12-13 listopada 2014 r.]

Radosław Gross, Próby sterowania procesem przemian tożsamościowych ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Na pograniczach kultur i narodów. Problemy społeczne i przemiany kulturowe, PWSZ. [Sanok 18-20 września 2014 r.]

Radosław Gross, Przydatność źródeł archiwalnych do badań nad pamięcią zbiorową młodzieży w okresie PRL na przykładzie koncesjonowanych organizacji młodzieżowych na Warmii i Mazurach, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Doświadczenie komunizmu. Pamięć i język – spojrzenie w stronę teorii, UMK. [Toruń 13-14 czerwca 2014 r.]

Radosław Gross, Spuścizna przeszłości źródłem wartości, instrumentem kreowania tożsamości politycznej, czy zbędnym balastem? Stosunek do przeszłości współczesnych olsztyńskich organizacji młodzieżowych, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka, UMK. [Toruń 7-8 kwietnia 2014 r.]

Radosław Gross, Założenia planu sześcioletniego na Warmii i Mazurach jako przykład przekształceń gospodarczych północno-wschodniego pogranicza Polski do 1955 roku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Na pograniczach kultur i narodów. Problemy historii, PWSZ. [Sanok 10-12 października 2013 r.]

Radosław Gross, „Inżynierowie dusz ludzkich”. Ogólnopolskie Forum Literackie w 1979 roku jako przykład infiltracji środowisk literackich w PRL, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Niebezpieczne związki polityki i kultury, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. [Poznań 29-30 maja 2013 r.]

Radosław Gross, Kształtowanie świadomości historycznej młodego pokolenia w okresie stalinowskim na przykładzie junaków Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Pamięć i Polityka Historyczna. Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem, UMK. [Toruń 18 kwietnia 2013 r.]


Seminaria

Radosław Gross,  1) Edukacja obywatelska czy edukacja paramilitarna? Wybrane elementy polityki wychowawczej w okresie stalinowskim; 2) Indoktrynacja jako narzędzie formowania postaw obywatelskich młodzieży w pierwszych latach PRL (1945-1956), Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Edukacja obywatelska. Tradycje - Stan obecny – Perspektywy zmian, PWSZ, Włocławek 17 maja 2013 r.


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Granty

Radosław Gross [uczestnik], Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy, numer grantu: 12H 11 0005 80, kierownik grantu: kierownik dr hab. Krzysztof Narojczyk.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia państw nadbałtyckich;

Polityka zagraniczna Polski;

Historia powszechna XX wieku.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Polskie Towarzystwo Historyczne.


HOBBY

Fotografia, turystyka.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl