PRACOWNICY
dr Dominika Kotuła

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

 

asystent

Pracownia Literatury Angielskiej i Amerykańskiej

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 210

telefon: 89 524 6515

e-mail: dominika.kotula@uwm.edu.pl

konsultacje

 

Stopnie naukowe i przebieg pracy naukowo-dydaktycznej:

2008

Uzyskanie tytułu licencjata filologii polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; tytuł pracy dyplomowej: Bezdomność w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego.

Promotor: dr hab. Leokadia Hull, prof. UWM

2010

Uzyskanie tytułu magistra filologii polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tytuł pracy dyplomowej: Nieudana schadzka języka i świata. Język poetycki Andrzeja Sosnowskiego.

Promotor pracy: prof. dr hab. Sławomir Buryła

2012

Uzyskanie tytułu licencjata filologii angielskiej w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; tytuł pracy dyplomowej: The Siver Mirror by Arthur Conan Doyle. Translation with the Translator's Note.

Promotor pracy: dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM

2016

Nadanie przez Radę Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Temat rozprawy doktorskiej: Awangarda wrażliwości. Poezja Andrzeja Sosnowskiego.

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Buryła

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

2017

Uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; tytuł pracy dyplomowej: American Crises and Their Representations: 1929-33 vs. 2008-2012.

Promotor pracy: dr Mateusz Bogdanowicz

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzone kursy:

Wykłady:

 • Wykład monograficzny (Kultura języka polskiego)

Ćwiczenia:

 • Język specjalistyczny
 • Tłumaczenie pisemne
 • Warsztaty tłumaczeniowe
 • Seminarium licencjackie
 • Kurs specjalizacyjny (tłumaczenie literackie)
 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Metodologia badań literackich
 • Komparatystyka literacka
 • Literatura i kultura popularna
 • Literatura polska po 1939 roku
 • Literatura polska po 1989 roku

 

Publikacje

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Autentyzm w manierze. Wrażliwość w poezji Andrzeja Sosnowskiego [w:] Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku, pod red. Z. Czapigi, J. Pasterskiej, Rzeszów 2013;
 2. Detronizacja powagi. Szkic o obecności campu w polskiej prozie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura" 2012, nr 4;
 3. Kuglarstwo i metafizyka. Na marginesie Sylwetek i cieni Andrzeja Sosnowskiego, „Prace Literaturoznawcze" 2013, nr 1;
 4. Amerykański kryzys, vol. 2. Seriale w obliczu recesji [w:] Seriale w kontekście kulturowym. Historia i polityka, pod red. M. Cichmińskiej, A. Naruszewicz-Duchlińskiej, Olsztyn 2014;
 5. Niewyraźna potencjalność i entuzjastyczna eksterminacja. Ilustracje i typografia w poezji Andrzeja Sosnowskiego [w:] Typograficzne przestrzenie tekstu, pod red. K. Starachowicz i J. Knapa, Kraków 2014;
 6. Ręce wytrzeć o liście. Ekokrytyka i poeci [w:] Narracje postkryzysowe w humanistyce, pod red. D. Kotuły, A. Piórkowskiej, A. Poterały, Olsztyn 2014;
 7. Język jako sposób na życie. Andrzej Sosnowski i John Ashbery w niezupełnie harmonijnym dwugłosie [w:] Nowa poezja polska wobec tradycji, pod red. S. Buryły, M Flakowicz-Szczyrby, Warszawa 2015;
 8. Notes in the Margins, Insertions and Deletions. Andrzej Sosnowski (Re)interpreting Poetry [w:] Old Masters in New Interpretations: Readings in Literature and Visual Culture, pod red. A. Kwiatkowskiej, Cambridge 2016.
 9. The Fall of the House of Users. The Bread Resolution's Narrative Shifts. Tekstualia 1(4) 2018; s. 109-124.

Redakcja monografii zbiorowych:

 1. Narracje postkryzysowe w humanistyce, pod red. D. Kotuły, A. Piórkowskiej, A. Poterały, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014.

Udział w konferencjach naukowych:

 1. Między wykluczeniem a przynależnością - poszukiwania tożsamości autentycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2-3 czerwca, 2011; tytuł referatu: Tożsamość podmiotu lirycznego w wierszach Andrzeja Sosnowskiego;
 2. GORSZEnie w językoznawstwie, (glotto)dydaktyce polonistycznej, kulturze, literaturze i mediach, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 27-28 października, 2011; tytuł referatu: Detronizując powagę. Camp w polskiej prozie;
 3. Wyzwania literatury i języka w drugiej dekadzie XXI wieku, Uniwersytet Rzeszowski, 21 września, 2012; tytuł referatu: Autentyzm i maniera w poezji Andrzeja Sosnowskiego;
 4. TYPOgraficznePRZESTRZENIE TEKSTU, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 23-24 maja, 2013; tytuł referatu: Niewyraźna potencjalność i entuzjastyczna eksterminacja. Ilustracje i typografia w poezji Andrzeja Sosnowskiego;
 5. Znowu Norwid. W 130. rocznicę śmierci Artysty, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 3 czerwca, 2013; tytuł referatu: Z miejsca jest błąd, gdy od razu musi być ironia. C.K. Norwid i A. Sosnowski w ironicznym dialogu;
 6. Inter. Intra. Trans. Konfrontacje kultury współczesnej, Uniwersytet Warszawski, 21-22 września, 2013; tytuł referatu: Imię jako znamię, słowo jako stygmat. Zderzenia kultur w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego;
 7. Nowa poezja polska wobec tradycji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 16-17 października, 2013; tytuł referatu: Język jako sposób na życie. Andrzej Sosnowski i John Ashbery w niezupełnie harmonijnym dwugłosie;
 8. Słowo wobec doświadczenia T(t)ajemnicy, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 17-18 października, 2013; tytuł referatu: Epifanijne rekurencje. Tajemnica (w) poezji Andrzeja Sosnowskiego;
 9. Seriale w kontekście kulturowym, 7-9 kwietnia, 2014; tytuł referatu: Amerykański kryzys, vol. 2. Seriale w obliczu recesji;
 10. Narracje postkryzysowe. Nowe utopie, 22-23 maja, 2014; tytuł referatu: „Ręce wytrzeć o liście. Cały kurz, tłuszcz miasta. Wytrzeć o liście". Ekokrytyka i poezja;
 11. Old Masters in New Interpretations, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 27 października 2015; tytuł referatu: Andrzej Sosnowski - (Re)interpreting the Poetry of Old Masters. Notes in the Margins, Insertions and Deletions;
 12. Old Masters in New Interpretations II, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 27-28 października, 2016; tytuł referatu: Queer Shakespeare. William Shakespeare Meets the Queer Theory.
 13. (Nie)smak w tekstach kultury XIX-XXI wieku. Nie tylko o kulturze jedzenia i picia; Uniwersytet Gdański, 7-8 września 2018; tytuł referatu: Wstrętne piękno. Campowe eksperymenty z obrzydzeniem w „Wymazanym" Michała Witkowskiego.
 14. Postać w kulturze wizualnej. Geneza - mutacje - reaktywacje; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 19-21 kwietnia 2018; tytuł referatu: Different bleak-o-meter. Inicjacyjne opowieści Andrei Arnold.
 15. Intermediality in New Narratological Research; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 11-12 kwietnia 2019; tytuł referatu: Story of the Migration and Migration of the Story. The Bread Resolution Publishing Hub and Their Concept of Cyberbumming.
 16. Postać w kulturze wizualnej. Światy - akcje - interakcje; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 9-11 maja 2019; tytuł referatu: „You are all the things that are wrong with you". Sylwetki bohaterów i pola relacji w serialu „BoJack Horseman".

 

 

Promotor prac licencjackich:

2019

 1. Nathaniel Hawthorne's „The Prophetic Pictures." Translation with the Translator's Note.
 2. Edgar Allan Poe's "Lionizing." Translation with the Translator's Note.
 3. Ambrose Bierce's "An Occurrence at Owl Creek Bridge." Translation with the Translator's Note.
 4. Mark Twain's "A Ghost Story." Translation with the Translator's Note.
 5. H.G. Wells' "The Magic Shop." Translation with the Translator's Note.
 6. Nnedi Okorafor's "Spider the Artist." Translation with the Translator's Note.
 7. Arthur Conan Doyle's "The Adventure of the Copper Beeches." Translation with the Translator's Note.
 8. Junot Diaz's "The Cheater's Guide to Love." Translation with the Translator's Note.
 9. Philip K. Dick's "The Hanging Stranger." Translation with the Translator's Note.
 10. Sofia Samatar's "How to Get back to the Forest." Translation with the Translator's Note.
 11. Ian McEwan's "My Purple Scented Novel." Translation with the Translator's Note.