PRACOWNICY
dr Halszka Leleń

 

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

adiunkt

Pracownia Literatury Angielskiej i Amerykańskiej

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 322

telefon: 89 524 5751

e-mail: halszka.lelen@uwm.edu.pl

konsultacje: link


 

 

 • Kierownik grupy badawczej ORGiN Olsztyn Research Group in Narrative
 • Założyciel i opiekun naukowy Studenckiego Koła Inicjatyw Anglistycznych „Anglo-Cooltura Juniors"
 • Od 1.07.2019 członek Zespołu Etyki Komunikacji przy I Wydziale Polskiej Akademii Umiejętności.
 • 2016-2019 członek czynnego Zespołu Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.
 • Członek Komisji Międzynarodowej ASLS Association for Scottish Literary Studies.
 • Członek grupy "Nowe Szkoty" Gdańsk Scottish Studies Research Group
 • Członek ENSFR - European Network for Short Fiction Research
 • 2015-2018 Członek Rady Wydziału Humanistycznego UWM

 

Wykształcenie:

12.01.2012 Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa nadany (z wyróżnieniem) przez Radę Wydziału Filologicznego UG w Gdańsku, na podstawie Rozprawy doktorskiej pod tytułem: The Literary Machine: The Principle of Tension in the Short Stories of H. G. Wells.   Promotor:  prof. UG, dr hab. David Malcom (Uniwersytet Gdański), Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim (Uniwersytet Gdański), Prof. UŁ, dr hab. Jerzy Jarniewicz (Uniwersytet Łódzki).

21.06. 1996 Uzyskanie z wynikiem bardzo dobrym tytułu magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł pracy magisterskiej: The Aesthetic Topography of Wessex: Spatial Motifs in "The Return of the Native", "The Mayor of Casterbridge" and "Tess of the d'Urbervilles" by Thomas Hardy. Promotor pracy magisterskiej: dr David Malcolm.

1987-1991 II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie.

 

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej

od marca 2012  do chwili obecnej  Adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1999-marzec 2012 asystent w Katedrze Filologii Angielskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

1997-1999 asystent na kierunku Filologia Angielska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.

1996-2002 Lektor w Szkole językowej English Perfect w Olsztynie.

07.1992 wychowawca i lektor na koloniach języka angielskiego organizowanych przez Autorskie Liceum Ogólnokształcące Glob w Olsztynie.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

 Wykłady:

 • Wstęp do literaturoznawstwa  (koordynator 2019/2020)
 • Wykład specjalizacyjny: literaturoznawstwo a storytelling
 • Wykład monograficzny: przegląd szkół teoretyczno-literackich
 • Wykład z Historii Literatury Angielskiej XVIII-IX wiek (koordynator 2019/2020)

 Ćwiczenia specjalistyczne:

 • Wstęp do literaturoznawstwa (koordynator 2019/2020)
 • Historia literatury angielskiej 1900-współczesność (koordynator 2019/2020)
 • Historia literatury angielskiej XVIII-IX wiek (koordynator 2019/2020)
 • Historia literatury angielskiej: Studia dwuprzedmiotowe TEMPUS
 • Proseminarium literaturoznawcze
 • Seminarium literaturoznawcze: Space patterns in narrative
 • Seminarium magisterskie: Storytelling in literature and culture (koordynator)
 • Pisanie tekstów naukowych (koordynator)
 • Czytanie tekstów naukowych (koordynator)
 • Zajęcia specjalizacyjne (koordynator)

 Ćwiczenia z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego:

 • PNJA: Nauczanie zintegrowane (koordynator 2019/2020)
 • PNJA: Konwersacje z leksyką (koordynator)
 • PNJA: Konwersacje ze słuchaniem
 • PNJA: Pisanie
 • PNJA: Czytanie z leksyką
 • PNJA: Konwersacje, Studia dwuprzedmiotowe TEMPUS

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Literaturoznawstwo w ujęciu post-formalnym, narratologia post-klasyczna, w szczególności:
 • teoria gatunku literackiego, ewolucja form narracyjnych, teoria opowiadań literackich,
 • intertekstualność i interfiguralność,
 • zagadnienia auto-referencjalności i nacechowania estetycznego w prozie,
 • zagadnienia opowiadania historii (storytelling) w prozie, poezji, filmie i tekstach kultury,
 • zagadnienie głosów, figura innego głosu; zjawiska dialogiczności i polifoniczności w tekście,
 • użycie kategorii napięć literackich do badania tekstów prozatorskich,
 • sposoby kreowania postaci literackiej oraz świata przedstawionego,
 • wpływy gatunkowe bajki, baśni i mitu w prozie,
 • ewolucja angielskiej literatury popularnej,
 • ewolucja konwencji: fantastyka, scientific romance, fantasy, science fiction,
 • interferencje sztuk w utworach dla dzieci i dorosłych awangardy polsko-angielskiej,
 • badania nad metaforą literacką, teoria amalgamatów kognitywnych w badaniach literackich,
 • zagadnienia estetyczne czasu i przestrzeni literackiej,
 • twórczość wybranych autorów i twórców wizualnych m.in.: Georgea Mackaya Browna i poetów szkockich Orkadów, H. G. Wellsa, Thomasa Hardy'ego, Johna Bergera, Iana McEwana, Alana Riacha, Andrzeja Zgorzelskiego, Franciszki i Stefana Themersonów, Bertranda Russella, Romana Polańskiego.

 

PUBLIKACJE:

Monografie i redakcja monografii wieloautorskich

 1. H. G. Wells: The Literary Traveller in His Fantastic Short Story Machine. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. (322 str).
 2. Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze, pod redakcją Halszki Leleń i Tomasza Żurawlewa, Universitas, Kraków 2018. (434 str.)
 3. Old and New Mixed Together. Communication and Culture in the New Media Era. pod redakcją: Urszula Doliwa, Halszka Leleń, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016.  (127 str.)
 4. w przygotowaniu: Sanctity as a Story: Narrative (In)variants of the Saint in Literature and Culture across the Centuries, edited by Halszka Leleń, seria "Mediated Fictions: Studies in Verbal and Visual Narratives", Peter Lang, planowane na 2020.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. "Experimenting with Historiographic Narrative and Guidebook Style in And Orkney Tapestry by George Mackay Brown. Roczniki Humanistyczne 67 (11), 2019, str. 95-108. (40 punktów)
 2. "A harper went here and there with his songs": Modern Reworking of Northern Narrative Tradition in Vinland by George Mackay Brown. Tekstualia  1(4) 2018, str. 19-33, (20 punktów)
 3. "The Ambiguous Identity of a Dog as a Mongrelized Storyteller in John Berger's King" (1999). Analyses Rereadings Theories Journal, 3 (1) 2015. (20 punktów)
 4. "Structuring Uncertainty: An Attempt at Reading H.G. Wells' The Apple", Acta Neophilologica t. III, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2001, s. 209-220.
 5. "Quasi-Documentary Aspects of the Fictional Space in The Return of the Native by Thomas Hardy", [w:] Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching. t. I, pod red. Joanny Burzyńskiej, Piotra Ruszkiewicza, Ryszarda Wenzela i Tadeusza Z. Wolańskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 101-122.

 

Rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 1. "Axiological Semantics and the Discourse of the Literary Periphery in Selected Orkney Poetry", w: Polish Scholars on Scottish Writers: An Interpretative Collage, red. A. Korzeniowska i I. Szymańska, Semper, Warszawa 2018, 68-88.
 2. "Parę uwag o kategorii świętości z perspektywy nauk humanistycznych. Rekonesans badawczy", w: Święci i Świętość w Języku, Literaturze i Kulturze, red. H. Leleń i T. Żurawlew, Universitas, Kraków 2018, 9-26.
 3. "Nieświętość rzeczy najmniejszych a aksjologiczna poetyka codzienności w Antologii z wyspy fok George'a Mackaya Browna", w: Święci i Świętość w Języku, Literaturze i Kulturze, red. H. Leleń i T. Żurawlew, Universitas, Kraków 2018, 311-330.
 4. "Dia-Logos i antynomia w Aktach niestrzelistych (2014) Andrzeja Zgorzelskiego", w: Literaturoznawca literatem czyli rzecz o akademii i kreatywnym pisaniu, red. L. Gruszewska-Blaim, Wydawnictwo UG, Gdańsk, 2018, 251-263.
 5. "Exploring Identity through the Melancholic Muse and Nostalgic Narrative in The Storm and Fishermen with Ploughs by George Mackay Brown", w: Imaging Scottishness: European and Domestic Representations, red. A. Korzeniowska, I. Szymańska, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017, 285-303 (5,00)
 6. "'The goings-on inside the house' and Figurative Use of Fairy-Tale Characters in Keepers of the House" by George Mackay Brown, w: Baśniowe i mityczne inspiracje humanistów 8, red. I. Borys, M. Zaorska, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie oraz Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2016, 94-104.
 7. "A Few Reflections on Centrality of Artefact in Roman Polanski's Two Men and a Wardrobe (1958)", w: Old and New Mixed Together. Communication and Culture in the New Media Era, red. U. Doliwa, H. Leleń, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016, 131-144.
 8. "Character sketch and its fantastic transformations: H. G. Wells's 'The Crystal Egg', w: Characters in Literary Fictions, red. J. Węgrodzka, Peter Lang, Frankfurt am Main 2015, 153-162.
 9. "Avant-garde Conventions Developed by the Themersons in Mr Rouse Builds His House", w: Muses, Mistresses and Mates: Creative Collaborations in Literature, Art and Life, red. I. Penier i A. Suwalska-Kołecka, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2015, 13-25.
 10. "Apocalyptic Visions of the End of the World in the Fiction of H. G. Wells", w: Imaginationen des Endes, red. A. Jachimowicz, A. Kuzborska i D. H. Steinhoff, Peter Lang, Frankfurt am Main 2015, 113-130
 11. "Medieval Tradition and Eschatological Perspective in 'Under the Knife' by H. G. Wells", w: Unbraiding the Short Story, red. M. A. Lee i A. Penn, Create Space Printing, San Bernardino CA 2015, 93-102.
 12. "Semiotics of Archipelago in George Mackay Brown's Narratives", w: Boundless Scotland. Space in Contemporary Scottish Fiction, red. M. Szuba, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, 137-154.
 13. "The subversion of citizenship and education in Bertrand Russell's Alphabet", w: Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education, red. P. Cunningham & N. Fretwell, CiCe, London 2014, 32-42.
 14. "'Do You Read Fables? Modern Ones?' Fable and Fairy-Tale Strategies in Early Scientific Romances of H. G. Wells", w: Bajkowe fascynacje humanistów 4, red. M. Zaorska, A, Grabowski, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie i Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2014, 175-191.
 15. "The Fantastic as a Technique of Redynamizing Mimetic Fiction", w: Basic Categories of Fantastic Literature Revisited, red. A. Wicher, P. Spyra, J. Matyjaszczyk, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014, 8-24.
 16. "Post-Dickensian Style of Literary Portraiture in the Mimetic Fiction of „a Nawther" H. G. Wells", w: Reflections on / of Dickens, pod red. Ewy Kujawskiej-Lis i Anny Krawczyk-Łaskarzewskiej. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014, s. 182-195.
 17. „Tekst jako sieć. O Literackiej metaforyczności w opowiadaniach fantastycznych H. G. Wellsa", w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV: Metafory i amalgamaty pojęciowe, pod red. Moniki Cichmińskiej i Izy Matusiak-Kempy. Instytut Filologii Polskiej UWM, Olsztyn 2012. s. 105-116.
 18. "Fictionality of Space Motifs in Three Wessex Novels". PASE Papers in Literature and Culture, pod red. Joanny Burzyńskiej i Danuty Stanulewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 229-235.
 19. "The Birth of a Genre?: 'The Valley of Spiders' by H. G. Wells". Conventions and Texts, pod red. Andrzeja Zgorzelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 242-261.
 20. "The Fictional Space and Visual Arts in Three Wessex Novels". Proceedings of the Tenth International Conference of the Polish Association for the Study of English. PASE Papers in Culture and Literature, pod red. Władysława Witalisza i Petera Leese'a, Instytut FA, Uniwersytet Jagieloński, Kraków 2002, s. 195-200.
 21.  „Niespełnienie horyzontu oczekiwań w opowiadaniu Herbert'a George'a Wells'a 'The Apple'", w: Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego, pod red. Oli Kubińskiej i Davida Malcolma, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 231-241.
 22. "Teaching Practical English and Literature to Tempus Students at WSP in Olsztyn." współautorzy: Przemysław Chudy i Anna Strzelecka. w: Two Subject Teacher Training: Principles and Practice, pod red. M. Misztala i J. Pawłowskiej. Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 1999, s. 67-77.

 

Recenzje w czasopismach punktowanych:

 1. Recenzja artykułu naukowego dla Acta Philologica, Czasopismo Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (Czasopismo z listy B, 8 punktów)
 2. Recenzja artykułu naukowego dla Open Cultural Studies (czasopismo wydawnictwa de Gruyter),  (Czasopismo 20 punktów)

 

Referaty na zagranicznych konferencjach naukowych:

 1. 19-21.09.2019 Evocalization, Embodied Subject and the Ambiguities of Sensory Perception in "An Epiphany Tale" by George Mackay Brown. International Conference "More than Meets the Ear: Sound and Short Fiction", University of Vienna, Austria.
 2. 26-28.04.2017 Poetics of Garbage and Fragmentation in John Berger's Fiction, International Conference „Transmodern Perspectives on Contemporary Literatures in English", Saragossa, Hiszpania.
 3. 20-24.06.2017 Transgressing the Local through Diologic Gocality and Temporal Displacement in George Mackay Brown's Writing, 2nd World Congress of Scottish Literatures: Dialogues and Diasporas, Vancouver, Kanada.
 4. 15.04.2016 The Sea Smells and Community Clamours: Poeticizing the North through Aesthetics of Sensory Perception in The Wreck of the Archangel (1989) by George Mackay Brown, III International St. Magnus Conference Visualising the North, Kirkwall, Wielka Brytania.
 5. 16-19.06.2014 Grand-Scale Perspective in the Fantastic Short Stories of H. G. Wells, 13th International Conference on the Short Story in English: Unbraiding the Short Story. Juridicum, Uniwersytet Wiedeński, Austria.
 6. 23.09.2006 "As if the Real Was a Mere Veil to the Fantastic": The Subversive Dynamics of the Fantastic in H. G. Wells's Short Stories, International H.G.Wells Society Conference "H. G. Wells: New Directions", Conway Hall, Londyn, Wielka Brytania.

 

Referaty na krajowych konferencjach naukowych (o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym):

 1. Fantastic Short Stories of George Mackay Brown. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fantastyka, Utopia, Science-Fiction - Prof. Andrzej Zgorzelski in Memoriam. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 27-28.10.2019.
 2. Narrative Identity and the Issue of Intersubjectivity in "Vinland" by George Mackay Brown,  7th International Interdisciplinary Conference Subject - Identity, Consciousness, Independence, UKSW Warszawa, 18-19.10.2018
 3. Strategie narracyjne a obraz człowieka w Winlandii  George'a Mackay'a Browna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Literacki Homo Loquens", Uniwersytet Warszawski 28-29.09.2018
 4. The "Intersecting Lines" and "Co-Ordinate Points": Lyrical Ways of Making Connections in Homecoming by Alan Riach", Międzynarodowa Konferencja Scotland in Europe IV, Uniwersytet Warszawski 26-28.09.2018
 5.  Experimenting with historiographic narrative in An Orkney Tapestry by George Mackay Brown, Konferencja Międzynarodowa TEPEN. Theoretical and Empirical Perspectives on Events and Narrative in Language, Uniwersytet Łódzki, 11-12.05.2018,
 6. Narrative Paradigms of Sanctity in Goerge Mackay Brown's Short Stories, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze, UWM Olsztyn 18-20.10.2017
 7. Axiological Semantics in the Discourse of the Literary Periphery on the Example of Selected Orkney Poetry, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wartości i Wartościowanie we Współczesnej Humanistyce: Perspektywa Filozoficzna, Lingwistyczna, Komunikacyjna, UWM Olsztyn 17-18.11.2016
 8. Poetic Transposition of Ophelia's Story in Elizabeth Burns's Poem, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Old Masters in New Interpretations. Rediscovering Shakespeare, UWM Olsztyn 27-28.10.2016
 9. The Archipelagic Muse and (Is)Land Topos in Poetry of the Scottish Islands, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Scotland in Europe III, Uniwersytet Warszawski 23-25.09.2016
 10. Dia-Logos i antynomia w Aktach niestrzelistych (2014) Andrzeja Zgorzelskiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Literaturoznawca Literatem - Artystyczne kreacje profesorów humanistyki,  Uniwersytet Gdański, 4.10.2015.
 11. "Fan I wis last in Aleppo": Scottish and European Tradition of Storytelling in David Malcolm's "The Wizard Laird of Skene" (2013), International Conference Pictures from an Institution: Academy Across Time and Media,  Uniwersytet Gdański, 3.10.2015
 12. "Go, Good my Songs, be as Gay as you Can": Melancholic Muse and Nostalgic Narrative in the Selected Poems of George Mackay Brown, IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Memory, Melancholy and Nostalgia", Uniwersytet Gdański, 17-18.09.2015
 13. Semiotics of Space in George Mackay Brown's Literary Texts, International Conference Place and Space in Scottish Literature and Culture, Sopot, 8-10.10.2015
 14. Figurative Storytelling: Magical Guardians, Family Matters and Poetics of Space in Keepers of the House by George Mackay Brown illustrated by Guillian Martin, IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Bajka, Baśń, Legenda, Mit - Magiczny Pierwiastek Utworu, UWM Olsztyn, 12-13.06.2015
 15. The Topos of the Writer in Crisis in George Mackay Brown's Selected Fiction, International Conference Scotland in Europe II, Kazimierz Dolny, 15-17.10.2014,
 16. Subversion of Citizenship and Education in Bertrand Russell's Alphabet. International Conference Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education: Children's Identity and Citizenship in Europe (CiCe) Conference, organizowana przez London Metropolitan University, CiCe Erasmus Academic Network i UWM, Olsztyn 12-14.06.2014,
 17. The Avant-Garde Sources of Roman Polański's Two Men and a Wardrobe. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości z zagranicy Old Media in New Media Era. About Adjustment Strategies of Traditional Media to New Media Reality, UWM Olsztyn, 2-3.06.2014,
 18.  "The Word Transfigures All:" Storytelling Through Space and Time in The Masked Fisherman and Other Stories by George Mackay Brown. Konferencja „Nowe początki w Literaturze Szkockiej", Sopot, 14-16.05.2014,
 19. The End of the World as a Literary Game in the Short Stories of H. G. Wells. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Internationale literaturwissenschaftliche Konferenz Imaginationen des Endes, UWM Olsztyn, 08-09.05.2014, \
 20. Scottish Literature Through the Ages: George Mackay Brown and his Orkney Short Stories, Sesja Kulturalno-Naukowa Dzień szkocki na UWM, Olsztyn. 10.04.2014,
 21. Mr Rouse Builds His House as Amalgamate of Avant-Garde Conventions Developed by The Themersons. Konferencja Naukowa Muzy, Kochanki, Partnerki - Wielkie Kobiety w Cieniu Wielkich Mężczyzn, Płock, 19-20.10.2013.
 22. "Do You Read Rables? Modern Ones?" Fable and Fairy-Tale Strategies in Early Scientific Romance of H. G. Wells, III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej. Bajki Świata, UWM Olsztyn, 7.06.2013,
 23. Berger Between the Lines: What is Refuted in "Boris is Buying Horses", Międzynarodowa Konferencja Naukowa 1983: Coetzee, Swift, Berger and More, Sopot, 13-19.05.2013,
 24. Post-Dickensian Style of Literary Portraiture in Mimetic Fiction of H. G. Wells, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Reflections on/of Dickens, UWM Olsztyn, 11-13.04.2013,
 25. Aesthetic Dimensions of Time Travel in H. G. Wells's Short Stories, Literature in English Symposium (LIES 8) Of What is Past, or Passing, or to Come: Travelling in Time and Space in Literature in English, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 13.05.2012,
 26. "A Sheet Gathered by the Corners". Poziomy literackiej metaforyczności w wybranych opowiadaniach H.G. Wellsa. Konferencja naukowa Nowe Zjawiska w Języku, Tekście i Komunikacji IV: Metafory i Amalgamaty Pojęciowe, UWM  Olsztyn, 11-12.05.2012,
 27. Fantastyczne transformacje konwencji szkicu charakterologicznego w opowiadaniu Herberta George'a Wellsa "Kryształowe jajko", Sympozjum Naukowe "Structuring Literary Characters", Uniwersytet Gdański, 12-14.04.2012,
 28. The Birth of a Genre?: "The Valley of Spiders" by H. G. Wells, Sympozjum „Konwencje a teksty", Zakład Badań Literackich IA Uniwersytet Gdański, 09.2001,
 29. The Fictional Space and Visual Arts in Three Wessex Novels, X Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Kraków, 04.2001,
 30. Fictionality of Space Motifs in Three Wessex Novels, IX Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Gdańsk, 04.2000
 31. Teaching Practical English and Literature to Tempus Students at WSP in Olsztyn (współautorzy: Przemysław Chudy i Anna Drogosz), Two-Subject Teacher Training: Principles and Practice, Duet TEMPUS. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 04.1999.

 

Organizowane i współorganizowane wydarzenia naukowe:

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego (wraz z dr T. Żurawlewem) Interdyscyplinarnej Konferencji Krajowej z Udziałem Gości z Zagranicy "Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze". Termin Konferencji 18-20.10.2017.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego 7th International Interdisciplinary Conference Subject - Identity, Consciousness, Independence, UKSW Warszawa. Termin Konferencji 18-19.10.2018r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Sixteenth Annual CiCe Network Conference: Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education. Międzynarodowa Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Psychologii Rozwoju  Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM we współpracy z London Metropolitan University, pod patronatem CiCe Erasmus Academic Network (Children's Identity and Citizenship in Europe), CiCea European Association. Konferencja była kolejną, 16. z kolei, organizowaną przez Children's Identity and Citizenship in Europe Network zrzeszający ponad 100 wyższych uczelni i 400 pracowników naukowo-dydaktycznych z 30 krajów Europy. Na Konferencję przybyło 124 uczestników, w tym 25 z Polski oraz 99 z innych krajów Europy oraz USA, Hongkongu, Brazylii, Australii i Japonii. Konferencja była finansowana ze środków CiCea European Association, CiCe Erasmus Academic Network oraz z opłat konferencyjnych uczestników. Komitet Naukowy: Prof. Peter Cunningham, London Metropolitan University, prof. Marta Fulop, Hungarian Academy Of Science; prof. Susana Goncalves, Coimbra University;  Chris Gifford, Huddersfield University; Beata Krzywosz-Rynkiewicz, UWM. Komitet organizacyjny Komitet Organizacyjny: dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, dr hab. Elżbieta Wesołowska, prof. UWM, dr Justyna Michałek WNS, dr Halszka Leleń KFA UWM. Termin Konferencji 12-14.06.2014.
 • Członek Komitetu organizacyjnego Konferencji krajowej z udziałem gości z zagranicy „Stare media w dobie nowych mediów - o strategiach dostosowawczych mediów tradycyjnych do nowej rzeczywistości medialnej". Konferencja zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponad 100 uczestników. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. Urszula Doliwa. Termin konferencji 02-03.06.2014.

 

Wykłady gościnne:

 • 28.05.2018 I Festiwal Żywego Słowa: Majowe Recytacje Poezji Religijnej (Centrum św Jakuba w Olsztynie), wykład pt. „Akty niestrzeliste Andrzeja Zgorzelskiego jako intymna rozmowa z Bogiem.
 • 06.12.2016 wykład „Szkockie Orkady i ich bard George Mackay Brown" Giżycki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 • 24.11.2016 wykład na zaproszenie Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego "The Literature of the Orkney Islands. George Mackay Brown and Others", UW, Warszawa.
 • 10.05.2016  wykład „Szkockie Orkady jako kolebka historii i literatury - niezwykła podróż ku peryferiom Europy". Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie.
 • 30.10.2015 wykład „Dawno, dawno temu, za górami, za lasami...̋, czyli o sztuce opowiadania bajek i baśni. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Giżycko.
 • 18.03.2014 wykład na zaproszenie Olsztyńskiej Akademii Trzeciego Wieku: „Herbert George Wells - podróżnik literacki". Kamienica Naujacka MOK w Olsztynie.

 

Wykłady popularyzujące naukę:

 • 18.04.2018 „H. G. Wells znany i nieznany, czyli wehikułem czasu w schyłek epoki wiktoriańskiej", Czwartki z Humanistyką, Wydział Humanistyczny UWM.
 • 15.03.2018 „Szkockie Orkady - Atlantyda Północy". Czwartki z Humanistyką. Wydział Humanistyczny UWM.
 • 01.12.2016 „Szkockie Orkady - skarbiec na pograniczu kultur", Cykl Biblioteka Podróżnika, Biblioteka UWM.
 • 23.05.2015 „H. G. Wells i fantastyka naukowa, czyli jak Podróżnik w Czasie wyjaśniał nam pewien niezwykły problem". Olsztyńskie Dni Fantastyki.
 • 14.05.2014 „Franciszka and Stefan Themerson: Walking Backwards and Avant-Garde Intermedia Art". Dni Humana UWM.
 • 13.05.2014 "Fairy-Tale Fish or How to Connect Univeristy and Pre-School. Multitask Project of Education through Play". Dni Humana UWM.
 • 10.04.2014 "Scottish Literature Through the Ages George Mackay Brown and his Orkney Stories". Dzień szkocki na UWM w Olsztynie.
 • 10.04.2014 Prowadzenie dyskusji panelowej na temat literatury szkockiej z Prof. dr hab. Davidem Malcolmem (Uniwersytet Gdański), wydarzenie zgromadziło ok. 200 osób: studentów UWM i zaproszonych gości (Liceum Ogólnokształcące nr IX, Liceum Akademickie, Liceum nr II w Olsztynie, Gimnazjum w Czerwonce), koordynator wizyty gości. Wydarzenie w ramach I Dzień Szkocki na UWM.
 • 10.04.2014 Prowadzenie dyskusji panelowej z dziedziny narracji i storytelling w filmie Play Me Something (1989) reż. Timothy Neat, poprzedzone projekcją filmu, z udziałem zaproszonych gości: prof. David Malcolmem (Uniwersytet Gdański), dr Monika Szuba (Uniwersytet Gdański), dr Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Gdański) oraz przedstawicieli Fundacji Inicjatyw Filmowych Tu się Movie - filmoznawcą dr Aleksandrą Drzał-Sierocka (Instytut Kulturoznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie), oraz mgr Radosławem Sierockim (Katedra Socjologii UWM) , Wydarzenie w ramach I Dzień Szkocki na UWM.
 • 27.02.2014 „Poszukiwania i transgresje w sztuce (nie tylko) wizualnej Franciszki i Stefana Themersonów". Biblioteka Kulturalna UWM, Olsztyn:
 • 26.09.2014 "Franciszka and Stefan Themerson: Giants of the Avant-Garde on the Artistic Crossroads". XII Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, UWM Olsztyn.

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE (2016-2018) Storytelling in literature and culture

Tematyka: Patterns of subversion in contemporary short fiction. Strategies of Storytelling in contemporary British and American novel. Rites of passage and space motifs in turn-of-the century English fiction. Storytelling patterns and character structures in literature for children. Character patterns and the topos of storytelling in nineteenth-century novel. Character patterns and storytelling strategies in contemporary popular fiction. Integration of Jewish Tradition and Storytelling Awareness in Business Guidebooks. Storytelling patterns in T.V. series. Storytelling through genre patterns.

Metodologia: metodologia literaturoznawcza, kulturoznawcza, narratologiczna, szkoły post-formalnej i narratologicznej, w ujęciu narratologii post-klasycznej.

 

Wypromowane prace magisterskie:

 1. Storytelling patterns of subversion in Neil Gaiman's collection of short stories Smoke and Mirrors [Storytelling a strategie subwersywne w zbiorze opowiadań Neila Gaimana Dym i lustra].
 2. "Searching for significance": storytelling strategies in An Artist of the Floating World by Kazuo Ishiguro; [„Doszukać się czegoś znaczącego". Strategie opowiadania w powieści Kazuo Ishiguro Malarz Świata Ułudy].
 3. "Into impenetrable regions": Storytelling strategies in The Aspern Papers by Henry James; ["Tajemnicze miejsca". Strategie storytelling w Autografach Jeffreya Asperna Henry'ego Jamesa].
 4. "Where is home?" Rites of passage and space patterns in The Secret Garden by Frances Hodgson Burnett and The Railway Children by Edith Nesbit; ["Ale gdzie jest ten dom?" Rytuały przejścia i organizacja przestrzeni w Tajemniczym ogrodzie Frances Hodgson Burnett i Pociągi jadą do taty Edith Nesbit]
 5. Storytelling patterns of character development in The Chronicles of Narnia by C. S. Lewis; [Wzorce storytelling a rozwój bohatera w Kronikach z Narni C. S. Lewisa].
 6. Storytelling through character patterns in Agnes Grey by Anne Brontë and Jane Eyre by Charlotte Brontë; [Storytelling przez sposoby przedstawiania postaci w Agnes Grey Anne Brontë oraz Jane Eyre Charlotte Brontë].
 7. "Becoming a modern woman": Character patterns in Bridget Jones's Diary by Helen Fielding; ["Stać się nowoczesną kobietą". Wzorce osobowe w Dzienniku Bridget Jones Helen Fielding].
 8. "The mind reels": Storytelling strategies in Cat's Cradle and Slaughterhouse-Five by Kurt Vonnegut; ["Umysł wiruje". Strategie storytelling w powieściach Kurt'a Vonnegut'a Kocia Kołyska i Rzeźnia nr 5].
 9. "A story about stories": Storytelling strategies in Witches Abroad and The Amazing Maurice and His Educated Rodents by Terry Pratchett;[„To jest opowieść o opowieściach". Strategie storytelling w powieściach Terrego Pratchetta Wyprawa Czarownic i Zadziwiający Maurycy i jego edukowane gryzonie].
 10. Jewish tradition and business guidebook: Storytelling patterns in Jewish Wisdom for Business Success by Levi Brackman and Sam Jaffe; [Tradycja żydowska a poradnik biznesowy. Wzorce opowieści w Jewish Wisdom for Business Success autorstwa Levi Brackmana i Sama Jaffe].
 11. Storytelling through schematized patterns of time and character in House, M. D. T.V. series; [Storytelling poprzez uschematyzowane wzorce czasu i postaci w serialu telewizyjnym Dr House].
 12. Storytelling through genre elements in The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien; [Storytelling przez elementy gatunkowe w The Lord of the Rings J.R.R. Tolkien'a].

SEMINARIUM LICENCJACKIE 2015/2016    Patterns of place and space in British literature

Tematyka: Literary place / space and their aesthetic organisation in contemporary British short story and short fiction, including: detective short story, ghost stoy, fantastic short story, fiction-of-manners variant, short story for children, distopia, and others.

Metodologia: literaturoznawcza, narratologiczna, szkoły post-formalnej i narratologii post-klasycznej.

 

Wypromowane prace licencjackie:

 1. Literary Space in "The Brown Hand," "B.24" and "Playing with Fire" by Sir Arthur Conan Doyle.
 2. Literary Patterns of Space in "Herman the Irascible," "The Unrest Cure," "The Jesting of Arlington Stringham" and "Sredni Vasthar" by Saki (H. H. Munro).
 3. Spatial Motifs in "Meteor," "Survival" and "Pawley's Peepholes" by John Wyndham.
 4. Spatial Motifs in "Love among the Haystacks," "A Modern Lover" and "New Eve and Old Adam" by D. H. Lawrence.
 5. Spatial Motifs in The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde.
 6. The Patterns of Literary Space in "The Young King," "The Birthday of Infanta," "The Fisherman and His Soul" and "The Star Child" by Oscar Wilde.
 7. The Patterns of Literary Space in Animal Farm by George Orwell.
 8. Literary Space in "The Withered Arm" and "Interlopers at the Knap" by Thomas Hardy.
 9. Literary Patterns of Space and Time in "Chronoclasm" and "Time to Rest" by John Wyndham.
 10. The Literary Organisation of Spatial Motifs in "The Garden Party," "At the Bay" and "The Stranger" by Katherine Mansfield.

Doskonalenie specjalistyczne i szkolenia:

 • 2-3 września 2014 szkolenie "Publikowanie w sieci". RPK UWM.
 • 6.11.2013 Seminarium szkoleniowo - dyskusyjne „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce" z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowym Punktem Kontaktowym, w Centrum Nauk Humanistycznych UWM.
 • 7.10.2013 Szkolenie „Oferta stypendialna i aplikowanie do programów Sciex, Daad i Fss", RPK UWM, Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UWM.
 • 2013 maj Sopot, spotkanie otwarte w jęz. angielskim z Jonem McKenną, aktorem o licencji nr 3 na występy uliczne w londyńskim Covent, nt. początków angielskiej sceny ulicznej w latach 80 XXw; udział w podsumowaniu warsztatów aktorskich w Zatoce Sztuki „Nauka Latania", prowadzenie Piotr Tomaszuk i Rafał Gisowski oraz amatorzy.
 • październik - listopad 2013 „SciWrite: Writing in the Sciences", Stanford University, USA, kurs online, prowadzenie Kristin Sainani, PhD.
 • 1999 Kraków, Warsztaty teatralne nt. zastosowania technik teatralnych w nauczaniu języka angielskiego, prowadzenie: Steve Cockett i Jeff Taylor.
 • 1995 Teatr Miniatura w Gdańsku, Warsztaty z improwizacji teatralnych w języku angielskim zorganizowane przez „Maybe Theatre Company".

 

Działalność organizacyjna, medialna i promocyjna:

 • 10.09.2018 Audycja na żywo w Radio Olsztyn, cykl „Wieczór z Kulturą", red. E. Zdrojkowska - „Poezja Maryjna (szkocka i polska)".
 • 21.05.2018 Audycja na żywo w Radio Olsztyn, cykl „Wieczór z kulturą", red. E. Zdrojkowska - „Poezja Religijna (szkocka i polska)", (wraz z dr T. Żurawlewem z KFG).
 • 11.12.2017 Audycja na żywo w Radio Olsztyn, cykl „Wieczór z Kulturą" red. E. Zdrojkowska - „George Mackay Brown "Vinland" - "Winlandia"".
 • 28.11.2017  Nagranie programu na temat kultury szkockiej oraz zapowiedź wydarzenia Szkockie Andrzejki na UWM w Olsztynie w radiu UWM FM. Emisja programu 29.11.2017
 • 30.11.2017 Szkocka kultura i poezja: liryka w kratkę - Happening poetycki w Bibliotece głównej UWM, dla studentów UWM, uczniów przedszkoli i szkół olsztyńskich, koordynator: dr Halszka Leleń (wraz ze studentami KFA, członkami Koła Inicjatyw Anglistycznych Anglo-Cooltura Juniors)
 • 30.11.2017 Nagranie wywiadu na temat wydarzenia Szkockie Andrzejki na UWM w Olsztynie, Telewizja Olsztyn; emisja programu 31.11.2017, prowadzący: dr Halszka Leleń
 • 30.11.2017 Audycja na żywo w Radio Olsztyn, cykl „Wieczór z Kulturą", red. E. Zdrojkowska  -  „Święci i świętość w literaturze, kulturze i języku", prowadzący: dr Halszka Leleń (wraz z dr T. Żurawlewem KFG)
 • 28.10.2015 Współorganizacja i koordynacja obchodów 20-lecia Katedry Filologii Angielskiej,  recytacja poezji „Poważne czytanie poezji niepoważnej", Aula Teatralna Wydziału Humanistycznego UWM.
 • 06.04.2018, 05.04.2017, 31.03.2016, 17.03.2015 w ramach dorocznego wydarzenia Dzień Otwarty na Wydziale Humanistycznym UWM, organizacja i prowadzenie stoiska KFA, część brytyjska, atrakcje dla gości odwiedzających Wydział Humanistyczny (członkowie Studenckiego Koła Inicjatyw Anglistycznych Anglo-Cooltura Juniors, członkowie SKN Anglo-Cooltura Seniors), wraz z dr Anna Kwiatkowską.
 • 08.01.2014-14.06.2014 Komitet organizacyjny międzynarodowej konferencji naukowej 12-14.06.2014 "Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education" Children's Identity and Citizenship in Europe (CiCe) Conference, organizowana przez London Metropolitan University, CiCe Erasmus Academic Network i UWM Olsztyn.

Inne:

 • czerwiec 2013 Opracowanie uwag ze strony UWM, Wydziału Humanistycznego do zmiany ustawy o zasadach finansowania nauki z roku 2010, opublikowane na oficjalnych stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konsultacji społecznych zmian w ustawie.
 • Opiekun roku dla kolejnych roczników Filologii Angielskiej: Studia dzienne pierwszego stopnia (cykl 1999-2001), Studia dzienne pierwszego stopnia (cykl 2010-2012); Studia dzienne pierwszego stopnia specjalność translatorska (cykl 2013-2014); Studia zaoczne drugiego stopnia (cykl 2016-2018).
 • Egzaminator na egzaminach wstępnych na Studia magisterskie uzupełniające Filologia Angielska (2011, 2013)
 • Członek komisji rekrutacyjnej na Filologię Angielską (1997-1999)
 • Przygotowanie materiałów i opracowanie programu studiów dwuprzedmiotowych w ramach projektu DUET-TEMPUS (1997)

 

Autorskie programy:

30.11.2017 pomysłodawca i koordynator wydarzenia: II Dzień szkocki na UWM: Szkockie Andrzejki w kratkę, happening poetycko-taneczno-teatralny promujący kulturę szkocką, promocja UWM, prezentacja programów przygotowanych przez Koła Naukowe z Wydziału Humanistycznego: Studenckie Koł Inicjatyw Anglistycznych (opiekun dr Halszka Leleń), Hoży Translatorzy (opiekun dr Katarzyna Kodeniec) i Salve Verbum (opiekun dr Magdalena Zaorska), koordynacja części tańce szkockie, prowadzenie mgr Marta Kolczynska.

17.03.2017 Dzień św. Patryka na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie, prezentacja irlandzkiej muzyki, degustacje, konkursy i quizy, przygotowanie i koordynacja wystąpień studentów Katedry Filologii Angielskiej.

13.05.2016 Happening poetycki: czytanie poezji i komedii Szekspira w tłumaczeniu St. Barańczaka, wraz ze Studentami Filologii Angielskiej, członkami Studenckiego Koła Inicjatyw Anglistycznych Anglo-Cooltura Juniors. XIII edycja Tygodnia Bibliotek, Hol wejściowy Biblioteki UWM.

2014-2018 Program Nauki przez Zabawę "Tell a Tale" prowadzony w ramach działalności statutowej KFA, realizowany przez dr Halszkę Leleń i Studentów KFA, członków Studenckiego Koła Inicjatyw Anglistycznych Anglo-Cooltura Juniors na rzecz uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Olsztynie i regionie. W roku 2017 do programu włączyli się dr Katarzyna Kodeniec i Koło Naukowe Hoży Translatorzy. Celem programu jest podnoszenie świadomości sposobów oddziaływania opowieści mówionej w powiązaniu ze sztuką, doskonalenie technik storytelling w języku angielskim, doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych w języku angielskim, szerzenie kultury słowa. Praktyczne założenia programu obejmują (1) przygotowanie Studentów Filologii Angielskiej i Filologii, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania języka angielskiego do poprowadzenia warsztatów bajkowych w języku angielskim w przedszkolach i szkołach podstawowych, na założeniach nauki słownictwa w oparciu o bodźce wielozmysłowe, z wykorzystaniem elementów plastyki, teatru, muzyki; (2) przygotowanie Studentów Filologii Angielskiej (Studia II stopnia) do przeprowadzenia warsztatów z dziedziny aktywnego storytelling dla uczniów szkół podstawowych i starszych klas szkół podstawowych. W ramach tych warsztatów uczniowie przygotowują pod opieką Studenta FA warsztaty "Tell a Tale", które następnie prezentują uczniom młodszych klas szkoły podstawowej i przedszkolakom; (3) przygotowanie studentów do odbywania happeningów z dziedziny storytelling, odgrywania przedstawień teatralnych i recytacji poezji w przestrzeni publicznej. W ramach programu odbyło się 9 wydarzeń, w tym: 7 warsztatów bajkowych w przedszkolach, około 280 odbiorców; 5 warsztatów aktywnego storytelling dla uczniów, ilość uczestników 70, ok. 120 ostatecznych odbiorców (widzów); 2  przedstawienia teatralne i recytacje poezji (Biblioteka UWM) . Podmioty, które wzięły udział to przedszkola i szkoły z Olsztyna i regionu Warmińsko-Mazurskiego: Przedszkole Miejskie Nr 17 w Olsztynie, Przedszkole Miejskie nr 29 w Olsztynie; Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie, Samorządowe Przedszkole w Krasnosielcu; Oddział Przedszkolny w Burkacie, Oddziału Przedszkolny w Turzycy Wielkiej, Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Toprzynach, Szkoła Podstawowa w Turzycy Wielkiej, Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Ponikach, I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, studenci różnych kierunków UWM.

13.06.2014 Scenariusz, przygotowanie i poprowadzenie międzynarodowej dyskusji panelowej „Students' Voice" na temat polskiej, europejskiej i światowej idei Citizenship (wartości obywatelskich) w edukacji. Dyskusja skonfrontowała specjalistów tematyki Citizenship oraz uczniów i studentów olsztyńskich szkół średnich i wyższych. Czynny udział wzięli: Prof. Julie Spinthourakis, Uniwersytecie w Patras, Grecja. Prof. Peter Cunningham London Metropolitan University, Prezydent projektu Childrens' Identity and Citizenship in Europe. Prof. Henry Maitles University of West Scotland, dr Hugo Verkest, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) w Belgii. Prof Carla Peck, University of Alberta, Canada; oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr II w Olsztynie, Liceum Akademickiego im. G. i M. Dietrichów, Studenci KFA UWM. Aula Dietrichów UWM. Widownia obejmowała 110 międzynarodowych delegatów międzynarodowej Konferencji CiCe 2014 (reprezentujących 25 krajów), studentów KFA UWM, oraz 50 uczniów Gimnazjum Akademickiego i LO II w Olsztynie.

10.04.2014 I Dzień Szkocki na UWM w Olsztynie, pomysłodawca, organizator i koordynator 30 wystąpień pracowników UWM i zaproszonych gości (Fundacja Between.Pomiędzy z Sopotu, Uniwersytet Gdański). Wydarzenie o formule sesji kulturalno-naukowej obejmowało około 20 wystąpień naukowych (z dziedzin takich jak Literaturoznawstwo, Historia, Filozofia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo)  przygotowanych przez pracowników UWM oraz UWM i zaproszonych gości - z Fundacji Between.Pomiędzy z Sopotu, oraz z Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach wydarzeń kulturalnych i popularyzujących naukę odbyło się około 10 wystąpień artystycznych studentów i zaproszonych gości. Wydarzenie zorganizowane w celu popularyzowania wiedzy o szkockiej kulturze w przededniu Referendum niepodległościowego w Szkocji w dniu 18.09.2014r., oraz w celu szerszego uświadomienia związków Polski i Warmii ze Szkocją. Sesja zgromadziła licznie przybyłych gości z Olsztyna i regionu Warmińsko-Mazurskiego, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów UWM. Łączna liczba uczestników wyniosła około 300 osób.

grudzień 2013. Międzywydziałowy program edukacyjny „Rybka Bajka / Fairy-Tale Fish": Złota rybka w teatrze, złota rybka w laboratorium. Pomysł, opracowanie i koordynacja projektu „Rybka Bajka / Fairy-Tale Fish" z zakresu teatr-nauka-doświadczenie dla Studentów Filologii Angielskiej i 238 dzieci klas 0-1 wiek 5-7 lat. Opracowanie i ewaluacja realizacji projektu w ramach dydaktyki PNJA Konwersacje na I roku Filologii angielskiej, specjalność nauczycielska i translatorska, zaproszenie do udziału i wspólna realizacja wraz z III rok FA specjalność nauczycielska, Wydziałem Nauk o Środowisku (Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego), Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - konkurs na reportaż prasowy i radiowy wśród studentów, zaproszenie interesariuszy zewnętrznych: Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Rusi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie oraz Gazeta Olsztyńska, Wiadomości Uniwersyteckie, Radio UWM FM. (październik-grudzień 2013).

 

Kwerendy i wyjazdy naukowe:

 • w 2016r. dwa dofinansowania zewnętrzne (od Fundacji Bednarowski Trust) na odbycie dwóch wizyt naukowych (42 dni i 6 dni) w celu konsultacji ze specjalistami i prowadzenia badań na szkockich uniwersytetach (w Aberdeen, Glasgow i Kirkwall) w ramach projektu "Aesthetics of Archipelago in George Mackay Brown's Oeuvre".
 • 8-14.09.2013 kwerenda biblioteczna finansowana przez Senat UWM, The British Library, London, w Wielkiej Brytanii w celu zebrania i uzupełnienia do badań do monografii naukowej na temat opowiadań H. G. Wellsa.
 • maj 1997 r. - DUET TEMPUS - dwutygodniowy wyjazd do Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Exeter, w celu przygotowania materiałów i opracowania programów studiów dwuprzedmiotowych
 • kwiecień 2004 - dwutygodniowa kwerenda biblioteczna w The British Library i Bromley Local Studies Library
 • wrzesień 2006 - tygodniowa kwerenda biblioteczna w The British Library Londynie.
 • wrzesień 2013 - tygodniowa kwerenda biblioteczna w The British Library w Londynie

 

Nagrody i wyróżnienia:

grudzień 2016: Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UWM za osiągnięcia naukowe

 

Hobby:

turystyka aktywna, dobra książka, gotowanie, hortiterapia.