konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Muzyki

 

DZIEKAN
WYDZIAŁU SZTUKI
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni
w Instytucie Muzyki

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:
• posiadać tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne,
• dorobek artystyczny w zakresie wokalistyki
• posiadać doświadczenie artystyczne i dydaktyczne z zakresu muzyki,
• wykazać się biegłą znajomością języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomością języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
• Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
• Życiorys,
• Kwestionariusz osobowy,
• Odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub odpis dyplomu doktora habilitowanego sztuk muzycznych,
• Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów artystycznych, naukowo- badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych,
• Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć - dotyczy kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu,
• Informację o całokształcie dorobku artystycznego i badawczego - dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu,
• Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich,
• Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego - dotyczy obcokrajowców,
• Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
• Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat),
• Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez dat),
• Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego - dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu.
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5 321 zł.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w dziekanacie Wydziału Sztuki ul. Szrajbera 11
p. 112, w terminie od 02 stycznia 2020 do 31 stycznia 2020 roku (do godziny 12.00). Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

 

Dziekan

prof. dr hab. Benedykt Błoński