PRACOWNICY
dr hab. Anna Drogosz

 

 

 

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Angielskiego

adiunkt

Pracownia Językoznawstwa Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 210

telefon: 89 52 46 515

e-mail: anna.drogosz@uwm.edu.pl 


konsultacje 

Materiały dla studentów

Profil na portalu Academia

Communication and Evolution Research Group


Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej

1993          

Uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej w Katedrze Filologii Angielskiej UMK w Toruniu. Tytuł pracy magisterskiej The Application of Cognitive Grammar in an Analysis of Pro-forms in English and Polish.

Promotor pracy magisterskiej prof. dr hab. Aleksander Szwedek

2003

Nadanie przez Radę Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Temat rozprawy doktorskiej: Reflexivisation Phenomena in English and Polish. A Cognitive Grammar Perspective.

Promotor: prof. dr hab. Henryk Kardela, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Szwedek (Akademia Bydgoska), prof. dr hab. Wojciech Kubiński (Uniwersytet Gdański)

2020 Nadanie przez Rade Naukową Dyscypliny Jezykoznawstwo UWM stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie jezykoznawstwo.
   
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   
1993-1994    

Lektor języka angielskiego w Międzywydziałowym Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

1994-1996

Asystent w Międzywydziałowym w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

1996-2003

Asystent w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (od 1999 przekształconej w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

2003-2018         

adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej

2018-2020 asystent w Katedrze Filologii Angielskiej/Instytucie Językoznawstwa
2020- adiunkt w Instytucie Językoznawstwa

 

 

Stypendia i staże zagraniczne

1992 trzymiesięczne stypendium (TEMPUS) na Uniwersytecie Katolickim w Angers (Francja)

1992-1993 dziewięciomiesięczne stypendium (TEMPUS) na Uniwersytecie Keele (Wielka Brytania)

marzec 1997 r. - DUET TEMPUS - wyjazd do Exeter, Wielka Brytania przygotowanie materiałów i opracowanie programu studiów dwuprzedmiotowych.

 

Nagrody i wyróżnienia

2004 Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

2013 Nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy

2014 Srebrny Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

2016 Nagroda zespołowa Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej

2018 Nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy

2020 Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe

 

Działalność dydaktyczna 

Wykłady:

 1. Wstęp do językoznawstwa
 2. Gramatyka kontrastywna (program autorski)
 3. Gramatyka opisowa: fonetyka i fonologia
 4. Językoznawstwo stosowane
 5. Wpływ czynników społeczno-kulturowych na zmianę językową (program autorski)
 6. Teoria i praktyka badań nad językiem
 7. Ekolingwistyka
 8. Wykład specjalizacyjny z językoznawstwa kognitywnego

Ćwiczenia specjalistyczne:

 1. Fonetyka praktyczna
 2. Gramatyka opisowa: fonetyka i fonologia
 3. Proseminarium
 4. Seminarium magisterskie
 5. Seminarium licencjackie
 6. Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa kognitywnego
 7. Pisanie tekstów akademickich

Ćwiczenia z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego:

 1. PNJA: Konwersacje
 2. PNJA: Pisanie
 3. PNJA: Czytanie

 

Działalność naukowa

 

Zainteresowania badawcze

Językoznawstwo kognitywne, w szczególności:

 • zastosowanie teorii metafor pojęciowych i amalgamatów konceptualnych do analizy dyskursu naukowego
 • ewolucja języka
 • metafory multimodalne
 • personifikacja.

 

Publikacje

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Pro-forms in English and Polish - A Cognitive Approach. Kwartalnik Neofilologiczny 3/1994 PWN, s. 255-264.
 2. Chudy P., Leleń H., Strzelecka (Drogosz) A.: Teaching Practical English and Literature to TEMPUS Students at School of Pedagogy in Olsztyn Materiały konferencyjne Konferencji Duet TEMPUS - Two Subject Teacher Training. Principles and Practice. 1999. Kraków. WSP
 3. Reflexive Pronouns in English and Polish: A Cognitive Approach. Acta Neophilologica. Olsztyn 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 74-86.
 4. The Conceptual Distinction between Polish Markers of Reflexivity: siebie and się. Acta Neophilologica Olsztyn 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 108-118.
 5. Polysemous nature of the Polish marker "siebie" Linguistics Applied 1; 2008, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, s. 49-58.
 6. Ontological metaphors in Darwin's The Origin of Species. [w:] S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska New Pathways in Linguistics 2008. Olsztyn, Instytut Neofilologii UWM, s. 93-120.
 7. Metaphors of family, tree and struggle in Darwin's The Origin of Species [w:] S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska New Pathways in Linguistics 2009. Olsztyn, Instytut Neofilologii UWM, s. 109-140.
 8. Metaphors of time and Darwin's Scenario of Evolution Prace Językoznawcze 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 77-87.
 9. EXISTENCE IS LIFE.  Metaphors of language that ecolinguistics lives by.  [w:] S. Puppel i M. Bogusławska-Tafelska New Pathways in Linguistics 2010 Olsztyn, Katedra Filologii Angielskiej, s. 59-74.
 10. Polysemous nature of the Polish marker "się"  Linguistics Applied 2010 2/3; Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, s. 102-116.
 11. On the inevitability of personification in Darwin's Origin of Species. Linguistics Applied 2011, 4; Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, s.62-70.
 12. Darwin's theory of evolution and the explicatory power of conceptual metaphors 2012 [w:] A. Kwiatkowska Łódź Studies in Language 26, Text and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric, Frankfurt am Main,  Peter Lang, s. 165-171.
 13. From objectification to personification.  Darwin's concept of (natural) selection. Acta Neophilologica XIV/1. Olsztyn 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 51-60.
 14. Conceptual foundations of progress in Darwin's theory of evolution Acta Neophilologica XIV/2. Olsztyn 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 121-128
 15. English and Polish: Two faces of the reflexivity [w:] A. Rozumko i D. Szymaniuk Directions in English-Polish Contrastive Research.  Białystok 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 21-38.
 16. Personifikacja i agentyfikacja jako siatka semantyczna [w:] Cichmińska, M. i I. Matusiak-Kempa (red.) Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Olsztyn 2012, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie; 22-32.
 17. Verbal and pictorial metaphors in the theory of evolution Prace Językoznawcze 2013 V/1; 21-30
 18. EVOLUTIONARY CHANGE IS A JOURNEY: From Darwin to Dawkins Acta Neophilologica XV/2. Olsztyn 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 19-30.
 19. Podróż, Obcy i Kapitan Niezłomny czyli o modelach kulturowych w serialu Star Trek [w:] Krawczyk-Łaskarzewska, A.; Naruszewicz-Duchlińska, A. i P. Przytuła. Seriale w kontekście kulturowym: Gatunki, konwergencja, recepcja. 2014 Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej UWM, s. 69-79.
 20. Cultural models in the parliamentary debate over banning eugenic abortion [w:] Kiklewicz A.; Uchwanowa-Szmygowa I. Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne. 2015 Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 221-227.
 21. Rola metafor ontologicznych w dziele Karola Darwina "O powstawaniu gatunków". Prace Językoznawcze XVII/1 Olsztyn 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego s. 21-32.
 22. Anthropocentric metaphors in evolutionary biology [w:]  Bogusławska-Tafelska, M.; A. Drogosz (red.) Towards the Ecology of Human Communication 2015 Cambridge Scholars Publishing, 19-29. 
 23. Darwin's metaphors. A Cognitive Semantics approach to the theory of evolution. Academic Journal of Modern Philology. Vol 5 (2016); 31-45. Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk.
 24. Between tradition and progress in translation of technical standards (współautor Piotr Drogosz) Prace Językoznawcze XVIII/2 Olsztyn, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; 37-44.
 25. Konstrukcja znaczeń/Konstrukcja odbioru. Serial Star Trek: Seria oryginalna [w:] A. Krawczyk-Łaskarzewska i A. Naruszewicz-Duchlińska (red.) Seriale w kontekście kulturowym. Widzowie - fani - twórcy. Instutytu Polonistyki i Logopedii, Olsztyn 2016; 1-13. 
 26. Conceptualization of the gene in Richard Dawkins' The Selfish Gene. Academic Journal of Modern Philology, Vol. 6, (2017). Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu i Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej , 75-84
 27. Not to be impolite, but this is war. How the impolite strategy of challenge is utilised and countered in debates between atheists and Christians (współautor Aleksandra Górska) Prace Językoznawcze XIX/4 Olsztyn, 2017; 65-77.
 28. Force-dynamic patterns in the theory of evolution  [w:] A. Mierzwińska-Hajnos I R. Augustyn New Insights into the Language and Cognition Interface. 2018 Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars, s. 36-50.
 29. The metaphor of struggle in communication of the evolutionary theory. (2018) Styles in Communication. Bucharest: University of Bucharest, pp. 36-49
 30. Languages in conflict: Antagonistic Construals in Evolutionism and Linguistics (złożone do recenzji)
 31. Światotwórcza moc personifikacji na przykładzie serialu animowanego My Little Pony. Przyjaźń to magia w: Postać w kulturze wizualnej. Tom 5: Postacie, światy, fikcje. (2019) Anna Krawczyk-Łaskarzewska i Alina Naruszewicz-Duchlińska (red.) Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej; 35-51. 
 32. Język jako przekład rzeczywistości na przykładzie teorii Karola Darwina (przyjete do druku)

Monografie i redakcja monografii zbiorowych

 1. Reflexivization in English and Polish. A Cognitive Grammar Perspective. 2008. Olsztyn, Instytut Neofilologii UWM
 2. Towards the Ecology of Human Communication. 2015 Cambridge Scholars Publishing (współredaktor Marta Bogusławska-Tafelska)
 3. A Cognitive Semantics Approach to Darwin's Theory of Evolution" 2019 San Diego: AE Academic Publishing.

 

Udział w konferencjach

 1. Accents, Teaching English Phonetics and Phonology, Łódź,1997 
 2. Warsztaty dramatyczne, Kraków 1998
 3. The Evidence of Literature. What cognitive grammar tells us about literature. Kazimierz Dolny, 1998 
 4. Irish and Scottish Literature and Culture. Kazimierz Dolny, 1998
 5. Duet TEMPUS - Two Subject Teacher Training. Principles and Practice. Kraków 1999
 6. VIII Konferencja PASE, Wrocław, 1999
 7. IX Konferencja PASE, Gdańsk 2000.
 8. Cognitive Linguistics in the Year 2001, Łódź, 2001
 9. Ronald Langacker's Lectures on Cognitive Grammar, Lublin, 2001
 10. Parasession on Passive, Reflexive, Impersonal and Related Constructions to the 10th International Cognitive Linguistics Conference. Referat: Passive use of the Polish marker of reflexivity "się". Sopot, 2007
 11. Rok Darwina na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Wydział Biologii UWM 24 kwietnia 2009. Referat: "The Origin of Species" - metafory pojęciowe użyte przez Darwina do opisu teorii ewolucji
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa Ways to Protolanguage. 23 września 2019, Toruń (bez referatu)
 13. Cognitive Poetics and Rhetoric, 28-30.01.2010 Uniwersytet Łódzki.  Referat: Darwin's theory of evolution and the explicatory power of conceptual metaphors
 14. Seminarium dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, 2011 Olsztyn - Kortowo
 15. Nowe Zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV.  Metafory i amalgamaty pojęciowe. 11-12.05.2012. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Referat: Poziomy personifikacji. Personifikacja jako siatka integracyjna.
 16. Materialitat und Medialitat der Sprache. das 47. Linguistische Kolloquium in Olsztyn, 6-8 września 2012. Referat: Darwin's metaphors and their visual representations in contemporary evolutionism.
 17. Impolin: Impoliteness and Interaction 23-24. 05. 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Referat: Not to be impolite, but this is war. How the impolite strategy of challenge is utilised and countered in debates between atheists and Christians (współautor dr Aleksandra Górska).
 18. Olsztyn Linguistic Conference 2013 "Post-Newtonian models of the world and new paradigms in language and communication studies. 2-3. 09. 2013 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat: Anthropocentric metaphors in evolutionism.
 19. Ogólnopolska konferencja "Seriale w kontekście kulturowym - w poszukiwaniu ideału i straconego czasu" 7-9. 04. 2014 UWM w Olsztynie. Referat: "Podróż, Kobieta i Kapitan Niezłomny czyli o modelach kulturowych w serialu Star Trek".
 20. Międzynarodowa konferencja "Lingwistyka dyskursu: na skrzyżowaniu idei i tradycji naukowych. IV Międzynarodowy okrągły stół ds. problematyki dyskursu" 25-28 czerwca 2014 UWM Olsztyn. Referat: 'The handicapped also have a right to live'. Cultural models in parliamentary debate over banning eugenic abortion.
 21. Międzynarodowa konferencja Humans in Evolutionary Perspective 1st Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies 23-25. 10. 2014 Wrocław. Referat: "Evolution works by natural selection. A linguistic perspective on personification in the theory of evolution".
 22. Międzynarodowa konferencja ICA Łódź Regional Conference. Expanding Communication: Old Boundaries and new Frontiers. 9-11 kwietnia 2015 Łódź. Referat: The metaphor of struggle in communication of the evolutionary theory.
 23. Międzynarodowa konferencja naukowa "Między słowami - między światami" Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. 16-17 kwietnia 2015 Olsztyn. Referat Między tradycją i postępem w tłumaczeniach norm technicznych (współautor Piotr Drogosz).
 24. Ogólnopolska konferencja naukowa "Seriale w kontekście kulturowym - po dwóch stronach ekranu" 7-9 maja 2015 Olsztyn. Referat: Star Trek: The Original Series. Konstrukcja znaczeń/Konstrukcja odbioru.
 25. Ogólnopolska konferencja naukowa Tożsamość kobiet. Próba wizerunku kobiet od czasów najdawniejszych do współczesności. 14-15 maja 2015 Olsztyn. Referat: "Między superbohaterką a Sierotką Marysią. Postać Niki Mickiewicz z serii dla młodziezy Rafała Kosika."
 26. Międzynarodowa konferencja naukowa "Cognitive Linguistics in the Year 2015" 24-26 września 2015. UMCS Lublin. Referat: Force-dynamic patterns in the theory of evolution.
 27. Udział w warsztatach nauczycielskich "Nowe dzieci - nowy nauczyciel - nowa szkoła. Poszerzony paradygmat edukacyjny: badania akademickie, praktyczne aplikacje, nowe punkty widzenia" 10 lutego 2016, UWM Olsztyn.
 28. Międzynarodowa konferencja naukowa "Languages in Contact", 28-29.05.2016 Wrocław. Wykład plenarny pt. "Languages in Conflict: Antagonistic construals in evolutionism and linguistics". 
 29. Ogólnopolska konferencja naukowa Cognitive Linguistics 2016. Olsztyn; 22-24 września 2016. Wygłoszony referat "Higher" animals and emergent valuation. A blending analysis of Darwin's Tree of Life.
 30. Ogólnopolska konferencja naukowa Cognitive Linguistics 2016. Olsztyn; 22-24 września 2016. Referat: "Okno" - definicje pojęć w normach technicznych w świetle językoznawstwa kognitywnego (współautor Piotr Drogosz)
 31. Ogólnopolska konferencja naukowa Cognitive Linguistics 2017. Rzeszów; 20-23 września (bez referatu).
 32. Międzynarodowa konferencja "Languages in Contact", 16-17 czerwca 2018, Wrocław. Wygłoszony referat: "Metaphors, blends and the origin of language".
 33. Ogólnopolska konferencja "Cognitive Linguistics in Year 2018" 23-26 września 2018, Poznań. Wygłoszony referat "Achieving human scale in Darwin's theory of evolution".
 34. Ogólnopolska konferencja Postać w kulturze wizulanej. Światy - akcje- interakcje. 9-11 maja 2019 Olsztyn. Wygłoszony referat "My Little Pony. Personifikacja jako kucyk roboczy światotwórstwa".
 35. Międzynarodowa konferencja Wizerunek/Image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tesktu. 26-28 czerwca 2019 Olsztyn. Wygłoszony referat: "The image of PERSON in verbal and non-verbal communication".  
 36. Międzynarodowa konferencja "Cognitive Linguistics in Year 2019" 26-28 września 2019 Białystok. Wygłoszony referat: "The journey toward a calloused mind. What blending theory can tell us about David Goggins, the toughest man alive".
 37. Udział w warsztatach metodycznych "Relacje w edukacji" Olsztyn, 30.11.2019.

 

Inna działalność naukowa:

 • 2008 współorganizator konferencji naukowej Samuel Beckett: Tradycja - awangarda (14-15 kwietnia) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 2013 Członek Rady Naukowej i współorganizator konferencji Olsztyn Linguistic Conference 2013 "Post-Newtonian models of the world and new paradigms in language and communication studies. 2-3. września Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego
 • od 2015 koordynator grupy badawczej Communication and Evolution Reseach Group
 • 2016 Członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej Cognitive Linguistics 2016.
 • od 2018 Współpraca z grupą badawczą "Biopoética, Semiótica Cognitiva y Neuroestética" z Uniwersytetu w Las Palmas de Gran Canaria
 • 22.09. 2018 Udział w warsztatach "Rozwijanie Procedur Eksperymentalnych w Językoznawstwie (z użyciem E-prime)"

 

Działalność organizacyjna i popularyzatorska

 • sekretarz Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej(1995)
 • przygotowanie materiałów i opracowanie programu studiów dwuprzedmiotowych w ramach projektu DUET-TEMPUS (1997). Współpraca z University of Exeter, University of Turku i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.
 • członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (2000)
 • sekretarz Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej (2001)
 • Opiekun I i II roku studiów uzupełniających niestacjonarnych (rok akademicki 2003/4 i 2004/5)
 • Opiekun I i II roku studiów uzupełniających niestacjonarnych (rok akademicki 2006/7 i 2007/8)
 • przewodniczący Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej (2004)
 • Koordynator Pracowni Językoznawstwa Angielskiego
 • Kierownik tematu badawczego Językoznawstwo angielskie (2007-2009)
 • Współudział w projekcie strony internetowej Katedry Filologii Angielskiej (2009)
 • Administrator strony internetowej Katedry Filologii Angielskiej (od 2009)
 • Współudział w koordynowaniu implementacji  Krajowych Ram Kwalifikacyjnych w Katedrze Filologii Angielskiej (od 2011)
 • Członek Rady Naukowej Katedry Filologii Angielskiej (od 2012)
 • Członek Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (od grudnia 2013)
 • Czynny udział w Dniu Otwartych Drzwi (9.04.2013)
 • Członek komisji oceniającej na XLII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych (21.05.2013)
 • Przewodniczący Kierunkowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (od stycznia 2014) 
 • Prezentacja pt. Podróż przez modele kulturowe w serialu Star Trek w ramach "Czwartków z humanistyką" (marzec 2015)
 • Prezentacja pt. Wizerunek Orka w (pop)kulturze na Olsztyńskich Dniach Fantastyki (współautor Małgorzata Drogosz)(4.10.2015)
 • 1.12.2015 Wykład gościnny w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pt. "Darwin's Metaphors. A Cognitive Semantics analysis of the evolutionary theory".
 • 10. 03. 2016 Odczyt pt. "Między superbohaterką a Sierotką Marysią. Postać Niki Mickiewicz z serii dla młodziezy Rafała Kosika" w ramach II edycji Czwartków z humanistyką.
 • 4.06.2016 Odczyt pt. "Star Trek: Modele i znaczenia" na Olsztyńskich Dniach Fantastyki i Nauki
 • 22-24.09.2016 Członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej Cognitive Linguistics 2016. Organizator: Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego i Katedra Filologii Angielskiej UWM.
 • 1.03. 2017 Udział w Dniu Międzykulturowym na Wydziale Humanistycznym. Koncert piosenki rosyjskiej.
 • 25. 04. 2017 Udział w Dniach Humana na Wydziale Humanistycznym. Koncert piosenki angielskiej.
 • 2017 Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej "Joseph Conrad. Twixt Land and Sea", Olsztyn, 17-18 listopada 2017, UWM w Olsztynie
 • 28. 11.2017 Wygłoszenie wykładu gościnnego pt. "Science, metaphor and language. What linguistics can tell us about evolution." Wydział Filologiczny we Wrocławiu oraz Wrocławski oddział PAN. 
 • Opiekun roku studiów 2 stopnia, niestacjonarnych 2018/2019 - 2019/2020.
 • od 2019 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego(sekretarz)
 • Od grudnia 2020 członek Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo
 • Od grudnia 2020 członek Komisji ds. Ewaluacji w Instytucie Językoznawstwa
 • Członek komitetu naukowego konferencji studenckiej "Komunikacja w kontekście językoznawstwa kognitywnego" (konferencja online), Uniwersytet Śląski
 • 2021 Członek Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej UWM

 

Promotor prac magisterskich

2005

 1. 'Safe' and 'secure' - adjectives of security in English. A Cognitive Grammar perspective.
 2. Polysemy of the English adjective 'high'. A Cognitive Grammar approach.
 3. Demonstrative pronouns in English. A Cognitive Grammar approach.
 4. Conceptual integration in the field of economy.
 5. The English verbs 'raise' and rise'. A Cognitive Grammar perspective.
 6. Metaphors in "Wuthering Heights". A Cognitive Grammar approach.
 7. A Cognitive Grammar analysis of bird's idioms in the English language.
 8. The English verb 'cut. A Cognitive Grammar approach.
 9. Polysemy of the English verb 'say. A Cognitive Grammar approach.
 10. Adjectives of temperature. A Cognitive Grammar approach.
 11. A construal of a person in American press. A Cognitive Grammar perspective.

2006

 1. The concept of borrowing and lending in English and Polish. A Cognitive Grammar approach.
 2.  'Feel' and 'touch' - a analysis of polysemy of the English verbs of tactile perception.
 3. 'On the go' - Explorations of the semantics of the English verb 'go'.
 4. Polysemy of verbs of visual perception - 'look', 'see', and 'watch'.
 5. How far can we run in the analysis of the English verb 'run'?
 6. A Cognitive Grammar analysis of Reification in Contemporary English.
 7. The axiology of vegetalization.
 8. A Cognitive Grammar analysis of the four elements in English.
 9. "Wind" expressions in English.
 10. Blending analysis of humour in 'Monty Python's Flying Circus'.

2008

 1. Polysemy of the English verb 'eat' in Cognitive Grammar perspective.
 2. A Cognitive Grammar analysis of polysemy of the English verb 'bring'.
 3. The A Cognitive Grammar analysis of the adjectives 'full' and 'empty'.
 4. A Cognitive Grammar analysis of the semantic network of the English verb 'give'.
 5. A cognitive model of motherhood in contemporary English.
 6. 'Family' as a source domain in conceptual metaphors.
 7. An analysis of 'fixed' and 'firm': semantic networks.
 8. A Cognitive Grammar approach to polysemy of the English verb 'jump'.
 9. Metaphors in the user-interface in English.
 10. Conceptual metaphors based on the source domain of war.
 11. Conceptual metaphors employed in the branch of cosmetics
 12. A Cognitive Grammar analysis of the semantic network of the preposition 'at'.
 13. The cognitive model of depression inherent in the English language.
 14. An axiological analysis of the verbs 'come' and 'go'.
 15. 'Water' as a source domain in contemporary English language.
 16. A Cognitive Grammar analysis of polysemy of the English verb 'push'.
 17. A Cognitive Grammar approach to polysemy of the English verb 'stand'.
 18. A Cognitive Grammar analysis of the English verb 'sleep'.
 19. A Cognitive Grammar analysis of the English verb 'pull'.
 20. A Cognitive Grammar analysis of polysemy of the English verb 'build'.

2009

 1. Metaphors and metonymies of courage and cowardice in the contemporary English language.
 2. Fire as a source and target domain in the contemporary English language.
 3. The concept of unity as a source domain in the contemporary English language.
 4. Maritime metaphors in the contemporary English language.
 5. Conceptualization of sex in "Sex and the City" series.
 6. Conceptual metaphors and metonymies in the language of fashion.
 7. Conceptual metaphors of sleep and dream in the contemporary English language.
 8. Dance as a source and target domain in the contemporary English language.
 9. A blending analysis of car commercials.
 10. Sport as a source domain in the contemporary English language.
 11. Storm as a source domain for human emotions and actions.
 12. A cognitive grammar analysis of war metaphors in football journalism.

2010

 1. Farming metaphors as the source domain in the English language
2017
 1. Self-education as a life strategy: mindfulness in behavioral and communicative reactional models.
 2. Mindfulness in the extended educational paradigm.  

 

Promotor prac licencjackich

2010

 1. Metaphors of state in political speeches
 2.  Metaphors based on the source domain of war in the articles published by The Guardian
 3. Metaphors in the lyrics of charity records
 4. Metaphors in persuasive communication of Sir Winston Churchill
 5. Religion and worship as a source domain in contemporary metaphors
 6. Metaphors used in medical sciences to talk about the human body and illness
 7. Card games as a source domain in contemporary English
 8. Journey and fight as source domains of metaphors in Queen's lyrics
 9. Metaphors of politics of Bill Clinton's autobiography
 10. Conceptual metaphors used to talk about alcohol and drinking problems
 11. Metaphors of emotion in "The Twilight" saga
 12. Metaphorical represenations of women in "Bridget Jones's Diary" and "Girl in High Hills"
 13.  A blending analysis of selected Milt Priggee's cartoons
 14. Different images of dance in the language of American street dance community
 15. Metaphors of love in Madonna's lyrics.  A conceptual metaphor analysis
 16. Journey as a source domain in contemporary texts of The Guardian
 17. Metonymic and metaphoric expressions concerning political life used in the game Killer7
 18. Metaphors of emotions in Atonement by Ian McEwan
 19. Metaphorical conceptualizations of sex and relationship in the "Californication" series
 20. Metaphors in Bon Jovis's songs
 21. Metaphors in "Twin Peaks" TV series
 22. Metaphors of friedship
 23. Farming as a source domain in contemporary English
 24. An analysis of conceptual metaphors, metonymies and blends in Shinedown lyrics

2011

 1. Personification in Barack Obama's speeches
 2. Woman and relationship as target domains in contemporary men's press on the basis of "The Men's Health" magazine
 3. Conceptualization of fame in the contemporary English language
 4. Conceptual metaphors in "Fried green tomatoes at the Whistle Stop Cafe" by Fannie Flagg
 5. Conceptualization of natural forces
 6. War metaphors in scientific texts in The Guardian
 7. Comparison of metaphors of life and death in speech of people affected by suicide
 8. Conceptual metaphors based on the domain of art
 9. Building as a source domain in the contemporary texts of The Guardian
 10. Prevailing metaphors in Bill Clinton's speeches
 11. MACHINE as a source domain in The Economist and Cosmopolitan
 12. Negative metaphors in contemporary British press
 13. Personification on "The Great Gatsby" and its Polish translation
 14. Ealting metaphors in The Economist and Cosmopolitan

 

2012

 1. Conceptualization of love in Elvis Presley's lyrics
 2. Conceptualization of victory and defeat in English and Scottish Premier League
 3. Women metaphor in advertising
 4. Conceptualization of warfare in the Warhammer 40 000 setting
 5. Conceptualizations of feelings in The Shining by Stephen King
 6. Conceptualization of addiction in metallica's songs
 7. Apartheid in metaphors. An analysis of prevailing metaphors in nelson Mandela's speeches
 8. Metaphors of alcohol intoxication and conceptualization of alcohol in Tom Waits' lyrics
 9. Source domains used to conceptualize depression
 10. Prevailing metaphors in the Star War series
 11. Conceptual metaphors of the financial crisis in The Guardian
 12. An analysis of prevailing metaphors in speeches of Dr. Martin Luther King
 13. Prevailing metaphors in Coldplay's lyrics
 14. Conceptual metaphors in punk rock music
 15. An analysis of the metaphor A CAR IS A PERSON on the basis of Car Magazine
 16. Conceptual metaphors in speeches of George W. Bush
 17. Conceptualization of God in Jonathan Edwards' sermon "Sinners in the hands of an angry God"
 18. Conceptual metaphors in Snow Flower and the Secret Fan by Lisa See

 

Zainteresowania i hobby

Biologia, w szczególności botanika, historia Warmii i Mazur, turystyka piesza, rowerowa i kajakowa.