Stypendium ministra

 

Tryb składania wniosku o stypendium

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.

O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni.

Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

Student przekazuje drogą elektroniczną do Dziekanatu swojego Wydziału: grazyna.sikorska@uwm.edu.pl

1.      wypełniony w edytorze tekstowym wniosek (proszę nie zapisywać wniosku w postaci plików PDF) - opisany jako „wniosek stypminskrótuczelnia_nazwisko imię"

(część C wniosku -WYKAZ OSIĄGNIĘĆ- Student wypełnia wykorzystując generator opisów osiągnięć przygotowany przez Ministerstwo),

2.      osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako „wniosek stypminskrótuczelnia nazwisko imię - oswiadczenie.PDF",

3.      osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia opisany jako „wniosek stypminskrótuczelnia nazwisko imię - zalaczniki.PDF",

Wszystkie wskazane powyżej dokumenty, Student dostarcza do dziekanatu (wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej, artystycznej, sportowej) również w postaci papierowej.

Termin złożenia kompletnego wniosku(tj. przesłanie wersji elektronicznej i papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia) w Dziekanacie Wydziału           upływa 10 października 2019 r.

Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów - w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia - w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) - do dnia 30 września 2019 r.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Warunki otrzymania stypendium

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:
-        znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiamilub
-        znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

-        jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,

-        posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Rodzaje znaczących osiągnięć studenta

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (w roku 2019 jako znaczące osiągnięcie może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki , tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych - część A, B i C),
 3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
 4. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową,
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
  1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  2. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  3. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  4. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  5. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  6. miejsca, o którym mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 2. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  1. uniwersjadzie,
  2. akademickich mistrzostwach świata,
  3. akademickich mistrzostwach Europy,
  4. Europejskich Igrzyskach Studentów.

 

Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

 1. w przypadku osiągnięć naukowych:
  1. stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI,
  2. oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim studenta w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy - w przypadku współautorstwa,
  3. oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
  4. programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
  5. oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
  6. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
  7. oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia - w przypadku nagrody zespołowej;
 2. w przypadku osiągnięć artystycznych:
  1. broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu,
  2. oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,
  3. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
  4. oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia - w przypadku nagrody zespołowej;
 3. w przypadku osiągnięć sportowych - oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

Przygotowanie załączników do wniosku

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej, artystycznej , sportowej.

Powinien być to osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć - z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. „1c - skan stron publikacji X".

W celu zmniejszenia objętości pliku PDF zawierającego ww. załączniki, należy stosować następujące zasady:

 • w przypadku publikacji - wystarczą tylko strony zawierające imię i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI, tj. pierwsze kilka stron zawierające opis książki/czasopisma i spis treści; nie jest wymagana treść rozdziału w monografii czy treść artykułu - nie należy jej skanować,
 • w przypadku oświadczeń współautorów o wkładzie autorskim - możliwe są dwie formy oświadczenia - indywidualne lub zbiorowe - przykładowe wzory oświadczeń o współautorstwie.docx; w przypadku braku kontaktu ze współautorem albo innych obiektywnych przyczyn braku tego dokumentu należy opisać w załączniku przyczyny braku oświadczenia danego współautora,
 • w przypadku referatów z konferencji nie jest wymagane przedstawienie treści referatu czy też certyfikatu uczestnictwa w konferencji - wystarczy oświadczenie studenta o autorstwie (100%) i samodzielnym wygłoszeniu referatu (ze wskazaniem nazwy konferencji i tytułu referatu) oraz program konferencji lub materiał pokonferencyjnego (np. książka abstraktów), w których widoczne będą imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
 • w przypadku dużej objętości pliku zawierającego program konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego - można zastąpić tę informację linkiem (www) do strony konferencji lub strony z materiałem pokonferencyjnym;
 • w przypadku osiągnięć artystycznych - nie należy dołączać skanów przedstawiających dzieła artystyczne (np. obraz, zdjęcie, etc.); wymagane są przede wszystkim broszury lub programy z festiwalu, koncertu, wystawy lub potwierdzenia prezentacji dzieł przez organizatorów (a więc głównie dokumenty tekstowe).

Do wniosku obowiązkowo dołączane jest również oświadczenie studenta (osobny plik PDF - skan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.